Category : Science and Education
Archive   : SOLVE310.ZIP
Filename : LIB1.PSL

 
Output of file : LIB1.PSL contained in archive : SOLVE310.ZIP
l W SER-CKTSSeries Ckts šPbPARALLELOpening-network”PlSER-PARLOpening-network¢PºNETWORKSMain/Opening LPÄMAIN-SCRQB-Optn Menu #1
"PKAC-SCRN Main/Opening Ö)P>DC-SCRN Main/Opening ˆ/PXRC-SCRN Main/Opening n5PyTHEVCKT Editing Functns–;PmNORTON Main/Opening ¦?P¦FIN-NETWSeries-Parallel(DPCOMPLEX#Main/Opening hIP>DELTAWYEOpening-networkOP¢SOLVE Editing Functns”SP‡RC-CKTS Opening-networkØYP>LR-CKTS Opening-networkŠ]P@BRIDGE Main/Opening @aP¡MILLMANSOpening-network¸ePþSER-CKTSSeries Ckts êjPbZOOM änPvZOOM1 Ending Message uPÓ ÉNÍ»º pDpCp pCpIpRpCpUpIpTp pSpOpLpVpEpRp pþp pSpEpRpIpEpSp pCpIpRpCpUpIpTpSp p ºÌN͹ºN ººN ºº ÚÄ° Ä°Ä¿ ºº ³ Rp1p Rp2p ³ ºº ³' ³ ºº ³' ³ ºº ³' ³ ºº ³ +$ ° ºº ÄÁÄ% ° ºº  Vs Rp3p° ºº ³ -$ ° ºº ³' ³ ºº ³' ³ ºº ³' ³ ºº ³
Rp5p Rp4p ³ ºº ÀÄ° Ä°ÄÙ ººN ººN ºÌN͹º pSpwpapnpspopnp-pWphpiptpep pApspspopcpipaptpepsp pþp pPp.pOp.pBpopxp p9p6p pþp pApuprpoprpap,p pIplplpipnpopipsp p ºÈNͼP ÉNÍ»º pDpCp pCpIpRpCpUpIpTp pSpOpLpVpEpRp pþp pPpApRpApLpLpEpLp pCpIpRpCpUpIpTpSp p ºÌN͹ºN ººN ºº Ú ÄÂÄÂÄÂÄÂÄ¿ ºº ³ ³ ³ ³ ³ ³ ºº ³ ³ ³ ³ ³ ³ ºº ³ ³ ³ ³ ³ ³ ºº ³ ³ ³ ³ ³ ³ ºº ³ + ° ° ° ° ° ºº ÄÁÄ Rp° Rp° Rp° Rp° Rp° ºº  Vs 1p° 2p° 3p° 4p° 5p° ºº ³ - ° ° ° ° ° ºº ³ ³ ³ ³ ³ ³ ºº ³ ³ ³ ³ ³ ³ ºº ³ ³ ³ ³ ³ ³ ºº ³ ³ ³ ³ ³ ³ ºº À ÄÁÄÁÄÁÄÁÄÙ ºº P l e a s e n o t e t h e p o s i t i o n o f e a c h r e s i s t o r ººN ºÌN͹º pSpwpapnpspopnp-pWphpiptpep pApspspopcpipaptpepsp pþp pPp.pOp.pBpopxp p9p6p pþp pApuprpoprpap,p pIplplpipnpopipsp p ºÈNͼP ÉNÍ»º pDpCp pCpIpRpCpUpIpTp pSpOpLpVpEpRp pþp pSpEpRpIpEpSp-pPpApRpApLpLpEpLp pCpIpRpCpUpIpTpSp p ºÌN͹ºN ººN ºº Ú Ä°Ä Ŀ ºº ³ Rp1p ³ ³ ºº ³ ³ ³ ºº ³ ³ ³ ºº ³ ³ ³ ºº ³ + ° ° ºº ÄÁÄ ° ° ºº  Vs Rp2p ° Rp3p ° ºº ³ - ° ° ºº ³ ³ ³ ºº ³ ³ ³ ºº ³ ³ ³ ºº ³ ³ ³ ºº ÀÄÁ ÄÙ ºº P l e a s e n o t e t h e p o s i t i o n o f e a c h r e s i s t o r ººN ºÌN͹º pSpwpapnpspopnp-pWphpiptpep pApspspopcpipaptpepsp pþp pPp.pOp.pBpopxp p9p6p pþp pApuprpoprpap,p pIplplpipnpopipsp p ºÈNͼP ÉNÍ»º pDpCp pCpIpRpCpUpIpTp pSpOpLpVpEpRp pþp pNpEpTpWpOpRpKp pCpIpRpCpUpIpTpSp p ºÌN͹º ÍI1 I2Í ºº ÚÄ°ÄÂÄ°Ä¿ ºº ³ Rp1p ³
Rp2p ³ ºº ³ ³ ³ ºº ³ ³ ³ ºº ³ ³ ³ ºº ³ ³ ³ ºº ³  ° ³ ºº ³ I3 ° Rp3p ³ ºº ³ ° ³ ºº ³ ³ ³ ºº ³ ³ ³ ºº ³ ³ ³ ºº ³ ³ ³ ºº ³ ³ ³ ºº ³ ñ ñ ³ ñ ñ ³ ºº À
Ä´³³Ã
ÄÁ
Ä´³³Ã ÄÙ ººN ºÌN͹º pSpwpapnpspopnp-pWphpiptpep pApspspopcpipaptpepsp pþp pPp.pOp.pBpopxp p9p6p pþp pApuprpoprpap,p pIplplpipnpopipsp p ºÈNͼP pCpiprpcpupiptp pSpoplpvpeprp p±p p(pcp)p pCpopppyprpipgphptp p1p9p8p9p p±p pSpwpapnpspopnp-pWphpiptpep pApspspopcpipaptpepsp p p pÉyNÍy»yºy L°q ºyºy 
°qÚÄ¿°q°q°q°qÚÄ¿°q°qÚÄ¿°q°q°q°q°q°q°qÚÄÂÄ¿ °q ºyºy 
°q³°qÁ°q°q³°q°q³°q³°q°q³°qÁ°q°q³°q³°q°q³°q³°q ºyºy 
°q³ °q³°q°qÃÄÂÙ°q°q³ °q³°q³°q°q³°q³°q ºyºy 
°q³°q°q°q³°q°q³°qÀ¿°q°q³°q°q°q³°q³°q°q³°q³°q ºyºy 
°qÀÄÙ°q°qÁ°q°qÁ°qÁ°q°qÀÄÙ°q°qÀÄÙ°q°qÁ°qÁ°q ºyºy (°q°°"°q ºyºy °qÚÄ¿°q°qÚÄ¿°q°q°q°q°qÚÄ¿°q°qÚÄ¿
°q ºyºy °q³°qÁ°q°q³°q³°q°q³°qÀ¿°qÚÙ°q³ °q³°q³
°q ºyºy °qÀÄ¿°q°q³°q³°q°q³ °qÀ¿°qÚÙ°q°qÃÄ´°qÃÄÂÙ
°q ºyºy °q°q³°q°q³°q³°q°q³°q°°q°qÀ¿°qÚÙ°q³ °q³°qÀ¿
°q ºyºy °qÀÄÙ°q°qÀÄÙ°q°qÀÄÙ°qÀÄÙ°qÀÄÙ°q°qÁ°qÁ
°q ºyºy L°q ºyºy L°q ºyºy 
°q Ú4Ä¿ 
°q ºyºy 
°q ³ Solves DC Series, Parallel and Network Circuits ³ 
°q ºyºy 
°q ³ þ DC Time Constant RC and RL Circuits þ ³ 
°q ºyºy 
°q ³ AC Series/Parallel RL, RC, LC, RLC and Complex# ³ 
°q ºyºy °q°°°q À4ÄÙ °°q ººy °q Version 3.1 °q ºyÈyNÍy¼y pPp.p pOp.p pBpopxp p9p6p p±p p±p pApuprpoprpap,p pIpLp pP pApCp pCpiprpcpupiptp pSpoplpvpeprp p±p p(pcp)p pCpopppyprpipgphptp p1p9p8p9p p±p pSpwpapnpspopnp-pWphpiptpep pApspspopcpipaptpepsp p p pÉyNÍy»yºy L°q ºyºy °qÚÄ¿°q°qÚÄ¿°q ºyºy °q³°q³°q°q³°qÁ°q ºyºy °qÃÄ´°q°q³#°q ºyºy °q³°q³°q°q³°q°q ºyºy °qÁ°qÁ°q°qÀÄÙ°q ºyºy )°q°°!°q ºyºy °qÚÄ¿°q°q°q°qÚÄ¿°q°qÚÄ¿°q°q°q°q°q°q°qÚÄÂÄ¿
°q ºyºy °q³°qÁ°q°q³°q°q³°q³°q°q³°qÁ°q°q³°q³°q°q³°q³°q ºyºy °q³ °q³°q°qÃÄÂÙ°q°q³ °q³°q³°q°q³°q³°q ºyºy °q³°q°q°q³°q°q³°q°À¿°q°q³°q°q°q³°q³°q°q³°q³°q ºyºy °qÀÄÙ°q°qÁ°q°qÁ°q°°Á°q°qÀÄÙ°q°qÀÄÙ°q°qÁ°qÁ°q ºyºy L°q ºyºy L°q ºyºy L°q ºyºy L°q ºyºy °q Version 3.0 °q ºyºy L°q ºyºy °q° Solves Series and Parallel RL, RC, LC and RLC Circuits °°q ººy L°q ºyÈyNÍy¼y pPp.p pOp.p pBpopxp p9p6p p±p p±p pApuprpoprpap,p pIpLp pP pDpCp pCpiprpcpupiptp pSpoplpvpeprp p±p p(pcp)p pCpopppyprpipgphptp p1p9p8p9p p±p pSpwpapnpspopnp-pWphpiptpep pApspspopcpipaptpepsp p p pÉyNÍy»yºy L°q ºyºy 
°q°°q°qÂÄ¿°q°qÚÄ¿°q ºyºy °q°°q°q³°q³°q°q³°qÁ°q ºyºy °q°°q°q³°³°q°q³#°q ºyºy °q°°q°q³°q³°q°q³°q°q ºyºy °q°°q°qÁÄÙ°q°qÀÄÙ°q ºyºy (°q°°"°q ºyºy °qÚÄ¿°q°q°q°qÚÄ¿°q°qÚÄ¿°q°q°q°q°q°q°qÚÄÂÄ¿ °q ºyºy °q³°qÁ°q°q³°q°q³°q³°q°q³°qÁ°q°q³°q³°q°q³°q³
°q ºyºy °q³ °q³°q°qÃÄÂÙ°q°q³ °q³°q³°q°q³°q³
°q ºyºy °q³°q°q°q³°q°q³°q°À¿°q°q³°q°q°q³°q³°q°q³°q³
°q ºyºy °qÀÄÙ°q°qÁ°q°qÁ°q°°Á°q°qÀÄÙ°q°qÀÄÙ°q°qÁ°qÁ
°q ºyºy L°q ºyºy L°q ºyºy L°q ºyºy L°q ºyºy °q Version 3.0 °q ºyºy L°q ºyºy °q° Solves Series, Parallel, and Series Parallel Circuits °°q ººy L°q ºyÈyNÍy¼y pPp.p pOp.p pBpopxp p9p6p p±p p±p pApuprpoprpap,p pIpLp pP p pRpCp-pRpLp pCpiprpcpupiptp pSpoplpvpeprp p p±p p(pcp)p pCpopppyprpipgphptp p1p9p8p9p p±p pSpwpapnpspopnp-pWphpiptpep pApspspopcpipaptpepsp p p pÉyNÍy»yºy L°q ºyºy °qÚÄ¿°q°qÚÄ¿°q°q °qÚÄ¿°q ºyºy °q³°q³°q°q³°qÁ°q°q³ °q³°q³°q ºyºy °qÃÄÂÙ°q°q³°q-°q³ °qÃÄÂÙ°q ºyºy °q³°qÀ¿°q°q³°q°q°q³°q°q°q³°qÀ¿°q ºyºy °qÁ°qÁ°q°qÀÄÙ°q°qÀÄÙ°q°qÁ°qÁ°q ºyºy (°q°°"°q ºyºy °qÚÄ¿°q°q°q°qÚÄ¿°q°qÚÄ¿°q°q°q°q°q°q°qÚÄÂÄ¿
°q ºyºy °q³°qÁ°q°q³°q°q³°q³°q°q³°qÁ°q°q³°q³°q°q³°q³°q ºyºy °q³ °q³°q°qÃÄÂÙ°q°q³ °q³°q³°q°q³°q³°q ºyºy °q³°q°q°q³°q°q³°q°À¿°q°q³°q°q°q³°q³°q°q³°q³°q ºyºy °qÀÄÙ°q°qÁ°q°qÁ°q°°Á°q°qÀÄÙ°q°qÀÄÙ°q°qÁ°qÁ°q ºyºy L°q ºyºy L°q ºyºy L°q ºyºy L°q ºyºy °q Version 3.0 °q ºyºy L°q ºyºy °q ° Solves RC and RL Time Constant Circuits °q°°q ººy L°q ºyÈyNÍy¼y pPp.p pOp.p pBpopxp p9p6p p±p p±p pApuprpoprpap,p pIpLp pP ÉNÍ»º pDpCp pNpEpTpWpOpRpKp pCpIpRpCpUpIpTp pSpOpLpVpEpRp pUpSpIpNpGp pTpHpEpVpEpNpIpNp'pSp pTpHpEpOpRpEpMp p ºÌN͹º
ÚÄ°ÄÂÄo a ºº
³0 ³ ºº
³ Rptphp=p ³ ºº
³0 ³ ºº
³0 ³ ºº
³& ° ºº
³ +- ° RpLp=p ºº ÄÁÄ Vptphp=p( ° ºº
Â/ ° ºº
³ -. ³ ºº
³0 ³ ºº
³0 ³ ºº
³0 ³ ºº
³0 ³ ºº
³0 ³ ºº
À0ÄÁÄo b ººN ººN ºÌN͹º pSpwpapnpspopnp-pWphpiptpep pApspspopcpipaptpepsp pþp pPp.pOp.pBpopxp p9p6p pþp pApuprpoprpap,p pIplplpipnpopipsp p ºÈNͼP ÉNÍ»º 
pDpCp pNpEpTpWpOpRpKp pCpIpRpCpUpIpTp pSpOpLpVpEpRp pUpSpIpNpGp pNpOpRpTpOpNp'pSp pTpHpEpOpRpEpMp p ºÌN͹º
ÚÄÂÄÂÄo a ºº
³ ³ ³ ºº
³ ³ ³ ºº
³ ³ ³ ºº
³ ³ ³ ºº
³ ³ ³ ºº ÚÁ¿ ³ ³ ºº ³³ IpNp=p ° ° ºº ÀÂÙ ° RpNp=p ° RpLp=p ºº
³ ° ° ºº
³ ³ ³ ºº
³ ³ ³ ºº
³ ³ ³ ºº
³ ³ ³ ºº
³ ³ ³ ºº
ÀÄÁÄÁÄo b ººN ººN ºÌN͹º pSpwpapnpspopnp-pWphpiptpep pApspspopcpipaptpepsp pþp pPp.pOp.pBpopxp p9p6p pþp pApuprpoprpap,p pIplplpipnpopipsp p ºÈNͼP ÉNÍ»º pDpCp pNpEpTpWpOpRpKp pCpIpRpCpUpIpTp pWpIpTpHp pSpOpLpUpTpIpOpNpSp p ºÌN͹º I1= I2= ºº
ÚIJÄÂIJĿ ºº
³ ³ ³ ºº
³ R1= ³ R2= ³ ºº
³ 
³

³ ºº
³ Õ͸ ³ ³ ºº
³ ³Original Circuit³ ³ ³ ºº
³  ³ with solutions ³ ² ³ ºº
³  Ô; ² R3= ³ ºº
³ ² I3= ³ ºº
³ ³ ³ ºº
³ ³ ³ ºº
³ ³ ³ ºº
³ ³ ³ ºº
³ V1= ³ V2= ³ ºº
³ ³

³ ºº
À
Ä´³³Ã
ÄÁ
Ä´³³Ã ÄÙ ººN ºÌN͹º pSpwpapnpspopnp-pWphpiptpep pApspspopcpipaptpepsp pþp pPp.pOp.pBpopxp p9p6p pþp pApuprpoprpap,p pIplplpipnpopipsp p ºÈNͼP pApCp pCpopmppplpepxp pNpupmpbpeprpsp p p±p p(pcp)p pCpopppyprpipgphptp p1p9p8p9p p±p pSpwpapnpspopnp-pWphpiptpep pApspspopcpipaptpepsp p p pÉyNÍy»yºy L°q ºyºy °qÚÄ¿°q°qÚÄ¿°q ºyºy °q³°q³°q°q³°qÁ°q ºyºy °qÃÄ´°q°q³$°q ºyºy °q³°q³°q°q³°q°q ºyºy °qÁ°qÁ°q°qÀÄÙ°q ºyºy '°q°°#°q ºyºy °qÚÄ¿°q°q°q°qÚÄ¿°q°qÚÄ¿°q°q°q°q°q°q°qÚÄÂÄ¿
°q ºyºy °q³°qÁ°q°q³°q°q³°q³°q°q³°qÁ°q°q³°q³°q°q³°q³°q ºyºy °q³ °q³°q°qÃÄÂÙ°q°q³ °q³°q³°q°q³°q³°q ºyºy °q³°q°q°q³°q°q³°q°À¿°q°q³°q°q°q³°q³°q°q³°q³°q ºyºy °qÀÄÙ°q°qÁ°q°qÁ°q°°Á°q°qÀÄÙ°q°qÀÄÙ°q°qÁ°qÁ°q ºyºy L°q ºyºy L°q ºyºy L°q ºyºy L°q ºyºy °q Version 3.0 °q ºyºy L°q ºyºy °q° Solves AC Circuits with R and X, using Complex Numbers °°q ººy L°q ºyÈyNÍy¼y pPp.p pOp.p pBpopxp p9p6p p±p p±p pApuprpoprpap,p pIpLp pP ÉNÍ»º pDpCp pCpIpRpCpUpIpTp pSpOpLpVpEpRp pþp pDpEpLpTpAp-pWpYpEp-pDpEpLpTpAp pCpIpRpCpUpIpTpSp p ºÌN͹ºN ººN ºº- oÄ¿ ÚÄo ºº R12 À¿
ÚÙ ºº [1]oÄÄ´\/\/\/\/\/\/\/ÃÄÄo[2] À¿ ÚÙ ºº À¿ ÚÙ R1 À¿ ÚÙ R2 ºº À¿
ÚÙ À¿ ÚÙ ºº À¿ ÚÙ À¿ ÚÙ ºº R13 À¿ ÚÙ R23 ÀÄÂÙ ºº À¿ ÚÙ ³ ºº À¿ ÚÙ / ºº ÀÂÄÙ \ ºº ³ / R3 ºº o \ ºº [3] ³ ºº6 o ººN ººN ºÌN͹º pSpwpapnpspopnp-pWphpiptpep pApspspopcpipaptpepsp pþp pPp.pOp.pBpopxp p9p6p pþp pApuprpoprpap,p pIplplpipnpopipsp p ºÈNͼP ÉNÍ»º LX ºº X X X X X X X ºº X X X X X  X X X X X ºº X  X X X  X X X X ºº X  X X X  X X X X ºº X  X X X  X X X X ºº X  X X X  X X X X ºº 
X X X X  X X X X ºº 
X X X X 
X X X X ºº 
X X X X  X X X X ºº X X X X X X X X X X X ºº X X X
 X X X ºº LX ºº ±±X8±X±± ºº ±X:±X± ºº ±X<±X± ºº ±X<±X± ºº ±X<±X± ºº ±X<±X± ºº ±X<±X± ºº ±X:±X± ºº ±±X8±X±± ºº L° ºÈNͼÉNÍ»º pTpIpMpEp pCpOpNpSpTpApNpTpSp pþp pRpCp pCpIpRpCpUpIpTpSp p ºÌN͹ºN ººN ºº ÚÄ °Ä¿ ºº ³' ³ ºº ³ Rp=p ³ ºº ³' ³ ºº ³' ³ ºº ³ +# ÄÄÁÄÄ ºº ÄÁÄ$ ÄÄÂÄÄ ºº  Vpsp=p Cp=p ³ ºº ³ -% ³ ºº ³' ³ ºº ³' ³ ºº ³' ³ ºº ³' ³ ºº À'ÄÙ ººN ººN ºÌN͹º pSpwpapnpspopnp-pWphpiptpep pApspspopcpipaptpepsp pþp pPp.pOp.pBpopxp p9p6p pþp pApuprpoprpap,p pIplplpipnpopipsp p ºÈNͼP ÉNÍ»º pTpIpMpEp pCpOpNpSpTpApNpTpSp pþp pLpRp pCpIpRpCpUpIpTpSp p ºÌN͹ºN ººN ºº ÚÄ °Ä¿ ºº ³' ³ ºº ³ Rp=p ê ³ ºº ³' ³ ºº ³' ³ ºº ³ +$ ) ºº ÄÁÄ% ) ºº  Vpsp=p V Lp=p H ) ºº ³ -$ ) ºº ³' ³ ºº ³' ³ ºº ³' ³ ºº ³' ³ ºº À'ÄÙ ººN ººN ºÌN͹º pSpwpapnpspopnp-pWphpiptpep pApspspopcpipaptpepsp pþp pPp.pOp.pBpopxp p9p6p pþp pApuprpoprpap,p pIplplpipnpopipsp p ºÈNͼP ÉNÍ»º pDpCp pCpIpRpCpUpIpTp pSpOpLpVpEpRp pþp pBpRpIpDpGpEp pCpIpRpCpUpIpTpSp p ºÌN͹ºN ººN ºº ÚÄ¿" ºº ³ ÚÄÁÄ¿ ºº ³ ÚÄÙ ÀÄ¿ ºº ³ R3 ÚÄÙ ÀÄ¿ R1 ºº ³ ÚÄÙ ÀÄ¿ ºº ³ + ÚÄÙ R5 ÀÄ¿ ºº ÄÄÁÄÄ a oÄÄÅÄ\/\/\/\/\/\/\ÄÅÄÄo b ºº ÄÂÄ ÀÄ¿ ÚÄÙ ºº Vs ³ -
ÀÄ¿ ÚÄÙ ºº ³ ÀÄ¿ ÚÄÙ ºº ³ R4 ÀÄ¿ ÚÄÙ R2 ºº ³ ÀÄÂÄÙ ºº ÀÄÙ" ººN ºº P l e a s e n o t e t h e p o s i t i o n o f e a c h r e s i s t o r ººN ºÌN͹º pSpwpapnpspopnp-pWphpiptpep pApspspopcpipaptpepsp pþp pPp.pOp.pBpopxp p9p6p pþp pApuprpoprpap,p pIplplpipnpopipsp p ºÈNͼP ÉNÍ»º pDpCp pCpIpRpCpUpIpTp pSpOpLpVpEpRp pþp pMpIpLpLpMpApNp'pSp pTpHpEpOpRpEpMp p ºÌN͹ºN ºº Branch 1 Branch 2 Branch 3 ºº ÚÄ ÄÂÄo x ºº ³ ³ ³ ºº ³ ³ ³ ³ ºº ³ ³ ³ ³ ºº ³ ³ ³ ³ ºº ° °
° ³ ºº °Rp °Rp °Rp Vpxpyp ºº °1p °2p °3p ³ ºº ° °
° ³ ºº ³ ñ ³ ñ
³ ñ ³ ºº ÄÁÄ ÄÁÄ
ÄÁÄ ³ ºº ÄÂÄ Vpsp1p ÄÂÄ Vpsp2p ÄÂÄ Vpsp3p ³ ºº ³ ñ ³ ñ
³ ñ ºº ÀÄÁ ÄÁÄo y ººN ººN ºÌN͹º pSpwpapnpspopnp-pWphpiptpep pApspspopcpipaptpepsp pþp pPp.pOp.pBpopxp p9p6p pþp pApuprpoprpap,p pIplplpipnpopipsp p ºÈNͼP ÉNÍ»º pDpCp pCpIpRpCpUpIpTp pSpOpLpVpEpRp pþp pSpEpRpIpEpSp pCpIpRpCpUpIpTpSp p ºÌN͹ºN ººN ºº ÚÄ° Ä°Ä¿ ºº ³ Rp1p Rp2p ³ ºº ³' ³ ºº ³' ³ ºº ³' ³ ºº ³ +$ ° ºº ÄÁÄ% ° ºº  Vs Rp3p° ºº ³ -$ ° ºº ³' ³ ºº ³' ³ ºº ³' ³ ºº ³
Rp5p Rp4p ³ ºº ÀÄ° Ä°ÄÙ ººN ººN ºÌN͹º pSpwpapnpspopnp-pWphpiptpep pApspspopcpipaptpepsp pþp pPp.pOp.pBpopxp p9p6p pþp pApuprpoprpap,p pIplplpipnpopipsp p ºÈNͼP ÚNÄ¿³ ÚJÄ¿ ³³ ³ ÚFÄ¿ ³ ³³ ³ ³ ÚBÄ¿ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ Ú>Ä¿ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ Ú:Ä¿ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³ Ú6Ä¿ ³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ Ú2Ä¿ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ Ú.Ä¿ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ Ú*Ä¿ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ Ú&Ä¿ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³& ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³& ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³& ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ À&ÄÙ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ À*ÄÙ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ À.ÄÙ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ À2ÄÙ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³ À6ÄÙ ³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ À:ÄÙ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ À>ÄÙ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ÀBÄÙ ³ ³ ³³ ³ ÀFÄÙ ³ ³³ ÀJÄÙ ³ÀNÄÙ                                                  ÚNÄ¿³ ÚJÄ¿ ³³ ³J ³ ³³ ³J ³ ³³ ³ SOLVE is NOT Freeware. It is copyrighted and sold as share- ³ ³³ ³ ware. Try it for 30 days and then decide if you want to be- ³ ³³ ³ come a registered user. As a registered user, you will re- ³ ³³ ³ ceive a printed manual of operations and become eligible for ³ ³³ ³ any upgrades at a reduced price.# ³ ³³ ³J ³ ³³ ³ Any suggestions or comments will be appreciated. Also, take ³ ³³ ³ some time to determine if you have any improvements we could ³ ³³ ³ add in the next version. Anyone offering suggestions, which ³ ³³ ³ are later added to the program, will receive a FREE upgrade. ³ ³³ ³ This program represents many hours of work over an extended ³ ³³ ³ period of time. Please R E G I S T E R if you use the program. ³ ³³ ³C ³ ³³ ³ To register, send your name and address along with $20.00 in ³ ³³ ³ U.S. currency or check to Swanson-White Associates, P.O. Box ³ ³³ ³ 96, Aurora, IL 60507-0096.!   ³ ³³ ³J ³ ³³ ³J ³ ³³ ³J ³ ³³ ÀJÄÙ ³ÀNÄÙ                                            

  3 Responses to “Category : Science and Education
Archive   : SOLVE310.ZIP
Filename : LIB1.PSL

 1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

 2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

 3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/