Category : Science and Education
Archive   : MMWCALC.ZIP
Filename : C_RADAR.NTX

 
Output of file : C_RADAR.NTX contained in archive : MMWCALC.ZIP


2val(condndx())+orderhzŒž°ÂÔæø
.@Rdvˆš¬¾Ðâô*<N`r„–¨ºÌÞð&8J\n€’¤¶ÈÚì00000000010000000002000000000300000000040000000005000000000600000000070000000008 0000000009
0000000010 0000000011 0000000013
00000000140000000015 T4lengthin. 2 0.31911 422RED 3R R Range to target T4lengthmi. 1 160900.00001 522RED 4sigma sigma Target cross section T4lensq mý 1 1000000.00001 622RED 5PtdBm Pt Transmitter power