Category : Science and Education
Archive   : MAPS3-5X.ZIP
Filename : MAP5.EGA

 
Output of file : MAP5.EGA contained in archive : MAPS3-5X.ZIP
–:DWÿð0àÿþÀ ÿøÿ ÿðxxÿ€@ÿüÿ€ÿÀøÿ ÿþ|?ÿÿð†ÿþ ÿ`ÿ€ xÿð€€ÿü0Àÿ€çà Èÿ÷à@€?ÿü8ðÿÃx wÿç€|ÿð¾ ðÿ€€
|ÿ‚àÿàþÿÀø
þÿ€nÿÀþÿÀ ˜`ÿþs€ÿ€Ïøþ€ÿà ÿüx9€ÿƒÿþ€ÿà 8ÿðÀÀ€ÿþpÀÿà à?ÿø€ð=€ÿü €ÿÀ0 ÿð€8ÿøÀÀÿ€` €ÿðÿ€ÿÀøð<à ÿð~À€ÿÀðÁüÀ ÿÁðÀÿ€ðüx ø_ÿïðÏÿüÀ~ ÿÿð€ÿøààÀ ÿ!þ?ðÀÿðŒøüà ÿ!þ|€ÿðñ†€ø€ ÿ!àøø?ÿðCñÀÀþ ÿ!À8üÿà€ÃóÃà?€þp ÿ þþÿù€ñáàÀp ÿ þ>ÿüøïÿà Á€ 0ðÿ þ<Àgÿð¼ÿÀ ç€ ÿ þ<à7ÿà?ÿ€w€|ÿ!<ð?ÿà?ÿ€??~€ÿ ü8ÿ€?ÿ€?Àÿþdð?ÿ€?ÿÀ@6àpÿþ0ÿ€ÿð6_øÿøÜ0ÿ€ÿø>üÿþ ¸ÿ€?ýÿ?€þÀÿó8øÿàÀ?ÿ€þÀþÿóð`Àÿà€€þ?ÿü€;ÿ1ðÀ@ÿàaÀ|ÿÿüÀÀÿÀ€:ÿàÿÁøÿÀÿü€8`‡ÿÑÀÀ8€ÿÀÿÁø@ÿÀ ÿø>`øÿüp8ÀÿÀ?€ñð?ÿ€àÿþ`pÿþ080ÿàùÃáøÿÀàÿþ
0ÀÿŸþà0ÿðàGãø?ÿ€ÿþ
€ÿð ÿð€ÿøÿý!Àÿ
ÿ0€ÿøƒÇÿþœÿøaàÿ
ÿÀÀÿøσÿüþÿàü?ÿ€ € ÿÀxÿüoî8ÿ€7þÿÀ
ð8ÿø8ÿø?À1ÿü?ÿÿàà`ÿð 8ÿøü8?Ã}ÿø?ÿÀðàÀÿ° p ÿøǸÇ9ÿþÿà?ðÀþÿ€&ÿøüÿxþÿü
ðÀÿ¿ü€ÿøüþ|?þÿŸðÀ€ÿóðàÿð`ž<ðÿ€ÿà
€ÿøခ€8ÿðpÎ߃ÿ€ÿð
ÿþÀÀ€`ÿàpÌüßÿÀø? ÿàÀðÀÀÿà0`ÿภÿ€x`€ÿàÿà0x`ÿø|0Àÿð ÿñà@x¼øÿøÀÏÿò|ÿö@xíÿˆÀÿø øÂÿþG€øÿü@xþÀ`ÿøŸ€x†ßÿ€ßÿüÿø@€0pÿøüÀÿüÿüÿà@8xà0ÿùø`<ÿü` ÿþÿÀo€À ÿóØ$`ðÿÀàÿÿ€?À€ ÿügÀÿàÿÿ€?ÀàÿЀ?ÀÿÀÁÿ€??À€ÿÿþ?ÿ€?ààÿþ<?ÿ ø? ÿüÌÿ ƒü~1ðøÿÀÆ€ÿ ÀÀÿ€Æ€?ÿ
æ
0€ÿÀ†À?ÿ
à
àà€ÿðŽ÷àÿ
à ÿðÆ_ÿáÿÁÿü ø ÿ€ÆÿÏÿÁü Î| ÿ€Ì ÿÿø oÀ ÿàì(ÿ€?üÿðp
À
ÿ€ü ÿðÿ€À
v
ÿþÿ€€ÿü

ÿü8Ïøÿàÿþø
ÿðßðÿàÿð

ÿÿÄÿàÿøþà

ÿû€ÿþÿ€ÿùþè

ÿàÿþÿþ€7ÿûÿÀÈ

ÿà?ÿþþgØ?ÿþ€Ø

ÿàÿþðïÿüØ
ÿ
ÿïþÿ øÿþÀ÷ÀÿÌÿÀ ÿí€ÿ þÿÀý€‡Çÿà?Ìÿð ÿýÿàÿ
ÿáð>ÿÀÿÈÿà ÿùÿÀ?ÿ
Ìÿø`|ÿÿïPÿð ÿãÿðÿ þßÿø|ÿŸÿ@ÿ€ÿÀ ÿ÷ÿ€ÿ þÿøx€ÿþ ^€À ÿÿ€ÿ Çÿðøàÿþ À ÿ¿ÿ€ÿððñÃÿþ€
|x
ÿ€ÿðàqƒÿü€
ð
ÿÀÿðà0ÿø€
€ø
ÿü@?ÿðÀÿü Àø
ÿø?ÿøÿÿügÈ ÿøÿŸÿøÿþ?ÿçÿü &˜ÿüüÿøÿü?ÿ‡ÿü¸ÿü`ÿ
ãÿøÿø?ÿüÿüßÄðÿþÀÿ
Áÿþÿü?ÿøÿü0ýýàÿþ€ÿ
ÿþÿü?ÿðþ0`Àÿþÿ
ÿþÿüÿðþ0üÀ Àÿÿ
ÿÿüÿàüŽ€ÿþ ÿ
ÃÿÿàøÜÀÿüÿ
ûÿ€ ÿàð @ Àÿü8ÿ
ÿ€ ÿàÐ Pàÿø0ÿ ûÓÿÀÿÀàÿø`ÿ þðÿàÿ€ ÀÃð€`ÿðÀÿ þøÿð ÿÀ pgàÀàÿàÿ øÿüÿ`8À>Àðÿÿ 8ÿüÿ?à€|˜ÿ€ÿ
,ÿü?ÿ0 ðÿ€ÿ ã ?ÿü?ÿh ÿþ{ÿ ðÿð?ÿ` À€ÿôÿ ð?ÿøÿþà Œ àÀÿtÿ àÿøÿþø ?pø`ÿœÞÿ àÿàÿ80 Àx?ð?øÿ½Ÿ?ÿ ðÿð?ÿþðì˜ÿÞþÿ ðÿü0?ÿ€À˜ÿ?ÿ øÿüxÿ¾ :ÿðÿ øÿü|ÿü 0`øÿðÿ àÿ~<ÿ<Àþÿðÿ àÿþ>>ÿ€8æ€vÿ|ÿ àÿüþÿ€lü€Äÿ~ÿ
øÿüü?ÿÀü0pG€ðÀÿþÿ
þãüþÿÀ @Ãÿüÿ
þÃ|þ?ÿÀ€€@ÿøÿ
þà>ÿ üÀ€@ÿøÿ
þà?ƒÿ ü àpÀ€ üÿûùÿð?ÿ ø?÷ÿüÿÀ#à€€øÿ
þû€ÿà?ÿ ü÷ÿþÿ€>€ððÿ
ø1€ÿà€?ÿ
òÿ
À€ÜÀÿ
ð àðÿ
øÿ
ÀŒ@ÿ
ø?ùÇàÿ
üÿùÿ ü€88Â<=‡À˜ ÿ
øÿÀÿ üÿ ü8xÀ'æÀüÿ
ð?ÿ€ÿ þÿÿ€ €
π À ÿ
þ?ÿ€ÿ €?ÿöÿÀ €ç`à ÿÿ
þ/ÿÿ Àÿàÿ€ €@8þÿ
ü@ÿÿ
àÿþÿÜ àÀ øÿ
øàÿ€ÿ
ÀoÿüÿÀ ¿€˜øÿ
à ÿÀÿ
À ÿø?ð €pÀÿ
ð0ÿàÿ
ÀoÿÁÿð€ À Àÿ þ `?ÿþÿ
€þÿ€ €`
à8ÿ þ?ÿþÿ
à?þÿø €` øüÿ þÿþÿ
àÀ'ÿ€`€€` {àÿ ÿþÿ
€?€þ@À€@ Àÿ Àÿüÿ
ø€¾ `ÀÀ ÿ À€ÿøÿ
ü¼@ 0ÀÀ €ÿ À€ÿþ/ÿ ü€œ` 0ÀÀ Àÿ þÿüÿ ü€<0@ À@€
Àÿ þ€ÿøÿÇÀ|€À  `@à
ÿ ø8€ÿøÿóÀ|ð  @`0
Àÿ þ<€ÿøÿù€t>8 à 0À08
üÿ ü€ÿ?ÿÀÀ4À8 € € 
?€ÿ þÿï?ÿøÀ0`
€ 
?€ÿ
ÿøÿà8
€ 
Üÿ þÿÀÿÀÀ
p`
xsÿ ð ÿ€?ÿÀ0À@
pÀ
Àÿ à ÿ€ÿÀ p@à @€
Àÿ ð8ÿàÿÀ @0 @0
@ÿ àÿàøÿãø`@ @
@ÿ æ0ÿà0ÿãð`À `
Àÿ Çàÿðÿáà €8?€ à`` Àÿ
Àÿàÿçü`€€ïààÀ80` €ÿ øÿøÿçì 
€À pðp@ ÿ €ÿðÿÇÌ Ýø € À` ÿ þÿàÿÇ< ÷`þ€€À ÿ þÿàÿÇ°0FÀ@À à ÿ çÿàÿ€à0@`€@ ÿ þÿ€ÿ€ @!ÿà€xÀ8 ?ÿ ?ÿÿ Á ? €ÀøÿÀ¸ÿ ü?ÿøÿþ8Aþ ÀÄ €àÿ àÿÀ?ÿþ_þð0@8 ÿ ñÀÿÀÿð|ðà `ðÿ ÿÁ€ ÿþøà` ဠ ðÿ à?ÿ÷€`øÿŒ`0Ð@0€ 0àÿ àÿünjÿÀ80x` 0 ÿ çÿü€Àÿþ 0„ø0ÿþgïÿ €08€€0pÿ¾>?ÿ€àà߀0`ÿüÿýü € pàÿøÿøàÀ0 00Àÿøÿà 0`0 ` ÀÿÀþ€808x À ÀÿÀþ € €`ÿÀÿð€€ €€à ÿþ0ÿ€€€ €@0ÿþŸŸþ€
À€ €`ðÿþÿþ€@`
@àÿü¿‡ÿþ0ÀÀ0
`€ÿøÿþà`€ 0€ÿðÿþ€ À€ 8Àÿàÿþ 8p€ÀpÀÿÅáÿþ € Àæÿûÿþ8€€ þÿ?ÿ,
þÿþÿvÀ7Áp€€„ÿüÂa„€€`ÀÀ€ÿøÁü1ðÀ07@þ|p ÿà €1È`@ `>à€xÿ0H@0`08€ÿø0 l0 „

ÿà8`9ü8ÿïÿÀÀ
0
ð 0ÿÿÃÀ üÀ0œ|`ÿÿÀ Àpà>àx`ÿ‡ÿõàÀ@@@8pðÀL@ÿ†ÿ€ð€€ `ÀøÀÄÀÿÀ€€ 0€øÀÀÿÀÀ€€€üð€ÀÀÿÀðA€ À8ÀÀÿàð?ŸC€p
À€Àÿà¼þcàz|ÀÿÀÀ€!|0 ~ÆÿÀ@1ð  €ÿÿà@À  À€îÿÿð|À€à |ÀÀ€;Œÿþ߀`€€À ð?Àñ€€8Ìÿø‚ÃðÀœøp?€øOÿùÀ~À< À`àÿÿÀ` @`à øp&ààÿà À<x  €À€àà ÿÀ0 €àð0€ €à€0 ÿÀ 86€È0`€ €0ÿþ ƒ <ü
ð8Àÿ€ Á°À€ÇÀÿøð@€àÀ ïÿþ¼@À0À0À €ÿ€ÿð@xð€ÿÿ€`@€ ñ€ÿÀ @ó€ûàÀÿà` 0€ÿÀÿÀ@ÿà8p `p€ÏÀ€pÿàì€ 0ð @ÀÀÿ80à `€ÀØÿûðàÀáØàŒ@Àüþ` ÿø@€eþ˜€øà@8ÿÀxÿüÀÀ?€€ð``pÿ>ÿþ€€<€ 0``pÿü€ÿü€ |800pÿàÀÀÿø`à
1pàÿ€@àÿþ€ À<€ðÀ
`Àÿü@0ÿþ@ÁÄŒœ
 xAÿ`ÿ` ü0
ÿýÀÇÿîÿ `ð
ÿÏÿàÿÀ8B 0@„ ÿþÿ€p ÿà`À 1ÿðÿà~ €ÿüa€À€€
sÿðÿø~ƒÿþ8`€
;ÿø;‡ÿþ€Ãÿü àŒ 0 ÿüÿ€0Oÿþ€ à8 ÿþà ÿþ 88 ÿþ
`?ÿþ ÿóÿø
@ÿþ Ìœ( ÿàÿð
AÿþÈh€ð
ÿÀÿø
Ãÿxxøp€
Gÿþÿ° ÿþ0ðüÀ Gÿøÿþ
ÿàð p Gÿàÿüþ
ÿ€ðÿø ÇÿÀÿýþ ÿýÀØÿð€ ƒÿ ÿùÿ
ÿüÀÿàpÀ€€¨ÿüÿÿ
ÿü@ÿàx€ €ÿü€ðÿ
ÿü@ðÿð|?€ûÿÀÌ
ÿü`?ðÿøÿ€€ƒÇÿÀ8à€ÿüpÐãü~ÿùÿÀçÿÀ}÷àÿü0PýÿýÿàÀ¿ÿÀÿ÷à
ÿø0Xàÿýÿ0ÀÿÀÿ÷ð
ÿø0n ÿp@
ÿÀÿð
ÿþ6ÿÛÀÿÀÿù
?ÿþ pÿ ÿÀÿ€ ÿü00ÿ€€ÿÀÿÀ ÿøÀ0`ÿÀ€ÿÃÿà ÿø` `€ÿà€ÿçÿð ÿü øÿð€ÿ
þ ÿü0 üÿü€ÿ €ÿø0ÿÿü€þÿ Àÿø0ÿ€ÿä€`ÿ àÿøÀ0?ÿðÿðÀÿ ðÿð`?ÿø?ÿø`ÿ øÿð00ÿüÿü €ÿ üÿð ÿüÿþ €€ÿ þÿð ÿüÿ @ÿ ÿðàoÿüÿÀ0ÿ €ÿþÿà àÿüÿÀ8ÿ ÀÿüÿÏÿà =öÿüÿü ÿ àÿü€ÿþÿà ÷ÿþÿÿ àÿüäýþ@ÿ€ÿþÿàÿ
àÿü~ÿ€ÿ€ÿàÿ
üÿ ÿàÿ€ÿðÿ
þÿü ÿøÿÀÿüÿÿü ÿ@ÿþÿðÿðøÿÀÿ€ÿøÿüÿÀ€ÿþ€ÿüÿýŸ€ÿà€ÿþÀÿüÿ Þøÿà€ÿàÀÿ€ÿþ` ÿø€ÿð€ÿÀÿ€`ÿïÿøÿð€ÿÀ?ÿ€`ÿƒÿüÿü€?ÿÀ?ÿ`ðÿÿü
€ÿþ`ÿÀÿÀÿþÿÀÿ`ÿÀÿÀÿþÿÀ@?ÿà0ÀÿàÿÀ€ÿÿà`ÿö`ÿàÿ€Àÿþÿà ÿþ€ üÿÀpÿü8ÿüÿáÿÿ
þÿÀ 0ÿüÿøÿ€ÿÇÿþÿ€ñ€øÿààÿÀ€ ÿ ÃÿÿÀ?ÿ€ÿñÿ€À€ÿÀ ÿ ƒÿÿÀ?ÿÀ ?€>àÿÀ ÿþÿàÿÀÿøÿàøÿà<ÿàÿðÿ€†ßÿøÿ€?ÿ
Àäÿàÿöÿ€†ÿðÿ€?ÿ
À†ÿðÿÿ€ÿà`?ÿ
€ÿðÿÿÀÀÿþðÿ
€Áÿøÿ€|ÿÀ€ÿþøÿ
A€ÿøÿ€|ÿÀÀÿþ<ÿ
€ÿüÿ€ÿãÿÀáÿàþ ÿ
 ?ÿüÿ€ÿñÿÀÿà?ÿ
ÿüÿÀÿñÿàùÿÀà?ÿ
€0ÿüÿæÿðÿøüÿ€ÿ0ÿ
à0ÿ üÿþÿñÿüÿ †ÿ þ`ÿ øÿÿùÿüÿþü ÿ þç3øÀÿïÿüÿÿýÿþÿü 0 ÿ þ{ÿàÀÿÏÿüÿÿþÿüÿ üN˜@ÿÿüÿÿüÿüÿ ü`˜`ÿþÿøÿƒÿüÿüÄðàÿ
üÀ˜ ÿƒÿüÿ€ÿÿü|
ø<€ ÿ
ø€€ÿÇÿøÿÀÿ€ÿü €0ÿ
ø08€ÿÇÿøÿÀ?ÿ€?ÿø ÿ
ð`8€ÿ øÿÀÿ€ÿð €ÿ
ð@xðÇÿ øaÿàÿàÿðÀ ÿ
ðÀÌ€Çÿ ø=ÿàÿàÿðà€
ÿ
à€Ægÿ ü?ÿàÿôÿøð€
ÿ
ã€;ÿ þ?ÿàÿ ÿø¸€
ÿ
âîðÿ þÿð?ÿ¸ÿð€€üÿ
æÀ0ÿðÿ˜ÿþÀðÁüÿ
ÆÿóÿüÿüÀÞÀÏðÿ
Î
ÿóÿþÿüàƒÆpøÿ
ü
ÿãÿþÿð8à ñøÿ
ø€ÿƒÿ?ÿø?à` øÿ
û€ÿƒÿ|ÿøÀ ÿàÿÀÿƒÿàÿŽÀÆÿàÿÀÿ‡ÿþÿþ€pÀÿ€ÿÿÿàÀ8€8ÿ€?ÿÿüÿà?ÿðÀ|ÿ€0ÿæ?ÿü?ð?ÿøÀ`|ÿ hÿþü?ÿàö?ÿþÀ><ÿ Þÿæð?ÿÀþ?ÿÄ2|ÿ äÿÀÿÀÿ?ÿ€Î0|ÿ <$ÿÀ?ÿ€¿ÿÇ`ø|ÿ àÿÀ?ÿÀ?ÿx€`> ÿ€ €ÿÀ?ÿà?ÿ`€Àø€ÿ >ÿà?ÿð?ÿ@€À€ÿ€ `ÿþÿøŸÿ€ €ÿ€@?ÿ€ÿøÿ ~€ÿ@ÿÀÿüÿÀ ðÀCÿ
@@€ÿàÿüÿà €Àÿ
ÀÀàÿø?ÿüÿð €€ÿ
À€`ÿ ñïÿü?ÿøÿðÀ€ÿ
þ?ð€ÿ áÿÀ?ÿøÿàÀ€ÿù€ÿ ßÿÀÿà?ÿùÀÿÀÀÀ
ÿÿ ßçý€ïÿðÿýÀÿóÀ€@`ÿ'ÿ ƒÃìÇÿðÿýàÿƒàà€ ÿþÿÀþŸÿøÿ÷ÿŸøü<À ÿüÿÌàÿ
ÿ€ÿ~À ÿþÿÀàÿ€ÿ€ÿßÀ0ÿÿ ?ÿ€ÿðÿÀ ÿ?ÿþ
?ÿ€ÿøÿ€ÿÿÀ
ÿ€ÿøÿþ`€ÿÿ€ ÿþÿÀÿüÿþp€ÿÿü
ÿüÿðÿüÿü`0€ÿãÿø
ÿùÿýÿþÿþ À€ÿòÿð
ÿùÿŸÿþ @€ÿÀ
ÿûÿ `ÀÿÀ
ÿ8 Àÿþÿ€ ÿüø ÿüÿ÷€ ÿþ€`ÿñÿó ÿþà@ÿáÿ
?ÿü `ÿÀÿþ
ÿü @ÿÀÿü
ÿü0@ÿÀÿø
ÿ
þÿ þ@ÿ€?ÿø
ÿ
þÿ þ `ÿ€ÿûÿð
ÿ
þÿóÏÿþ Àÿ€ÿóÿÀ
ÿüÿðÿ ÀÿÀÿÀ
ÿÿ€ÿþ0ÀÿÇÿÀ?ÿÿþ€ÿÿÇÿþÿþ€ÿÿþÿþÀÿþ?ÿþÿþ@ÿþÿþÿþ`ÿþÿ¿ÿ 0 ÿüÿþ ÿüÿÿøÿþ ¼Àÿøÿüæøÿðÿø0Á‚ðÿðÿø Á‚ÿðÿø`AÃÿàÿøAáàÿàÿøaðp ÿÀÿðð€ÿ€ÿð9ð€ÿÿàðÿüÿà pÿøÿà0ÿàÿÎ 0pÿ€wÿÄ à0 ÿÿˆ |0ÿ
øÿ€|ÿ
øÿ€~ÿ
àÿ€;ˆÿ
Àÿþ Ì€ÿ
À?ÿ GÀÿ
€ÿ C€pÿ
ÿ þ?ÿðÿ
þ< à ÿñÿþÿàÿ
ü > p`ÿ üÿþÿ
ü ?00
àÿ ø?ÿü?ÿ ü 0xÀÿ ðÿð?ÿ ü 8πÿ øÿà?ÿ ü
(À€ÿ ðÿÀÿ ü
?@Àÿ ð?ÿ€ÿ ø @Àÿ ðÿÿ ø `Àÿ ðÿþÿ ø Àÿ ðÿþ?ÿ ø àÿ ðÿü?ÿ ð À ÿ àÿüÿ
ð À`(ÿ Àÿüÿ
ð €08€ÿ €ÿüÿ
ð0 À€ÿ €ÿüÿ
à0 @ Àÿ ÿüÿ
 0 `@ÿ ÿüçÿ €p 0Àÿ ÿüÿ÷ÿ€ Ø
€ÿ þÿþÿÀÿ øÿ þÿþÿôÿþP
~ÿ þÿÿôÿþ " €ÿ þÿÿ¦?ÿüP
Æ€ÿ þÿÿƒÿðP v€ÿ þÿ ý þ€ÿ þÿ øˆÿ€ÿ þ?ÿþ ð˜€ÿ þÿþ À˜Àÿ þÿü ˆ`ÿ þÿü ˆ ÿ ÿø ˆ ÿ €ÿð ˜0ÿ €à °€ÿ €?À ðÿ €€ p€ÿ €-p€Çÿ €-€ ïÿ €-€?ÿ
.€?ÿ
.€¿ÿ þ.€ÿ
þ.Àÿ
ü.Àÿ
ü.Àÿ
ø-ˆÀ?ÿ
ø-˜à?ÿ
ð-à ÿ
ð.ð7ÿ
à.ðÿ
À.øÿ
À.0üÿûÿ¿ÿïÿðÿ–PPÿàÿüÿÀÿùÿüÿþÿàÿùÿÀÿüÿþÿàÿ€ÿûÿÀÿŸÿüÿø?ÿþÿ÷ÿàÿŸÿþÿþÿ
‡ÿüÿñÿøÿ¿ÿþÿÿ þ7ÿøÿüÿøÿ¿ÿþÿ‡ÿ øÿøÿÿø?ÿùÿŸÿÛÿðÿ
ÃÿÀÿÿðÿøÿÇÿÿøÿ
ÿ€ÿÿ€ÿüÿñÿŒÿçÿ øÿÀÿÿ€ÿùÿÿäÿãÿ ÷ÿþ?ÿüÿþÿýÿþÿâ?ÿçÿ Çÿü?ÿñàÿþÿùÿþÿò?ÿçÿ ÿð?ÿÏÿþÿóÿƒÿÏÿ
àÿŸÿüÿçÿçÿŸÿ þÿƒ¿ßÿ?ÿøÿÿ ÿ ÀƒÿÿÀÿ?ÿ ?ÿ þóÿþÿ ÀÿŸÿÏÿ‡ÿ ü÷ÿýÿþÿÇÿïÿãÿ üÛÿøýÿðÿóÿ óÿ ÿàÿýÿðÿøÿþÿóÿ ï?ÿûÿÿïÿ?ÿ¯ûÿùÿ ž?ÿóÿþçÿçÿÿÿýÿ ÿóÿßÿüÿ çÿ ùÿ ÿùÿà_ÿüÿóÿ üÿ ÿýÿóÿ€?ÿ
ùÿ üÿÿýÿÀ?ÿþýÿýÿ ïÿÿûÿ€ÿþyÿüÿ ãÿÄ?ÿûÿ€ÿ¿1ÿýÿ ðÿÿßÿùÿüÿûüÿýÿùÿãÿþ?ÿ¿ÿþ{ÿüÿýþ?ÿûÿþÿ ÿÿüûÿøÿýÿ÷ÿóÿ
ãÿÿùùÿðÿûý¿ýÿçÿçÿ ùÿÿóýÿàÿŸïÿÏÿò'ÿüÿ¼
oÿÇüÿÿçÿŸÿø7ÿþÿþ
?ÿŸþÿÿ ïÿ?ÿ¼þÿÄÿü ?ÿ?þÿ€ÿ üÿ¿ÿ þ?ÿüü ÿüÿÿþÿùÿ÷ïÿ
Ÿÿøxø ÿ?þÿÿïÿïÿóÿûÏÿ
Ÿÿãp çÿþ?ÿþÿþçÿ{Ïÿ
Ÿÿÿp ÿÏüÏÿþÿ?Ïÿ±Çÿ
Ïÿ?ÿx ÿÏýãÿþ?ÿ'Ÿÿá‡ÿ
çÿþÿ0 ÿßýùÿþÿÏÿ?ÿàÿ
óÿüÿÿÏüüÿÿÿþ>ÿàÿ
ùÿùÿà ÿçþÿûÿüÿðÿ
þÿóÿð ÿ÷ÿÿøÿùÿÿþÿ
ÿÇÿp ÿ÷ÿÏÿø?ÿýÿŸóþÿÀÿ
çÿŸÿ0 ÿñÿç÷ÿøÿþÿüçøãÿà?ÿ
ñü?ÿÿýÿ÷óÿüÿðÏðCÿðÿÿüÿÿüÿ÷øÿøÿÀ?ÿð?ÿÿþÿÿþÿçþÿø?ÿÞÀÿø?ÿ
þÿÿþÿïÿÿø?ÿ÷ÿùÿàÿèßÿ
þÿÿþ~ÿÇÿøÿððÿ÷ùÿ
þÿÿ~ÿøÿÇøÿà÷áÿ
üÿ€ÿ>ÿüÿŸŸþïÿüÿ ýÿÀÿŸÿüÿ?ïü?Ïÿ¿ÿ ùÿ€ÿÏ?ÿ?ÿü?ÿþóü>ÿ¿ÿ Cþÿ€ÿç¿ÿ?ÿý€?ÿøÿøÿ¿ÿïÿüwø?ÀÿóŸÿÿýðÿóÿóóÿ¿ÿø?ûãŸ~ßÿûßÿ‡ÿýù{ÿ¿ÿÇÿ¿ÿàÿùϏ>ÿûßÿø?ÿý€ ÿü`?ÿ€ÿ¿ÿ‡ÿüÏ?¿ÿûŸÿŸÿ€?ÿý?ÿÀÿŸÿ?ÿßþ¿ÿÛ¿ÿŸÿÀ?€ÿüÿÀðÿÈÿþÿßþÿ¿ÿŸÿÀ€ÿþ ÿáùÿðÿðÿ .ÿþ¿ÿÁÿðÿøÿóÿðÿçÿü ÿüÿ?ÿðÿ `ÿóÿŸÿþÿýÿÿùþÿð?æ þçÑÿßÿñÿñÿÿûàÿüÿÿÿÎÿ÷ÿÿÿçÿüð
?ÿø?ÿçÿçÿþ?ÿÿ÷ÿü ¿ÿ
çÿÏÿþÿüÿùçÿø1àÿ ñÿüÿþÿèÿþóßÿøñÿÿ ùÿùÿ lÿùßÿàÿðÿ ùÿÇÿûÿ ¿ÿýßÿÀÿüÿ ùÿñçƒÿ ÿûÏÿýÿàÿþÿ
ûÿü?ÿ àÿ{ïÿ¿ÿà ÿüÿ ùÿü?ÿ
ÀÿcÏÿÿãÀÿýÿ ùÿ
À?ÿü/ÏÿÿǀÿûÿIÀÿüßÿƒÿ߀7ÿûÿ ?ÿü_öÿÙ¿ÿóÿÿ ?ÿðóÿðÿ÷ÿþÿ ¿ÿ
þ ?ÿþàÿà?Çÿüÿ
üÿ| ÿüÿàÿ`‡ÿþ/ÿ
ðïÿ
D ÿøÿÿÿü7ÿÿ
øçÿ
8ø ?ÿðÿãÿùÿðÿÿ £ÿ
ÿø ÿÀÿçÿùÿÀÿ'ÿ
þáÿ
ÿø ÿ€ÿóÿàÿùÿ/ÿ
þÿ €ÿø ÿÿ÷ÿ€ÿùÿÏÿ ?ÿ ?€ÿð ÿþÿïÿ€ÿÁÿ÷ÿßÿóÿÀÿ ÿƒÿà
ÿüÿÏÿ€ÿ;ÿßÿÃÿûÿ
ÿÿ€
ÿðßÿÏÿÀücÿßÿ ýÿ
þÿ ÿàÿßÿ€ècüÿÓÿ þ?ÿ þÿþ þÿ¿ÿ€à€ÿÉÿ ûƒÿ‡ÿ
üÿø ÿ¿ÿ€À??ÿíÿ ùøþÿ
øÿô?ÿ€~€ ÿÿçÿ ýþÿ
àÿü?ÿüÿãÿÇÿ ùÿ?ÿ
Âÿøö
€?ÿ€ø<ÿùÿßÿ ûÿ˜7ÿ
ÿ÷ÿ
ÿ€ðüÿüñŸÿ óÿÙñÿ
¿ÿ
>ÿðþÿþD?ÿ ÷ÿãùÿ
 >ïÿ¿ÿ€ ÿðÿ€ÿŸŸÿ çÿø ?ÿ=ÿ?ÿ
ÿÿøÿÀÿßÿ Ïÿýÿ>ßÿÿ ÿÿ0øÿàÿãÿ Ÿÿïÿ ÿþ ÿ<ÿþ0à?ÿàÿûÿÿþ?ÿ
 ûÿü ÿÿþpÀ?ÿðÿûÿÿüÿÿóÿü üÿÿþ`€?ÿðÿóÿ?ÿùÿ÷ÿü 7þÿþ`?ÿüÿ÷ÿ¿ÿóÿ÷ÿø
ÿþÿüàÿïÿ÷ÿ¯ÿ÷ÿ?ßÿø ÿüÿýÀÿçÿçÿï€ÿüÿ÷ÿ?Ÿÿð ÿüÿÀÿðÿãÿãþ?ÿà<ÿÿà 7ÿü?ÿþ€ÿþ?ÿùÿùÿßÿ˜ÿ
ÿà ?ÿþÿ€ÿŸÿýÿûÿÇÿ?Á?ÿÏÿçÿÀ ?ÿþÿõÿÀÿüÿûÿ÷øƒÿçÿóÿÀ _ÿàÿõÿÏÿþÿóÿóùÿÿãÿàÛÿ ÿð?ÿçÿ?ÿãÿÿ÷ÿçùÿ ðÿÿþ ÿð?ÿæøþ/ûÿÿçÿóûÿ ü?ÿüÿÿ€ ÿðoÿæãÿØïùÿÿïÿøsÿ þÿà?ÿÿ€ ?ÿàÿƏÿñóüÿÿïÿÿ ÀÿŸÿÿú ÿÀ?ÿÀ¿ÿü>ÿüÿÏÿßÿü?‡ÀÀÿÿó€ ÿý€ÿþ€?ÿžÿùÿüÿ þÿðÿgÿÿ÷à ÿýƒ?ÿþÿÎóøÿù?ÿ ðÿgÿÿø /ÿýÿàÿãAçùïÿûÿ Åÿñÿëÿü ?ÿùÁïïÿÀÿùãÿîûÿÏÿçÿŸÿøÿÏÿò ?ÿñŸÿçÿÀÿüøÿàñùÿïÿÃÿ?ÿüÿÏÿç ?ÿð?ÿçÿÀÿþ#øÿïþùÿçÿÇøÿþÿ‰ÿ‹Ïÿπ
ÿΟÿ÷ÿàÿ‡þÿþ!ÿïÿ“üÿüÿ;ÿ ÇÿïÀ
ÿÏÿ÷ÿàÿŸþÿÿÿ¸ÿÿýÿùÿÇÿçÀ
?ÿÏþÿàÿ¿ÿøÿþÿ¿ÿþÿïÿüÿùÿ ÏÿÇÀ
ÿÏÿÿÀÿ¿ÿþð?ÿ¿ÿáÿüÿ ÿÀ
ÿïÿÃàÿÿþç¿ÿ¿ÿüÿùÿÇ
ÿϘÿþà
ÿãÿÀ€ÿçÿ¿ÿ?ÿþÿóÿÏ
ÿÀ?ÿüÿà
ÿ?óþÀãÿÏÿÜ¿ÿÿÿçÿ¿
þÿÀ?ÿùÿà
ÿð~à øïÿŸÿÁÿŸÿÿÿïÿ
ñÿÀÿóÿð
ÿïð?ÀÀ8þÿü?ÿçÿŸÿæÿ#ÿïÿýÿ
÷ÿàÿ÷ÿð
ÿï?À@üÿùÿùÿ?ÿ€ÿsÿøoÿ
?÷ÿøÿÿð
÷ïÿÿþÿãÿÿ=ÿÃÂx?úgÿ
çÿøüÿø
àßöÿ€ÿÿßÿ‡?ÿØÿ?ñÿ
ÿÿø3€ÿü
ÿðÏüÿàÿþÿßÿ0ÿßÿ?ó÷ÿ
þ?ûü1ÿþ
ÿðøà?ÿ°ÿþÿßÿþøÿŸÿóÿ

~ûþÿÀ ÿðˆøÿÿüÿßÿøïÿùÿ¿ÿÇûÿÿ
ÿþÿð
ÿøcøÿ€ÿýÿŸÿñçÿûÿ?ÿáóÿÿ
9þþÿð ÿ¸ÿà@?ÿü?ÿ¿ÿ÷÷ÿûûÿ@ÿügÿ
Ð|ü?þ€ÿø ÿüÿ¼ÿ÷ÿ€?ÿ¿ÿç÷ÿóñÿÿüÿ
ÿþ}Ÿü€ÿø ÿøÿèÿðÿ‡ÿüÿï÷ÿóùÿ?ÿßÿ
ÿÏø€ÿü
ÿøÿìÿæÿóÿñ_ÿçðùüÿŸÿ
ÿ ÿÁìà?ÿ
ÿøÿþÿìÿûÿÇ¿ÿ÷ÿ¿üÿÿŸÿ ÿýÿáàÿþ ÿìÿ‡ÿáÿûÿßÿ÷ÿ¿þÿŸÿ÷ÿ
?ÿùÿ€ÿþ ÿßÿçÿûþÿ÷ÿ¿ÿ?ÿ¿ÿóÿ
ÿüÿþÿþ ÿ·ÿïÿøÿãÿ¿ÿŸ?ÿ?ÿùÿ ùÿ ÿþÿÿ‡ÿ?ÿïÿýÿïÿ¿ÿÏ?ÿ?ÿýÿ
ÿþÿÿý€çÿÿïÿýÿïÿƒÿÏ?ÿ?ÿýÿ ûÿ ÿþÿÿþÀÿçÿ¿ÿÏÿýÿïÿùÿß?ÿ¿ÿþÿ
ûÿ ÿ€ÿÀÿ—ÿßÿüÿïÿüÿߟÿ¿ÿÿ ÿ€ÿ€ÀÿÿÓÿßÿþÿïÿþß¿ÿŸÿÏÿ ÿþÿ€€ÿàÿùÿÁÿÓÿÿþÿïÿ?Ï?ÿÏÿÇÿ
þÿ ÏþÿÀÀÿàÏüÿð?ÿ÷ÿÇÿþÿþÿçÿ¿áÿßÿçÿ
óÿ Çüÿ€ïÿà?þ/ÿŸÿ÷ÿçÿüÿÿ÷ÿþ?üÿßÿïÿ ÿüÿ€óÿð ÿ¯ÿÇÿðÿÏÿùÿ?ÿçü|ÿþÿßÿçÿ
ð# ùÿÀÿóÿðÿ¯ÿñÿþ?Ïÿûÿ¿ÿù¹ÿüÿŸÿçÿ
‡Œ ?ûÿÀÿùÿð9ÿÿü?ÿ¿ßÿøÿ¿ÿó‡ÿùÿ?ÿ÷ÿ
?ÿ ?ÿÀÿøÿçÀ;ÿŸÿÿ¿ÿþÿ¿ÿ¿óÿûÿþÿçÿ
?ÿ ÿÀÿàÿÏø>ÿÿçÿ¿ÿÏÿ¿ÿ¿ùÿûÿþÿÏÿ
¿ÿ ?ïÿ€¿ïÿþ>ÿÿñÿ¿?ÿçÿ¿ÿ¿ýÿûÿüÿßÿ
¿ÿ ÿÏÿ€?çÿ?¿ÿÿøÿ?Ÿÿ÷ÿ¿ÿŸýÿûÿùÿßÿ ÿÿ€?óÿ?ÿ_ÿúÿÏÇÀÿóÿüÿ¿ÿŸýÿûÿùÿŸÿ ÿ?ÿ?çÿ?øÿúàÿø?ÿãÇüÿÏþÿãÿýÿŸÿ ÿ?çÿ€~óßÿò?óÿßÿþ÷ñÿïþÿÿüÿ¿ÿ ÿ?Çÿ€ÿøßÿó#óÿßÿãðó÷ÿçþÿ?ÿþÿŸÿ ÿþ?Ïÿÿþ_ÿóˆð÷ÿŸÿøÿøgÿ÷þÿüÿþÿ?ÿ ÿþ?óÿÿOÿçÿø7ÿ¿ÿýÿþÿóþür'ÿÿ ÿþÿóÿÿþgÿÏÿ³ÿŸøÿüÿ÷ÿùþ}ûÿßÿ Çÿþÿçÿþÿüóÿßÿ»ÿÞÿþÿã‡ÿà?÷ÿýÿ=üùÿÇÿ ÿÀÿïÿþÿñûÿßÿü8_ÿÀÿßÿÿø?ÿ€?üÐüýÿçÿþÿ ?ÿðÿçÿüýÿñùÿÇÿýøÿßÿ?ÿþÿ;ÿúÿßþÿüýÿçÿüÿ ?ÿàÿñÿø  ùüÿ÷ÿýûüÿÏÿ¿ÿüÿÿÇÿ?ÿüþÿçÿóÿ ÿ€ÿøÿð€ÿìÿðüþÿßÿŸÿýø ÿ÷þÿùþ?ÿçÿçÿ ÿÿþÿçÿð9àÿáÿ÷ÿþÿŸÿßÿýûÿóüÿóÿ¿ÿïÿ ÿøÿþÿÿ€|qŸÿ÷ÿËþ/ÿ¿ÿÏÿýòÿøÿñýÿóÿ?ÿÏÿ ÿðüÿþøsÿ€x?üÇÿñÿÉÿ‡ÿŸÿçÿý ÿþ ?ýùÿóÿÿÏÿ ÿà0þÿú?ÿ€ÿügÿýÿÙÿóÿÏÿñÿü‘ÿàyÿÿÿÏÿ þgÿø˜ÿþsÿüÌùÿïÿüÿüÇÿçðÈ
ðþÿÏÿ ÷ÿüÁόÿÿ{ÿçûÿïÿþÿþÿùç÷ þÿÏÿ ïÿçÿü
ü|þsÿ÷ûÿïÿþÿüÿÕçÿþÿçÿ ÿø<þ{ÿ÷ø?ÿÏÿüÿüÿÁÏÿþÿ÷ÿ þÿøÿÇÿÀ{ÿßÏùŸÿÏÿýÿþÿãŸÿâÿóÿ ýÿøÿðyÿÇÏÿÇÿ‡ÿýÿ?ÿ?ÿ?ÿóÿ Ãÿðÿñüÿñ†ÿóÿðÿýÿ¿ÿÿ¿ÿçÿ ŸÿÁþÿñþÿüÿûÿÿýÿŸÿÿŸþÿàÿ
?ÿƒþÿäþÿþOÿøÿÿýÿÏÿÿßüÿ¿ÿ
¿ÿüþwÿìþÿü0gÿþ?üÿýÿÿþÿßýÿŸÿ
?ÿððÿÿàÿÿñ¿àÿŸýÿýÿŸÿþÿßùÿ¿ÿ üÿÿöÿÛÿÎ?ÿŽ?ùÿÏüÿùÿÏÿþÿßûÿŸÿ Éÿÿàþÿûÿ?ŸÿýƒÿïüÿûÿãÿøÿßóÿÏÿ Çÿ?ÿ€`ÿøø?ßÿü~?üóÿïþÿãÿÃÿùÿßóÿÇÿ ßÿÿ€ÿ¿óÿŸÇÿáÿþgçÿ?ÿÿ×ÿùÿÏùÿçÿ ßÿÿ€ÿ‡÷ÿŸóÿ‹ÿïÿg‡óÿ?ÿþÿýÿà=‡ÿçÿþßÿÿÿ÷ÿŸãÿü?ÿÇþqÐ;ÿðÿüóÿýÿ„3ÿïÿüçÏÿøÿùçÿ?ëÿüÿÓþý™¹ÿïÿùûÿüÿðùÿçÿýóïÿàÿùçø‰þ?ÿáüÿÈ>ü?9ÿÿóùÿþÿüýÿæÿýûçÿàÿùÇúÿ=øž{ì~ÿï€~#üp?ÿçùÿ?ÿýü÷ÿàÿýû÷ÿà?ÿø‡ò~>Îp??ÿÏÈÿ¿ùÿÏüÿƒÿüþ`ÿÿýûçÿ€ÿü÷~çÎ7Ÿ¿ŸÿßÿŸüÿŸþÿãÿþŽÿ‡ÿùùÏÿÿÇ÷ÿçî·ÿ¿ŸÿÏÿŸùÿ?ÿÇÿùÿøÿ§ÿ÷ÿçüÿ?ÿÁóÁÿóà“ÿ?ÿÏÿß{¯ÿÿýÿòÿÓÿñÿÏÿ¸ÿà{Çÿ÷çÇÿ?ÿŸÿƏÿþÿÇÿøüÿßÿøÿù;ßÿ÷ÿŸÿ¿ÿòÏç?ÿüÿßÿ'þ€oÿßÿøüÿüƒŸÿ÷ÿÏÿûÿæ?ÿýàÿÏÿ“þcƒÿŸÿÁüð?ÿþˆÿóÿïÿ?ÿûÿŸÿŸýÿ
áÿ÷ÿû‡ÿ¿ÿÁÿ€úÿþÿ'ÿûÿçÿ¿ÿûþqÇý¿Çÿûÿü?ÿ÷ÿø¿ÿ¿ÿÿÿþgÿóÿñÿŸÿùüÿöpø|?÷ÿþßÿ?ÿûÿþ?ÿ¿ÿÿçÿpÿóÿüÿÏÿüùÿàÿ|ðÿ ÿþ?ÿóÿÿÿãÿ?xG÷ÿþÿïÿþûÿáÿ þÿÏÿþÿçÿïÿÿøÿþÿ¾çÿþ?ïÿüóÿÂÿ?ÿ
ÇÿÏÿïÿÿøÀ`ÿ¼ÿø/ÿø§ï/ÿýçÿðÿÿ
ñçÿ¿ÿïÿÿþCþÿœÿÿãÃïÿùÏÿ÷ÿãÿ
üƒÿŸÿŸÿøÿà?ÿÞÿŸÿçƒñÏxãÿçÿøÿ
þ9ÿÏÿ?ÿüÿðÿ¿Îÿ¿ÿñøÜ8èÿïÿøÿ
üÿÿ?ÿ?ü3ÿùÿ¿äÿ?ÿ€?üøÙÿÂÿïÿ?ÿ
þ¿ÿ?ÿÿþÿùÿƒàÿþÿ?ÿþzƒÿŸÿÏÿƒþ?ÿ Ä?ÿÿþÿÿüÿŸùîþÿüÿÿßÿÁŸÿãÀ?ÿ þÿ?ÿþÿÿþ<ýç?üÿùÿÓÿŸÿÜ'¿ÿþcøÿ
ßÿ¸ûüÿÿçüï?ýÿÃÿØÿñÿ¿ÿŸóŸÿþø?Ÿÿ
ÏÿþýÿÿŸóüï¿ýÿŸÿžô¿ÿ¿øÿþÿðHÿ
Áÿþÿÿ ûýïßùÿü?ÿÀ?‡çóŸÿþ?þGÿþã‡ü?ÿ ôÿÜÿÿ ùüÏßûÿüÿÿðùßÿ€ÿàÃÿþøþÿ æÿÏçÿÿ üüßÇóçÉÿþwÿüÿ3ÿÏèÏþÿþûÿƒÿ Ïßÿýÿï÷ÿÿ þ|ßçóÃÿü÷ÿçÿà?ÿîGÿüùÿÀÿ ßçÿýÿïóÿÿ
>O÷ûâ?ÿýûÿáÿÏÿæ0ÿÁüÿà?ÿ ß÷ÿýÿï÷ÿÿÿ¿ÿóðÿýùÿÌÿÏÿþÿð"xþÿüŸÿ
ßóÿýÿã÷ÿÿþCÿ¿?ÿ÷ùÿýùÿÎÃÿþÿôÿ3ÿþÿþ_ÿ
¼?ûÿûÿû÷ÿÿüøÿ¿ÿ÷ðÿüùÿü/ÿüÿÀÿ‡ÿþþßÿ
?ÿûÿŸÿøðÿÿñþÿŸÿ÷ðÿüÿùÿùÿñÿŸ÷ÿßÿþþßÿ üÿóÿ?ÿþyûÿ?ÿçÿ?ÿßÿðñ<€”ÿüÿûÿçÿ¿÷ÿ?þŸÿ ñÿáÿ?ýÿÿïÿŸÿßÿþ ;ü 9ñÿþÿûÿÏÿ?çÿïÿ¿þ?ÿþÿçÿqÿ¿ýÿÿÇÿÿßÿþ‡ÿþÎÈãùÿßøÿûÿŸÿçÿÿŸÿ?ÿ ïÿþÿüÿ0ÿððÿßÿüÿþ`áÏÿùÿóÿ¿þáÿ?ÿÏÿÿ ïÿþÿçþÿ8ÿçüÇÿÏÿþÿüñàÿþoùÿóÿŸüÿàøÿçÿ#ÿ ïÿüÿ÷ÿÿþÿïÿüÿüÿÿäïûÿçÿýÿæsÿ÷ÿ»ÿ ïÿÿóÿ?ÿÿïÿùÿüÿÿšïùÿçþýÿÿóÿÿ ïì?ÿùÿŸÿÿïÿóÿü??ðÿÀçùÿçþùÿùÿ ÿ òÿýÿßÿÿãÿãÿýœxÿ÷áÿ÷þóÿüÿÈÿø ?ÿüÏÿÿëÿßÿýŠóüÿóÏÿ÷üÿóÿþÿÆÿøÿ
?çÿÿèÿßÿñà7þ÷Ÿÿû‡ÿ÷ýÿçÿþÿóÿÐÿ
÷ÿÿîÿßÿÃàþÿû·ÿ÷ýÿïÿþñÿÿ
Ïóÿ3ÿã¿ÿÿþ;ìsþcþø3ÿ÷þÿïÿùÿó?ÿ
á“ÿÿûŸÿþÿüûÀÿÀøà‹ÿçþÿÿüÿâÿ í‡ÿÿùßÿþÿçãˆùÿþ àáÿçþÿ¿ÿœ?Ãïÿüÿ åŸüÿýÇÿþÃÿÇÁ¯ýÿàþpÿ÷þÿ¿ÿ~ÿøÿ ôçðÿý÷ÿþÿƒñ‡ýÿχÿ?ÿçþÿ?ÿ~ЂŸÿàÿ ôpÀ?ÿý÷ÿþxðôýÿž?ÿ?ÿçþÿ~ÿïÿÀÿ
÷ÿü÷ÿü8ǓçÇùÿŒŸüÿ÷þpÿþ~ÿÿÀÿ
ç?€?ÿþóÿü{™ÏÿóÿÇÏýÿÇÿç€ÿþþþÿ÷ÿ€ÿ
Ͼÿþûÿñø¼_ÿóÿçàÿçÿÇ5oÿþþüÿûÿ
ߞÿþóÿóüö>ÿûÿÇüÆÿñÿÀ}?ÿþþÿüùïü÷ÿ
Ÿþÿü÷ÿûþ@ÿÿóÿÇÿàÿøýŸÿþüÿøüÿ ¿øÿùóÿ3üÿŸÿ÷ÿïÿðÿ‡üÏÿþýÿðÿüÿ ¿ðÿûùð7ùÿŸÿ÷ÿçÿæÿ/üãÿþyÿàÿþÿ ?ðÿûýç‡ùÿçÿùÿϏÿügüóÿcÿÀÿþÿ ðÿûýçÏüÿÏÿeóççÿþ7ýóÿþoÿ€?ÿÿ ù€ÿûýçÿþÿßÿüáïóÿƒüóÿþoþÿÿ øÿûýçÿþÿÏÿð< /óÿóüûÿOþÿ†`ÿ ˆÿùýïÿ?ÿçÿÀ9ÿøÿóþùÿü‚ÿÇù‡ÿ €ÿýùïÿ?ÿñÿ€ÿþ?ÿóþ|ÿý¸:ÿïóÿ ÿýûïÿÿýÿ€ßÿÿø3~?ÿü€øÏÿãÿ ÿýãïÿø~ÿüÿïþÿüÿüðÿçÿ
þÿüoçÿñüáÀþÿþÛà 9ÿïÿü|8ÿ÷ÿ þÿ/÷ÿóùüøÀ¿þÃÿ‚ÿ?Ïÿøÿÿïñÿ üÿ¯÷ÿûùÿù üÏÿ§÷ÿøùÿþ~À1üÿÀO?Çÿ÷ÿúþðÿ€?ÿ
øÏÿ‘çÿüsÿÀ7þÿâoŸÿ÷ÿòÿüÿÿ
øçÿÉïÿþgÿ€7þÿþæ$÷ÿ÷ÿøÿÀÿóÿ
øóÿïïÿþÿ;þÿþðpðÃÿóÿùÿ€ÿÀÿ
àøÿÏÏÿüïÿ;ÿ?ÿüûþ~Xÿûÿøÿÿ€ÿ
€ø?ÿÏÿýÿ9ÿŸÿýÿÿûÿøþÿ€ÿ €ÿŸÿßÿüÿ€ÿßÿýÿ³ÿûÿøþ~?ÿ Àÿßÿßÿýÿ€ÿÏÿýÿþ÷ÿûÿøü<ÿ ðÿÏÿßÿþÿüÿ€ÿïÿüÿñÿùÿåø
ÿ øÿãÿÏÿþ;øÿÀïÿþÿøÿùÿø ÿ üÿøÿÏÿƒøÿÀçÿ?ÿúüÿðø ÿþÿþ?ÿÏÿùðÿàÿñÿŸÿ?ó?þÿþ/ø ?ÿþÿŸÿçÿûà_ÿ¸ÿýÿþÿŸã?þÿøÿø ÿþ`ÿÏÿÏÿóàÿ<þÿþ?ÿßîþóÿõø ÿ àÿïÿßÿ÷Àÿÿÿÿßîÿçÿüø ÿ Àðÿçÿßÿæÿûÿ€ÿ?ÿ?ÿßïœ?Ïÿþ ÿ Àü0?ÿ÷ÿÿàÿûÿÀÿ¿ÿ¿ÿÏçÿÁŸÿð ÿ €þø?ÿóÿÿÀÿûÿðÿÿ?ÿÇ÷ÿüÿð ûÿ€ÿ€€?ÿóÿþ_ÿ€ÿùÿøÿçÿð?ÿó÷ÿø pÿ€ÿø?‡ÿóÿöÿÿüÿøóÿðÿûóÿø 7Çÿ€?ÿÂÿûÿàÿþÿþÿøûÿûÿùøÿð 'øÿÿÿùÿ€wÿüÿþü ûÿÁÿýþÿ
þ?ÿ€ÿÿýÿ€ÿøÿüùÿÑÿýþÿ
ÿ€ÿ€ÿïÿýÿüøÿ?üüÿßÿüÿ?ÿþ
ÿüáÿÿãÿýÿüàAÿ¿þ3þßÿþÿ?ÿþ
ÿýÿÿÿàÿýÿø€Aÿ?þ1¿?ÿþ~ÿüÿüÿÿïÿþ?ÿýÿøÿþþ?ÿ~ÿüÿþ?ÿ€ÿàÿ‘ü}ÿø
ÿþúÿ0ÿüÿ‡ÿÀÿáÿÄýÿø
ÿÿçæÿ7ÿüÿóùÿàÿóÿþÃÿø>üÿç÷?ÿwÿüÿýæÿàÿùÿøøþþÿ¿ÏÿwÿøÿýŽoÿàÿüÿûøþþÿ€Íÿþwÿðÿü?ãÿðÿþÿøÄþþÿÀ€ÿðóÿàÿðÿøÿãÿùþÿ?ÿà>ÿáóÿøÿÿøÿýÿÌ~þ5ÿ¿ÿð?Èþ?ÿøÿÿüÿüÿþÿŸÿø>ŸÛ'þŸÿø?ÿüÿþÿ?ÿøþ?ßÿüÿÞ÷üçÿü?ÿüÿþÁÿ¿ÿüþ?ÏÿþÈ?óÿøÿü~?ÿþ?ÿ‰ÿŸÿüþŸÿ€ãÿøÿþø>€ÿÿ;|ÿÏÿüþ¿ÿÀ`çÿþÿσ€ÿ€ÿãÿú÷ÿüçÿüü¿ÿðçÿÿã¿Ï?ÿÿøÿÀ
øÃ÷ÿ?ñÿøü?ÿðÇÿÿú?þÿ€ÿø?ÿÀ
ÿ÷ÿóÿ¿üÿðüÿð?ßÿ?ÿøÿÿƒÿóŸÿ
ÿðÿŸþÿàüÿàßÿ?ÿú?ÿÿï€?ÿ÷Ïÿ0
ÿþÿðŸÿ?ÿ€üÿ€ÿßÿôÿû¿ÿ€ÿ€?ãÿóçþx
ÿþà‡ÿà?ÿÏÿøÿ€ßÿÀÿùŸÿÀÿ€Iÿû÷øüÿüþ?ÿÿïÿüx?ÿÀÿßÿ?ùßÿàÿÀÂÿáøûóüÿùÿãÏÿø8ÿðÿÏÿþ ÁŸÿüÿÏÿþÿÌþ{çþÿóÿóïÿðÿüÿßÿþÿðÿþÿï€ÿþ9ïþÿççÿëÿà?ÿßÿüÿùþÿøÿ€ÿ7<þžÏÿùþÿÀÿÏþÿþÿÿó?ÿ€cρÿ@þÿùð8ÿøÿçþÿþÿ
ÿïÿÏüÿÿ?ÿóÀ0ÿÿüÿ÷üÿþÿþ?ÿ
áÿûÿçÿãÿ€
ÿ¿ÿ÷€3ÿÿþÿñÁÿüÿÀÿóÿûÿ€
ÿŸÿ÷?ÿ€ÿÿüÿýáùÿÀÿûÿùÿà
ÿŸÿÃÿó?ÿ€ÿÀÿýÿýÀ ÿÀ?ÿûÿùÿà
ÿßÿÿø?ÿ€ÿðÿüÿ3@ÿ?ÿûÿóÿà
ÿŸÿùÿ?ÿ€?ÿøÿþÿ¿ƒÀÿ8ÿûÿóÿó
ÿŸÿüÿþ?ÿÀ!ÿøÿüÿÁ€<<ÿóÿûÿ ÿŸÿþþÿøÿÀÿþÿùÿ Àû¾ÿ÷ÿûÿ ÿŸÿýþÿøÿÀÿÏþÿûÿðÁ¿ÿ÷ÿôÿ ÿŸÿùÿÿðÿ€ÿÇÿÿóÿþøÿ÷ÿòÿ ÿ?ÿóÿðÿÿ€?ÿ÷ÿü?œ;ÿóÿñ?ÿü ÿÿçÿàÿÿ€€÷ÿüÌkÿæÿŸÿà ÿ?ÿÏÿÀÿ€ÿ€?‡ÿüìÿÁÿŸÿà ÿ¿ÿüÏÿÀ7ÿ€;ÿ€?ÿüàÿøyüü?ÿà ÿ¿ÿáñÿŸÿ€<ÿ€ÿ?ÿþàÿàóÿóüÿà ÿ¿?Ìÿ?ÿ|ÿ€þ¿ÿÿóÏóÿûÿÿÀ ÿ?ÿÿÿÿ€þ??ÿÿûÿçÿùŸ?ÿûÿÀ ÿ1ÿÿþÿÿ€þ=ÿ€ÿüùÿçÿðÏÿðÿÀ ÿ€ÿÿþÿÿÿ€<ÿ€ÿñ;ÿÿôOïÿÂÀ ÿ'ÿÿüÿÿÿÀÿÀÿÃþÿ÷D`ÿ߀ àsÿÿüþÿÿà
ÿàÏÿ üÿþÿ÷y~þ|π Ïûÿÿü|ÿøÿà?ÿ ñÿþÿ?|ýþïÀ ?Ÿûÿ€ÿü|ÿøÿð0ÿ
óÿþÿ_Ÿ<ñüñÀ ¿ûÿ÷ÿÿüÿðÿøp¿ÿ ùÿ?ߞçûüÀ ??ùÿóüÿü ?ÿ?ø?ÿ¿@7ßÿ üÿ¿ÇÜOùÿ
?üþyùÿþ?ç?ðÿÀßÿ
ÿŸ÷܏üÿ
?ÿÇüãÿþà?øÿù€ÿÿŸóÌ?þÿ
?ÿþxþÿþà?èÿüÿÿ¿øîøÿ
ÿþ?ÿÏÿ€ÀðÿÄÿ
ÿçÿߟþÿóø
ÿü|ÿÀ ÿö€ÿýÿ!ÿ€?ÿßÿçÿóø
ÿùÿà ~ÿہ€ÿüÿø|à9ÿßßÿùø
ÿûÿÀ €þ?ÿüðßÿþ?ÿóþÿãàŸÏÿüø
ÿûÿ€ þ?ÿþÝ_ÿÿ÷ÿŸÿóáßïÿþx
ÿûÿ €þÿµÿûÿóÿöïÿ8
ÿóÿü€þ9ÿÿ
ø?ÿþÏÿ 
ÿñÿø€þyÿè
ÿÿþÿÇÿÈ
ÿõÿð/üyÿßÿø¿ÿ
ÇÿçÿøÿäÿùÿðÀ?øx7áÿü¿ÿ
çÿïïÿø
ÿÎÿñÿàðÿð|?üÿÿãÿï÷ÿø
ÿÞÿ—áÿÀ?ñÿà<þÿíoÿ
÷áÿÏ÷ÿø
ÿØÿü!ëÿà
ÿûàÿßçÀ ÿ
çýÿßçÿü
ÿÙÿøüÿÀ
ÿûàÿçðÿ
ÏýÿßÏÿü
ÿÛÿÃÿûÿÀÿðÿåàðÿ
ŸøÿÇïÿü
ÿÓÿÿÀÿàÿæðpÿýÿŸþÁßÿóÿü
ÿ×ÿøÿÀÿàÿæt8ÿþÿ?ÿüÿû÷ÿþ
ÿÇÿÁÿÀÿàÿø>ßÿ þ?ÿ÷ÿûñÿ
ÿÏÿŸÿ€?ÿàÿü Àÿ üÿóÿûóÿ€ ÿçÿ¿ÿðÿÀÿl3 ÿ ÿ÷ÿûÿ ÿ÷ÿ¿ÿàÿÀÿ~3ÿ ÿðòùþÿ ÿ÷ÿ¿ÿ€ Àÿàÿ~ÿ ÿþp<ûÿ ÿ÷ÿ?ÿ€ ø?ÿàÿ ÿ ÿü'ÀÞûÿ ÿ÷ÿÿ ?üÿàÿ€€ÿ ÿñýØÿ ÿð?ÿ ppüÿðÿÀ°ÿ ÿ€Ÿÿ’ÿ ƒÀÿ pxÿø8ðÿÀ߀ÿ ?ÿþ?ÿ?ÿÆÿ
€ÿþþÿ=ÿüx?àÀ߈ÿ ¯ÿüÿþÿÏÿÿþøÿýÿþüÀÀÜÿ ÿñÿþßÿþÿÿü?ÿþ?ÿñÿýø À?à‡0ÿþ?ÿþøÿÇÿüçÿþÿÿ˜ÿþ?ÿóÿð Àà ÿÏÿþÿçü{x^ÿùñÿ?ÿÿ ÿóÿðÀÀ{…ÿ†ÿþÿÃøsÏãÿóùÿ¿ÿÿ ÿÇÿð à0ƒÿþÿ€ø÷ÿçÿ‡óÿ¿ÿÿüÿÏÿà à„ÿþÿ÷ÿçÿ?ñÿ¿ÿÿàÿçÿà ð Á€ÿüÿþóÿçÿþüÿÏÿÿ€ÿ÷ÿ
À0G€ÿüÿüóÿïÿþÿÿïÿÿ€ÿïÿà?€üÿüûÿÏÿþÿÿçÿÿÿïÿà?€?ÈÿøÃÿßÿþÿ?ÿ÷ÿ>ÿïÿÀÿàßÿßÿþÿ¿ÿ÷ÿÿïÿ`üßÿßÿþÿŸÿóÿ ÿ ïÿ€pŸÿÇÿþÿßÿðÿ€ÿ ïÿ€8 ?ÿàÿþÿßÿþïÿ>ÿ ïÿÀ8 ?ÿüpÿÿŸÿþÿ?ÿ
ïÿà ÿþÿÿ¿ÿóÿ€ÿ
ïÿø
€`ÿßÿÿŸÿÇÿ€ÿ
çÿø
˜àÿßþÿ¿ÿßÿÀÿ
÷ÿø
øÀÿÏþÿ¿ÿßÿÿà ÿ
ïÿø
øôÿçþÿ¿ÿßÿÿð ÿ
ïÿø
ÿü@~ÿóþÿŸÿÏÿÿø?ÿ
çÿø
ÿãüÿùüÿßÿïÿÿþúÿ
÷ÿü
ÿïÚøÿüýÿßÿçÿÿqÿ çÿøÿù€pÿþýÿÏÿçÿÿçÿ ïÿøÿãÏÿþ}ÿçÿÿÿ÷ÿ ïÿøþÿžüÿþ}ÿçÿ¿ÿÿùÿ ïÿð|ÿþùÿ=ÿïÿ?ÿÿýÿ ïÿò0ÿÀûÿ½ÿçÿþÿÿþÿ
ïÿæÿÀûÿœÿ÷ÿþÿÿþÿ ÏÿÞÿÛÿÍÿóÿþÿÿþÿ ÏÿÜøÿáÿûÿøÿÿþÿ
Ÿÿ€Çÿóçÿùÿøÿÿÿ þ?ÿÇÿðCÿýÿùÿ?ÿÿþÿ þÿþçÿàÿýÿûÿþÿÿþÿ þÿøÇÿÉü?ýÿùÿþðÿÿÿ øÿðÓÿŸþ?ýÿýÿüùçÿ?ÿÿ ûÿð“ÿþÿ¿üÿýÿüÿ÷ÿ?ÿ?ÿ óÿð÷ÿüÿ¿~ùÿþÿ÷ÿÿÿ ÷ÿðÇÿóÿŸ?ûÿþÿóÿÿÿ ÷ÿðßÿçÿïçóÿþûÿÿÿ ÷ÿøx?ÿÿǟçýÿþùÿÿÿ ÷ÿüH>ÿ?ÿ÷ßçüÿþÿýÿÿÿ ÷ÿþø>ÿþÿóÿçþÿàÿ?ÿ?ÿ óÿø|ÿùÿûÿïþ?Ïÿÿ¿ÿ ûÿÜxÿóÿùÿÏÿ?ÿ
ÿ¿ÿ ùÿüøÿÏÿüÏÿŸßÿ
ÿ?ÿ ýÿüñÿŸÿƒïÿßÏÿ
ÿÿ ýÿüóÿþ?ÿóïÿÏçÿ
?ÿ?ÿ ýÿçÿü¿ÿùçÿçñÿ
ÿ¿ÿ üÿ@çÿù¿ÿüwÿ÷üÿÿŸÿ
?ÿpÿãŸÿþ3ÿÏþÿ8ÿßÿ
Ÿÿx‡ÿÏßÿ¸ÿÏÿ?ÿ ÿßÿ
ßÿ|
@
çÿŸßÿ¼áÿÿÿßÿ
Ïÿàð
çÿ?ßÿž?üÿçÿÿßÿ
ïÿÿü?ø
÷ÿüÿÏÿ÷ßþóÿ€ÿïÿ
ïÿÿ€ÿ
áÿùÿïÿ÷ߏÿ?ûÿÿçÿ
ïÿÿàÿà äÿóÿïÿóÏçϟóÿ@ÿùÿ
ïÿÿðÿà îÇÿçÿÏð‡Ïçÿ`ÿýÿ
çÿ¿ÿü?ÿà ?Ÿÿ÷ÿÇð0aãÿ ÿùÿ
óÿ¿ÿÀÿà Ïß?ÿ÷ÿ×ÿ?pûÿ ÿóÿ
ùÿþÿàÿà
ÏÂÿóÿÀÿ¿>ùÿ ÿ÷ÿ
þÿüÿðÿð
ïøÿûÿîÿ¿>ùÿ ÿ÷ÿ ÿóÿðÿø
ïÿðÿîÿŸ>}ÿ ÿsÿ ŸÿÇÿðÿÀ ïÿö?ÿîÿß?}ÿ ÿøÿ ßÿßÿðÿà ïÿç‡ÿâÿß=ÿ ?ÿûÿ
ßÿÿðÿð
ïÿóÿó?ßߜÿ ÿûÿ
ßÿ?ÿðÿð
ïÿü?ùÿó?Ÿ×Ýÿ ÿóÿ
Ïÿÿøÿð
ïÿáÿþÿóÏÇÌÿ ÿ‡ÿ
ïþÿøÿø
>oÿÿ?ÿó?ï÷ïÿ ÿø?ÿ
ïøÿøÿø
<ÿüÿÿó¿ïóÏ?ÿ ÿûÿïûÿüÿð<p9ÿáÿçÿóŸïûß¿ÿ ÿûÿï÷ÿüÿåÿ€ü ÿÿñÿùÏïùÀ?ÿ ÿûÿï÷ÿþÿïÿüÿ ›Ÿÿ?ÿüÿü'ïý’ÿ ÿùÿç÷ÿÿßÿ€ÿ08ÿ¿ÿþÿþçü¿ÿ ÿûÿ÷÷ÿÀÿßÿ€ûÿ\xßÿŸÿÿ÷þ¿ÿ ÿûÿ÷÷ÿ€ÿßÿÌûþ~ŸÿÏÿÇÿÝóþ?ÿ ÿùÿ÷óÿðÿßÿüùüÿžÿßÿïÿñÿü9þ?ÿ ÿüÿ÷ûÿþÿßÿàüùÿßÿçÿüÿ‰þ?ÿ ÿþÿóûÿ€ÿßÿüþóÿßÿóÿþ?ÿáüÿ ÿàÿûûÿàÿÏÿþþwÿŸÿûÿŸÿùwÿ ÿÏÿûûÿðÿïÿþgÿ?¿ÿùÿçÿüÿwÿ ÿßÿûûÿüÿïÿþgÿ¿¿ÿüÿñÿ7ÿ ÿ?ÿûóÿþÿïÿþwÿ¿?ÿþÿýÿ—ÿ ÿüÿûçÿ ÿïÿwÿ¿ÿþÿüÿ×ÿ ÿñÿùïÿ €ÿÏÿwÿŸÿ?ÿþÿ×ÿ ÿÇÿýÏÿ Àÿßÿgÿžÿ¿ÿþÿÃÿ ÿßÿýßÿ àÿßÿOÿÞÿþÿþÿáÿ ÿßÿýÿ ðÿ¿ÿÿÎÿüÿãÿüÿ ÿŸÿüÿ¿ÿÿîÿýÿ÷ÿüÿ ÿ¿ÿùÿÿÿîÿùÿ÷ÿþÿ ÿ?ÿóÿ?ÿçÿîÿûÿ÷ÿþü ÿþÿóÿ¿ÿçÿæÿûÿ÷ÿø|0 ÿüÿùÿ¿ÿ÷ÿöÿƒÿ÷ÿ÷ÿ ÿÁÿýÿ¿ÿ÷ÿöÿü?ÿ÷ÿ÷ÿ€ ÿøÿüÿ¿ÿ÷ÿôÿùÿ÷ÿçý
ÿûÿþÿŸÿ÷ÿñÿûÿ÷ÿïý
ÿþ÷ÿþÿßÿ÷þÿùÿóÿ÷ÿïý
ÿüÿþÿßÿ÷þÿùÿ÷ÿóÿÏÿ
ÿùÿÿßÿ÷ÿÿùÿçÿøÿßö ÿóÿÿßÿçÿÿÏÿþ?ÿŸá€ÿÇÿ?ÿÏÿçÿ¿ÿüÿŸÿÿ¿ý€?ÿŸÿ¿ÿïÿïÿ¿ÿþ¿ÿãÿ?ü ÿ?ÿ¿ÿïÿçÿŸÿ÷à?ÿø?ÿü ÿþÿ¿ÿïÿïÿßÿ÷ÿÿ €ü 4ÿøÿ¿ÿïÿÏÿÏÿ÷ÿ üüÀQ–2ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ––2ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ–65.0029.00-20.1950.19921235175300!2Europe VGA

  3 Responses to “Category : Science and Education
Archive   : MAPS3-5X.ZIP
Filename : MAP5.EGA

 1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

 2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

 3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/