Category : Science and Education
Archive   : LOGBOOK.ZIP
Filename : FIELD85.NDX

 
Output of file : FIELD85.NDX contained in archive : LOGBOOK.ZIP


call+band ","53","SSB"," 200","-","-","171-92N


:sƒ+ÈÀ
OˆÌ¨¢€xD1 oÅ[%Êä 3 <7ËÞÕÜ/¯RÒڊ¬ìᤜÅÍ]sàæ³~}Ë  Õ_Õrodqû¢*¢*bÁû°*# ol,ûŒ¼*ûŒÆ+‹ op,ûŒ3d›BAND»ô¬°SÈÆé8ªŽçdœBAª<®Û
ª‹7g–R[”1ü¥ÂÞӏÔÜ\ 3Xä_Æ©bé7GRMa¿ÄåìÖrTX»4dqû"+"+„ Áû0+# og,ûŒ<+ûŒF,‹ ok,ûŒ3„›CALLXLhMÁ¨X4X/KA2TJU 15 N3&4X6IF/P 15 MH_G9H3DX/P 20 ÿ¬”z9H4R 20 µWDF0AS/P 15 D2DF0CT/P 15 IL_–DF0DC/P 15 M:DF0DW/P 15 ÿ|DF0KD/P 15 DF0KD/P 20 RAH0DF0LQ/P 15 WHADF0MN/P 15 ˜DF0RE/P 15 ALLDF0SSB/P 20 CHEQDF0SX/P 15 ÿ«DF0WB/P 20 3DF3AX/P 15 ƒDF6FH 15 DF6TC/P 15 QRUDJ0ML/P 15 SHODJ7ST/P 15 _DK0BW/P 20 N3;DK0CU/P 15 MH_DK0DO/P 15 ÿ¬”]DK0EP/P 20 µ?DK0FK/P 20 D’DK0LT/P 15 IL_
DK0LT/P 20 MœDK0MA/P 15 ÿ—DK0NW/P 15 CDK0NW/P 20 RAH^DK0OG/P 20 WHA9DK0PC/P 15 NDK0PU/P 15 ALLDK0RS/P 20 CHE/DK0UI/P 15 ÿ1DK0VR/P 15 DL0CS/P 15 DL0CS/P 20 ‡DL0CT/P 15 QRUZDL0ED/P 15 SHOUDL0FM/P 15 .DL0FU/P 15 N3\DL0GC/P 15 MH_…DL0GU/P 15 ÿ¬”LDL0GZ/P 15 µ
DL0HEL/P 20 D~DL0HN/P 15 IL_8DL0JR/P 15 M€DL0JS/P 15 ÿDL0JZ/P 20 EDL0KE/P 20 RAH"DL0KH/P 20 WHA7DL0NT/P 15 4DL0OF/P 15 ALLDL0PI/P 20 CHE$DL0RBW/P 20 ÿPDL0RC/P 15 ODL0RN/P 15 RDL0RU/P 15 SDL0SU/P 15 QRUMDL0VC/P 15 SHOmDL0VN/P 15 ‹DL0VR/P 15 N3<DL0WB/P 15 MH_eDL0YY/P 20 ÿ¬”dDL8NBE/P 20 µDL9VQ/M 15 DEI1DD/P 20 IL_#EI7H/P 20 MEI9P/P 20 ÿHG0AAA/P 20 TG3AFT/P 15 RAHŸG3BPK/P 15 WHA G3GHN/P 15 G3GHN/P 20 ALL G3GIZ/P 20 CHE‰G3NWR/P 15 ÿ”G3RCV/P 15 G3SFG/P 20 G3SRC/P 20 ¡G3WAS/P 15 QRUG3WAS/P 20 SHO>G3WIM/P 20 •G3WOR/P 15 N3†G3WSC/P 15 MH_‚G3WYN 15 ÿ¬”G3XBF/P 15 µpG3XEP/P 15 DwG4AAX/P 15 IL_G4AAX/P 20 MJG4ADM/P 15 ÿŠG4ANT/P 15 G4ANT/P 20 RAHªG4EKT/P 20 WHAG4HRS/P 20 oG4MBC/P 15 ALL G4MBC/P 20 CHE§G4NWG 15 ÿ©G4OVF 15 uG4TMI/P 15 ¨G4TSH 15 G4UCR/P 15 QRUIG4YDZ 15 SHO“G4ZAT 15 @G6CW/P 20 N3vG6HC/P 15 MH_!G8JC/P 20 ÿ¬”GD3AHD/P 20 µ¢GM0BRS/P 15 DyGM3STU/P 15 IL_qGM3TKV/P 15 MsGM4TOQ/P 15 ÿ}GW4CC/P 15 FHV2VO 20 RAH*I3UKY 15 WHAxJ28EI 15 5JI2QAM 15 ALLŽJL1FQJ 15 CHELZ1KIC/P 20 ÿLZ1TR 20 ALZ1WL/P 20 BOD/HB9CVN 2 )OH2LP 15 QRU`OK2BTI 20 SHOON7AR/P 15 gON7AR/P 20 N3YOZ1SDB/P 15 MH_OZ2EDR/A 20 ÿ¬”(OZ2NYB 15 µjOZ3EVA 15 D%OZ5BIR/P 15 IL_›OZ5ESB/P 15 M=OZ5ESB/P 20 ÿ™OZ5VEJ/P 15 ,OZ6EDR/P 15 RAH'OZ6EVA 15 WHAhOZ6FRS/P 15 ‘OZ6HR/P 15 ALLlOZ7HAS/P 15 CHEšOZ7HDR/P 15 ÿOZ8EDR 15 nOZ8EDR/P 15 ˆOZ8JYK/P 15 6OZ9EDR/P 15 QRUPA0RPB 15 SHOPA3BLZ 15 tRA3AF 15 N3fRB5JD 20 MH_kSM/DL1EBR 15 ÿ¬”{SM0KSR 20 µVSM2OTU 15 D[SM5CCQ/MM 15 IL_rSV0DX 15 MŒUA1QCM 15 ÿiUA3TN 15 cUA6HKN 20 RAH„UA9FM 15 WHAaUB4TWL 20 žUM9MWO 15 ALL+UQ2GLW 15 CHEbUV6AS 20 ÿ¥UZ9CYP 20 £YC0DPZ 15 ¤YC4HA 15 DYO6VZ 20 QRU¦YO9CUF 15 SHO-YU3AG/MM 15 YU4EXC/P 20 N3YU4EZC/4 20 MH_KZS6CAX 15 ÿ¬”{SM0KSR 20 µVSM2OTU 15 D[SM5CCQ/MM 15 IL_rSV0DX 15 MŒUA1QCM 15 ÿiUA3TN 15 cUA6HKN 20 RAH„UA9FM 15 WHAaUB4TWL 20 žUM9MWO 15 ALL+UQ2GLW 15 CHEbUV6AS 20 ÿ¥UZ9CYP 20 £YC0DPZ 15 ¤YC4HA 15 DYO6VZ 20 QRU¦YO9CUF 15 SHO-YU3AG/MM 15 DJ7ST/P 15 DIDL0FM/P 15 ™ ÿDL0VN/P 15 !G3WIM/P 20 RQ_G4ZAT 15 ON7AR/P 15 PA3BLZ 15 &YU3AG/MM 15 T_L TATUS.TARGETSTRING ló°qŸÿYlóTRIMCALL,TŸÿINCREMENT_CONNECT_COUNTéžÿAMTOROVER !¾žÿSENDBRAGTAPE '1žÿMATCH_DISCONNECTED!KÿKILL_MESSAGE %ÿMATCH_LINK_STATE#TœÿWRITE_LOG_LINE&

  3 Responses to “Category : Science and Education
Archive   : LOGBOOK.ZIP
Filename : FIELD85.NDX

  1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

  2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

  3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/