Category : Science and Education
Archive   : EYESIG.ZIP
Filename : BOLTS.IM

 
Output of file : BOLTS.IM contained in archive : EYESIG.ZIP
a€€ÿÿñÿÿÿÛÿÿÿÿÿ×ÿÿÿÿÿÿìåÿÿèôÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿä·»¤´¶ÌÿÿÿÿÿÿÿâàÿÿÐÔ»±¢’“ÑÍÕ¡µÿ̱ÿÿÿÿÑÿÚÞéÿÚÿÿîñüùÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿîÑÈνÈÿÿÿÿÿÿÿÃþÉùÿÿÈàÿÿ§ª¯ÿÿ¹£«¬­©ÿÿÿÿÿþÂÿÿÿÒ÷ïÓÒýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿé÷ùÿÿÿÿÿÿÿÿÉØÍØöÿÙÿÿÝѯº·ÎÿÿÿèÁÝÿñÝÿÿÿÙ®ÒãĚ»ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÇÔÚàÐÿÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüóÿïàäÿÿÿÿÿÿÿÿÿÍäæÿÿÈ¿¿àÿÿÿïôÁô¾ÉÿÿÿÿÿᲬ“¦¡±³©ÿñìÿ̾ÑÓÀÒÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿæÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÊéçÿܾɼÄÿÿÄ´¶­ôÿÿÿÿûÿðÿÍ©›ªš¢™›ÿÿæÎÿÚûì¾ÔÞñÿÿÿùÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿôÿÿÿÿÿÿÿÿöÿÿÿÿìøïÑÌÛÔÖÈÖÿßÿÿ¹¸¸Áÿ²žÉÿÿÿÿÿÿØ°«½ºÿ๑“éÿÅØÿÿÿäÐÿàÛÿÿÿÿÿÿôîÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿñãÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿãÿÿÿÍÂäûÿÿêìÙÿÿ°§«Éÿ̤³±Êÿÿÿÿÿ¬™ŸÈÿ锐شÿÿñÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿñÃÉÉÿöúÿÿج³ÿÈàÿƱœ©µÉ¶ËñƬ¯Ãÿÿÿ¶³×»·ëÿúÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÓÏ÷ÊÄèÿÿÿ½ÊÿÿÀÿÿȦ¨£°ÀÿÿÌÿÿÄÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿîÿÿñãßêúÛÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿúÿÿÿÿÿæÌÿïíÖèÿÿÑÊÿÿÁàúÿýÆ«³°ÿÿ¾ÿÿùÿÿÞÿÿÿÿâüÿÿÚÿÿãÿÿÓÞåÿÿ÷èøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþãÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÃ˯ÅãùÿÎËÁ³³¹ÿÿÿÿâ¨Ì­¥²Úºÿ¾»ÿÿðÿÿÒßÑïõØÔÿÿßÿÿÿòÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÔÕ×ãÚÿÿö±¼®Ä²µ¸¾¶Ï¸Æº§§Ü©â´¯ÅÐìÿÓåÿÿÿÿÖØìêìÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿòÃÿÿÿÿÿÿÿÞÁ«²Âèȶ«Äÿÿÿðø´þÿïšìÿõÿÿÿÿäõÿäåøÿÿñÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿòÿÿÿÿÿÿÿêåÏÌÖÿÿÿÿÿëòË°êÿÿÿÔ·ËÿÿÇαð§²ÿÿÿÿÿÿÖÿÿóÉÿÿõÿÿÿîÒÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿåîéÿøÿÿÿÿÿÿöÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÈ»»±¥Àµ¬²ÿÿÿÿ®ÌÆÄÄÿÿèÿ÷íÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿúòêÿÿñÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿâÕÿÿÿÿÿðèÿüÿüÿÿÿÿÿæÿÿäÿ´¤·ÿÿÚÿ£¨Á¾ÃËÿÎÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿùíùÿÿÿùÿÿÿÿÿÿÿÿÿùÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖÌÅÚÜÓÁÅôÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÓÿÿ½¹›°Þÿÿ¬«É¸Ñÿÿáÿÿÿÿÿÿë÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿòÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿùÿÿÿÿص¼¸ûÿÿîöýÿÿÿ×ÔÑåÿÿôº¶Ò¡¢õÿÿ¸ÿÿÿÿÿàÿÿÿÿÿÿÚãÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿìèÿÿáÚðüêßäßÔÿïó×ÿÔÅéóñÿÿÆËÿÿÿÿÿÿ²×üïÇÌïÿÿÿÿïâÜÿÿÿÿæÑÝÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿÿÿèÿÿÔÿÿäÿÿàÿþÿÿÿìÿÿÿØÿæÿÿûÿßîÌÝÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÿÿùÿÿÿÿÿÿûÿÅÿ÷ÿÿÿÿÕÙÛÿÿÿË÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿèÿÿÿÿÚíÿÿÿÿÿÿÿóÖÿÕßÿÿÿÿÿ糟ÿÿÿÿÿäÚöÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÜÿÿÿÿÿÿÿÿîÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÆÚÿÿÿÿÿÿÙ©ÿÿÿÿöÍÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿöÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ•i¹ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿöÿúýÿÆÿäÿÿøêÿÿÿÿÓÞÿÜÔÿÿô¡ÿÿÿÛÐæÿÿÿóñÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÕD:?k¢ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿëäÿÿÿäâÿÿÿôÿÿøÎÿÿÿÿÿÝζÿÿðÿìÿúÇÿÿÿÿïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿs7-%=ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÜÆÿÿîúÿÿÿÿÿÿ×òÿÿËãÿÿÙÿÿÿïÿÿÿÿÿÿÿÿôÿÿÿÿÿÿÿÿüÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ=-(*êÍÿÿÚÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿèéäíÿäÍáÐÿÿÿÿÿÿÿÿÿæÛè›ÐÿÿÿÿÿàÕÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿêÔ÷ÿîÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿc(($0>Ó«¶ÄÅãÿÿÐÞÿÿÿÿÿÿäÖÿÿÿùÿÿÓÿÿÙòÿÿÿÿ¹›ÐÿÿÿÿãÑÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðôèÐÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ>,&&"3QXdž¼ÄðûÿÐÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿâÏõÿåÍñÿÁÉóÿð¸¬ÆáïÿàÁÿÿþÿÿÿÿÿÿÿåîÿçßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿúõíóôÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøìÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿêëÿÿÿÿÿÿÿ‹4+%'",/''E{ÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿÿçÿÿܸܺ²×ÿÿáÿÿÙ«¸Àáÿÿÿÿÿÿÿÿëÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿûôÿõüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿúåøÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿè–YD6*!* " (**AdžèÿÿÅÿÿÿÿÿÿÿîíÿ¿ÚˬÿÎÜÿÿê÷ÿ¶ÈùäÿÿêëÿÿÿÿôÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÚþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿYHHþXB+22%(,!-Fo ÿ´ÇÿÿÿÿÿÿÿÿíÎçßÿÿÞÚÿÿÿÿÿ»ÿýÑÃÿÜÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ×ñÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿòÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿàÿÞ§“}P>()+ #4uj¹ÿÿáöàÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿîóÿÿÿ÷á¹ÿÅÿÿîÿÿÿÿÿÿÿÿæÑêóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿçæÿÿÿÿÿÿøÿéÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿáÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿy@2 /~ïíÿþÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÊÿÙ½ó ÿÊÿÿÿíÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿäÿÿÿÿÿÿÿäæîúÿÿÿÿÿÿÿÿÿïòóÙÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿõïÿÿÿÿÿÑV-(! .ÿ¾ÂÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿõÿÿÿÅ­Ìÿ°úÓ×ØÚâÿÿÿÿÿÿÿêÿÿÿÿúÿÿÿôÿÿÿÿûÿÿòùÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿåÿÿÿêÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿõÿÖÐêÿÿÿÿÑÄvI*& KÿÿÿëÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿØÿî³ÛÿÿÿÿÍÍÁÿÿÿÿÿÿÿØÿÿéÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿòõÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿùÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿõÚÈÓÿöËÿÔOIÿÿäÿÿ³ÿÿÿÿÿÿé·×ÿÿûÆÿÿÒÚÿÿÿüÿðòÿÿÿÿÿÿæÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿôôçòýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿííêòÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿáÿÿéÿÿÿõÜä²×ðÿÿÿÿÿðÿÿß­ÌÿÿíÿÿÿÿÿÿôÿÿâÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿùÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿõûôÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÔÿÿúÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ»¨²ÄØÿÛÿåÿÿÿÿÿÿëÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿéïÿÿÿÿÿÿÿÿúÿÿÿðÿÿÿÿÿùÿÿÿÿõòÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿòõÿÿÿÿíýÿÿÿÿÿÿÿʽÿÿÔÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿèÿÿ½Ÿ±øÿÿÿÿÿÿÿàÿÿÿÿÿäÿÿÿóÿÿÿñêÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿúÿÿÿÿÿÿÿÿÛâÿÿÿÿÿûýÿÿÃÛ÷ÊêÿÿÿÿÿÝÐéÿÿÿÿÿÿÿäìÿ½ÿÿÿÿñ×þ½ÿÿÿÿýôÿÿÿÿÿüÿÿÿáÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿåÆÿÿÿÿåÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿèÿÿÿÔÿÄÿÝääÿÿÿþÿõ¶ÿÿÿÿÛÿÿÿÿÿÿÿÿÿúØÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿíÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿúÿÿÿÿøÿÿÞÔÿÈñÿÿÂä°Ëÿÿÿÿ÷ÿÿÿà×ÿÿÿåçÿÿÿÿÞîÿÿÿÙåÿþÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿ÷ûìûÿÿÿÿÿÿÿÿîÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûëÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿßßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿçóÿÜÿÿÿÿáÿÿÿÿɶÁóÿÿ­ºÿÿÿÿÿÿÿ¶êøÿÿèÚÿÿÿÿÿæÿÿÿÿÛÿÿàöÿÿÿÿÿöàêÿÿÿÿæíÿòÿÿÿÿÿÿÿéÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿêÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿôëÿÿÿÿêÐÛûÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿíÿÐÿÿÿÿôÿÿÿÿÚ«µÖÿÿÈ´ÏËÕÿÿÿòÿÿÿÿæçÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿéÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿæâÿÿÿÿÿýÿÿéßÛûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÒèÿë×ÏÿÿòȸÿÿÿÿÿÒþ» °¯·ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿéëôÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿñÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿïèÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÒÅÿÿÊÄÿÿÿûÜÿÿÿìÿòߨ¡‘êÿàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿãÿÿÿÿÿîÿãäÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøîÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿñÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿùÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿçÿûðþÿØÿÿëÄ×ÿÿÿöÿÿÿÔ÷ÿ÷¶œ£˜ÄÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÿÿÿÿÿÿÿÊÿÿÿçàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿòëÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿúË©Æÿÿÿÿîÿÿ´ÿÿûôíÿÁÂÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿäÿÿÿÿÞØÿÿäÿÿëÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþúÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÛöÿÿÿÿñüÿÿÿÿÿÿÿÿÿàüèÿÿÿÿÓ¿¸Áÿÿ¦¬°ÿÿÆÿÿçñÿÿðÿÿÉòÿÿÿÿÿÿÿøàÿÿ×ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿôöÿÿÿÿ²¨²èÿ±ª³ÿÿÿÿìÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿøÿíÿÿâäÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿñÖÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÞÂØîàýÿÿþâÚÿ³¢¨òÿÿÔÒÿÿÿÿ©ÿÿÎìÿýÅáÿÿÿÿÿÿÜÿÿÿÿðÿúÒðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÞLZÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÛôúîÕÿÿÿÿÿÿëÿÄÿÿÿÆÇÿÙÄܝÿÓ¸ÿÿÿÔâÿÿñÿÿÿÐÿÿÿëØÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿmA,9†ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿîÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿö½çÿÿÿÿÿ÷Òÿ¼öÇÿÿÿÿú¶ÿÿÝÿÿÿÿÿÿÿáàÿÿÿÒÿÑÞÛÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÜÿþÿÿ]40#&<¾ÿçÿÿÿÿÿÿÿÿúÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÜÿÿÿúïÿöûþÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ×Ðÿÿÿìÿ˦Þÿÿ²ÝÿÿÿÿØÿÿÿÿÿÿÿæÿÿâáÿÿÕÿÿÏÿÿÿÿÿÿúíÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿëÿÿÝÿÿÿäA7(*$%B”àÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿàÚäùÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÜÐâÇÿÿÿФúëÿ軿ÿÁÿÿÿÿ°ºèÿôÿÿÿíÿÿçÿÿêÿÿÿÿÿÿôçñÿÿÿÿÿÿÿÿîÿäïÿÿÿÿÿÿÿÿM/-$/!(pÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿôùÿÿÿîÿÿÿÿþíÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿøßÿÿÿÿÉÞÛßÿÜȽòååÿÿºÿÿÒìÿ²ÈÜÿÿÿÿÕÿïÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿëÿÿÿÿÿþÑðÿÿÿûÿÿÿÿúÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿŠ,/$,$(½ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷Öèÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿñÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿòÑÿìýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÿÿÿÖÃäíÖÿÿöÿàÿïÿÿÿòÿÿÿòÿÿÿÿÿÿïÿææÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ=6&/&'BÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿâÙÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿìÿÿàÖÚÎÿÿáöÞÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿåÿØðÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¤€ÕëÿÿÿÿÿÿÿÿÿüõþJ4:!$$1vÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿâÿÿÿÿÿÿÿÿõÿÿÿÿÿÛÿÿÿÒ¿ìÿÿÅÿÿÂòêÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿáÿÿÿÿÿÿÿÛàb34YÿÿÿÿÿÿÿÿÙÎÅÿÿ¥ºŠ1($=×ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÜüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿöÿÿÿóÿÿÿëبÿæÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿäÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÞN:'($=ÀúÿÿÿÿÿÿÿéÌÿÿÿÿÿ-&$+Ríÿÿ÷ÜåÿÿûÿÿúÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿØÿÿÂñÿÄÿÿÿÿÿÿÿÛÿÿÿÿÎÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÑÛÿÿÿÿêñÿÿÿÿÿÿz@*( ".BÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿN++$2uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿöÿÿÿïÿÿÿÿÿÿÿÿîÕÙÿöíÆÎÿÿÿÿÿÿçÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿôÿÿÿÿÿÿÿÿÿa5)'!%4 ÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿ©B.%*9±ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿöóÿÿÿÿÿÿôÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿÿôâÿÿøîÿÿÿÿÿÿöþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ=*$! 'p»ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿùÿÿÐ8*'-PÛÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿööÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿëÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿäíÿÿÿÁÐÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÒÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿR0) "-^ÿÿÿöÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿãL-)'3väæÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿìñÿåÿÿÿÿÿÿÿÿÿöøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ¹àÿÿÿãêÿÿÿôÿãËðÿ¾½ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÍöÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ‡JJ+!$9ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿð¤L+''5hÈÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÁ´¸èÿÿèáÿÿÿÿÿÿôÝÿà²ÿÿÿÃÔÿÿÿÿÿÿÿÿòâÿÿÿÝÑÿòÿÿÿÿÿÿÿöÿÿÿ¼ÿÿb*$$0¡ÿÿÿÿÿÿÿÿÐÿÿÿÿÿÿÿÿÿª:-((B¼ÿÿÿÿòÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÞÿÿÿíôÿÿÿÿÿÿÿÿëÿÿÿÿÿÿÿÿÿüäèëÿÿÐÿÿÿÿÿÿÿàÚÿæ°ÿÅÄ¿ÿÿÿÿÿÿÿÿÊÔÿÿÿÞÿÿöÿ×ÿÿÿÿÿÿÿÿÿñÿÿ–5#$ XèúóÚÊÿôÚÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÄT/*'0SóÿÿÿáÿÿÿÿÿÿÿÿöÿÿÿÿÿÿãÿÿÿÿððÿÿÛÿÿÿÕÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÐÙÿÿÿÿúÿÿÉúõËÿǿϲÿÑÿÿÿÿíÕéÿÿ÷ÿÿÿÿÿÔÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿZ,$(Yÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ@/&/1wÿÿÿíßÿÿÿÿÿÿÿíøÿÿÿÿÿÿÿéÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿäáýÿÿÿÿÿÿÿÿèìùÊÀëìÿãÿÿÿèáÙÿÔÿÿÊÿÿÿìÿÿÿäÿÿÚÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿêÿøÿÿÿÿÿ¢>(!4èÿÿÿÿÿÿÿÜÿÿÿÿÿÿÿÿÿôu9('/JÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÞûÿÿÿÿÿôÿôÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÉÈÿ‹ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÍïÿîÈÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÊÿÿÿÿÿÿÿÿÿãÿÿÿÿÿÿÿÿÿæØÿÿÿÿÿÿØòš*$xÿÿÿÿÿÿïÉÿÿÿÿÿÿÿìãÒÿ[0.1PÍÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿôÿÿÿÿÿÿêËåÿàñÿÿÿÿÿÿûÿÿ—P25¢ËÿÿÿÿÿÿÿÿÿÎôÿÖÿóÿÿÿÔÿÿܼÿÿÿºÿÿÿÿÿÿÞÿÿøÔÞÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÈÿº=6…ÓÚÒÿÿïÿÿÿÿÿÿÿõÿÌéè¡\9JÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿåâÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÞÿs0( $jÚÿÿÍÿÿÿÿÿÿîÁÿÿÿÿÿÿÿãÿÿÿİʞ®ÿÿÿÿÿÿêÿÿܶÿÿÿÿÿÿöÚÿÿÿÿÿÿÿýÎÿÿV )^âÓÿÿüÿÿÿÿÿÿìÿÿÿèÓÆÿÎvÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿÿÿÿ—L/" !(ËÿÿÿññÿÿÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÃÙÆÒôöÿðÿÿÿÿÿÿÿÿè©ïÿÿÿÿÿÿÇëÿÿËÿÿÿÿÿùÿÃ~. %/ºÿÿÿÿÿÿÿÿÿÞßÿÿÿÿÚÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿì÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÁB)" HºåéÿÿîÿÿÿÿÿÿÐÙÿÿÿèÿ𙢝½ÿÿâÿ¸áÿÿÿÿÿÿÖÿÿÞÖÿÿ×Òÿÿüçÿÿÿìÿÿÿÿÿ‡+%#Uíýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÐìÿÿÿÿÿ¶;%"aíÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿé¸×ÿÿÝÿÿ«ÿñ¦ÿ«ÿÿÀ²¼ÿÿÿÿÿÿÿàéæÿÿäÿÿÿþÿÿÿÿÞÛÿÿÿÿÿ6""4¯ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿo*$hÌÿÿôÿÿÿÿÿÿÿÿãÐÿÿÿÿÙÿÿÿÿ¯åïÿÿð°ªÐÿÿÿÿÿÿÈÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿþÕÿÿÿÿÿÿÿW$(*PÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿûÿíÿÿÿýäùÿÒº8%Zœÿÿ×ÿÿÿÿÿÿÿÿêÿÿÿÿÿíÿÿæÿÿÿùÿÿƵÄÿÿÿÿÿâÿÿÿìÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÕ°D))+þÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿúþÿÿÿÿÿÿÿÿüÿäíóÿñÿÿÿÿ¹f44'%…ß­·ÿÿèÿÿÿÿÿõÿÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÈÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿúâãìÿÿÿúÿÿÿÚÿÿÿÿÿÿÿöÿÿˆ/!%*vÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿòÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿíÿÿÿÿÙéÿèúÿÿÿÿÿÿÿؐ–H.Äè®®æÌÿÿÿÿÿÿ÷ûÿÿîÿÿÿÿù»ø²ÿÿÿÿÿÿÿÍÿÿÿÿäòÿÿÿÿÿôÿÿÿÂÿÿÿÿÿÿÿÿÿõÿN%03›ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿèÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿß¿¹°R* ZÞÿßÿºÿÿÿóÑÿÿàÿÿ¹ÿÿÿé؜ÿÿÿÄÊåÿÿÿØÿÿÿÿÍÿÿûÿÿÐÿÿÿ÷ÃÿÿÿÿÿÿÿÿÿæÛÖPpÿÿÿÿèÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿñÿÿÿöÿÿÿÿÿþëÿÿ\!(ââáÿ±ÿÿÿÿÔàÿÿÕ§ªñÿÿÿ¯¿ÿÿÿò´âÿÿ¼ÿÿÿÿÍÿÿÿÿÿÐÿÿÿÿÂëÿÑÿÿÿðÿÿì×ÀÿÿÿÿÿÿÿÝÿÿÿÿÿÿÿ÷ïÿÿÿÿÿÿüÿÿÿïÿÿÿîÿÿÿÿòÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÕÿÿÿÿÿÿÆÿÿž&FѳÿóÔÿÿÿ×Ôÿÿ×­Ûéÿêÿü°ÿÊÿÿÊÿÿÒÖÿÿÿ×ÿÿÿÿÿÿÓÿÿÿÚÿÿÿÞÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿáëÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿîðÿÿÿÿÿÿÿúÿÿÿéÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿèÿÿÿÿÄèÿÿÿóÿËáú«2!ˆªÿÿ±ÿÿÿ¯ÐÿÿÛ¯ÿÉÿÊÿÿ§ÿÿÿëÿÿËÃîÿýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿõÿÿÿÿÿ×»ÙÿÿÿéÿÿÿÿîÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿØÿÿÿÿÿÿÿÿèÿÿÿÿÿÿÿÚÿÿÿÿÿ×ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ·×&)ºÛÿ´¬Ôÿ¼¸ÇÿÿÒ½ÍÿÿÎÿôÿÿÿÿÿÿÊÃÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÕÿÿÿÿÿÿÿéÿÿÿÿÌÿÿÒËÿÿÿÿçÿÿÿýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿúÿÿÜÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿâÿÿÿ̪WD«ÒÿäÈÿÿ©§úÿÿãÝÿÿíÍÿÿÿÿÿÿÿµÿÿÿÿÿÿÿÿÿîÿÿÿÿÿ¸ÿÿÿÿÿÿÿÔýÿÿõÚÔÿõÿÿóÿÿÿÿÿÿúÿÿÿõÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿèÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿìÿðÿÿ»èÿÿÝÿÇ*%hÿõÿ²ÿÿ½²°ÿÿÿÌÿÿô±ÿÿöÿÿïÆÃÿèÿÙÿÿÿÿÿÀÿóÿÿÑ®ÿÿÿÿÿÿÿÐÿÿóÍÿÿÿÿÿáÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÉÊùÿ½ÿ÷[!3øÿÿÿÿÿ°ÊÁÿÞÿÿĹªâÿÿäÿÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿÿÿºÄÿüÿëÎÿÿÿùÿÿèÿÿùÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿ‰…ÿÿÿÿèÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿëÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿæìÿÿÌúäL F±«Ýÿÿëÿ¼ÿÒÉÿ½”Åÿÿÿÿÿÿëãæÿÿÿÿÿÿ¾ºâÿØÿÿÿûòÿñÿÿ×ÿÿÐÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿíàÿÿÿÿs1@o–ßÿÿÿÿÿÿûÿêÿÿîõÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿõÿÿÿþÿêþâõÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿ†!\‡¤ýÿûÿ¬ï£ÅûР¢˜¨ÿçÿÿÿÊÿÿÿÿÿÙÿì¬ÃÿÿÐÿÿÿ¿ÿÿÿàêÿíÿòÿÿÿÿÿÿíÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÙ;%0(9ÓÿÿüÞÿÿÿÿôàÿöÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÒðÿÿÿÿÿÿÿÿúÿÿÿÿÿÿÿÿÿáÿÿÿÿÐÎG0€‘®â¬øÄßæÈ×ù›ÀŽ¬ÿàóÿÿÎÿÿÿÿ½ÿÿäÆ¿ÿÿÌÿÿÿ´ÿÿÿ߸ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<$-!#E¢ê½ÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿöØÿÿÿðÚÿÿÿÿÿÿõðäÆÿÿçÿ¿úx2$ .Û²­ß¡ÙË¢ÿÿÌÅÿÄÿ››ÿÿÿÿÿÿÿÌÿÿêÿÿç×ÐÿåÆÿÿÿ´ÿÿÿ®ºÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿd-+"2>tçÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿòöÿé¼ÿÿÿÊÿçÐÿÊÿÚÿÍøÉòÛ¡WYÙÿÁ¼ôÓÿ”§ÿÿ»ÿÿº£ÂŠýÿÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿÿÃÿÿÀßÿÿøÀÿÞÿÿÿÿÿÿÞÿÿÿÿÿÿÿþÿ×ÿûäÿÔÿÿÿœj< ,0:TöæÆáÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿäæñ­ÿÿÿ͵ºÒÿóÿÿôìÎÿÎÏÿÿÒÿÿ¨èÊÿÿ¢ÿÿÿ¾³ù’›È¥ÿþÿÿÿÚÿÿÿØÀÿÿÿÒÿÿá»ÿÿéÿðÖÿÿÿÿÿÿäÜÿÿÿÿÿÿÿÿÚÿâÐÒÌÿÿáÿï¬8 -/05Q¡ÿÝùÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿúÿÿÿÿðÿÜÿÿÿÕÜÿÿ»½ÿäõÿÿÿÙóÿÿÿÿ½ÿ¹×ÿÿ×ÿÿšª¤üÿ¡ÿÿíÿÔÿŸ›ÿëÿÜðÿÿÿÿÿÿÅ×ÿÿÛÿÿÿÂÿÿÃòÿÓÿÿÿÿÿÿÿÝéÿÿÜÿÿÿÿÔÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÇ43.,.0>¼ëÿÿÿÿÿÿîÿÿÿûþ×äÿÿÿÿÀÃÿÊÜòÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¬Íÿÿÿÿèÿÿ¾ÕØðÿÁ–‘­ò±ÃÿâòÎÿÛ¦ÿÅÿ±­ÿÿÿÿÿÿÜÿïÿéàÿÿÿÿ¶ÿòÿÿÿÿÚÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿôÿÿÿúÿÿÿÿÿ¡O:.*'#L¬ÿÿïÿþÿÿÿÿåüþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÄÿÿÿÿòÿåýÿÿÿÿÿÂÕÿÿÅÐÿÿ᤹àÿðªÿ¢ÿ¼ÀÿÿÿÿÿÿÂÿÿšÿ—Þêÿÿÿÿé×ÿÿÿä»ðÿÿÿÈÿðÿÿÿÿÐÿÿòÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿõÿÿÿÿÿÿÿÿÊÿÿüçƒ7(*-A“ÀÿÿÿÿúÿùÿÿÿÿÿÿÿÿÿàñðâÿÿÿÿÿÿÿÿèÿÿÿÿÿßÏîóËÿ¸õίÐÿÿÌñ±ÖÔÄÿÿùάÿ­ÿÿ¨Þôÿ³Úö¯šÓÿòÿÿÐÿÿÿÿÿÿäÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ×ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÕÿÿÞôÇøÿÿ¸l2+% 1x²{ÿÿööÿÿÿÿÿÿÿÿíÿíÿðÿÿÿøÿÿÿõÿÿáÿÿøÿÿ¹ßÿìÿçòÿÿÿÿÿÿÁŸ»üùÿí­²±ÿ̸íëé¡ÿõñÿìÔÑÉÿÐÿÿÃÿÿÿÿÿÿÎÿÿÿÿÿÐÿÿÿÿÿÿÿÿºÿÿÿëÿÿÿÿÿÿÿÿÓÿå×ÿè×ÿÀ]8 "$2FY€ÿÿÿíýÿÿÿÿÿÿÿÿÿòÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿéÿØâ˪ÿÿðÿÿÿÿÿÿÿ¨±äÌÿ¯šÇÈÂÿÂÿÿ¸ÿûÿÿÿôÿÿÃÿÎÿðÿÿìÿÿÿ×®ÿÿÆÿÿÿÓÿÿÿÿÿùâ¾ÿÿÿÿÿÇÿÿÿÿÿÝÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿm-*&;.1tÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþðÿÿÿÿÝÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿàÿÙÿ§®êûÿÚÄÿÿÿÿÿÿòÿ¹Ñ䏯èœÝææÿÃÿÓÿÿÿÿÿÿõÿÿÿÿÿÿÿÿôâˆcEGPãÿÿÿÿÿÿÿÿùÿÿÿÿÿÿÿëÉÿÿÿõÿÿÿéÚÿÿÿÿÿÿÐa7'9+&7âÿÿÿÿÕÿÿÞÿÿÿÿÿÿÿ»ÊÿÿÿØþÖ´ÛÿäÿÒÿž­ÄÿÿÿÎÿÂÿÿåÿÿÿÀ¼çÃÁ誚­ÌÿÿöçÿãÿÈÿìÿùÿÿÿÿôÿÿ f5 ')ÿÿÿòÿÿÿÿÿÿêÿôÿÿÿÿÿÆîÿÿÿÿçÿÿðýÿÿÿÿÿÿÿ»!$6'!Bò÷ÔòÎÖøÿÿÿÿÿÿôÿÿâÿÿÿÿÿêØøÿÜõÿÆÿÿôÜÿÿÿöÿÿ­ÿÚàÿÿÿëÁÿªÿÊÿ•¤ÿÿÿÿÿÃæÄ ÿêÿãÿÿÿÿÞÿÜ8"šÿÿÓÿïÿÿÿÿÑÿÿíìÚÿÿÕÿÿÿÿÿÿÿÞÿÿÿÿÿÿÿÿôb!$8,+iÿìÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿûÿÿËÿÿÿÿõÿ³ÿÿºùÿÁÿÿÿÿüçÿª—ÿÿöÿÿÿÿöÿÿÈò“•üÿÿîÿÿÿ›ÿÿÿÿâÿÿÐo?% !ZßÎÿÿÿíÿÿÿÖÿÿæÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþïÿÿâÿòj'&;7QÂèÛÿÞÛýÿÿýÿÿõÿÿÿÿÿÿÕüÿÿÿüÜÿËÿÿÿÿÿ°ÿÿÿõÿàËğÿÿªÿÿÿÿëÿÿÿþð¤§ÇÿÿÈÿÿÿÉÿÿÿÿÿ¨»4
=ZãÀÿÿÿÿåÿÿÿÒÿÿüÿÿÑÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿáÿÿæÿÿÿÿÿþq2 )OjùÿúÿúßÿÿÿýÿÿÿÿÿÝÿÿÿÿÂÿÿÿÿÿýÿÿÿðÿÿÿ½ÿÿÿÞÿÿÌÿÿÓ¨ ÞÿÿžðÿÿÿØÿÿšÒÄÿÿüÿÿÿÿÿÿê¥+  0q–êÉÿÿ÷ÿÿéÿÿÿÃÿÿàÿïÿÿÿÿÿÿñÓÿÿÿÐÿÿÿÿÿÿÿÚÿÿ”27–ÿÿõðÿÿèöáÿÿÿÿÒåËìÿÿôÿÜÿÿÿúÿØÿþÿÌäÿÿ¸ØÿÿÙïÿÃÿèÿñ¼ï¾ÿ¬ÿÿÿ±ÿÿצù°ÿúÿÜKr±L&  0_ïÚÿÅÐÿØòÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿöÓºÿÿÿÿÿîÿÿÿÿÿöÿÿÿÿÿÿÿÿÿ—rÿÿÿÿÿàäëÛÏÿÿÿÿÿÿÍÒÿÿÿÿÿÿÿïìèçÿÒÿ¼èÿÿö¹öÿÒÿÿÿýäÿÇéÿ¿ôÿ ¨ûðÊö»ÔÓøÙÉO0($  
/W»ÿÿÿÿðÀÿÿÿÿëùÿÿû÷ÿÿÿúÿÿ¯ÃÿÿÿÿÿÿÿÿÿÂÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÌÝÿÿÿØØÿÿÿòÿÿÿ÷ÿÿÿÿÙôÿÈùÿÿÿÿÿÙñÿÏÿ÷úÿÿÿÔÑæßÿüÿÃÆèÊòÿîÛøݦÔÅÏÿÈÿÿõÿÿ,
  HwóÍÿýÿÿÿ»ÿÿÿÿÿÿ×ÿÿÿÿÿÿÑÿÿÚÿÿÿÿÿßÛÿÿÿóàäÿÿÿÿÿÿÒÊ°ÿÿÿýéëÿÿÿÿÿÿÿÿÿäÿÿÿÿØÿöçÿÿÿÿÕÿÿùÁÿ¢ÂîûÿÍëÿÚ±ÿùš¡°ÿò²ÆÿîÿܘµÿÂõÿêÿÿÿL
 
&XÿðÓÿâ¯ÍÿÿÿÿÿÐÿÿÿÿÿÿÿÿÿܹÿÃÂÞÐÿÿÿÿíÉùÿÿÿÿÿÿÿðÿóÿƺ×ÿÿÿèóÿÿÿÿÿÿÿÿôÿÿÿÞÿÿÿÿÿÿÿÿÇÿÿÿé¾ÿ¤²ÏøÿüÑÿ±±ÿת¦¯ÿÀ“àÿÿåÿÂÿÿÿ¶òÂÿÿÿÿ  SȄÿÿÿ¾ÿÿ´œÄÿÿßÿÿ§°ÿÿÔÿÿÿÿÒ®ÿÑÕܾÿêÿÿÿêÿÿãÿÿÿþÿÝÿÿÿçÈÂÃÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿæÿõÿÿÿÿÿïÈÿÔíÿÿÿÿ×ÿüÿÚÿÿ·ÿÿ—ùÿž”™ÿÿ֙´ÿÿÿêìñÿÿ¹šÿÿèÃÿ&  >ÊÅüÿßÿÔÿÿ¯¡ÿþÿÅÿÿ²ªÿÿÿÿõÿÿÿÞÿäÿÿÖÿäÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿùÿĽÿÿÿÿÿÿÿÿÿòÿÕÿÿÿÿüÿÿÿÌÒÜ®×ÀÿÿîÿÓ²õÿÿ¼ÿÿÙÿÿ–Äÿ‘ɱÿÿ ¼·ùÿÿ¥ÿÿÿÿžÜÿÿ£“ÿi
Jÿ±Ûÿâÿÿëÿ¼ÿÿÇíåÿØ°ÔÿÿÿÿÿÿÂÿèÿÛÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÙÚÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿ¥¯ÉÜêÐÿ±«ÿÿÿÇÿÿÿÿÿ½ÎìœÁÔèð—Ôóÿÿÿ´ÿÿúÿ™¹ÿы»ÿô) +©Ä ÒÿôÿÿÿÿðüóäµÿòÊëÿÿÛÿÿÄζ¬ÿÝ»ÿÿÿÿôÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿëòÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÿÿèÓÿéÿìÿ¸®ÿÿÿöîÿÿ·¿æÿæ²Ìÿ³«ÞôüÿÿÿÞÿÿÍÿœ“Ð¡ÿÀÿ½1P©ÿÿ–‰¶ÿÿÿüÿÿÂýÐÿÿËÈÿÿÿÿÿÒ½³ÿÿÿÿÖÿÿÿÿúÿÿÿÿÿÿÿÿÿíÿÿøÿîÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿåÿÿÿÿçÿÿÿïÀدÇÿÏÒÿÿÿÿÿÿ¢ŸØÌÿ»ÿÿð¹ÅÿÔÿÿÄÿóÿĪÿ¤¶ÿÿºÿäéñt¤ˆÅÿÿ·™…†ÿÿÿèÊÿØÿÁÿÿÃØÿÿÿõÿÿÅîÿÔÿÿÿÿÈÿÿÿÿòÿÿÿÿÿîÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¿ÿÕÕÛÿÿÝÞÿ×ÿÿáÒ¡ââÜÿÿæéÿÿÿÿÿÿ¹ªßÇÿœßÿ¹ÿÿÿ¡Øÿ©ÿÿÿÀÿÿÿÿÿÛ¦»ÿÿ˜©ÿÿÿÿÿÅÓûÿÿõÁÿÿûÿÿÿÈÓÿÿÿÿËÿÿÿæÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿôÿÿâáÿÿÿÿÿÿÿÿùÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿöãÿÿÿÿë¿Ý¨ìÿÿÿÿäÿùÿÿлû­åÿÿÿø• Æëÿôÿªÿÿ°ÿààΧðÃÿÿÿË°ÿª¨¢ÿÿÒßÿÿÿÿ²ÛÿºÿÿÿÄÿÿùªÿÿïìÿðÿÿÿôÿÿÿÿ÷ÿÿÛÿÿÿúÿÿÿÿÿûïîÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿúÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿàÀÝÿÿ­ìÿ¦½ëÿÿº¾Éÿ×ÿÿÿÉÎö«ªÀ³ÿÿÂïý³ÿºÿÿÿ“Žáÿÿɱÿ¸¸ºÿÿÿ°ÿÿÿÿ±ìÿ·ÿÿÿÍÿÿÿ§ÿâÿÿÿÕÊÿÿÄÿÿÿüÍÿÿÿèÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÓÿÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿÜÿÿÿÿÿÿÿßêÿÿðÿÿ«ÿÿÿžÿÿÿáåÿÔÿÿÿÿöà³ÿÚ»œÿÿÿº«ÍÿÂÿÿÿž˜ÿÿÿ¾ÑÿÀÿÿÿÿþ¿ÿÿÿ¿¾ÿÿÓÿÿÿúÿÿШÿÿþÿÿôÐÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿëúÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿæÿÿøÿÿÖÊèâÿÿÿÿÿÿØÆÏÿÛÿÿÿÄÿÿÿÿýÿÿ´ÿÿÿ¥ÿÿÿÃþªÿÿÿ¨ÿÿºñ–¿ä™ÿÿÿíÿÍÿúÿÿÿŸÙÿÈüÿÿÿÿ¨óÿÃÉøÿÿÿ³ÿÿùÿÿ¸ÿ÷ÿÿÊëóÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿïúÿÿõÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿñÿÿÿÿýÿÿÿÿÞçÔÿÿÿÿÿÆÿÿÿÿÿÿçìúÿʯÿÿÿÄì¢Èÿÿÿ”¨À¼¼Á¢ß—¶ÿÿö·ÝÿÿÿÿµÿÿýÿÿäÿÿÿÑÿêó©òÿÿÜÿÿÿÿÿÿ½ÿàÿÿÿÿéíÿæÌÉÿÿâÿÿÿúäÍòÿÿÿßÿÿÿýúÿÿÿÔÿÿÿÿüàÿÙÿÿÿÿÿÿÿÿÿ³ÇÿÿÿÿÿÿÒÿÿÿûüÿÿÿöÿ±ÑÿÿèÂññÌèÿ¤µ¢™ÿᔖ·²¦ÿÿÅñÿÿèÿš«ÿÿùÿÿÿÿÿçÿÿ¹ÿÿÿçÿÿþÿÿÿÿÿØÿÊóÓÎÿôÿÿÿÔ¼ÿÿÿ¾ÄÿÿÿÿÇÿÿÿéÿÿòÿÿÿÿÿòÔÿÿÿÿÿ×ÕêÿÐÚÿÄíÿÿëÿôÿËüÿûÔÿÿÿÇÿÿõÿíøÿùïÿ¾áùššÿõÀÿâ™Â…‚‘ÿÍÿÁÞÿÿ—¬ë¾ÿÿÜÿÿÿÿÿÿÿÿ´¸ÿÿßñÿÿÿÿÉÿÿú¶âä÷ÿÿÿÿÿÿÍÿäöÈÉÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿîÿÿÿÿìÿÿÿÿÿÿçÝÿÿÿÿ¼àÿÄòÿÒÿÿ²ÔúÿëÿÿÿÿÿµðòÅÿÏÿ¯»ÑÊ«ÿ¡ˆäÿÿ°ÿŽ¹Ò†Œ³åÿ̕³ÿכËÿР¨ÿÿÀÿÿÍÝÿÿÿÿäðÿìÅÿÿÿÿÏ«ÿýÿ¼ª¶ÿÿèÿÿÿÿÿÿÿÿÜóöÿõÿÿõüÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÎÍÿ÷ÿÿÿÿÎÙÿÑÿÿîÿÄÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÐÚÿÜôɹÄçÿõÌñ Žÿõ͗ďÿÿ°Á°É®²¶‹ÿ ÿÿÿÍ°‰ÿ¬ ÿÅÿÿØÿÿÿÿÿËÿÇùÿÿÿïÁÿËÿÿ¶ïÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÝÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿØÿÿÿÿÿÿÿÿÿßôÿûÿÿÿÍÍÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿôÿÿÿÚÿ±¹ÿÿé¬Õÿôÿ¹ÿÿÿÏ¢ÿÿâ–¸ÿ¾÷ϐŠ–±Ô†ÿÊÿÿäÿ•”ÿÿ¸ÿÿÿÿäÿÿÿÿÿÿÿÿçÿÿóÿÿÿúÿéÝÿÿÿÿÿÿÿÿøÔÿÿÿÿÿþËÍÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿìÿÿÿÿÿÚÿùÿÐÑÿÄÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿæÿÀÒðÿàáÿÿÿÿÿÿÿ©ÿÿöÿÿβñó¶Í—œ»Ü~–ÿóÿÈò

  3 Responses to “Category : Science and Education
Archive   : EYESIG.ZIP
Filename : BOLTS.IM

  1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

  2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

  3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/