Category : Science and Education
Archive   : AMATH1.ZIP
Filename : JUNGLE.GL

 
Output of file : JUNGLE.GL contained in archive : AMATH1.ZIP
º¼jungle.pic{i01.clp•p02.clp¡w03.clp£~04.clp-†05.clpŽ06.clpã–07.clpù 08.clp»ª09.clpN´10.clpú½11.clp1É12.clpÂÓ13.clpíÝ14.clpHè15.clpªò16.clp]ý17.clpö18.clp19.clp;20.clpl&bold.fntw)jungle.txt´5mscursor.clpä6_jungle.txt»g4€^1ÿG9+<3*?à>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþc ?±°>ÿþ`c 03>ÿþ `g 06 >ÿþ |o >? >ÿþ `{ 01Œ>ÿþ`s 01˜>ÿþc¿¿0>ÿþ>ÿþ>ÿþ lÛlüaø>ÿþ lÛmŒc>ÿþ lÛlücø>ÿþìÛl c>ÿþ o™˜ùùð>ÿþÀ`>ÿþ€`>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþÿð>ÿþÿð>ÿþÿð>ÿþÿð>ÿþÿð>ÿþÿð>ÿþÿð>ÿþÿð>ÿþÿð>ÿþÿð>ÿþÿð>ÿþÿð>ÿþÿð>ÿþÿð>ÿþÿð>ÿþÿð>ÿþÿð>ÿþÿð>ÿþÿð>ÿþÿð>ÿþÿð>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ“à>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþÿð>ÿþÿð>ÿþÿð>ÿþÿð>ÿþÿð>ÿþÿð>ÿþÿð>ÿþÿð>ÿþÿð>ÿþÿð>ÿþÿð>ÿþÿð>ÿþÿð2ÿñ ÿþÿð1ÿü ÿþÿð1ÿð ÿŽÿð1ÿà
ÿøÿð1ÿÀØ
ÿ€Æÿð1ÿÀÀÿüÂÿð1ÿà ÿL@ÿð1ÿà ?ÿø€ÿð1ÿà0ÿà±±°1ÿà0ÿÀ0001ÿñÿñÃ1ÿñÿÁË;;:1ÿðÑÿ€ÉÙÙØ1ÿðÀÀÿþÈÈÈ1ÿøLÿü LLL1ÿø‰ÿðŒ
Œ1ÿø1±€ÿÁ±±±°1ÿü00 ?ÿÿþ00001ÿüÿÿð1ÿü;; ø;:1ÿþÙØðÙØ1ÿþÈÈÀðÈ2ÿ LLHðL2ÿ
…ŒaŒ2ÿ±±°±°2ÿ€ 00002ÿƒ2ÿÃ;;;;:2ÿÀØÙÙÙØØ2ÿàÀÈȀÈH2ÿð LLLH 2ÿð…Œ 2ÿø1¡±±±±°2ÿü002ÿþ 3ÿ;3ÿØ ـ3ÿ€À€ȀÿùÿÀ L L @ÿÀÿð€Œ
Œ
€ÿÁÁÿø1°01±±°1°1 ÿ‡ðÿü000000ÿü?ÿþÿþþÿ8;8;;0;8ÿþ?ÿÿØØÙÁÙÙÀYØÿü?ÿÿ€ÀHÈÈÀHÈÿþÿÇÿàLL LLLLÿüÿÇÿ¿ÿñˆŒÿðÿüÿàÿÿÿþ
ÿ‡ø1± ±°ÿðÿðÿÿà ? ÿøü000ÿðÿüÿÿð ÿþðx@ÿðÿþ_ÇÿÀÿÿÿøþ?ü ÿàƒ;;8;0::ÿðÿ€àþ?þ ÿÿü0 ÙÙ؁ÙØ Øÿðÿÿÿþþ?ÿ ÿð HÈÈÈÈÈÿðÿÿþÿÿLL LLLÿð?ÿÿþÿÿ
€
ˆ ÿðÿÿøÿÿÿ€±±°0ÿð?ÿ€ÿÿÿ€000ÿðÿÿÿ€ÿðÿÿÿ€;;8
ÿðÿÿÿ€ÙÙØÿðÿÿÿÀHÈÈÈÿðÿÿÿÀLÿðÿÿÿ€Œÿðÿÿÿ1±±±ÿðÿÿþ0ÿðÿÿþ|ÿðÿÿþü;ÿðÿÿÿüÙÙÙÀ-ÿÿÿ?øHHÈÈÈÀ-ÿÿÿøL LLL@½
à

ÿãþ
ÿø

ˆ
-ÿñÿ
ÿø
±±±±°
-ÿñÿ€ÿø
0
0
.ÿñÿðÿð


/ÿñÿðÿà

;8
.ñÿøÿà

ÙØ
.?ñÿøÿã
H

.ñÿøÿÆ

L@
.ñÿøÿÄ

€
&€
ùÿðÿ€
1
± 
&À
øÿðÿ
0
0
%ÀÀ
øÿøÿ


%ÀÀ
üøþ
8
;
%8aÁÀ
üøÿ
Ø
ÙØ
"€8qà
üøÿð
ÈÈÈÀÈÈ
"€00ð
þ?øÿð
LLLLH
"À`0x
þ?üÿà

€
"8`À8|
ÿøÿÿÀ
±°±°± 
"`À~
ÿøÿÿÀ

0
"0pf
ÿŸüÿÿ€


"p 0c
ÿøÿÿ€

;;;
!ÿøÆ0C
ÿüÿÿ
YÙÙÙ ÙØ
þÆA€
ÿÇüÿÿ

ÈÈÈ
!Às8@À
ÿÇüÿþ
LLL@LLH
!À? 0@À
ÿãþÿü
€
!à 8@À
ÿñþÿø
±±±±±€
!` 8`à
ÿøÿÿð
00000
ÿðp

p€p€
pÿü€ÿà


8x

p€>À
øÿÿÿÀÿÀ
;;0;;;:
?€
pÀ|àÿÿÿÀ?ÿ€
ÙÙØYÙÙØ
að
àÀxàÿÿ€ÿÿÀ?ÿ


0à
ðÀÀÀ8x`ÿÿøÿÿÁÿþ

L@
0`Àð
ÀÀ8 þÿÿþ?ÿÿÁÿü

€
 À€?à~~0
àà0ÿÿÿÿÿÿÃÿð

±€
€ãÀÀ
p@0ü?ÿÿÿÿÿÿ‡ÿà

0
q€<
0p
p@``
ÿÇÿÿÿÀ


ƒ
0p
0@À@
ÿÇÿþ?ÿ€

;

ÿð
à
08
0`@H
ÿüþ
 ÙØÙـ

ÿð
€
p
`@?

ÿü
ÈÀÈÈ


ÿð

0À @??

ÿð
LL@


ÿð

0À @€

ÿ€
Œ

ÿð
€
0ÀpC `
ÿðÿÿ


ÿð
€
€0C†0
ÿüpÿ
#
ÿð

p
 0ÃÃ
ÿàÿ
#
ÿð

`
 0áÀ€?ÿÿÿø€ÿþ


ÿð
ø
`
 0Aà`ÿÿýÁþÿü
à

ÿð
`x
`€ @ð?ÿÀ€ÿü
À

ÿð
wÀ
`€ p
àçü
ÿ€

ÿð
|
ààÀ€p
€Ãþ@ÿþð

ÿð
<
ÿ
Àp
Ãþ@|ÿÿ

ÿð
Ãü

Àp
ƒþ`88ÿÀ

ÿð
`

à0p
þp?˜8xà

ÿð
`
à80ð
?ñþÿþ0€?ø

ÿð

089°
?ÿüÿ€ Àð

ÿð
0
(€
ÿü€<€þ

ÿð

(ð
?üÿø|ÀÀ

ÿð


@8ð
?ø ÿðà

ÿð

à€
À8
>?ø
€x
&ø€
Àx
|ø
€À
#çþ
À`
øÿø p€€?ð
à
áð
ÿÿð x€€€ÿø
?ð
p
ÿÿð€Àáÿÿþÿü
8
ÿÿàãÿ|øáÿÿÿðÿþ

ÿÿàààÿ€pÏø
ÿþ
à
ÿÿàà€€ðx€
ÿ€
x
ÿÿÀà€
>àð€
ÿøþ

ÿÿ€à€
Áðá€?
ÿÇÿþ
`
çÿ€à€€
ÿƒ€
ÿŸþ
À
çÿ€À€€
ƒ€
ÿþ
~
?ÿÿ
ÀñÀ
?
ÿþ
p
?Ïÿ
À>ûà

ÿþ
 p
Ïÿ
À>Ãð

ÿþ
 0
Ïþ
€ƒ€`
 ï
ÿþ
 8
ÿÏü
ã€
 ï
ÿþ

ÿÿøþ
ïß
ÿþ

ÿÿð€>
x ï}
ÿþ

ÿÿàÀ€
ðÿ}
ÿþ

ÿÿÀð€<
àÿ=ÿýïÿÿÿþ
Æ
ÿÿÀ8€x
À
ÿ½ÿñÿÿÿþ
 þ
ÿÿÀ€‡ø€ð

ÿ½ÿðþÿþ
€
ÿÿ€À€€à

ÿ½ÿÀøÿþ

ÿÿàÀÀà
<
ÿýÿ€àÿþ
À
ÿÿøàÀà
Àx
ÿÝÿ€ø
à
ÿÿ{€xàÀ
üÀ
ÿÝÿ
à
ÿÿ€pÿüpÀ
ÿ€
ÿßÿ
0
ÿÿ€8Àx€
<
ÿÿÿ
0
ÿÿÀ
<
<
ÿÿÿ
0
ÿÿÀ8
x
ÿÿÿ
`
ÿÿÀ?8€

ÿÿÿ

ÿÿÀ€xàü
À
ÿÿÿü

ÿÿ€Àp?€
ÿÿÿü

ÿÿp8üü
ÿÿÿø

ÿþ>ø€à
ÿãÿð
1ÿüþðÿÿþ
ÿãÿà
1ÿø
Ç
ÿ

ÿçÿÀ
1ÿð
ü
ÿóÿà
1ÿð

÷ÿÿ€

ÿð
ÿð
ÿÿÿ€

ÿð
ÿà
ÿÿÿ€

ÿð
ÿÀ
ÿÿÿ

ÿð

ÿÿþ

ÿð

ÿÿü

ÿð
À
€ÿÿà ÿð ÿž
ÿð üÿ
ÿð ðÿ€
ÿð9wÿ€
ÿð9ÿÿ€
ÿð9ÿü ÿð8@ÿð ÿð8`ÿð ÿð80ÿà ÿð8ÿÀ ÿð8ÿÿ ÿð8ÿü ÿð8ÿø ÿð8ÿø ÿð9ÿÿNÿÿüMÿüMÿøM?ÿàM>?NOOÀÿIÃàØÏفŸ€>|gÌÀAÆ0 Øٟ°`Æll`AÆ0 ÏÙ±¿€`ÆllÀAÆ0 ÀÙ±±€`ÆlnlAóàۏŸ>|gÍÇàAÀ`DÀàð|C?€?``>3f~üB1°c``cm€lÀvB1Ÿ?€?``cm€xþÎ|B1°1€ssca€lÆÆÀB1ŸŸ>nn>a€f|Æ~B1€`E1€`?àtc ?±°I`c 03I `g 06 I |o >? I `{ 01ŒI`s 01˜Ic¿¿0é lÛlüaøI lÛmŒcJ lÛlücøIìÛl cI o™˜ùùðIÀ`J€`yÿðGÿðGÿðGÿðGÿðGÿðGÿðGÿðGÿðGÿðGÿðGÿðGÿðGÿðGÿðGÿðGÿðGÿðGÿðGÿðGÿðô¨àãÿðGÿðGÿðGÿðGÿðGÿðGÿðGÿðGÿðGÿðGÿðGÿðGÿðGÿðGÿð60ÿð6ðÿð5ø Àÿð5ø Àÿð6ü
L@ÿð6| €ÿð6~ ±±°C? 000B€B‡À ;;:B‡Ð ÙÙØCÃÀ ÈÈÈC÷Ì LLLCûŒ
ŒCq±€±±±°Cp0 0000ÿð7ÿð6;;àû;:ÿð69ÙØÙØÿð78ÈÈÀÈÿð6 LLHÌLÿð6
…ŒŒÿð6±±°±°ÿð7 0000ÿð6ÿð6;;;;:ÿð7Ø9ùÙÙØøÿð7ÀøȀÈxÿð7 |LLH<ÿð7ý…Œ ÿð71¡ñ±±±°ÿð700ð000ÿð7 ÿð7;ÿð7Ø ùùÙÙÙùÙùŽÿð8À€øøÈÈÈøÈø†ÿð ||LLLL ƒ,ÿÿÿ›
?;;8;0~:ØØØØØÿ ؀þØùùø9ÙÞ øÀ@ÀÏÿÿÿ
ÀÀßÿðÀxøø8ÈÎø ÿÿÿŒ 
||0 LLp|
ÿÿÿ͍Œ à=€
ˆŒ|±±¿ÿÿÿñ ±ÿÿ ±¿A±±°²000?ÿÿÿð0pÿÀ0003ÿÿÿó
sƒ‚ÿÿÿûÛ;;8ŠØßÿÿÿøØÿøØÚØÜÜÙÙØÙÀÀÇÁÿðÀÀÁÿÿà ÀÇÀÇøÀÄÈHÈÈÌAà ÿü ÿÿì < ÿÿÿþ ÌLLL
ðÿ¿ÿÿÿí ÿüŒ?ø±¿±·ÿÿý±ÿñ±¿ÿÿñ±ÿÿ±ÿü1±±±ü
0ÿÿÿ000?ÿÿþ3ÿð0ÿÿÿ°7ð007ÿÿ00?ÿÌ0þ ÿ ÿóÿã ÿ…Ïþ ÿû?
ÿÿû? ÿ;Çþ
ØßÿþØØ$ÿþ9ÙÙÙÃþ
ÀÇÿÀÀ$ÿüHxÈÈÈÃþÿŒ ,ÿøÌLLLAþÍàÿíÿ͍¿,ÿðŒ
ˆþÿù±¿0ÿ᱁±±±°þÿþ01ÿÀ00~ÿÿÿó1ÿ~ÿ0ÿþ;8~ÿØß0ÿü9ÙØþ6ÿüxÈþ6ÿ|LAþ6ÿ=þÿþ ÿ1±£þÿþ?ÿþs0þÿð?ÿ?ÿüqÃþÿà?ÿ?ÿüyã;þÿǞ>?ÿøØóÙÙùÙØþÿüÿǎ ÿñÌsÈÈÀÈÈ?þÿøÿÏÏÿãÿÿñÌÌLLHþÿà?ñŸÏ‡ÿÃÿÿፁ
ÿþÿǟð?ǃÿÃÿÿÁ±°±°±£ÿþÿçŸð?çÿÿÿ€0ÿþÿÏãñÿç™ÿœÿþÿþÿóÏñÿçœÿü;;;ÿþ
ÿ9Çùÿ÷œÿ?øYÙÙÙ Ùø?ÿþ ÿþà9çøÿ÷žÿ?ðÈÈø?ÿþ
ÿ?ûŒçøÿǟ?ÿáÌLLAÌLxÿÿþ
ÿ?ÿÀóüÿϟ?ÿÁðÿÿþ
ÿÿðóüÿǟ?ÿǁ±±±±±Ãÿÿþ
ÿŸÿþñüÿǟÿþÃ00000ÿÿþ
ÿÿÿùüçÿþàÿÿþÿLJ
ÿÿÿøþçÁ?ÿþà;;0;;;:ÿÿþÿãÀ ÿÿÿüþ?çƒÿ<ÙÙØYÙÙø?ÿÿþÿçž ÿÿÿü~?ç‡ÿÈøÿÿÿþÿÏãÿÿÿþ?ÿÿÿ??LJŸÿÌLaÿÿÿþÿϟùÿÿ€?þÿÿøÿ??Çßÿãÿÿÿþÿß?øÀÏÿÿñÿÏÿñ‡ÿÿÿþÿîü?ÿø?ïÿÿçÿŸÏÿð0ÿÿÿþÿŽÿÃÿÏÿÿÿŸŸÿøÿÿÿþà|ÿÏÿÿÿϟÿþ;!ÿþÿðùÿÏÿÿÇÿϟŸ‡ÿ‰ùø9ùùƒÿþÿðùÿÿÿðÿ矟ÁÿÀøà8øøÿþÿðÿñÿÏÿÿü?ÿÿÿçߟÀÿø8ü|@ÿþÿðÿñÿÏÿÿþ?ÿÿÿçߟãÿþýüÿþÿðçÿÏÿÿþ?ÿÿÿ珜óÿÿþÿðçÿïÿÿüÿÿÿãϜyÇÿàÿþÿðÿãÿÿÿøÿóÏ<ç(ÿþÿðÿñùÿŸÿÿøÿóÏ?oÿÿþÿðÿüÿŸÿÿüÿóϞÿüÿþÿðÿŸ‡ÿŸÿÿüÿÿÿñ矏ÿà?ÿþÿðÿˆ?ÿŸÿÿþÿÿÿñ㿇ÿÿþÿðçƒÿþÿÿþ?ÿÿÿùù‡ ÿ¿ÿÿÿàþÿþÿðãÃÿÿ?ÿÿÿùü‡ÿÿÿþ ÿ¿ÿÿÿãƒÿüÿþÿð<ÿyÿ?ÿÿÿùþÿ‡ÿðÿŸÿÿÿÇÇÿøø?ÿþÿðÿŸÿ?ÿÿÿÿùÿçǏÿÿþÿÿÀgÇãÿñÿÿ‡ÿÿÿøÿþÿðÿŸÿÿÿÿùáÃÇÿÿüÿ€àÏáÿñÿÿàÿÿÀÿþÿðÿßÿÇÿÿÿùãÃÆGÿÿü?ÿþÿððÿóÿÿø?ÿøñÿþÿðÿÏÿãÿÿÿñãÓçsÿÿÀ ÿðÿøÃÿÿàþÿøÿþÿðÿçÿðà?á÷ÓãÿÿÀ
ÿñÿüÿÿƒÿð?ÿþ?
ÿþÿðÿóÿøóÇáÿ»Ãÿÿð
ÿóÿþÿÿþÿðÿÿÿ
ÿþÿðÿþøÿüóÇÿ7ÃÇÿÿü? ÿñÿøÿðÿÿÿ‡
ÿþÿüÿü?ñŸþ7ƒÿ ÿñÿøÿøÿÿÿáÿð?
ÿþÿÿü?ðü‡ÿ‡ ÿóÿÿÿÿøÿüÿÿøÿÀÿàÿþÿÿüáÿþÿÇ ÿóÿ‡ÿÿÿøÿüÿÿüÿÀÿþÿÿÃÿç ÿãÿ€ÿÿðÿÿþ?ÿÿþÿÿþÿþÿÇÿã ÿãÿÿÿƒÿÿÿÿÿÿÿøÿþÿñÿã ÿãÿøÿüÿÿÿÿÿ0ÿþÿøÿç ÿãÿüðÿÿÿþÿÿ‡ÿÿÿÿàÿ‡ÿç ÿãÿüðÿÁÿÿ€ÿÿÿçÿÿÿà ÿÇ ÿçÿüøÿø>ÿÀ8üÿðÿ÷ÿÿÿ ÿÇ ÿçÿüøÿð|ÿø`ÿðÿ÷ÿÿþ< ÿÇ ÿçÿ?üüÿáø|ÿÿÿðÿ÷ÿÿþ? ÿç ÿçþ?øÿ?ÿùÿøÿÿÿÀ
ÿðÿ÷ÿÿÿ ÿç ÿçþ?Áÿÿøÿÿÿð
ÿðÿóÿÿÿ ÿç ÿãþ?Áþ<ÿøÿÿÿô
ÿðÿóÿÿÏÿÇ ÿÇ ÿãøà|Ÿÿøÿÿÿô ÿðÿóÿÿÇÿñ ÿÇ ÿãðÿøÿñÿÿÿô ÿðÿûÿÿçÿø
ÿÇÿøÿçñÿÿ ÿãÿÿÿä ÿðÿûÿÿçÿþ
ÿÿøçðÿÿÁ ÿ‡ÿÿÿô‚ ÿðÿóÿÿóÿÿ‡
ÿŸÿø?çøÿá ÿÿÿÿð‚ ÿðÿ÷ÿÿóÿÿà ÿÿüçüÿÃÿþÿÿÿðÂÿðÿ÷ÿþ9ÿÿü ÿ?ÿüáÇþÿ‡ÿü?ÿÿÿòBøÿðÿóÿþÿÿÿøÿþÿüüxüÿÿøÿøBðàÿðÿùÿþÿÿÿþÿÀÿþ?þÿþÿÿñÿøB?àøÿðÿüÿþÿƒÿáÿþÿ?ÿþ?ÿÿÃÿüàÿÿðÿþ?üÿàÿþÿÿãÿÿÿþ?ÿÿþ?ÿ‡ÿþ"ÿðÿðÿð ÿøÿÀÿþÿÿÃÿ„‡ÿÿþ?ÿøü?ÿ"ÿþÿð ÿóÿþÿÿÿÿÿÿÿþ?ÿðàÿþ ÿþÿð ÿÏçÿø?ÿÿÿü?ÿÇÿ?ÿÿ‡üÿáÿÃÿþÿþÿð ÿÏçÿðÿüÿóÿÃøÿÃÿøÿþÿð ÿçÏÿãÿùÿñÿÿÿÇãøÿ‡ÿðÿþ ÿçŸÿÇÿñÿøÿÿÿÀÇøÿÿøÿþ ÿçÿ‡ÿÇÿüÿÿ‡üÿü?ÿüÿþ ÿáÿþÿÿü?ÿÿÿÿÀÿÿÿàÿàÿþ ÿãÿøÿø? ÿÿüÇÿÿþÿÿÿÿàÿþ ÿãÿøÿá
ÿÁñøÿÿÿàÿðÿðÿþÿùÿÿÿþ
ÿøøÿÿÿþ ÿüÿþÿñÿÿÿø`? ÿ8øÿà
ÿþ?ÿþÿÀÿÿÿðñ ÿþÿ ÿþÿÿÿøù
ÿÿ€ÿÿÿþÿþ?ÿÿø!ÿðÿÿÿþÿüÿÿÿü ÿðÿÿÿþÿüÿþ ÿðÿþÿùÿü ÿðÿþÿñÿø!ÿüÿþ‰À
ÿñÿá!ÿüÿþÿñÿÃ!ÿüaÿþÿùÿÇ!ÿøùÿþÿøÿÇ!ÿøÿþÿðÿÏ ÿ÷ˆÿþÿãÿÏ ÿàÿþÿÏÿÏ ÿàÿþÿŸÿÿ¿ðÿþÿŸÿÿŸøÿþÿßÿ?ÿÏøÿþÿ¿ÿÿÿþ?ÿãø?ÿþÿ?ÿÿÿø ÿàÿþÿþ?ÿÿÿñ ÿðÿþÿþÿÿÿÇ ÿðÿþÿþÿ ÿøÿþÿþÿÿÿü?!ÿÿþÿþÿÿÿø"ÿÿþÿþÿÿã"ÿ€ÿþÿþÿÿ‡"ÿ€ÿþÿþÿÿð"ÿÀÿþÿþÿÿ#ÿÁÀÿþÿ|?#ÿáÿþÿü$ÿðÿþÿü%ÿþ?ÿþÿ.ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþÈà B0 0Bp 8BÿÀ
üBÿÀ
üBp 8B0 0B " B0 0Bp 8BÿÀ
üBÿÀ
üBp 8B0 0B " B0 0Bp 8BÿÀ
üBÿÀ
üBp 8‘àA0 0B DÿðGÿðGÿðGÿðGÿðGÿðEÿð B0ÿð0Bpÿð8BÿÀÿðüBÿÀÿðüBpÿð8B0ÿð0Bÿð Dÿð60ÿð6ðÿð5ø Àÿð5ø Àÿð6ü
L@ÿð6| €ÿð6~ ±±°C? 000B€B‡À ;;:B‡Ð ÙÙØCÃÀ ÈÈÈC÷Ì LLLCûŒ
ŒCq±€±±±°Cp0 0000ÿð7ÿð6;;àû;:ÿð69ÙØÙØÿð78ÈÈÀÈÿð6 LLHÌLÿð6
…ŒŒÿð 3±±°±°0ÿð04 0000pÿð83ÿÀÿðü3;;;;:ÿÀÿðü4Ø9ùÙÙØøpÿð84ÀøȀÈx0ÿð04 |LLH<ÿð 4ý…Œ ÿð71¡ñ±±±°ÿð700ð000ÿð7 ÿð7;ÿð7Ø ùùÙÙÙùÙùŽÿð8À€øøÈÈÈøÈø†ÿð8 ||LLLL x1±ááñ°ÿðàÿïßÿÿÀ ÿ0‡ð0ÿðøø|Àüÿÿÿà€‡¿ÿÿàƒƒÿðüÿ ø8p?ÿÿøü€däÿÿÿàÿøC;;8;0~:ÿð&ÿÿ'ÿç'''ÿÿÿÿÿø'?ÿÿøÏÿñùùø9ÙÞ øÿð?ÿÿ¿?ÿÿ0?ÿÿü
ÿþxøø8ÈÎøÿð ó€óðsóÿ||0 LLp|0ÿð0rÀòrp2rÿà=€
ˆü|pÿð8NþN@NOÿA±±°þ0ÿÀÿðüÏÿÀÏÀÏÿðÿÀ000ÿÿÀÿðüüüÿïüà üÿƒÿ‚pÿð8ääçüäàäïÿþ;;8ÿŠ0ÿð0' 'ÿüÙÙØÿÀÿð ?8>??>ÿøHÈÈÌàÿðóðóóðÿøÌLLLðÿðrr@rrpÿüŒ?øÿðN@NHNN@ÿü1±±±üÿð
ÏÏÏÏÀÌπÿÌ0þÿð üüüüà ü€ÿ…Ïþÿð äääÀ
äÿ;Çþÿð
' ''?ÿþ9ÙÙÙÃþ
?8???ÿüHxÈÈÈÃþsóð?ÿøÌLLLAþ/
àr2r@?ÿðŒ
ˆþN@?ÿ᱁±±±°þÏÿÀ00~ üüÿ~äàÿþ;8~' ?ÿü9ÙØþ6?ÿüxÈþÿð)ÿ|LAþÿð)ÿ=þÿð€ÿ1±£þÿðÀÿþs0þÿðÀÀÿüqÃþÿðÀÀÿüyã;þÿð 8aÁÀÿøØóÙÙùÙØþ0ÿð0€8qàÿñÌsÈÈÀÈÈ?þpÿð8€00ð
ÿãÿÿñÌÌLLHþÿÀÿðüÀ`0x
ÿÃÿÿፁ
ÿþÿÀÿðü8`À8|
ÿÃÿÿÁ±°±°±£ÿþpÿð8`À~
ÿÿÿ€0ÿþ0ÿð00pf
ÿœÿþÿþÿð p 0c
ÿü;;;ÿþÿðÿøÆ8c
ÿ?øYÙÙÙ Ùø?ÿþÿðþÆa€
ÿ?ðÈÈø?ÿþÿðÀs8`À?
ÿáÌLLAÌLxÿÿþÿðÀ? 0`À
ÿÁðÿÿþÿðà 8`À
ÿǁ±±±±±Ãÿÿþÿð`8`à
ÿþÃ00000ÿÿþÿðÿðp
p€p€

ÿþàÿÿþ8x
p€>À

ÿþà;;0;;;:ÿÿþ?€ pÀ|à
ÿ<ÙÙØYÙÙø?ÿÿþað àÀxà
ÿÈøÿÿÿþ0àðÀÀÀ8x`
ÿÌLaÿÿÿþ0`ÀðÀÀ8 ÿãÿÿÿþ À€?à~~0àà0ÿñ‡ÿÿÿþ€ãÀÀp`0ÿð0ÿÿÿþq€<0pp``p
ÿøÿÿÿþƒ0p0`àp
ÿþ;!ÿþà080``x
ÿ‰ùø9ùùƒÿþ€p``>
?ÿÀøà8øøÿþ0À `?
ÿø8ü|@ÿþ0À `€ ÿþýüÿþ€0Àpc p ÿÿþ€€0c†8 ÿàÿþ p 0ãÃ
ÿþ0 0` 0áÀ
?ÿþp 8ø` 0aàp
ÿþÿÀ
ü`x`€`ðp
ÿþÿÀ
üwÀ`€@x ÿþp 8|ààÀ€x ÿþ0 0<ÿÀ€x߀ÿþ Ãü†Àxÿþ`Àà8pøÿþ`à<8øàÿþ 8<9¸Àÿ
ÿðÿþ0,Œ?€ ÿþÿþüÀ,ø?
 ÿÀÿþ  ÿÿþà€à 8È<8À ÿ
ÿþø€À`È|ð ÿÿð?
ÿþçþÀ€øxx ÿ€ÿÀÿàÿþáð€à8 ÿ€ÿÿÀÿþp< ÿÀÿàÿÿþÿþ8 ÿãÿøÿüÀÿøÿþ ÿàÿ€Ïøàÿþà ÿàÿð€àÿÿÿàx ÿàÿþàÿ€xÿÿ< 8 ÿàÿÁðÿ€?8ü~ 8 ÿà ÿ€À`à 8 ÿÀ ÿ€ø"~À ÿÀ ÿ<à< pà ÿÀ? ÿ à> pp ÿÀ? ÿñÿ 08 8 ÿ€ ÿãÇ  8 8 ÿ
ÿþcâ 0 0 €
8þ
ÿüaÆ p 8 à
p€ÿ? ÿøal€ÿÀ
ü x
`Àÿ€ ÿð qLÿÀ~ÿÀ
ü € àðÿ€? ÿàc ïÀ~p 8 Æþ Àþ?ÿ€ ÿÀ cŒø<0 0 þ€€€ÿÿÿ€
ÿጠ €à?Àÿÿÿ€ ÿþáŒxÀ|àÿÿÿÀ ÿüñäàÿþÀøððøÿÿÿÀ ÿøÄ€øà?ðð<€ÿÿà ÿÀÄ!à àððÿðÿÿ€À!0ÀpÀ?ÿøÿþ<)0€ÿüÿü+0ÿüÿø+`8ÿøÿà+€x8ÿÿÿøàÿÀ+àðÿÿÿð?ÿ,€À ÿÿøÿü
€ 
?ÿÿøÿÿÿà
#€'àð
ÿÿðÿÿþ #À'ŸÀ Çÿÿ '€'? ü(ã€
ü'À€J€€ (€ (€ (;ëÀ
, <,0 08,p 88,ÿÀ
ü0,ÿÀ
ü0,p 800,0 0`p, `àJ ÀJ@ÀJÀJÀJ€8JðJÀJK€K€xKàK~MƒÿÀLÿàMàO€ÖIÃàØÏفŸ€>|gÌÀAÆ0 Øٟ°`Æll`AÆ0 ÏÙ±¿€`ÆllÀAÆ0 ÀÙ±±€`ÆlnlAóàۏŸ>|gÍÇàAÀ`DÀàð|C?€?``>3f~üB1°c``cm€lÀvB1Ÿ?€?``cm€xþÎ|B1°1€ssca€lÆÆÀB1ŸŸ>nn>a€f|Æ~B1€`E1€`4à>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþc ?±°>ÿþ`c 03>ÿþ `g 06 >ÿþ |o >? >ÿþ `{ 01Œ>ÿþ`s 01˜>ÿþc¿¿0>ÿþ>ÿþ>ÿþ lÛlüaø>ÿþ lÛmŒc>ÿþ lÛlücø>ÿþìÛl c>ÿþ o™˜ùùð>ÿþÀ`>ÿþ€`>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþÿð>ÿþÿð>ÿþÿð>ÿþÿð>ÿþÿð>ÿþÿð>ÿþÿð >ÿþ0ÿð0>ÿþpÿð8>ÿþÿÀÿðü>ÿþÿÀÿðü>ÿþpÿð8>ÿþ0ÿð0>ÿþÿð >ÿþÿð>ÿþÿð>ÿþÿð>ÿþÿð>ÿþÿð>ÿþÿð>ÿþÿð>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþÿð>ÿþÿð>ÿþÿð>ÿþÿð>ÿþÿð>ÿþÿð>ÿþÿð >ÿþ0ÿð0>ÿþpÿð8>ÿþÿÀÿðü>ÿþÿÀÿðü>ÿþpÿð8>ÿþ0ÿð0>ÿþÿð >ÿþÿð>ÿþÿð>ÿþÿð>ÿþÿð>ÿþÿð>ÿþÿð>ÿþÿð>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþÿð>ÿþÿð>ÿþÿð>ÿþÿð>ÿþÿð>ÿþÿð>ÿþÿð >ÿþ0ÿð0>ÿþpÿð8>ÿþÿÀÿðü>ÿþÿÀÿðü>ÿþpÿð8và>ÿþ0ÿð0>ÿþÿð >ÿþÿð>ÿþÿð>ÿþÿð>ÿþÿð>ÿþÿð>ÿþÿð>ÿþÿð>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ>ÿþ >ÿþ0 0>ÿþp 8>ÿþÿÀ
ü>ÿþÿÀ
ü1ÿÁ ÿþp 81ÿ€á ÿþ0 0/ÿøÀÀ ÿþ /ÿü
ÿþ2ÿÏ ÿþ2ÿ ÿþ1ÿü ÿ>1ÿü ÿ>2ÿ
ÿ³¾2ÿƒ ÿþr~2ÿ ÿNNN2ÿÀ ÿÏÏÎ1ÿþpÿü1ÿþx?ÿôÄÄÄ1ÿþx/ÿö&&&2ÿ ü2ÿüçÄÄÄüÄÿÀ
ü3ÿ'Æ&þ&'p 83ÿ?ç77†0 03ÿóóƒ³û³·Â 3ÿr~rzrsò3ÿÎ^NN~NOþ3ÿÏÏÏÏÿÏâ3ÿüÿ üà3ÿäåäÄð3ÿ÷'ö&&&&p4ÿ?7777xÿùÿóÿƒƒ³³³ã³Ã¼ÿÀþÿrrrsâsÂ|ÿÀÀÿÎOÃÎNNOÎOÎ^ÿ€ÿÏÏçÏÏÏÿÏÏÏÎÿ?ÿþüü~ÿüýüüÿüþÿþÿää?ÇÄÇÄÄÏÄÆÿþÿ÷''ÿ&†"ÿüÿ?·ÿÇÿ7?‡2ÿþÿ÷³³ÿó³ƒçƒ²ÿüÿ¿ÿþrrr~rrÇrÿüÿÿÿþ
ÿ‡ûÎNNÿð ? ÿøüÏüxÎÿü
ÿþðx@|üüÿüÿÿà|üÿþ_ÇÿÀÿÿÿø
ÿà¼ÄÄÇÄÏÿäÄÿ€à
ÿÿü0Æ~&!öÿÿÿþ#ÿð
‡Çÿ71ÿ ÿÿþ1ÿƒƒÏ󳳏‚0 0?ÿÿþ1Âròrw‚p 8ÿÿø2ÿÿ¾NNOÎÿÀ
ü?ÿ€2?ÏÏÏîÿÀ
ü5|üüÿ|p 89äÄÄÇt0 09æ&&'> 9·773€I3³³³€IrrrsÀIÎNNNàI3ÏàJzü0JÿÄ8IçÆ&&&<I·‡777<I3ã³³³¾0 à7sòrrrwIN~NNNOI?ÏÿπHüÿ€GäÄǀGÆ&'H‡7Hჳ¾HñÂr~HøÎN\GŒoÏøGŽ<üðG†Äà €!' &&&'à0 0€!3Œ77?77Àp 8À3þ3³û³·€ÿÀ
üÀ<r~rròr~ÿÀ
ü€?À<>NONOîN\p 8€?à~Ïø0 0€ÿàcüÿüüð Àÿàã€ÄüÄÄà"ÀÿðáÀ¦&&&ö&À ààÿðáÀ7÷7À ?û€àÿÀàà3³³¾3³‡!?ÿÀðÿÀàp>rrr~rr!ÿððÿÀà8~NN~NNN<!ÿþðÿÀà<ïÏÏÿÏÏÏø!ÿÿøàðüüþüðÿÀ ÿÿøàÿÄÄÏÄÄÄÅàÿà ÿÿü?àÃþ&&'¦&&Àÿà
ÿÿü?àà7ÿÀà ?ÿÿÿ?Àà3³žÿÀø ÿ?ÀprÿÀ?ø€ÀÿÀ<Nxÿàü?ÿø?àÿ€ÀÏàÿ€ÿÃÿÀÿ€€üÿ€àÿÀÿÀÄÞÿÀÿÀ€vÆ|ÿ€ÿà€?ÇðÿÀ?ÿÿÿà€Çþƒ¿€ÿÀ?ÿÿÿà€ÿøüÿÀ?ÿÿÿà€€ÿþÿÿàÿÿÿà€Àÿø ÿ€ÿðà+0 0ùÿ€ÿð` #p 8ÿ€ÿð€ <#ÿÀ
üÿ€ÿÿÿð€ ð#ÿÀ
ü?ÿ€ÿÿÿð€à#p 8ÿþ?ÿÿÿøÿà#0 0ÿ?ÿÿÿø`ÿÀ# <ÿ?ÿÿÿøÿÿÿ€2ÿŸÿÿÿÿøÿÿÿ3ÿ€ÿÿÿøÿÿþ3ÿÀÿÿÿø@?ÿÿþ~ÿð
ð ÿÀÿÿÿðpÿÿÿÿÿð ÿø ÿàà?àÿÿÿð ?ÿþ ÿðÀà8ÿÿÿÿð ÿÿÿ ÿþøÀ0?ÿÿüÿÿÿð ÿÿÿ€ÿü€0ÿÿðÿÿÿð ÿÿÿàÿÿÿàÿÿÿð ÿÿøÿÿÿÀÿÿÿð ÿÿüÿ€ÿÿÀÿÿÿà ?ÿÿþÿÀÿÿÀÿÿÿàÿÿÿÿðÿÿÀÿÿÿàøÿÿ€0ÿøÿÿÀÿÿÿàüÿÿ€ÿÿ€ÿÿ€ÿÿÿàüÿÿ€ÿàÿÿÿÿÿàü>ÿÀÿðÿÿÿÿÿàü ÿøÿð< ÿÿÿÿÿà?ü ÿÿÿðþ ÿþÿÿÿà?ø ÿÿÿÀÿðÿ ÿþÿÿÿà?À ÿÿÿðÿðÿ€ ÿüÿÿÿà?À ÿÿÿðÿðÿÀ ÿü?ÿÿÿàà ÿÿÿð ÿðÿð ÿøÿÿÿàÿø
ÿÿÿð 0 0ÿøÿø ÿðÿÿøÿàÿÿ
ÿÿÿà p 8ÿøÿþ ÿðÿÿøàÿÿÀ ÿÿÿð ÿÀ
üÿðÿÿ€
ÿàÿÿø?àÿà ÿÿÿð ÿÀ
üÿðÿÿà
ÿàÿÿüàÿÀ ÿÿÿðp 8ÿðÿÿü
?ÿàÿÿüÀÿ€ ?ÿÿÿðø0 0ÿðÿÿÿø ÿüüÿ
ÿøðà ÿøÿÿÿþ ÿÿþ?þÿ ÿøàøÿüÿ€ÿÿþÿ?ÿ ÿüàÿÿþÿàÿÿÿÿ?ÿ ÿðÿð ÿÿÀÿÿÿ€€þ ?ÿÿþ ÿÿþÿÿÿ€þàÿ€ÿþ ÿÀÿø?ÿÿÿÀüÿÃÿ€ÿþ ÿÀÿðÿÿ€ÿðøÿ€ÿþ ÿàÿàÿÿÿ€ÿðøÿþÿþ ÿàÿÀÿÿÿ€ÿøøÿþÿÿÿþ ÿàÿ€ÿÿÿ€ÿüü?ÿþÿÿÿþ ÿáÿþÿÿÿÀÿüÿÿÀÿÿÿÿþ ÿãÿø?ÿÿÿÀÿÿ€ÿÿþÿÿÿÿþ ÿãÿøÿÀ?ÿÿÀÿÿÿàÿ€ÿþÿøÿàÿÿøÿÿÿþ ÿÀÇÿÿÿþÿð`?ÿàÿ8ÿà
ÿðÇÿÿÿþÿÀñÿàÿþÿøÿÿÿþÿùÿðÿÿüÿÿÿþÿþÿðÿüÿÿÿþÿüÿøÿÿÿÿþÿüÿøÿüÿÿÿþÿøÿüÿü@ÿÿÿþÿðÿüÿþ@?ÿÿÿþ¾À
ÿðÿüÿÏÀÿþ ÿðÿüÿ‡€ÿþ0 0ÿøÿüÿƒ€ÿþp 8ÿøÿüÿü€ÀÿþÿÀ
üÿðÿüÿü€ ÿþÿÀ
üÿàÿþÿü?€ÿþp 8ÿÀÿü€ÿþ0 0ÿ€ÿü€ÿþ ÿ€ÿüÀÿþÿÀ?ÿþÀÿþÿ€?ÿÿþÿ ÿÿþÿþ ÿ€?ÿþÿþ ÿ€ÿþÿþ ÿÀ>?ÿþÿþ? ÿà?ÿþÿþ!ÿø?ÿþÿþ!ÿüÿþÿþ!ÿüÿþÿþ!ÿþÿþÿþ"ÿþÿþÿ?#ÿ?ÿþÿü$ÿ€ÿþÿü%ÿÀ?ÿþÿ%ÿð?ÿþ5ÿøÿþ5ÿüÿþ 6ÿÿþÃàØÏفŸ€>|gÌÀ>ÿþÆ0 Øٟ°`Æll`>ÿþÆ0 ÏÙ±¿€`ÆllÀ>ÿþÆ0 ÀÙ±±€`Ælnl>ÿþóàۏŸ>|gÍÇà>ÿþÀ`>ÿþÀà>ÿþ>ÿþ>ÿþ
|>ÿþ?€?``>3f~ü>ÿþ1°c``cm€lÀv>ÿþ1Ÿ?€?``cm€xþÎ|>ÿþ1°1€ssca€lÆÆÀ>ÿþ1ŸŸ>nn>a€f|Æ~>ÿþ1€`>ÿþ1€`­Eÿ1ÿàÿü
ÿÿðüÿ ÿŸÿáøÿñÿüðÿŸý ÿùÿàÿÇâ? ÿÏÿàÿù¿ç ÿŸÿÀÿþù
ÿþÿÀÿÿÿ¿ÿÿÿüÿÿ€ÿÿÿÏÿ¿ ÿûÿÿ€ÿðÿ÷ÿß ÿûÿÿ€ÿÀ?óÿï ÿ÷ÿÿ€ü÷ÿ÷ ÿóÿ€àÏÿû ÿýü€ÀŸÿû ÿþ`À€¹ÿý
ÿ@@€>ýÿÿ€ €ßü
ÿÀ0ÿïþ
ÿà€ÿóþ
ÿà €ÿûÿ ÿð€ÿüÿ? ÿøÿÀÿþÿà ÿü€ÿàÿÿÿ?ÿüÿÿÿàÿÿ?ÿßÿÿÿÿþÿÿÿðÿÿ?ÿï ÿÿþø?ÿÿ¿ÿ÷ ÿÿÀüÿÿ¿ÿ÷ ÿ€ÿüÿÿ¿üá ÿÀþ~ÿÿÿßûý ÿàü?ÿÿÿß÷ý ÿðüÿÿÿŸ ÿøø‡ÿÿÿßÿýÿÿÿÿüøßÿÿÿ¾ý ÿþøŸÿÿÿœû
ÿŸðÿÿÿß÷
ÿÏðÿÝï
ÿùðÿޟß
ÿüðÿï?Ÿ ÿÀÿçÿ ÿþ?ÿøýÿÿ¿žÿ°ÿnÿüÿÿð
ÿÿþ€óÿÿÿ`ÿÿÿ€ÿÿÿ€` ÿÿÿ€8À 0ÿÿÿ€@ `?ÿÿÿ€€
€?ÿÿÿ@€ÿÿÿ0@ ÿÿÿ ÿÿÿ?À ÿÿþÿð üÿÿþÿø0 þÿÿü?ÿø` Ÿÿ?ÿÿüÿþF
¿ÿ¿ÿÿüÿþÁ€ÿßÿÿøÿÿ€ 
?ÿÏÿÿøÿÿÿ
ÿ÷ÿÿøÿþ 
ÿóÿÿðÿþ€ ÿùÿÿàÿüÀ ÿüÿþ?ÿø ÿüðÿø€ÀÿþÿðÀ ÿþÿàÀ ÿÿ€ÿÀ@ ÿÿ?üÿ€@ ÿÿÿÿ€@ ?þÿÿÿ þÿÿÀþ üÿÿàü` üÿÿàx ðÿÿð @ ðÿÿð`b
`ÿÿù€#
0ÿÿÿ#
ÿÿø!€ 
ÿÿàÀ` ?ÿÿ€ ÿÀ@ž°nüÿÿð
ÿ€ÿàÿþÿà ÿøÀ ?ÿþø ÿþ
 ÿ€ ÿÀ ÿà ÿð ÿø ÿü ÿü ÿÇÿþ
 ÿÁÿþÿ€?ÿ
?ÿÿ
ÿþÿ
ÿþÿ€ ÿüÿÀ ÿøÿÿ ÿøÿÿÀÿðÿÿàÿàÿÿð ÿÀÿø ÿ€ÿø ÿ€ÿþ ?ÿ?ÿþ ÿþ?ÿþ ÿüÿþ ÿø?ÿþÿà~þ ÿà~ü
ÿ€?ø
?ÿ?ð
ÿÿÿø?Ÿà
ÿÿÿàÿà ?ÿÿÿ€ ÿÀþ@ž°n°ÿ°ÿ°ÿ°ÿ°ÿÿþÿþÿÿÿŸFÿ°ÿ°ÿnÿ­Eÿ1ÿàÿü
ÿÿðüÿ ÿŸÿáøÿñÿüðÿŸ
ÿùÿàÿÇÀ ÿÏÿàÿøÿó ÿŸÿÀÿþü
ÿþÿÀÿÿÿ¿ÿ¿ÿÿüÿÿ€ÿÿÿÏÿŸ ÿûÿÿ€ÿðÿ÷ÿß ÿûÿÿ€ÿÀ?óÿï ÿ÷ÿÿ€ü÷ÿï ÿóÿ€àÏÿ÷ ÿýü€ÀŸ ÿþ`À€¹ ÿ@@€>ÿÿ€ €¿û
ÿÀ0ÿßû
ÿà€ÿç ÿà €ÿ÷ ÿð€ÿûý
ÿøÿÀÿÿþ
ÿü€ÿàÿýÿ ÿüÿÿÿàÿýÿ‡ÿÿþÿÿÿðÿÿÿû
ÿÿþø?ÿý ÿÿÀüÿýÿþ
ÿ€ÿüÿýÿþ
ÿÀþ~ÿÿýÿþ
ÿàü?ÿÄ? ÿðüÿÿûÿß ÿøø‡ÿÿûÿŸÿÿÿÿüøßÿÿûÿÿ¿ ÿþøŸÿÿûÿÿ¿
ÿŸðÿÿûãÿ
ÿÏðÿÁÿ
ÿùðÿÿÿûÑþ
ÿüðÿÿÿûÑþ ÿÀÿýéý ÿþ?ÿþ÷ûÿÿïÿß¿ÿørÿ°ÿnÿüÿÿð
ÿÿþ€óÿÿÿ`ÿÿÿ€ÿÿÿ€`
ÿÿÿ€8?à 0ÿÿÿ€ `?ÿÿÿ€€
€?ÿÿÿ@@ÿÿÿ0` ÿÿÿ ÿÿÿ?À ÿÿþÿð üÿÿþÿø0 þÿÿü?ÿø` Ÿÿ?ÿÿüÿþF ¿ÿ¿ÿÿüÿþÁ€ÿßÿÿøÿÿ€@
?ÿÏÿÿøÿÿÿ 
ÿ÷ÿÿøÿþ ÿóÿÿðÿþ ÿùÿÿàÿü
ÿüÿþ?ÿø
ÿüðÿø€ ÿþÿðxÿþÿà
ÿÿ€ÿÀ ÿÿ?üÿ€
ÿÿÿÿ€
?þÿÿÿ
þÿÿÀþ;À üÿÿàü€ üÿÿàx€`ðÿÿð @ ðÿÿð`@
`ÿÿù€€
0ÿÿÿ €
ÿÿø0€
ÿÿà0 ?ÿÿ ÿÀ€ @€r°nüÿÿð
ÿ€ÿàÿþÿà
ÿø?à ? ÿü 
ÿ
 ÿÀ ÿà ÿà ÿð ÿð ÿø ÿø ÿÇÿø
 ÿÁÿøÿ€ü
?ÿ?ü
ÿþü
ÿþü
ÿüþ
ÿøÿ
ÿøÿ€ ÿðÿøÿàÿü
ÿÀÿþ
ÿ€ÿÿ
ÿ€ÿÿ
?ÿÿÿ
ÿþÿÿÀ ÿüÿÿà ÿøÿÿàÿàÿÿÀ ÿàÿÿÀ
ÿ€ãÿ€
?ÿáÿ€
ÿÿÿøñÿ€
ÿÿÿàñÿ ?ÿÿùþ ÿÀÿüÿð?À€r°n°ÿ°ÿ°ÿ°ÿ°ÿ<ÿãÿáÿñÿñÿùÿ°ÿ°ÿnÿþþ­Eÿ1ÿàÿü
ÿÿðüÿ ÿŸÿáøÿñÿüðÿŸ
ÿùÿàÿÇÀ ÿÏÿàÿø?ó ÿŸÿÀÿþü
ÿþÿÀÿÿÿ¿ÿ?ÿÿüÿÿ€ÿÿÿÏÿ¿ ÿûÿÿ€ÿðÿ÷ÿŸ ÿûÿÿ€ÿÀ?óÿß ÿ÷ÿÿ€ü÷ÿß ÿóÿ€àÏÿß ÿýü€Àÿß ÿþ`À€¹ÿß
ÿ@@€>ÿßÿÿ€ €?ß
ÿÀ0ÿŸß
ÿà€ÿßï
ÿà €ÿÏï
ÿð€ÿïï
ÿøÿÀÿïç
ÿü€ÿàÿç÷
ÿüÿÿÿàÿçûÿÿþÿÿÿðÿçü?
ÿÿþø?ÿïÿï
ÿÿÀüÿïÿï
ÿ€ÿüÿß ÿÀþ~ÿÿßÿ÷
ÿàü?ÿÿßÿ÷
ÿðüÿÿßûù
ÿøø‡ÿÿŸ÷ýÿÿüøßÿÿ¿ÿý
ÿþøŸÿÿ¿ÿý ÿŸðÿÿ¾? ÿÏðÿÿÿ<û ÿùðÿÿÿ½÷ ÿüðÿÿÿ½÷ ÿÀÿܟï ÿþ?ÿßßÿÿïÿ¿ÿûþÿüûsÿ°ÿnÿüÿÿð
ÿÿþ€óÿÿÿ`ÿÿÿ€ÿÿÿ€`
ÿÿÿ€8?ð 0ÿÿÿ€À `?ÿÿÿ€€
€?ÿÿÿ@Àÿÿÿ0@ ÿÿÿ` ÿÿÿ?À ÿÿþÿð üÿÿþÿø0 þÿÿü?ÿøp Ÿÿ?ÿÿüÿþF 
¿ÿ¿ÿÿüÿþÁ ÿßÿÿøÿÿ€À 
?ÿÏÿÿøÿÿÿ` 
ÿ÷ÿÿøÿþ 
ÿóÿÿðÿþ0
ÿùÿÿàÿü
ÿüÿþ?ÿø
ÿüðÿø
ÿþÿðÿþÿàÀ
ÿÿ€ÿÀ
ÿÿ?üÿ€
ÿÿÿÿ€ ?þÿÿÿ 
þÿÿÀþ 
üÿÿàü 
üÿÿàx`ðÿÿð @
ðÿÿð`@ `ÿÿù€@
0ÿÿÿ ÿÿøC ÿÿàC ?ÿÿ#€ ÿÀ € @s°nüÿÿð
ÿ€ÿàÿþÿà
ÿø?ð ? ÿü 
ÿ
 ÿÀ ÿÀ ÿà ÿà ÿà ÿà ÿà ÿÇÿà
 ÿÁÿàÿ€ÿà
?ÿà
ÿþ?ð
ÿþ?ð
ÿüð
ÿøø
ÿøø
ÿðüÿàÿÀ
ÿÀÿð
ÿ€ÿð
ÿ€?ÿð
?ÿ?ÿø
ÿþ?ÿø
ÿü?ÿþ
ÿøÿþÿàÿþ
ÿàÿþ ÿ€~?ü ?ÿþü ÿÿÿøø ÿÿÿàø ?ÿÿ?Ÿð ÿÀ?ÿàÿÀÿüs°n°ÿ°ÿ°ÿ°ÿ°ÿ;ÿþ?ÿþÿÿÿŸÿ°ÿ°ÿnÿ††¹Uÿ1œÿàÿü ÿ
ÿðüÿÿàç ÿ ÿŸÿÿ€ ÿáøÿñÿÿÀ
ÿüðÿŸÿÀ
ÿùÿàÿÇÀ
ÿÏÿàÿø?À
ÿŸÿÀÿþÀ ÿþÿÀÿÿÿ¿Àÿÿÿüÿÿ€ÿÿÿÏÀŸ ÿûÿÿ€ÿðÿ÷ÿŸ ÿûÿÿ€ÿÀ?óÿß ÿ÷ÿÿ€ü÷ÿß ÿóÿ€àÏÿß ÿýü€Àÿß ÿþ`À€¹ÿß ÿ@@€>ÿßÿÿ€ €?ß ÿÀ0ÿŸß ÿà€ÿßï ÿà €ÿÏï ÿð€ÿïï ÿøÿÀÿïç ÿü€ÿàÿç÷ ÿüÿÿÿàÿçûÿÿþÿÿÿðÿçü? ÿÿþø?ÿïÿï ÿÿÀüÿïÿï ÿ€ÿüÿßÿÀþ~ÿÿßÿ÷ ÿàü?ÿÿßÿ÷ ÿðüÿÿßûù ÿøø‡ÿÿŸ÷ýÿÿÿ ÿüøßÿÿ¿ÿý ÿþøŸÿÿ¿ÿý
ÿŸðÿÿ¾?ÿÏðÿÿÿ<û
ÿùðÿÿÿ½÷
ÿüðÿÿÿ½÷ÿÀÿܟïÿþ?ÿßßÿÿÿÿïÿ¿ÿûþÿüû|ÿÀÿÀÿÀÿxÿœüÿÿð 
ÿÿþ€óÿÿÿ`ÿÿÿ€ÿÿÿ€`ÿÿÿ€8?À
0ÿÿÿ€À`?ÿÿÿ€€
€?ÿÿÿ@ÿÿÿ0
ÿÿÿ` ÿÿÿ?À ÿÿþÿð üÿÿþÿø0 þÿÿü?ÿøp Ÿÿ?ÿÿüÿþF ¿ÿ¿ÿÿüÿþÁ ÿßÿÿøÿÿ€À ?ÿÏÿÿøÿÿÿ` ÿ÷ÿÿøÿþ ÿóÿÿðÿþ0 ÿùÿÿàÿü ÿüÿþ?ÿø ÿüðÿø ÿþÿðÿþÿàÀ ÿÿ€ÿÀ ÿÿ?üÿ€ ÿÿÿÿ€ ?þÿÿÿ þÿÿÀþ üÿÿàü üÿÿàx` ðÿÿð @ ðÿÿð`@
`ÿÿù€@0ÿÿÿÂ
ÿÿøC
ÿÿàC?ÿÿ#€ÿÀ € @|ÀÀÀxœüÿÿð 
ÿ€ÿàÿð ÿþ?ÿÿð
ÿàÿÿð
ÿø?ßÿÿð
? ÿßÿÿð
 ÿßÿÿð 
ÿÎ@
ÿÀ€ ÿà ÿà ÿà ÿà ÿà ÿÇÿà ÿÁÿàÿ€ÿà ?ÿà ÿþ?ð ÿþ?ð ÿüð ÿøø ÿøø ÿðüÿàÿÀ ÿÀÿð ÿ€ÿð ÿ€?ÿð ?ÿ?ÿø ÿþ?ÿø ÿü?ÿþ ÿøÿþ ÿàÿþ ÿàÿþ
ÿ€~?ü
?ÿþü
ÿÿÿøø
ÿÿÿàø?ÿÿ?ŸðÿÀ?ÿàÿÀÿü|ÀÀÀxÀÿÿàçÿÿðÿ÷ÿßÿÿ÷ÿßÿÿ÷ÿßÿÿ÷ÿßÿÿ÷ÿÎ@ÿÿÿÀŸ¬ÿÀÿÀÿBÿþ?ÿþÿÿÿŸÿÀÿÀÿÀÿÀÿxÿåå¹Uÿ1œÿàÿü ÿ
ÿðüÿÿø¿ÿ ÿŸÿÿÇ
ÿáøÿñÿÿßß ÿüðÿŸÿßï ÿùÿàÿÇÀï ÿÏÿàÿø?ßï ÿŸÿÀÿþß ÿþÿÀÿÿÿ¿ÿ÷ÿÿüÿÿ€ÿÿÿÏ¿÷ ÿûÿÿ€ÿðÿõÿó ÿûÿÿ€ÿÀ?ðû ÿ÷ÿÿ€üð ÿóÿ€àÈ
ÿýü€Àˆ
ÿþ`À€° ÿ@@€0ÿÿÿÿ€ €p ÿÀ0ð ÿà€áÿ ÿà €ðü ÿð€ðü ÿøÿÀð ÿü€ÿàð ÿüÿÿÿàðÿÿÿÿþÿÿÿðð ÿÿþø?ð ÿÿÀüð ÿ€ÿüð ÿÀþ~ÿð ÿàü?ÿð ÿðüÿð ÿøø‡ÿðÿÿÿ ÿüøßÿÿ¼ ÿþøŸÿÿ¿ÿ
ÿŸðÿÿ¾?ÿÏðÿÿÿ<û
ÿùðÿÿÿ½÷
ÿüðÿÿÿ½÷ÿÀÿܟïÿþ?ÿßßÿÿÿÿïÿ¿ÿûþÿüû|ÿÀÿÀÿÀÿxÿœüÿÿð 
ÿÿþ€óÿÿÿ`ÿÿÿÀ €ÿÿÿ€`à ÿÿÿ€8?ßà 0ÿÿÿ€Àà `?ÿÿÿ€€ð €?ÿÿÿ@?ðÿÿÿ0?ð ÿÿÿ?ð ÿÿÿ?À ø ÿÿþÿð
üÿÿþÿø0
þÿÿü?ÿøp
Ÿÿ?ÿÿüÿþ@¿ÿ¿ÿÿüÿþÀÿßÿÿøÿÿ€?ÿÏÿÿøÿÿÿÿ÷ÿÿøÿþÿ
ÿóÿÿðÿþü ÿùÿÿàÿüü ÿüÿþ?ÿøÿüðÿøÿþÿðÿþÿàÿÿ€ÿÀÿÿ?üÿ€ÿÿÿÿ€?þÿÿÿþÿÿÀþüÿÿàüüÿÿàx ðÿÿð @ ðÿÿð`@
`ÿÿù€@0ÿÿÿÂ
ÿÿøC
ÿÿàC?ÿÿ#€ÿÀ € @|ÀÀÀxœüÿÿð 
ÿ€ÿàÿþÿàÿø?À
? ÿÀ
 ÿÀ 
ÿÀ
ÿ€ ÿýÀ ÿý
 ÿûÿ ÿûÿÿÀ
 ÿûÿÿø
 ÿÇÿÿü ÿÇÿÿüÿ‡ÿÿü ?ÿÿþ ÿþþ ÿþ ÿüÿ
ÿøÿÿà ÿøÿÿþ ÿðÿÿþÿàÿÿþ ÿÀÿÿþ ÿ€ÿÿþ ÿ€ÿÿü ?ÿÿÿü ÿþÿÿü ÿüÿÿü ÿøÿÿü ÿà|þ ÿàÿ

ÿ€~?ü
?ÿþü
ÿÿÿøø
ÿÿÿàø?ÿÿ?ŸðÿÀ?ÿàÿÀÿü|ÀÀÀxÀÿÿø¿ÿÇÿßßÿßïÿßïÿßïÿßÿ÷ÿÿ¿÷ÿýÿóÿýûÿûÿÿûÿÿÃÿûÿÿùÿ÷ÿÿýÿ÷ÿÿýÿÿÿÿ÷ÿÿýÿðÿþÿáÿþÿ÷üÿ÷ÿüÿ÷ÿÿàÿ÷ÿÿþÿ÷ÿÿþÿÿÿÿ÷ÿÿþÿ÷ÿ÷ÿ÷ÿÿýÿ÷ÿÿýÿ÷ÿÿýÿ÷ÿÿýÿóÿÿýÿÿÿÿüÿ ÿþ?ÿþÿÿÿŸÿÀÿÀÿÀÿÀÿxÿÉɹUÿ1 œÿà ÿü ÿ
ÿðü ÿ üÿçÿâ
ÿáøþÿùÿîG ÿüð¿þÿÎÇ ÿùÿàßÿ@Ï ÿÏÿàïÿ?Ü
ÿŸÿÀ÷ÿŸÜ ÿþÿÀÿùÿï? ÿ ÿüÿÿ€ÿþÿç|¿ ÿûÿÿ€ÿðúüŸ ÿûÿÿ€ÿÀ?ùüß ÿ÷ÿÿ€üÿÍß ÿóÿ€àÿÿ_ ÿýü€Àÿÿ_ ÿþ`À€ÿÿ_ ÿ@@€ÿÿ_ ÿ ÿ€ €ÿ_ ÿÀ0¿ÿ_ ÿà€ïÿo ÿà €óþo ÿð€øþo ÿøÿÀûÆç ÿü€ÿàûù÷ ÿüÿÿÿàûýû ÿ ÿþÿÿÿð÷ýü? ÿÿþø?÷üÿï ÿÿÀü÷üÿï ÿ€ÿüçü ÿÀþ~ÿgüÿ÷ ÿàü?þþÿ÷ ÿðüþþûù ÿøø‡ü>÷ýÿÿÿ ÿüøßøÿý ÿþøŸøý
ÿŸðø ÿÏðÿøû
ÿùðÿó€÷
ÿüðÿðð÷ ÿÀÿÿðï ÿþ?ÿÿðÀßÿÿÿ ÿðp¿ ÿð ÿàÀ ÿà< ÿà
ÿà ÿÀ ÿÀ ÿ ÿÀ ÿÀ ÿø ÿ ÿà ÿü ÿÀ ÿø ÿ ÿ ¬ÿ Àÿ xÿ œü ÿÿð
ÿÿþùð óÿÿÿ ÿÿÿ
€ÿÿÿ€@
ÿÿÿ€ ¿Þ
0ÿÿÿ€À
`?ÿÿÿ€` €?ÿÿÿrÀ ÿÿÿƒ@ ÿÿÿ€` ÿÿÿ?À ÿÿþÿð2 üÿÿþÿø  þÿÿü?ÿü  Ÿÿ?ÿÿüÿþ  ¿ÿ¿ÿÿüÿÿ  ÿßÿÿøÿÿ€  ?ÿÏÿÿøÿÿÿ@  ÿ÷ÿÿøÿþ ÿóÿÿðÿþ  ÿùÿÿàÿü ÿüÿþ?ÿøù ÿüðÿøø ÿþÿðü ÿþÿàüÀ ÿÿ€ÿÀü ÿÿ?üÿ€ü ÿÿÿÿ€ü ?þÿÿÿü þÿÿÀþþ üÿÿàüþ üÿÿàx> ðÿÿð ðÿÿð` 
`ÿÿù€ 0ÿÿÿ 
ÿÿø€
ÿÿàð ?ÿÿ ÿÀÀ p@ À < L À À À x œü ÿÿð
 ÿð ÿø ÿþ ÿ ÿ¿À
? ÿÀ
 ÿÀ ÿÀ  ÿÀ ÿà ÿà ÿà ÿà ÿà ÿà ÿà 
ÿà ? ÿÿà ÿþÿð ÿþÿð ÿüÿð ÿø?ø ÿøø ÿðü  ÿàÿÀ ÿÀÿð ÿ€ÿð ÿ€ÿð ? ÿÿø ÿþÀÿø ÿüøÿþ ÿøÿÿþ ÿàÿðÿþ ÿàÿüþ
 ÿ€ÿÿÏü
? ÿÿÿùü
ÿÿÿøÿþø
ÿÿÿàÿþø ?ÿÿ€ÿþð ÿÀøþà þþÀ ÿà> ÿø ÿÿ ÿÿà ÿÿü ÿÿü ÿÿü ÿÿø ÿÿø ÿÿð ÿð ÿð ÿà à à À À x Àÿ *ÿâ ÿîW ÿÎÇ ÿÞÏ ÿÜ ÿÜ ÿ Àÿ qÿû ÿû ÿûù ÿûý ÿ ÿ÷ý ÿ÷ü ÿ÷ü ÿçü ÿgü ÿþÏþ ÿþùþ ÿýÿ> ÿ ÿùÿò ÿûÿü ÿûÿÿÏ ÿùÿÿù ÿóŸÿþ ÿô÷ÿþ ÿ÷žÿþ ÿ÷ûÏþ ÿ ÿþsþ ÿç> ÿïÿûÎ ÿïÿÿ< ÿïÿÿí ÿïÿÿý ÿßÿÿý ÿßÿÿý ÿ ÿßÿÿû ÿßÿÿû ÿùÿÿó ÿÿ÷ ÿãÿ÷ ÿüÿï ÿÏï ÿûï ÿ ÿ ¬ÿ Àÿ xÿ

¹Uÿ1 œÿà ÿü ÿ
ÿðü ÿ ýü ÿáø÷ÿ¿ ÿüðsÿßÿÿû ÿùÿàÿÇÀá ÿÏÿà}ÿè?ða ÿŸÿÀ~ÿîý! ÿþÿÀÿ÷¿û ÿ ÿüÿÿ€ÿÿ÷Ï÷ ÿûÿÿ€ÿÿû÷î‡ ÿûÿÿ€ÿßýó܏ ÿ÷ÿÿ€üý÷¼ ÿóÿ€àÿÏ8 ÿýü€Àÿ{ ÿþ`À€ÿ¸ú_ ÿ@@€þ>ô_ ÿ ÿ€ €þ|ô_ ÿÀ0ÿýä_ ÿà€ÿýèo ÿà €ÿ{Èo ÿð€ÿ{Èï ÿøÿÀÿwÉç ÿü€ÿàâ'÷ ÿüÿÿÿà§û ÿ ÿþÿÿÿðçü? ÿÿþø?ÿ¯ÿï ÿÿÀü?àïÿï ÿ€ÿü_ÿ_ ÿÀþ~ßÿßÿ÷ ÿàü?ßÿÿÿ÷ ÿðüïÿßûù ÿøø‡ïÿß÷ýÿÿÿ ÿüøß÷ÿßÿý ÿþøŸûÿßÿý
ÿŸðüÿ¾? ÿÏðÿù¼û
ÿùðÿûï=÷
ÿüðÿûó½÷ ÿÀÿÿ÷ûܟï ÿþ?ÿÿ÷ûßßÿÿÿ ÿýïÿ¿ ÿïÿûþ ÿþ/ûüû ÿü ÿø ÿø ÿð ÿà ÿ ÿð ÿÌ ÿÀ? ÿÁÀ ÿÀp ÿ€ ÿ€ ÿ€À ÿ ÿ€p ÿ ÿþ ÿþÇ ÿþç ÿü ÿþ ÿÀ ÿ ÿà ÿü? ÿ€? ÿÀ ÿø ÿü ÿ ÿÁ ÿ ÿó fÿ œü ÿÿð
ÿÿþü óÿÿÿ€ ÿÿÿ@ €ÿÿÿŒ ÿÿÿ€8?ð
0ÿÿÿ‚À
`?ÿÿÿ€ €?ÿÿÿ€@@ ÿÿÿ0@ ÿÿÿ@ ÿÿÿ  ÿÿþð< üÿÿþð08 þÿÿü?øpx Ÿÿ?ÿÿüøFø ¿ÿ¿ÿÿüøÀð ÿßÿÿøü€ð ?ÿÏÿÿøÿüà ÿ÷ÿÿøþà ÿóÿÿðþƒÐ ÿùÿÿàÿƒÐ ÿüÿþ?ÿ‡Ð ÿüðÿ€˜ ÿþÿ€àX ÿþÿ€€À ÿÿ€ÿÀP ÿÿ?üÿÀ ÿÿÿÿ   ?þÿÿÿ þÿÿÀþ üÿÿàü üÿÿàx ðÿÿð  ðÿÿð` 
`ÿÿù€@ 0ÿÿÿ€B
ÿÿøðÃ
ÿÿàüC ?ÿÿø#€ ÿÀø € ü@ ü ø ü ü ü |  ' € À p  À p  À à M À x œü ÿÿð
 ÿü ÿ€ ÿÀ ÿà ÿø?ð
? ÿü ÿü 
ÿøX 
ÿðP 
ÿàÀ 
ÿÀ€ 
ÿ€ 
ÿ

ÿ ÿÆ` ÿÀ`  ÿ€` ? ÿ` ÿ p ÿ€p ÿ€ð ÿ€ø ÿŸŸø ÿßü  ÿßÿÀ ÿßÿð ÿÿð ÿ¿ÿ¿ÿð ? ÿ?ÿÿÿø ÿþ?ÿÿÿø ÿüÿÿÿþ ÿøÿÿÿþ ÿàÿÿÿþ ÿàÿÿÿþ
 ÿ€ÿþ?ü
? ÿÿþü
ÿÿÿøÿø
ÿÿÿàø ?ÿÿ ?Ÿð ÿÀ ?ÿà ÿÀ ÿ ü à ð ü ÿ ÿÀ ÿð ÿü ?ÿ ÿÀ >ÿð ?€ÿø ?ø?ø üø ÿð ÿÿÀø ÿÿàp ÿÿø ÿÿþ ÿÿÿ€ ÿÿà ÿÿà ÿÿÀ ÿÿ€ ?ÿ€ ÿ ÿ þ <  x Àÿ [ÿû ÿá ÿüm ÿý) ÿû[ ÿ ÿ÷S ÿîÇ ÿ܏ ÿ¼ ÿ8 ÿ{ ÿþú ÿþô ÿ ÿüõ ÿýå ÿýë ÿûÛ ÿûÚ ÿ÷Ù ÿ¿ ÿ Àÿ Bÿþ? ÿùÿþ ÿûÿÿ ÿûÿÿ ÿ÷ûÿŸ ÿ÷û ÿ ÿý ÿï ÿþ/û ÿýï ÿû÷ ÿý ÿ÷ÿ ÿïÿß ÿ ÿóÿó ÿÌÿý ÿÓ¿ÿ? ÿÙÏÿß ÿþsÿ÷ ÿ¿œÿû ÿ¿û?û ÿýßû ÿ ÿw÷ ÿÜ ÿþÿÿçw ÿù× ÿþç ÿýÿÿÿŸ ÿþÿÿï ÿß ÿ ÿïÿÿß ÿýÿÿ¿ ÿ¿ÿ¿ ÿÏÿ ÿû ÿüþ ÿ= ÿÝ ÿ ÿó fÿ¾ ¾ ¹Uÿ1‡ÿþÿàÿþÿüÿ
ÿðýøÿ ýþÿáøýþÿüð}üÿùÿà}ýÀ
ÿÏÿà}ù?ó
ÿŸÿÀ}ùü ÿþÿÀþø¿ÿ?ÿÿüÿÿ€þúÏÿ¿ ÿûÿÿ€þx÷ÿŸ ÿûÿÿ€þxóÿß ÿ÷ÿÿ€üp÷ÿß ÿóÿ€àpÏÿß ÿýü€Àpÿß ÿþ`À€p¹ÿß ÿ@@€t>ÿßÿÿ€ €n?ß ÿÀ0~ÿŸß ÿà€nÿßï ÿà €nÿÏï ÿð€.ÿïï ÿøÿÀxÿïç ÿü€ÿà~ÿç÷ ÿüÿÿÿàÿçûÿÿþÿÿÿðþÿçü? ÿÿþùÿ?ÿïÿï ÿÿÀÿÿ¿ÿïÿï ÿ€ÿýÿ¿ÿßÿÀþ}ÿ¿ÿßÿ÷ ÿàü=ÿ¿ÿßÿ÷ ÿðüÿ¿ÿßûù ÿøøÿÿÿŸ÷ýÿÿÿ ÿüøÿ¿ÿý ÿþøuÿÿ¿ÿý
ÿŸðÿÿ¾?ÿÏð}ÿÿ<û
ÿùðýÿÿ½÷
ÿüðýÿÿ½÷ÿÀýÿÿܟïÿþ?}ÿÿßßÿÿÿ
ÿþÿÿïÿ¿ÿþ?ÿûþÿüÿüûÿüÿüÿøÿüÿùÿ
ÿð8ÿðÿðÿðÏÿðÿðÿðÿðÿ
ÿð?ÿðÿðÿðÿøÿàÿüÿãÿÀÿxÿœüÿÿñø
ÿÿþóÿÿÿÿÿÿ€ÿÿÿ‚ÿÿÿ‚?ð
0ÿÿÿ‚À 
`?ÿÿÿ‚€ €?ÿÿÿ@Àÿÿÿ0@ ÿÿÿ€` ÿÿÿ€ ÿÿþ€` üÿÿþ€x0 þÿÿü?€xp Ÿÿ?ÿÿü€~F ¿ÿ¿ÿÿü„þÁ ÿßÿÿøŽÿ€À ?ÿÏÿÿøÿŽÿ` ÿ÷ÿÿøŽþ ÿóÿÿðŽþ0 ÿùÿÿàÎü ÿüÿþ?‡ø ÿüðø ÿþ€pÿþàÀ ÿÿ€À ÿÿ?ü@ ÿÿÿ@ ?þÿÿ‚@ þÿÿÂ@ üÿÿâ@ üÿÿâ` ðÿÿñ€€@ ðÿÿðz@
`ÿÿø~@0ÿÿþ|Â
ÿÿøüC
ÿÿàüC?ÿÿü#€ÿÀ| € @q
8ÀgÀÀxœü@ÿÿñøÀ
ÿþÀÿþÀÿþÀÿüÀÿüH?ð
?ÿø_ÿü
ÿøGÿÿ ÿø9ÿÿÀÿøýÿÿÀ ÿù¹ÿÿà ÿû½ÿÿà ÿócÿÿà ÿ÷ÿÿà ÿ÷ÿÿà ÿöÇÿà ÿðÿÁÿàÿàÿ€ÿà ?ÿðÿà ÿàþ?ð ÿàþ?ð ÿàüð ÿøø ÿøø ÿðüÿàÿÀ ÿÀÿð ÿÀÿð ÿÀ?ÿð ?ÿÀ?ÿø ÿÀ?ÿø ÿÀ?ÿþ ÿ€ÿþ ÿ€ÿþ ÿÿþ
ÿÿÿþ~?ü
?ÿÿÿþþü
ÿÿÿøø
ÿÿÿàø?ÿÿ@?ŸðÿÀ|?ÿàÿÀÿÀÿÿÿÿÿàüÿÿàÿÿðÿÿðÿÿðÿð
ÿðààÿðÿðÿÿ€ÿÿàÿÿÀÿÿÀ
ÿÿ€ÿÿ€ÿÿÿþÿþü| Àx‡ÿþÿþ_ÿþßÿÿþßÿþÏÿþÏÿüßÿýOÿù_ÿùGÿø9ÿÿúýÿù¹ÿû½ÿócÿ÷ÿ÷ÿöÿôÿÿîÿþÿîÿîÿîPÿÀÿ'ÿÿþÿÿþ?ÿþ}ÿÿþÿþýÿÿÿÿþýÿÿÿÿNýÿÿÿŸÿ|}ÿ
ÿþÿÇÿþÿÿ?ÿüÿÿïÿýÿÿïÿýÿûÿýÿù ÿ
ÿó9ÿ÷ÿóçïÿóÿÿ÷ÿñÏÿ÷ÿÿÿ÷ÿÿïÿ÷ÿÿßÿ÷ÿÿßÿ
ÿ÷ÿÿ¿ÿ÷ÿ÷ÿÿÿ÷ÿþÿùÿþÿçýÿü}ÿãÿÀÿxÿ  ¹Uÿ1Tÿþÿøÿøÿàÿü ÿ
ÿð¿ÿ ?÷ÿáøáÿüðϟÿùÿàßÇÀ
ÿÏÿàÿŸø?ó
ÿŸÿÀÿ¿þü ÿþÿÀÿ¿ÿ¿ÿ?ÿÿüÿÿ€ÿÿÏÿ¿ ÿûÿÿ€þpÿ÷ÿŸ ÿûÿÿ€þÀ?óÿß ÿ÷ÿÿ€ü÷ÿß ÿóÿ€øÏÿß ÿýü€àÿß ÿþ`Àà¹ÿß ÿ@@à>ÿßÿÿ€ À?ß ÿÀ0ÀÿŸß ÿà€ÿßï ÿà ÿÏï ÿðÿïï ÿø¾Àÿïç ÿü€?½àÿç÷ ÿüÿ¿{àÿçûÿÿþÿ¿7ðÿçü? ÿÿ¿Ÿø?ÿïÿï ÿÿ¿Ãüÿïÿï ÿ€ÿðüÿßÿÀþð~ÿÿßÿ÷ ÿàü?à?ÿÿßÿ÷ ÿðü>ÿÿßûù ÿøø‡ÿÿŸ÷ýÿÿÿ ÿüøßÿÿ¿ÿý ÿþøŸÿÿ¿ÿý
ÿŸðÿÿ¾?ÿÏðÿÿÿ<û
ÿùðÿÿÿ½÷
ÿüðÿÿÿ½÷ÿÀÿܟïÿþÿßßÿÿÿ ÿþÿïÿ¿ÿþÿûþÿþÿüûÿüÿüÿüÿ„ÿøûÄÿø ÿ ÿøÿøÿøÿüÿüÿüÿþÿþ
ÿ ÿþÿþÿþ‚ÿÀÿxÿœ øþ 
ÿø@póÿøÀÿø?€€þ€0`ü€ 8?ð
0ø`À 
`?ø@€ €?ø@@Àø€0@ ü ` þ?À ÿüÿð üÿýxÿø0 þÿýpÿøp Ÿÿ?ÿýpÿþF ¿ÿ¿ÿý`ÿþÁ ÿßÿý`?ÿÿ€À ?ÿÏÿÿ`?ÿÿ` ÿ÷ÿÿÿþ ÿóÿÿÿÿþ0 ÿùÿùÿÿü ÿüÿðA?ÿø ÿüÀBÿø ÿþ@„ÿðÿþ@ÈÿàÀ ÿÿ@`ÿÀ ÿÿ@<ÿ€ ÿ€ÿ€ ?þ€ÿ þÀÀþ üÁÿàü üùàx` ðÿð @ ðûð`@
`ûù€@0ûÿÂ
ùøC
àC>#€ € @@ÿ„ûÄ"ÀÀÀxl€àìûïþ 
ÿûßÿðÿÿûßÿøÿÿû¿ÿþÿÿþáÿÿàÿÿýøÿÿø?ð
?ÿÿûø÷ÿü
ÿÿûùóÿ ÿÿÿûùûÿÀÿÿÿûõóÿÀ ÿÿÿýìóÿà ÿÿÿþóÿà ÿügÿà ÿüÿà ÿüÿà ÿüÿÿÿÇÿà ÿüÿÿÿÁÿàÿÿÿüÿÿÿ€ÿà ?ÿÿÿüÿÿÿà ÿÿÿüÿÿþ?ð ÿÿÿüÿÿþ?ð ÿÿÿøÿÿüð ÿøø ÿøø ÿðüÿàÿÀ ÿÀÿð ÿ€ÿð ÿ€?ÿð ?ÿ?ÿø ÿþ?ÿø ÿü?ÿþ ÿÿøÿøÿþ ÿÿüÿàÿþ ÿÿøÿàÿþ
ÿøÿ€~?ü
?ÿøÿþü
ÿøøø
ÿ?1àø>ÿý?Ÿðÿü?ÿà ÿþÿÀÿþÿÿþüÿþÿÿEÿÿ
 ÿÿÿÿÿþÿþÿþÿþÿþÿü
 ÿüÿüƒÀxTÿþÿùŸÿûïÿûïÿûï
ÿ ÿûßÿûßÿû¿ÿþáÿýøÿûø÷ÿûùóÿûùû
ÿ ÿûõóÿýìóÿþóÿügÿýÿýÿýÿý
ÿ ÿýÿÿÿÿùRÿ´ÿù
ÿ
ÿÿûÿûÿþ?ÿûÿþÿùÿÿ?1ÿÿþÿýÿŸÿþÿü
ÿ ÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿýÿþÿýÿüÿ„ÿøûÄÿûÿÿ ÿ ÿùÿÿÿùÿÿÿùÿþÿýÿþÿýÿþÿýÿþÿþÿü
ÿ
ÿýÿþÿýÿþ‚ÿÀÿxÿ¨ ¨ ¹Uÿ1ÿ¿ÿÿÁÿÿÿ¿ÿÿü?€ ÿ ÿðÁüÿ ÿÀÿŸÿþøÿ€ÿñÿüðÿ€ÿŸÿùàÿÿÇÀ
ÿÎàþÿø?ó
ÿÀüÿþü ÿþpÀüÿÿÿ¿ÿ?ÿÿüð €øÿÿÿÏÿ¿ ÿûð€øÿðÿ÷ÿŸ ÿûð€ðÿÀ?óÿß ÿ÷ÿ€?àü÷ÿß ÿóÿ€ÿààÏÿß ÿýü€ÿÀÀÿß ÿþ`Áÿ€¹ÿß ÿ@ Aþ€>ÿßÿÿ€#þ€?ß ÿÀ7þÿŸß ÿàü€ÿßï ÿàø€ÿÏï ÿðð€ÿïï ÿøŸàÿÀÿïç ÿüßÀÿàÿç÷ ÿü?ïŸÿÿàÿçûÿÿþ?ï?ÿÿðÿçü? ÿ?þþø?ÿïÿï ÿ?þÿÀüÿïÿï ÿ¿üÿüÿßÿ¿ñþ~ÿÿßÿ÷ ÿ¿ñü?ÿÿßÿ÷ ÿ¿óüÿÿßûù ÿ¿óø‡ÿÿŸ÷ýÿÿÿ ÿߏøßÿÿ¿ÿý ÿÅÏøŸÿÿ¿ÿý ÿ÷ßðÿÿ¾?
ÿ÷ïðÿÿÿ<û ÿ÷éðÿÿÿ½÷ ÿ÷ìðÿÿÿ½÷
ÿïÿܟï ÿ÷€?ÿßßÿÿÿ ÿðÿïÿ¿ ÿþÿûþ ÿþÿüû ÿþÿþÿþÿþÿþ ÿÿþóÿþ?ÿþÀÿþ|ÿþÿþÿþÿ ÿ ÿ€ÿ€ÿÀÿàÿàÿðÿðÿûÿÀÿxÿ„>@üÀð 
ÿ€>€óÿ?`ÿþ€`þÿ€8?ð
0üÿ€À 
`?üÿ€€ €?øÿ@Àøÿ0@ øÿ` àÿ?À Àþÿð €þÿø0 ‚?ü?ÿøp ŸÅ>ÿüÿþF ¿Í¾ÿüÿþÁ îÜÿøÿÿ€À ?îÈÿøÿÿÿ` îðÿøÿþ îðÿðÿþ0 îðÿàÿü ä`þ?ÿø à ?ðÿø À`ÿðÀÀÿàÀ À€€ÿÀ À?üÿ€ @ÿÿÿ€ @ÿÿÿ @ÿÿÀþ @ ÿÿàü @ ÿÿàx` pÿÿð @ ;Ðÿÿð`@ Àÿÿù€@ðÿÿÿ æÿÿøC ãÿÿàC à?ÿÿ#€ €ÿÀ € @|
ð?À|nÀÀx„>@ü`ÿÿð `ÿ€`ÿàgÿþGÿàGÿø?ð
>Cÿü
sà ÿ ÷ƒ ÿÀÿà ÿÀ ÷³ ÿà ÷1 ÿà ÿ± ÿà ÿ¹ ÿà ÿ¹ ÿà ÿÁÿÇÿà ÿÁÿÁÿààÿ€ÿà ?àÿà àÿþ?ð àÿþ?ð àÿüð çÿøø ÿøø ÿðüÿàÿÀ ÿÀÿð ÿ€ÿð ÿ€?ÿð ÿ?ÿø ÿþ?ÿø ÿü?ÿþ ÿøÿþ ?ÿàÿþ >ÿàÿþ
ÿ€~?ü
ÿþü
ÿÿÿøø
ÿÿÿàø?ÿÿ?Ÿð
ÁÿÀ?ÿà
ÀÿÀ ÿàÿ
ÿÿàü ÿÿàÿÿðÿÿðÿÿøÿÿ
 ÿàþ €üüÿüÿÿüÿüÿü ?ÿþ?ÿüÿüÿþÿÐø€%Àxÿ¿ÿOÿoÿ ÿoÿoÿþgÿþGÿGÿþSÿóÓÿ÷›ÿ ÿËÿ÷³ÿ÷1ÿ±ÿ¹ÿ»ÿÅÿÍÿ ÿîÿîÿîÿîÿîÿç>ÿÀÿ"ÿßÿ÷ßÿþ?
ÿ÷ÿþ
ÿ÷ïÿ
ÿ÷ïÿÿï?ÿŸ
ÿ÷‡ß ÿ ÿðßÿþÿïÿþÿÿïÿçÿ÷ÿþÿÿ÷/ÿ ÿÿþÿãóÿþ?
ÿþŸÇýÿþ|ýÿþÿýÿþÿÿýÿþÿýÿÿý ÿ ÿ¿ÿ¿ÿýÿßÿýÿïÿïÿÓÿ÷øÿ÷ÿûÿÀÿxÿ3 3 ¹Uÿ1jÿ÷ÿÿþßàÿþÿÜ ÿÿùÿÿÿýÿ€ü
ÿøÿÿÿýÿ€ÿŸ
ÿøÿÿÿãÿÿñ
ÿøÏÿüwÿÿŸ ÿø×ÿùçþÿÇÀ
ÿü[ÿÏÏþÿø?ó
ÿü[ÿŸßüÿþü
ÿþ\þŸøÿÿÿ¿ÿ?ÿÿþüÿ¿ðÿÿÿÏÿ¿ ÿþ{þðÿðÿ÷ÿŸ ÿþ{þÿàÿÀ?óÿß
ÿ7÷ýÿÀü÷ÿß
ÿ³ûÿàÏÿß
ÿ½óþÀÿß
ÿ¾gþ@€¹ÿß
ÿŸOü@€>ÿßÿÿŸŸü €?ß
ÿ›ßßø0ÿŸß
ÿÝߟð€ÿßï
ÿÝïŸà €ÿÏï
ÿýï¿À€ÿïï
ÿüïÀÿÀÿïç
ÿþŽ€€ÿàÿç÷
ÿýùÿÿÿÿàÿçûÿÿýüÿÿÿÿðÿçü?
ÿ~þÿþø?ÿïÿï ÿùŸýÿÀüÿïÿï ÿ÷ÿû€ÿüÿß ÿ÷ÿûÀþ~ÿÿßÿ÷ ÿ÷ÿ÷àü?ÿÿßÿ÷ ÿ÷ÿÿðüÿÿßûù ÿ÷ÿïøø‡ÿÿŸ÷ýÿÿÿÿ÷ÿßüøßÿÿ¿ÿý ÿ÷ÿŸþøŸÿÿ¿ÿý ÿ÷ÿÿŸðÿÿ¾?
ÿûøÿÿÏðÿÿÿ<û ÿþÿÿùðÿÿÿ½÷
ÿüðÿÿÿ½÷ ÿþÿÿÿÀÿܟï ÿþÿÿÿþ?ÿßßÿÿÿÿþÿ ÿïÿ¿ ÿþÿ ÿûþ
ÿýÿ¿ ÿüû
ÿýÿ¿ÿýÿ·ÿýþÿðÿûÿÿàÿÿøÿøÿøÿøðÿøÿøøÿÿø€?ÿùðÿý€ÿü?ÿü?ÿü?ÿþ?ÿþ?ÿÿþ?ÿ?ÿÿÿ€ÿ€ÿÃÿßÿxÿjÿ€€ ü#ÿÿð ÿþ€ÿÿ`ÿÿÿˆÿÿÿ€`
ÿÿÿ€8?ð 00ÿÿÿ€À ` ÿÿÿ€€ €`ÿÿÿ@À@ÿÿÿ0@
€ÿÿÿ`
ÿÿÿ?À 
ˆ?ÿÿþÿð 
Œÿÿÿþÿø0 
‚ ÿÿÿü?ÿøp 
˜¿ÿÿüÿþF 
€°¿ÿÿüÿþÁ €pßÿÿøÿÿ€À 
À Ïÿÿøÿÿÿ` 
À`÷ÿÿøÿþ 
à`óÿÿðÿþ0
à@?ùÿÿàÿü à€?üÿþ?ÿø
a€üðÿø
ÿþÿðÿþÿàÀ
ÿÿ€ÿÀ `ÿÿ?üÿ€ ÿÿÿÿ€ ?þÿÿÿ þÿÿÀþ üÿÿàü üÿÿàx` ðÿÿð @ `ðÿÿð`@ €`ÿÿù€@ 0ÿÿÿÂ
ÿÿøC
ÿÿÿàC
ÿ?ÿÿ#€
ÿÿÀ € ÿ
@
ÿ

ÿ€ 
ÿ€ÿ€þðhðø€ð€‰Àxjÿ€ÿàüÿãÿÿð ÿ€
ÿà
ÿþ
ÿà ÿø?ð
? ÿü

ÿ ÿÀ ÿÀ ÿà ÿà
€ ÿà
À ÿà
À ÿà
à ÿÇÿà
` ÿÁÿà`ÿ€ÿà
?ÿà
ÿþ?ð ÿþ?ð ÿüð ÿøø
áÿøø
 ÿðü ÿàÿÀ
 ÿÀÿð ÿþÿ€ÿð ÿüÿ€?ÿð ÿü?ÿ?ÿø ÿøÿþ?ÿø ÿðÿü?ÿþ ÿðÿøÿþÿàÿàÿþ ÿàÿàÿþ ÿ€ÿ€~?ü ÿ?ÿþü
ÿÿÿøø
ÿÿÿàø?ÿÿ?ŸðÿÀ?ÿàÿÀÿü<xüüÿþ?ÿþÿÿþÿÿøÿÿ€ÿü€ÿ€?€üÿ€À?ÿ€ÿÿ€ÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿÀÿÿÿÀÿÿÿ€ÿðÿ€?ø?€8)xÀÿÿùÿþÿúÿûÏÿû×ÿý[ÿý[ÿþ\ÿÿþÿþÿþÿ·ÿ׿ÿß¿ÿû¿ÿ{ŸÿÿŸÿ»ßÿýßÿÝïÿýïÿüïÿï(ÿÀÿBÿþ?ÿþ
ÿþ ÿÿ
ÿþÿ
ÿŸ
ÿþÿÿÿþÿÿþÿÿýÿ¿ÿýÿ¿ÿýÿ·ÿýþ{ÿóÿûýÿÿçÿþÿ?ÿþÿþÿøÿžÿüñÿŸ?ÿüùÿÿß¿ÿ¿ÿùóÿýŸÿüÿÿÿ¿ÿýÿÿÿ¿ÿýÿÿÿ¿ÿ¿ÿþÿÿþÿ¿ÿÿóÿÿŸÿ¿ûÿ¿Ÿÿûÿßÿxÿ

¹Uÿ1 jÿà ÿþ>? ÿþÿßà ÿýÿœ ÿ ÿýÿü ÿùÿÿŸ ÿãÿÿñ ÿüwþÿŸ ÿùçþÿÇÀ
ÿÏïüÿø?ó
ÿþÿÿŸÏøÿþü
ÿþ@þøÿÿÿ¿ÿ? ÿ ÿü|ÿ?ðÿÿÿÏÿ¿ ÿü/{þÿðÿðÿ÷ÿŸ ÿþ'{ýÿàÿÀ?óÿß ÿþ7wûÿÀü÷ÿß ÿþ³÷ÿ€àÏÿß ÿþ½ïþÀÿß
ÿ;¾_üÀ€¹ÿß
ÿ;¿?ü@€>ÿß ÿ ÿûŸü €?ß
ÿùŸø0ÿŸß
ÿûÿð€ÿßï ÿñÿà €ÿÏï
ÿùÿÿÀ€ÿïï ÿÿÿÀÿïç
ÿà¿þ€ÿàÿç÷ ÿüÿÿÿàÿçû ÿ ÿúÿÿÿðÿçü? ÿïÿ÷ÿþø?ÿïÿï ÿïÿÏÿÀüÿïÿï ÿïÿŸ€ÿüÿß ÿïÿ¿Àþ~ÿÿßÿ÷ ÿàü?ÿÿßÿ÷
ÿùÿðüÿÿßûù ÿ÷ÿøø‡ÿÿŸ÷ýÿÿÿ ÿýýÿüøßÿÿ¿ÿý ÿýýÿþøŸÿÿ¿ÿý
ÿýÿÿŸðÿÿ¾? ÿüÿÿÏðÿÿÿ<û ÿûþÿÿùðÿÿÿ½÷ ÿûþÿÿüðÿÿÿ½÷ ÿûþÿÿÿÀ ÿܟï ÿþ? ÿßßÿÿÿ ÿ ÿïÿ¿ ÿ÷ð ÿûþ
ÿ÷€ ÿüû
ÿà ÿ€ ÿð ÿð ÿð ÿ ÿðñ ÿðÀ ÿðü ÿðà ÿð~ ÿóø ÿ÷€ ÿô ÿ ÿø ÿø ÿø ÿü ÿü ÿü ÿþ ÿþ ÿ ÿþ ÿ ÿ ÿ? qÿ xÿ j< ÁÀ ü cÿÿð ÿÿþ€ ÿÿÿ` ÿÿÿ ˆÿÿÿ€` ÿÿÿ€8?ð
0ÿÿÿ€À
`0ÿÿÿ€€ €pÿÿÿ@À Àÿÿÿ0@
ÿÿÿ`
ÿÿÿ?À
?ÿÿþÿð
Œÿÿþÿø0
‚ÿÿÿü?ÿøp
 ?ÿÿüÿþF
€À¿ÿÿüÿþÁ €€ßÿÿøÿÿ€À
€€Ïÿÿøÿÿÿ`
Ã÷ÿÿøÿþ óÿÿðÿþ0
?ùÿÿàÿü
€ÿüÿþ?ÿø
@ÿüðÿø ÿþÿð ÿþÿàÀ ÿÿ€ÿÀ 0ÿÿ?üÿ€ `ÿÿÿÿ€ @?þÿÿÿ €þÿÿÀþ 
üÿÿàü |üÿÿàx` üðÿÿð @ üðÿÿð`@ ü`ÿÿù€@ ü0ÿÿÿÂ þÿÿøC þÿÿàC þ?ÿÿ #€ ÿÿÀ € ÿ
@ ð


 l ð À ü à ~ ø €  À À x j< ÿÀ ÿàü ÿãÿÿð ÿ€ ÿà ÿþ ÿà ÿø?ð
? ÿü

ÿ
 ÿÀ  ÿÀ € ÿà
€ ÿà
À ÿà
À ÿà
À ÿà
@ ÿÇÿà ÿÁÿà  ÿ€ÿà ÿà
à ÿþ?ð
 ÿþ?ð
 ÿüð ÿøø
 ÿøø
 ÿðü ÿý ÿàÿÀ ÿø ÿÀÿð ÿð ÿ€ÿð ÿà ÿ€?ÿð ÿÀ? ÿ?ÿø ÿ€ ÿþ?ÿø þ ÿü?ÿþ ð ÿøÿþ ÿàÿþ ÿàÿþ
 ÿ€~?ü
? ÿþü
ÿÿÿøø
ÿÿÿàø ?ÿÿ ?Ÿð ÿÀ ?ÿà ÿÀ
ð ÿ ð ü
ÿø ÿü ÿÿü ÿÿþ ÿÿÀ ÿø ÿà üþ ðþ þ ÿþ ?ÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ€ ÿÿÿ€ ÿÿÿ ÿÿð ÿÿ€ ÿü ÿà ü @ ‰ x Àÿ •ÿþ ÿ@ ÿ ÿý ÿý¯ ÿþ§ ÿþ÷ ÿþ׿ ÿþß¿ ÿ{¿ ÿ;¿ ÿ ÿûŸ ÿùŸ ÿß ˆÿ Àÿ ÿýý ÿýý ÿý
ÿþ? ÿü
ÿþ
ÿûþ ÿ
ÿûþ ÿ
ÿûþ ÿŸ ÿ ÿ ÿ÷óó ÿ÷Ÿó ÿãÿû ÿŸ ÿñÿÿý ÿ÷ ÿ÷ÿÿÏ ÿ ÿùñ ÿçÎ ÿüüþ ÿ÷çþ ÿ~þ ÿûûÿþ ÿ÷¿ ÿõÿÿÿ ÿ ÿ ÿûÿÿÿ ÿû /ÿýÿÿÿ ÿýÿÿó ÿŸ ÿþÿý ÿ ÿþÿç ÿü ÿO ÿ? qÿ xÿ'
'
¹Uÿ1jÿà?ÿ?ßÿþÿŸàÿýÿ< ÿ ÿûÿüÿóþÿŸÿçüÿñÿüOøÿŸÿùßøÿÇÀ
ÿÏ¿ðÿø?ó
ÿœ?àÿþü ÿàþwÿÀÿÿÿ¿ÿ?ÿÿç|ïÿ€ÿÿÿÏÿ¿
ÿç{ßÿÿðÿ÷ÿŸ
ÿç{¿þ€ÿÀ?óÿß
ÿ÷wû€ü÷ÿß
ÿ÷sÿó€àÏÿß
ÿô?ÿá€Àÿß
ÿï÷ÿÀÀ€¹ÿß
ÿïÿÿ€@€>ÿßÿÿóÿþ €?ß
ÿßÿü0ÿŸß ÿø€ÿßï
ÿßÿð €ÿÏï ÿð€ÿïï ÿxÿÀÿïç
ÿßþ|€ÿàÿç÷
ÿßþüÿÿÿàÿçûÿÿßýþÿÿÿðÿçü? ÿßçÿÿþø?ÿïÿï ÿßwÿÿÀüÿïÿï ÿ÷ÿÿ€ÿüÿß ÿ÷ÿÿÀþ~ÿÿßÿ÷ ÿçûÿàü?ÿÿßÿ÷ ÿïûÿðüÿÿßûù ÿïÿÿøø‡ÿÿŸ÷ýÿÿÿÿïýÿüøßÿÿ¿ÿý ÿïýÿþøŸÿÿ¿ÿý
ÿýÿÿŸðÿÿ¾?
ÿßüŸÿÏðÿÿÿ<û
ÿàÿùðÿÿÿ½÷ ÿßÿüðÿÿÿ½÷ ÿÀÿÿÀÿܟïÿþÿÿþ?ÿßßÿÿÿÿø ÿïÿ¿ÿà ÿûþ ÿÀ ÿüû ÿÀáÿÀÿÀøÿÀÀÿÀ|ÿÿÏÀÿþÿÀÿÀÿàÿàÿðÿðÿÿøÿø?ÿüÿþÿþÿþÿþ*ÿÀÿxÿjÀÀ `üÃÿÿð ÿÿþ€ ÿÿÿ`ÿÿÿ°ÿÿÿ€` ÿÿÿ€8?ð
0@ÿÿÿ€À 
cÀÿÿÿ€€ ˆ?ÿÿÿ@Àÿÿÿ0@
 ÿ`
@ÿÿÿ?À 
€ÿÿþÿð 
 ÿÿþÿø0 
Àÿÿü?ÿøp 
??ÿÿüÿþF 
¿ÿÿüÿþÁ ÿßÿÿøÿÿ€À 
ÿÏÿÿøÿÿÿ` ÿ÷ÿÿøÿþ 
ÿóÿÿðÿþ0 ÿùÿÿàÿü ‡ÿüÿþ?ÿø
ƒÿüðÿø
ÿþÿð ÿþÿàÀ ÿÿ€ÿÀ ðÿÿ?üÿ€ øÿÿÿÿ€ ø?þÿÿÿ øþÿÿÀþ øüÿÿàü üüÿÿàx`üðÿÿð @ üðÿÿð`@ ü`ÿÿù€@ ü0ÿÿÿ àÿÿøC ÿÿàC?ÿÿ#€ÿÀ € @ àøÀ|À¢ÀÀxjÀÿàÿàüÿÃÿÿð ÿ€ÿàÿþÿàÿø?ð
? ÿü

ÿ ÿÀ ÿÀ ÿà ÿà ÿà ÿà
à ÿà

ÿÇÿà

ÿÁÿà
ÿ€ÿà
?
ÿà
? ÿþ?ð
? ÿþ?ð
?ÿïÿüð
?ÿ‡ÿøø
?ÿƒÿøø
?ÿÿðü?þÿàÿÀ ?øÿÀÿð ?€ÿ€ÿð ÿ€?ÿð ?ÿ?ÿø ÿþ?ÿø ÿü?ÿþ ÿøÿþ ÿàÿþ ÿàÿþ
ÿ€~?ü
?ÿþü
àÿÿÿøø
?ðÿÿÿàø ÿð?ÿÿ?Ÿð ÿøÿÀ?ÿàÿÿø ÿÀÿÿð ÿ ÿÿÀ ü ÿüÿàüüàüÿüÿþÿÿþÿÿþÿÿþÿÿþÿÿþÿÿþÿÿþÿÿðÿÿÿøÿ€ü€AÀxÀÿ®ÿàÿÿçÿçÿçÿ÷ÿ÷XÿÀÿ7ÿ÷ÿ÷ÿ÷ÿçûÿïûÿïÿÿïýÿïýÿý
ÿþ?
ÿßüŸ ÿþ ÿãï
ÿ
ÿß?÷
ÿ
ÿÇÿ÷
ÿŸ ÿþÿûÿÿûÿÿûÿïÿÿóÿßÿÿÃÿßÿüáÿßÿçÿßüùýÿßçÏýÿÞ|ÿýÿÿÏÏÿþÿþÿÇÿÿþÿÏÿÿþÿïÿÿþÿïÿÿþÿ÷ÿÿþÿ÷ÿÿþÿÿñÿûÿÿ?ÿùÿŸÿüÿþŸÿþ*ÿÀÿxÿW
W
¹Uÿ1Rÿ‡ÿþ~ÿüÿŸÿýÿ?àÿýÿ| ÿ ÿóþüÿïüÿŸÿßøÿñÿü?ÀÿŸÿøÀÿÇÀ
ÿÎÿÀÿø?ó
ÿÿ€ÿþü ÿáþsÿ€ÿÿÿ¿ÿ?ÿÿïdïÿÿÿÿÏÿ¿
ÿï=ßþ€ÿðÿ÷ÿŸ
ÿç>?ý€ÿÀ?óÿß
ÿ÷ßÿó€ü÷ÿß
ÿ÷³ÿã€àÏÿß ÿ»ÿ€Àÿß
ÿúÿÀ€¹ÿß
ÿùÿþ@€>ÿßÿÿçü €?ß
ÿû—ü0ÿŸß
ÿøßð€ÿßï ÿ}à €ÿÏï
ÿüû°€ÿïï
ÿýïxÿÀÿïç
ÿýŸü€ÿàÿç÷
ÿþÞüÿÿÿàÿçûÿÿû½þÿÿÿðÿçü? ÿû·ÿÿþø?ÿïÿï ÿû÷ÿÿÀüÿïÿï ÿûÿÿ€ÿüÿß ÿûÿÀþ~ÿÿßÿ÷
ÿûÿàü?ÿÿßÿ÷ ÿ÷ÿÿðüÿÿßûù ÿ÷ýÿøø‡ÿÿŸ÷ýÿÿÿÿïýÿüøßÿÿ¿ÿý ÿïýÿþøŸÿÿ¿ÿý ÿïýÿÿŸðÿÿ¾?
ÿïüÿÏðÿÿÿ<û
ÿàÿùðÿÿÿ½÷ ÿþÿüðÿÿÿ½÷ ÿÀÿÿÀÿܟïÿþÿÿþ?ÿßßÿÿÿÿð ÿïÿ¿ÿà ÿûþ ÿÀ ÿüû ÿÀáÿÀÿÀøÿÀÀÿÀøÿÿπÿÌÿÀÿàÿàÿðÿðÿðÿÿøÿøÿøÿüÿüÿþÿþ*ÿÀÿxÿRxà`Àüƒÿÿð ÿÿþ€ÿÿÿ` ÿÿÿÀ?ÿÿÿ€`€?ÿÿÿ€8?ð
1?ÿÿÿ€À 
bÿÿÿ€€ Œÿÿÿ@Àÿ0@
B ÿÿÿ`
AÀÿÿÿ?À 
  ÿÿþÿð 
Œÿÿþÿø0 
„~ÿÿü?ÿøp 
€ÿ?ÿÿüÿþF 
ÿ¿ÿÿüÿþÁ ÿßÿÿøÿÿ€À 
hÿÏÿÿøÿÿÿ` 
àÿ÷ÿÿøÿþ 
‚ÿóÿÿðÿþ0
Oÿùÿÿàÿü
‡ÿüÿþ?ÿø
`ÿüðÿø
áÿþÿðÂÿþÿàÀ Èÿÿ€ÿÀ ðÿÿ?üÿ€ øÿÿÿÿ€ ø?þÿÿÿ øþÿÿÀþ üüÿÿàü üüÿÿàx`üðÿÿð @ üðÿÿð`@ ü`ÿÿù€@ ü0ÿÿÿ àÿÿøC ÿÿàC?ÿÿ#€ÿÀ € @  àøÀø€ ¢ÀÀxRxÿàÿàÿÀüÿƒÿÿð ÿ€ÿà?ÿþÿàÿø?ð
? ÿü

ÿ ÿÀ ÿÀ ÿà ÿà ? ÿà ÿà ÿà

ÿÇÿà

ÿÁÿà
ÿ€ÿà
ï ÿà
?ÿþ?ð ÿþ?ð
ÿÏÿüð
ÿ‡ÿøø
ÿÿøø
?ÿðü~ÿàÿÀ
xÿÀÿð ÿ€ÿð ÿ€?ÿð ?ÿ?ÿø ÿþ?ÿø ÿü?ÿþ ÿøÿþ ÿàÿþ ÿàÿþ
ÿ€~?ü ?ÿþü
àÿÿÿøø
?ðÿÿÿàø ÿð?ÿÿ?Ÿð ÿÿøÿÀ?ÿàÿÿø ÿÀÿÿð ÿ ÿÿ€ ü ÿøÿÀ<üüàüÿüÿüÿÿþÿÿþÿÿþÿÿþÿÿþÿÿþÿÿþÿÿüÿÿ€ÿøÿø€AÀxÀÿ®ÿáÿÿïÿïÿçÿ÷ÿ÷¿ÿ¿ÿûÿûÿfÿýYÿÿûÿûÿû÷ÿûÿûÿûÿ÷ÿ÷ýÿÿïýÿïýÿïý
ÿþ?
ÿïü/ ÿþ ÿçï
ÿ
ÿþ?÷
ÿ
ÿÇÿ÷
ÿŸ ÿþÿÿûÿÿóÿÿûÿïÿÿñÿÏÿÿ›ÿßÿùáÿßÿÏ=ÿßüûýÿßçÏýÿÞøÿýÿÿϟÿýÿÌÿÏÿïÿÿþÿïÿÿþÿþÿ÷ÿÿþÿ÷ÿÿþÿÿýÿûÿÿŸÿûÿøÿÿýøÿŸÿþ*ÿÀÿxÿ^
^
¹Uÿ1RÿÁÿø?ýÿçÿùÿÏÿ÷àÿ¿ÿÜ ÿ ÿÿüÿþøÿŸÿöýÿðÿñÿû“ÿðÿŸÿýïÿàÿÇÀ ÿþÿÿÀÿø?ó ÿùÿÿÿþü ÿá?ÿýÀÿÿÿ¿ÿ?ÿÿìÿÿó€ÿÿÿÏÿ¿
ÿíÿ¿€ÿðÿ÷ÿŸ
ÿægþ€ÿÀ?óÿß
ÿ÷¿ýÿ€ü÷ÿß
ÿöùó€àÏÿß
ÿýóŒ€Àÿß
ÿû`À€¹ÿß
ÿøÝ@@€>ÿßÿÿ»€ €?ß ÿ÷À0ÿŸß ÿŸà€ÿßï ÿà €ÿÏï
ÿýïð€ÿïï ÿïøÿÀÿïç ÿïü€ÿàÿç÷ ÿ÷üÿÿÿàÿçûÿÿû÷þÿÿÿðÿçü? ÿû÷ÿÿþø?ÿïÿï ÿû÷ÿÿÀüÿïÿï ÿûÿÿ€ÿüÿß ÿûÿÀþ~ÿÿßÿ÷
ÿûÿàü?ÿÿßÿ÷ ÿ÷ÿÿðüÿÿßûù ÿ÷ýÿøø‡ÿÿŸ÷ýÿÿÿÿïýÿüøßÿÿ¿ÿý ÿïýÿþøŸÿÿ¿ÿý ÿïýÿÿŸðÿÿ¾?
ÿïüÿÏðÿÿÿ<û
ÿàÿùðÿÿÿ½÷ ÿþÿüðÿÿÿ½÷ ÿÀÿÿÀÿܟïÿþÿÿþ?ÿßßÿÿÿÿð ÿïÿ¿ÿà ÿûþ ÿÀ ÿüû ÿÀáÿÀÿÀøÿÀÀÿÀøÿÿπÿÌÿÀÿàÿàÿðÿðÿðÿÿøÿøÿøÿüÿüÿþÿþ*ÿÀÿxÿR>À0ü@#ÿÿð €ÿÿþ€€ÿÿÿ` ÿÿÿlÿÿÿ€`ÿÿÿ€8?ð ?ÿÿÿ€À ÿ€€ À?ÿÿÿ@À ÿÿÿ0@
p@ÿÿÿ`
˜€ÿÿÿ?À 
Àÿÿþÿð 
 üÿÿþÿø0 
 sþÿÿü?ÿøp 
ñŸÿ?ÿÿüÿþF 
â¿ÿ¿ÿÿüÿþÁ Äÿßÿÿøÿÿ€À 
ˆ?ÿÏÿÿøÿÿÿ` 
àÿ÷ÿÿøÿþ 
àÿóÿÿðÿþ0
àÿùÿÿàÿü
àÿüÿþ?ÿø
àÿüðÿø
ðÿþÿððÿþÿàÀ ðÿÿ€ÿÀ ðÿÿ?üÿ€ øÿÿÿÿ€ ø?þÿÿÿ øþÿÿÀþ üüÿÿàü üüÿÿàx`üðÿÿð @ üðÿÿð`@ ü`ÿÿù€@ ü0ÿÿÿ àÿÿøC ÿÿàC?ÿÿ#€ÿÀ € @  àøÀø€ ¢ÀÀxR>ÿþÿþ?ÿøüÿãÿÿð ÿ€ÿàÿþïÿàÿø?ð 
ÿü ÿ ÿÀ ÿÀ
÷ ÿà
Ÿ ÿà ÿà
 ÿà
 ÿà

ÿÇÿà
> ÿÁÿà|ÿ€ÿà x?ÿà `ÿþ?ð ÿþ?ð ÿüð ÿøø ÿøø ÿðüÿàÿÀ ÿÀÿð ÿ€ÿð ÿ€?ÿð ?ÿ?ÿø ÿþ?ÿø ÿü?ÿþ ÿøÿþ ÿàÿþ ÿàÿþ
ÿ€~?ü ?ÿþü
àÿÿÿøø
?ðÿÿÿàø ÿð?ÿÿ?Ÿð ÿÿøÿÀ?ÿàÿÿø ÿÀÿÿð ÿ ÿÿ€ ü ÿøÿÀ<üüàüÿüÿüÿÿþÿÿþÿÿþÿÿþÿÿþÿÿþÿÿþÿÿüÿÿ€ÿøÿø€AÀxÀÿ®ÿáÿÿïÿïÿçÿ÷ÿ÷Gÿûÿfÿýïÿïÿïÿ÷ÿÿû÷ÿû÷ÿû÷ÿûÿûÿûÿ÷ÿ÷ýÿÿïýÿïýÿïý
ÿþ?
ÿïü/ ÿþ ÿçï
ÿ
ÿþ?÷
ÿ
ÿÇÿ÷
ÿŸ ÿþÿÿûÿÿóÿÿûÿïÿÿñÿÏÿÿ›ÿßÿùáÿßÿÏ=ÿßüûýÿßçÏýÿÞøÿýÿÿϟÿýÿÌÿÏÿïÿÿþÿïÿÿþÿþÿ÷ÿÿþÿ÷ÿÿþÿÿýÿûÿÿŸÿûÿøÿÿýøÿŸÿþ*ÿÀÿxÿ¯
¯
¹Uÿ1#ÿ‡ÿþöüÿùþÿãçÿÿÏÿíßÿÿ?ÿîÿùàÿàÿÿä ÿÿßÿÿÿÀüÿàÿÿ€ÿŸÿüÿÿüÿñÿçÿÿ€ÿŸÿßÿà`ÿÇÀ ÿ¼Ÿàÿø?ó ÿ€ÿÀÿþü ÿáû¿ÿÀÿÿÿ¿ÿ?ÿÿïgÿ€ÿÿÿÏÿ¿
ÿïlÿÿ€ÿðÿ÷ÿŸ
ÿçsÿÿ€ÿÀ?óÿß
ÿ÷÷ÿÿ€ü÷ÿß
ÿ÷³ÿ€àÏÿß ÿ½ü€Àÿß
ÿûž`À€¹ÿß
ÿûß@@€>ÿßÿÿ߀ €?ß ÿßÀ0ÿŸß ÿà€ÿßï ÿà €ÿÏï
ÿýïð€ÿïï ÿïøÿÀÿïç ÿïü€ÿàÿç÷ ÿ÷üÿÿÿàÿçûÿÿû÷þÿÿÿðÿçü? ÿû÷ÿÿþø?ÿïÿï ÿû÷ÿÿÀüÿïÿï ÿûÿÿ€ÿüÿß ÿûÿÀþ~ÿÿßÿ÷
ÿûÿàü?ÿÿßÿ÷ ÿ÷ÿÿðüÿÿßûù ÿ÷ýÿøø‡ÿÿŸ÷ýÿÿÿÿïýÿüøßÿÿ¿ÿý ÿïýÿþøŸÿÿ¿ÿý ÿïýÿÿŸðÿÿ¾?
ÿïüÿÏðÿÿÿ<û
ÿàÿùðÿÿÿ½÷ ÿþÿüðÿÿÿ½÷ ÿÀÿÿÀÿܟïÿþÿÿþ?ÿßßÿÿÿÿð ÿïÿ¿ÿà ÿûþ ÿÀ ÿüû ÿÀáÿÀÿÀøÿÀÀÿÀøÿÿπÿÌÿÀÿàÿàÿðÿðÿðÿÿøÿøÿøÿüÿüÿþÿþ*ÿÀÿxÿ#x ~ø0 À€üàÿÿð ?ÿþ€€ÿÿ`ÿÿÿÿÿÿ€` Ÿÿÿÿ€8?ð C€`ÿÿÿ€À €?ÿÿÿ€€ @?ÿÿÿ@À€ÿÿÿ0@
ÿÿÿ`
 ÿÿÿ?À 
ˆÿÿþÿð 
Œüÿÿþÿø0 
‚þÿÿü?ÿøp 
Ÿÿ?ÿÿüÿþF 
À¿ÿ¿ÿÿüÿþÁ Àÿßÿÿøÿÿ€À 
À?ÿÏÿÿøÿÿÿ` 
àÿ÷ÿÿøÿþ 
àÿóÿÿðÿþ0
àÿùÿÿàÿü
àÿüÿþ?ÿø
àÿüðÿø
ðÿþÿððÿþÿàÀ ðÿÿ€ÿÀ ðÿÿ?üÿ€ øÿÿÿÿ€ ø?þÿÿÿ øþÿÿÀþ üüÿÿàü üüÿÿàx`üðÿÿð @ üðÿÿð`@ ü`ÿÿù€@ ü0ÿÿÿ àÿÿøC ÿÿàC?ÿÿ#€ÿÀ € @  àøÀø€ ¢ÀÀx#x ÿÿÿøÿÿð?ÿÿÀÿÿþüÿÿÿûÿÿð ?ÿ€ÿàÿþÿà?ÿø?ð 
ÿü ÿ ÿÀ ÿÀ ÿà ÿà ÿà ÿà ÿà ÿÇÿà ÿÁÿàÿ€ÿà ?ÿà ÿþ?ð ÿþ?ð ÿüð ÿøø ÿøø ÿðüÿàÿÀ ÿÀÿð ÿ€ÿð ÿ€?ÿð ?ÿ?ÿø ÿþ?ÿø ÿü?ÿþ ÿøÿþ ÿàÿþ ÿàÿþ
ÿ€~?ü ?ÿþü
àÿÿÿøø
?ðÿÿÿàø ÿð?ÿÿ?Ÿð ÿÿøÿÀ?ÿàÿÿø ÿÀÿÿð ÿ ÿÿ€ ü ÿøÿÀ<üüàüÿüÿüÿÿþÿÿþÿÿþÿÿþÿÿþÿÿþÿÿþÿÿüÿÿ€ÿøÿø€AÀxÀÿ®ÿáÿÿïÿïÿçÿ÷ÿ÷¿ÿ¿ÿûŸÿûßÿÿßÿßFÿýïÿïÿïÿ÷ÿÿû÷ÿû÷ÿû÷ÿûÿûÿûÿ÷ÿ÷ýÿÿïýÿïýÿïý
ÿþ?
ÿïü/ ÿþ ÿçï
ÿ
ÿþ?÷
ÿ
ÿÇÿ÷
ÿŸ ÿþÿÿûÿÿóÿÿûÿïÿÿñÿÏÿÿ›ÿßÿùáÿßÿÏ=ÿßüûýÿßçÏýÿÞøÿýÿÿϟÿýÿÌÿÏÿïÿÿþÿïÿÿþÿþÿ÷ÿÿþÿ÷ÿÿþÿÿýÿûÿÿŸÿûÿøÿÿýøÿŸÿþ*ÿÀÿxÿ•
•
¹Uÿ1#ÿ‡ÿàüÿþÿÿ€ÿãÿÿÿ?ÿž‡øÿ³ðþ'àÿÿÿü ÿ
ÿðüÿ ÿŸÿáøÿñÿüðÿŸÿùÿàÿÇÀ
ÿÏÿàÿø?ó
ÿŸÿÀÿþü ÿáþÿÀÿÿÿ¿ÿ?ÿÿï|ÿÿ€ÿÿÿÏÿ¿
ÿï{ÿÿ€ÿðÿ÷ÿŸ
ÿç{ÿÿ€ÿÀ?óÿß
ÿ÷÷ÿÿ€ü÷ÿß
ÿ÷³ÿ€àÏÿß ÿ½ü€Àÿß
ÿûž`À€¹ÿß
ÿûß@@€>ÿßÿÿ߀ €?ß ÿßÀ0ÿŸß ÿà€ÿßï ÿà €ÿÏï
ÿýïð€ÿïï ÿïøÿÀÿïç ÿïü€ÿàÿç÷ ÿ÷üÿÿÿàÿçûÿÿû÷þÿÿÿðÿçü? ÿû÷ÿÿþø?ÿïÿï ÿû÷ÿÿÀüÿïÿï ÿûÿÿ€ÿüÿß ÿûÿÀþ~ÿÿßÿ÷
ÿûÿàü?ÿÿßÿ÷ ÿ÷ÿÿðüÿÿßûù ÿ÷ýÿøø‡ÿÿŸ÷ýÿÿÿÿïýÿüøßÿÿ¿ÿý ÿïýÿþøŸÿÿ¿ÿý ÿïýÿÿŸðÿÿ¾?
ÿïüÿÏðÿÿÿ<û
ÿàÿùðÿÿÿ½÷ ÿþÿüðÿÿÿ½÷ ÿÀÿÿÀÿܟïÿþÿÿþ?ÿßßÿÿÿÿð ÿïÿ¿ÿà ÿûþ ÿÀ ÿüû ÿÀáÿÀÿÀøÿÀÀÿÀøÿÿπÿÌÿÀÿàÿàÿðÿðÿðÿÿøÿøÿøÿüÿüÿþÿþ*ÿÀÿxÿ#xÿÿàÀa€xLØüpÿÿð 
ÿÿþ€óÿÿÿ`ÿÿÿ€ÿÿÿ€`ÿÿÿ€8?ð
0ÿÿÿ€À 
`?ÿÿÿ€€ €?ÿÿÿ@Àÿÿÿ0@
ÿÿÿ`
ÿÿÿ?À 
ˆÿÿþÿð 
Œüÿÿþÿø0 
‚þÿÿü?ÿøp 
Ÿÿ?ÿÿüÿþF 
À¿ÿ¿ÿÿüÿþÁ Àÿßÿÿøÿÿ€À 
À?ÿÏÿÿøÿÿÿ` 
àÿ÷ÿÿøÿþ 
àÿóÿÿðÿþ0
àÿùÿÿàÿü
àÿüÿþ?ÿø
àÿüðÿø
ðÿþÿððÿþÿàÀ ðÿÿ€ÿÀ ðÿÿ?üÿ€ øÿÿÿÿ€ ø?þÿÿÿ øþÿÿÀþ üüÿÿàü üüÿÿàx`üðÿÿð @ üðÿÿð`@ ü`ÿÿù€@ ü0ÿÿÿ àÿÿøC ÿÿàC?ÿÿ#€ÿÀ € @  àøÀø€ ¢ÀÀx#xÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿ|Øüpÿÿð 
ÿ€ÿàÿþÿàÿø?ð
? ÿü

ÿ ÿÀ ÿÀ ÿà ÿà ÿà ÿà ÿà ÿÇÿà ÿÁÿàÿ€ÿà ?ÿà ÿþ?ð ÿþ?ð ÿüð ÿøø ÿøø ÿðüÿàÿÀ ÿÀÿð ÿ€ÿð ÿ€?ÿð ?ÿ?ÿø ÿþ?ÿø ÿü?ÿþ ÿøÿþ ÿàÿþ ÿàÿþ
ÿ€~?ü ?ÿþü
àÿÿÿøø
?ðÿÿÿàø ÿð?ÿÿ?Ÿð ÿÿøÿÀ?ÿàÿÿø ÿÀÿÿð ÿ ÿÿ€ ü ÿøÿÀ<üüàüÿüÿüÿÿþÿÿþÿÿþÿÿþÿÿþÿÿþÿÿþÿÿüÿÿ€ÿøÿø€AÀxÀÿ®ÿáÿÿïÿïÿçÿ÷ÿ÷¿ÿ¿ÿûŸÿûßÿÿßÿßFÿýïÿïÿïÿ÷ÿÿû÷ÿû÷ÿû÷ÿûÿûÿûÿ÷ÿ÷ýÿÿïýÿïýÿïý
ÿþ?
ÿïü/ ÿþ ÿçï
ÿ
ÿþ?÷
ÿ
ÿÇÿ÷
ÿŸ ÿþÿÿûÿÿóÿÿûÿïÿÿñÿÏÿÿ›ÿßÿùáÿßÿÏ=ÿßüûýÿßçÏýÿÞøÿýÿÿϟÿýÿÌÿÏÿïÿÿþÿïÿÿþÿþÿ÷ÿÿþÿ÷ÿÿþÿÿýÿûÿÿŸÿûÿøÿÿýøÿŸÿþ*ÿÀÿxÿ

¹Uÿ1œÿàÿü ÿ
ÿðüÿ ÿŸÿáøÿñÿüðÿŸÿùÿàÿÇÀ
ÿÏÿàÿø?ó
ÿŸÿÀÿþü ÿáþÿÀÿÿÿ¿ÿ?ÿÿï|ÿÿ€ÿÿÿÏÿ¿
ÿï{ÿÿ€ÿðÿ÷ÿŸ
ÿç{ÿÿ€ÿÀ?óÿß
ÿ÷÷ÿÿ€ü÷ÿß
ÿ÷³ÿ€àÏÿß ÿ½ü€Àÿß
ÿûž`À€¹ÿß
ÿûß@@€>ÿßÿÿ߀ €?ß ÿßÀ0ÿŸß ÿà€ÿßï ÿà €ÿÏï
ÿýïð€ÿïï ÿïøÿÀÿïç ÿïü€ÿàÿç÷ ÿ÷üÿÿÿàÿçûÿÿû÷þÿÿÿðÿçü? ÿû÷ÿÿþø?ÿïÿï ÿû÷ÿÿÀüÿïÿï ÿûÿÿ€ÿüÿß ÿûÿÀþ~ÿÿßÿ÷
ÿûÿàü?ÿÿßÿ÷ ÿ÷ÿÿðüÿÿßûù ÿ÷ýÿøø‡ÿÿŸ÷ýÿÿÿÿïýÿüøßÿÿ¿ÿý ÿïýÿþøŸÿÿ¿ÿý ÿïýÿÿŸðÿÿ¾?
ÿïüÿÏðÿÿÿ<û
ÿàÿùðÿÿÿ½÷ ÿþÿüðÿÿÿ½÷ ÿÀÿÿÀÿܟïÿþÿÿþ?ÿßßÿÿÿÿð ÿïÿ¿ÿà ÿûþ ÿÀ ÿüû ÿÀáÿÀÿÀøÿÀÀÿÀøÿÿπÿÌÿÀÿàÿàÿðÿðÿðÿÿøÿøÿøÿüÿüÿþÿþ*ÿÀÿxÿœüÿÿð 
ÿÿþ€óÿÿÿ`ÿÿÿ€ÿÿÿ€`ÿÿÿ€8?ð
0ÿÿÿ€À 
`?ÿÿÿ€€ €?ÿÿÿ@Àÿÿÿ0@
ÿÿÿ`
ÿÿÿ?À 
ˆÿÿþÿð 
Œüÿÿþÿø0 
‚þÿÿü?ÿøp 
Ÿÿ?ÿÿüÿþF 
À¿ÿ¿ÿÿüÿþÁ Àÿßÿÿøÿÿ€À 
À?ÿÏÿÿøÿÿÿ` 
àÿ÷ÿÿøÿþ 
àÿóÿÿðÿþ0
àÿùÿÿàÿü
àÿüÿþ?ÿø
àÿüðÿø
ðÿþÿððÿþÿàÀ ðÿÿ€ÿÀ ðÿÿ?üÿ€ øÿÿÿÿ€ ø?þÿÿÿ øþÿÿÀþ üüÿÿàü üüÿÿàx`üðÿÿð @ üðÿÿð`@ ü`ÿÿù€@ ü0ÿÿÿ àÿÿøC ÿÿàC?ÿÿ#€ÿÀ € @  àøÀø€ ¢ÀÀxœüÿÿð 
ÿ€ÿàÿþÿàÿø?ð
? ÿü

ÿ ÿÀ ÿÀ ÿà ÿà ÿà ÿà ÿà ÿÇÿà ÿÁÿàÿ€ÿà ?ÿà ÿþ?ð ÿþ?ð ÿüð ÿøø ÿøø ÿðüÿàÿÀ ÿÀÿð ÿ€ÿð ÿ€?ÿð ?ÿ?ÿø ÿþ?ÿø ÿü?ÿþ ÿøÿþ ÿàÿþ ÿàÿþ
ÿ€~?ü ?ÿþü
àÿÿÿøø
?ðÿÿÿàø ÿð?ÿÿ?Ÿð ÿÿøÿÀ?ÿàÿÿø ÿÀÿÿð ÿ ÿÿ€ ü ÿøÿÀ<üüàüÿüÿüÿÿþÿÿþÿÿþÿÿþÿÿþÿÿþÿÿþÿÿüÿÿ€ÿøÿø€AÀxÀÿ®ÿáÿÿïÿïÿçÿ÷ÿ÷¿ÿ¿ÿûŸÿûßÿÿßÿßFÿýïÿïÿïÿ÷ÿÿû÷ÿû÷ÿû÷ÿûÿûÿûÿ÷ÿ÷ýÿÿïýÿïýÿïý
ÿþ?
ÿïü/ ÿþ ÿçï
ÿ
ÿþ?÷
ÿ
ÿÇÿ÷
ÿŸ ÿþÿÿûÿÿóÿÿûÿïÿÿñÿÏÿÿ›ÿßÿùáÿßÿÏ=ÿßüûýÿßçÏýÿÞøÿýÿÿϟÿýÿÌÿÏÿïÿÿþÿïÿÿþÿþÿ÷ÿÿþÿ÷ÿÿþÿÿýÿûÿÿŸÿûÿøÿÿýøÿŸÿþ*ÿÀÿxÿ"
"
¹Uÿ1œÿàÿü ÿ
ÿðüÿ ÿŸÿáøÿñÿüðÿŸÿùÿàÿÇÀ
ÿÏÿàÿøÿó
ÿŸÿÀÿþü ÿáþÿÀÿÿÿ¿ÿ¿ÿÿï|ÿÿ€ÿÿÿÏÿŸ
ÿï{ÿÿ€ÿðÿ÷ÿß
ÿç{ÿÿ€ÿÀ?óÿï
ÿ÷÷ÿÿ€ü÷ÿï
ÿ÷³ÿ€àÏÿ÷ ÿ½ü€ÀŸ ÿûž`À€¹ ÿûß@@€>ÿÿ߀ €¿û ÿßÀ0ÿßû ÿà€ÿç
ÿà €ÿ÷ ÿýïð€ÿûý ÿïøÿÀÿÿþ ÿïü€ÿàÿýÿ
ÿ÷üÿÿÿàÿýÿ‡ÿÿÿÿû÷þÿÿÿðÿÿÿû ÿû÷ÿÿþø?ÿý ÿû÷ÿÿÀüÿýÿþ ÿûÿÿ€ÿüÿýÿþ
ÿûÿÀþ~ÿÿýÿþ
ÿûÿàü?ÿÄ?ÿ÷ÿÿðüÿÿûÿßÿ÷ýÿøø‡ÿÿûÿŸÿÿÿïýÿüøßÿÿûÿÿ¿ÿïýÿþøŸÿÿûÿÿ¿ÿïýÿÿŸðÿÿûãÿÿïüÿÏðÿÁÿ ÿàÿùðÿÿÿûÑþÿþÿüðÿÿÿûÑþ ÿÀÿÿÀÿýéýÿþÿÿþ?ÿþ÷ûÿÿÿÿð
ÿïÿà
ÿß¿ÿÀ
ÿøÿÀáÿÀÿÀøÿÀÀÿÀøÿÿπÿÌÿÀÿàÿàÿðÿðÿðÿÿøÿøÿøÿüÿüÿþÿþ*ÿÀÿxÿœüÿÿð 
ÿÿþ€óÿÿÿ`ÿÿÿ€ÿÿÿ€`ÿÿÿ€8?à
0ÿÿÿ€ 
`?ÿÿÿ€€ €?ÿÿÿ@@ÿÿÿ0`
ÿÿÿ 
ÿÿÿ?À 
ˆÿÿþÿð
Œüÿÿþÿø0
‚þÿÿü?ÿø` Ÿÿ?ÿÿüÿþF À¿ÿ¿ÿÿüÿþÁ€Àÿßÿÿøÿÿ€@
À?ÿÏÿÿøÿÿÿ 
àÿ÷ÿÿøÿþ àÿóÿÿðÿþ àÿùÿÿàÿü
àÿüÿþ?ÿø
àÿüðÿø€ ðÿþÿðxðÿþÿà ðÿÿ€ÿÀ ðÿÿ?üÿ€ øÿÿÿÿ€ ø?þÿÿÿ øþÿÿÀþ;Àüüÿÿàü€ üüÿÿàx€`üðÿÿð @üðÿÿð`@ü`ÿÿù€€ü0ÿÿÿ €àÿÿø0€ÿÿà0?ÿÿÿÀ€ @ 
€
àøÀø€ ¢ÀÀxœüÿÿð 
ÿ€ÿàÿþÿàÿø?à
? ÿü

ÿ ÿÀ ÿà ÿà ÿð ÿð ÿø ÿø ÿÇÿø ÿÁÿøÿ€ü ?ÿ?ü ÿþü ÿþü ÿüþ ÿøÿ ÿøÿ€ ÿðÿøÿàÿü ÿÀÿþ ÿ€ÿÿ ÿ€ÿÿ ?ÿÿÿ ÿþÿÿÀ ÿüÿÿà ÿøÿÿà ÿàÿÿÀ ÿàÿÿÀ ÿ€ãÿ€
?ÿáÿ€ àÿÿÿøñÿ€ ?ðÿÿÿàñÿ ÿð?ÿÿùþ ÿÿøÿÀÿüÿÿø
ÿðÿÿð
?Àÿÿ€
€ÿøÿÀ<üüàüÿüÿüÿÿþÿÿþÿÿþÿÿþÿÿþÿÿþÿÿþÿÿüÿÿ€ÿøÿø€AÀxÀÿ®ÿáÿÿïÿïÿçÿ÷ÿ÷¿ÿ¿ÿûŸÿûßÿÿßÿßFÿýïÿïÿïÿ÷ÿÿû÷ÿû÷ÿû÷ÿûÿûÿûÿ÷ÿ÷ýÿÿïýÿïýÿïý ÿã
ÿïü/
ÿá ÿçï
ÿñ
ÿþ?÷
ÿñ
ÿÇÿ÷
ÿù ÿþÿÿûÿÿóÿÿûÿïÿÿñÿÏÿÿ›ÿßÿùáÿßÿÏ=ÿßüûýÿßçÏýÿÞøÿýÿÿϟÿýÿÌÿÏÿïÿÿþÿïÿÿþÿþÿ÷ÿÿþÿ÷ÿÿþÿÿýÿûÿÿŸÿûÿøÿÿýøÿŸÿþ*ÿÀÿxÿ-
-
¹Uÿ1œÿàÿü ÿ
ÿðüÿ ÿŸÿáøÿñÿüðÿŸýÿùÿàÿÇâ?
ÿÏÿàÿù¿ç
ÿŸÿÀÿþù ÿáþÿÀÿÿÿ¿ÿÿÿï|ÿÿ€ÿÿÿÏÿ¿
ÿï{ÿÿ€ÿðÿ÷ÿß
ÿç{ÿÿ€ÿÀ?óÿï
ÿ÷÷ÿÿ€ü÷ÿ÷
ÿ÷³ÿ€àÏÿû ÿ½ü€ÀŸÿû
ÿûž`À€¹ÿý
ÿûß@@€>ýÿÿ߀ €ßü ÿßÀ0ÿïþ ÿà€ÿóþ ÿà €ÿûÿ ÿýïð€ÿüÿ?
ÿïøÿÀÿþÿà
ÿïü€ÿàÿÿÿ? ÿ÷üÿÿÿàÿÿ?ÿßÿÿÿû÷þÿÿÿðÿÿ?ÿïÿû÷ÿÿþø?ÿÿ¿ÿ÷ÿû÷ÿÿÀüÿÿ¿ÿ÷ÿûÿÿ€ÿüÿÿ¿üá ÿûÿÀþ~ÿÿÿßûý ÿûÿàü?ÿÿÿß÷ýÿ÷ÿÿðüÿÿÿŸ
ÿ÷ýÿøø‡ÿÿÿßÿýÿÿÿïýÿüøßÿÿÿ¾ýÿïýÿþøŸÿÿÿœûÿïýÿÿŸðÿÿÿß÷ÿïüÿÏðÿÝï ÿàÿùðÿޟßÿþÿüðÿï?ŸÿÀÿÿÀÿçÿÿþÿÿþ?ÿøýÿÿÿÿð ÿ¿ÿàÿÀÿÀáÿÀÿÀøÿÀÀÿÀøÿÿπÿÌÿÀÿàÿàÿðÿðÿðÿÿøÿøÿøÿüÿüÿþÿþ*ÿÀÿxÿœüÿÿð 
ÿÿþ€óÿÿÿ`ÿÿÿ€ÿÿÿ€`ÿÿÿ€8À
0ÿÿÿ€@
`?ÿÿÿ€€ €?ÿÿÿ@€ÿÿÿ0@
ÿÿÿ 
ÿÿÿ?À 
ˆÿÿþÿð
Œüÿÿþÿø0
‚þÿÿü?ÿø`
Ÿÿ?ÿÿüÿþF
À¿ÿ¿ÿÿüÿþÁ€Àÿßÿÿøÿÿ€ 
À?ÿÏÿÿøÿÿÿ
àÿ÷ÿÿøÿþ 
àÿóÿÿðÿþ€ àÿùÿÿàÿüÀ àÿüÿþ?ÿø àÿüðÿø€ÀðÿþÿðÀ ðÿþÿàÀðÿÿ€ÿÀ@ðÿÿ?üÿ€@øÿÿÿÿ€@ø?þÿÿÿ øþÿÿÀþ üüÿÿàü`
üüÿÿàx üðÿÿð @üðÿÿð`bü`ÿÿù€#ü0ÿÿÿ#àÿÿø!€ ÿÿàÀ`
?ÿÿ€
ÿÀ@#àøÀø€ ¢ÀÀxœüÿÿð 
ÿ€ÿàÿþÿàÿøÀ
?ÿþø
 ÿþ ÿ€ ÿÀ ÿà ÿð ÿø ÿü ÿü ÿÇÿþ ÿÁÿþÿ€?ÿ ?ÿÿ ÿþÿ ÿþÿ€ ÿüÿÀ ÿøÿÿ ÿøÿÿÀ
ÿðÿÿàÿàÿÿð ÿÀÿø ÿ€ÿø ÿ€ÿþ ?ÿ?ÿþ ÿþ?ÿþ ÿüÿþ ÿø?ÿþ ÿà~þ ÿà~ü ÿ€?ø
?ÿ?ð àÿÿÿø?Ÿà ?ðÿÿÿàÿàÿð?ÿÿÿ€ÿÿøÿÀþÿÿø @ÿÿðÿÿ€ÿøÿÀ<üüàüÿüÿüÿÿþÿÿþÿÿþÿÿþÿÿþÿÿþÿÿþÿÿüÿÿ€ÿøÿø€AÀxÀÿ®ÿáÿÿïÿïÿçÿ÷ÿ÷¿ÿ¿ÿûŸÿûßÿÿßÿßFÿýïÿïÿïÿ÷ÿÿû÷ÿû÷ÿû÷ÿûÿûÿûÿ÷ÿ÷ýÿÿïý ÿþ ÿïý ÿþ ÿïý ÿ ÿïü/ ÿ
ÿçï ÿŸ ÿþ?÷ÿÇÿ÷ÿþÿÿûÿÿóÿÿûÿïÿÿñÿÏÿÿ›ÿßÿùáÿßÿÏ=ÿßüûýÿßçÏýÿÞøÿýÿÿϟÿýÿÌÿÏÿïÿÿþÿïÿÿþÿþÿ÷ÿÿþÿ÷ÿÿþÿÿýÿûÿÿŸÿûÿøÿÿýøÿŸÿþ*ÿÀÿxÿ` 888888lllllþlþll>`<|ÆÌ0fÆpØØpÛÎ{ 0 000 0 0Û<ÿ<Û~8þ88 0`À|ÆÎÖæÆ|8|ÆpÀþ|Æ<Æ|6fÿþÀüÆ|<`ÀüÆÆ|þÆ 000|ÆÆ|ÆÆ||ÆÆ~ x88888888p 0`0 ~~0 0|Æ00>cË×Î`>8lÆþÆÆÆüÆÆüÆÆü|ÆÀÀÀÆ|üÆÆÆÆÆüþÀÀøÀÀþþÀÀøÀÀÀ|ÆÀÞÆÆ|ÆÆÆþÆÆÆf<ÆÌØðØÌÆÀÀÀÀÀÀþÃçÿÛÛÃÃÆæöÞÎÆÆ|ÆÆÆÆÆ|üÆÆüÀÀÀ|ÆÆÆÚÌvüÆÆüØÌÆ|ÆÀ|Æ|ÿÆÆÆÆÆÆ|ÆÆÆll88ÃÃÛÛÿçÃÆÆl8lÆÆÃÃf<þ 8`Àþ>00000>À`0 | |```>~ÆÆÆ||ÆþÀ~60ü000|ÆÆ~|ÀÀÜæÆÆÆf<``flxlf8fÛÛÛÛ|ffff|ÆÆÆ||ÆÆüÀÀ|ÆÆ~ÜæÀÀÀ~À|ü~ÆÆÆÆ|ÆÆÆl8ÃÃÛÛfÆl8lÆÆÆÎv|þ 8`þpppvÜ8|îÆþþ9 video g
fload bold.fnt 1

pload jungle
pfade 0 1
palette 1
pfree 1

color 14
set y 296
box 538 296 608 324 2 ;draw box at position 1
set choice 1
set colorchange 1

again:
waitkey
ifkey UP up
ifkey DOWN down
ifkey RIGHT right
ifkey LEFT left
ifkey ENTER enter
noise 4000 3000 4
goto again

up:
if @choice==1
set choice 11
color 0
box 538 @y 608 @y+28 2 ;erase
color 14
box 538 0 608 28 2 ;draw
goto again
endif
if @choice==11
set choice @choice-1
set y 26
color 0
box 538 0 608 28 2 ;erase
color 14
box 538 @y 608 @y+28 2 ;draw
goto again
endif
set choice @choice-1
color 0
box 538 @y 608 @y+28 2 ;erase
set y @y+30
color 14
box 538 @y 608 @y+28 2 ;draw
goto again


down:
if @choice==11
set choice 1
color 0
box 538 0 608 28 2 ;erase
color 14
set y 296
box 538 @y 608 @y+28 2 ;draw
goto again
endif
if @choice==10
set choice 11
color 0
box 538 @y 608 @y+28 2 ;erase
color 14
box 538 0 608 28 2 ;draw
goto again
endif
set choice @choice+1
color 0
box 538 @y 608 @y+28 2 ;erase
set y @y-30
color 14
box 538 @y 608 @y+28 2 ;draw
goto again

right:
if @choice==11 ; they need to hit enter if they want to animate
font 1
mark 5
color 0
text 548 6 "(ENTER)"
noise 400 4000 4
color 11
text 548 6 "(ENTER)"
loop
goto again
endif
set colorchange @colorchange+1
if @colorchange==65
set colorchange 1
endif
chgcolor @choice @colorchange
goto again

left:
if @choice==11 ; they need to hit enter if they want to animate
font 1
mark 5
color 0
text 548 6 "(ENTER)"
noise 400 4000 4
color 11
text 548 6 "(ENTER)"
loop
goto again
endif
set colorchange @colorchange-1
if @colorchange==0
set colorchange 64
endif
chgcolor @choice @colorchange
goto again

enter:
if @choice==11 animate
goto again

animate:
noise 300 300 5
noise 200 200 5
noise 100 100 5


cload 01 1
cload 02 2
cload 03 3

set x -160

mark 100 ;swim on screen
putup @x 40 1
putup @x 40 2
putup @x 40 3
set x @x+1
putup @x 40 2
set x @x+1
loop

putup @x 40 1
putup @x 40 2
putup @x 40 3

cload 04 1 1
cload 05 2 1
cload 06 3 1
cload 07 4 1

set x @x-24 ;correction

putup @x 40 1 20 ;pull out motor
putup @x 40 2 20
putup @x 40 3 20
putup @x 40 4 20

waitkey 100


cload 08 1 1
cload 09 2 1
cload 10 3 1
cload 11 4 1
cload 12 5 1
cload 13 6 1
cload 14 7 1
cload 15 8 1
cload 16 9 1
cload 17 10 1
cload 18 11 1

putup @x 40 1 20
putup @x 40 2 20
putup @x 40 3 20
putup @x 40 4 20
putup @x 40 5 20
putup @x 40 6 20
putup @x 40 7 20
putup @x 40 8 20
putup @x 40 9 20
putup @x 40 10 20
putup @x 40 11 20

cfree 1 - 100

cload 18 1 1
cload 19 2 1
cload 20 3 1

window 0 0 502 200

mark 18
putup @x 40 1
set x @x+8
noise 600-@x 600-@x 3
putup @x 40 2
set x @x+8
noise 600-@x 600-@x 3
putup @x 40 3
set x @x+8
noise 600-@x 600-@x 3
putup @x 40 2
set x @x+8
noise 600-@x 600-@x 3
loop

window

waitkey 150
exit,,%ÿ1 àøü?þ?þ?þüüø7öÿÿüøÀ€ àøü?þ?þ?þüüø7öÿÿüøÀ€ àøü?þ?þ?þüüø7öÿÿü
ØÀ€À€
p€€€ð 0 À€À€À€` pÈ €€€€€à€3f0pàœÈ € ,X 
ƒ video g
fload bold.fnt 1

pload jungle
pfade 0 1
palette 1
pfree 1

opengl msclips
cload _menu 99 1
resetgl
putup 0 0 99
cfree 99

color 0
point 510 337 ;a little clean-up
point 511 337

set colorchange 0

mouse cursor mscursor 9 29
mouse on

again:
ifmouse 1 number1 510 296 639 325 5
ifmouse 1 number2 510 266 639 295 5
ifmouse 1 number3 510 236 639 265 5
ifmouse 1 number4 510 206 639 235 5
ifmouse 1 number5 510 176 639 205 5
ifmouse 1 number6 510 146 639 175 5
ifmouse 1 number7 510 116 639 145 5
ifmouse 1 number8 510 86 639 115 5
ifmouse 1 number9 510 56 639 85 5
ifmouse 1 number10 510 25 639 55 5
ifmouse 1 animate 510 0 639 24 5
goto again

number1:
set colorchange @colorchange+1
if @colorchange==65
set colorchange 1
endif
chgcolor 1 @colorchange
goto again
number2:
set colorchange @colorchange+1
if @colorchange==65
set colorchange 1
endif
chgcolor 2 @colorchange
goto again
number3:
set colorchange @colorchange+1
if @colorchange==65
set colorchange 1
endif
chgcolor 3 @colorchange
goto again
number4:
set colorchange @colorchange+1
if @colorchange==65
set colorchange 1
endif
chgcolor 4 @colorchange
goto again
number5:
set colorchange @colorchange+1
if @colorchange==65
set colorchange 1
endif
chgcolor 5 @colorchange
goto again
number6:
set colorchange @colorchange+1
if @colorchange==65
set colorchange 1
endif
chgcolor 6 @colorchange
goto again
number7:
set colorchange @colorchange+1
if @colorchange==65
set colorchange 1
endif
chgcolor 7 @colorchange
goto again
number8:
set colorchange @colorchange+1
if @colorchange==65
set colorchange 1
endif
chgcolor 8 @colorchange
goto again
number9:
set colorchange @colorchange+1
if @colorchange==65
set colorchange 1
endif
chgcolor 9 @colorchange
goto again
number10:
set colorchange @colorchange+1
if @colorchange==65
set colorchange 1
endif
chgcolor 10 @colorchange
goto again


animate:
mouse off
opengl jungle
noise 300 300 5
noise 200 200 5
noise 100 100 5


cload 01 1
cload 02 2
cload 03 3

set x -160

mark 100 ;swim on screen
putup @x 40 1
putup @x 40 2
putup @x 40 3
set x @x+1
putup @x 40 2
set x @x+1
loop

putup @x 40 1
putup @x 40 2
putup @x 40 3

cload 04 1 1
cload 05 2 1
cload 06 3 1
cload 07 4 1

set x @x-24 ;correction

putup @x 40 1 20 ;pull out motor
putup @x 40 2 20
putup @x 40 3 20
putup @x 40 4 20

waitkey 100


cload 08 1 1
cload 09 2 1
cload 10 3 1
cload 11 4 1
cload 12 5 1
cload 13 6 1
cload 14 7 1
cload 15 8 1
cload 16 9 1
cload 17 10 1
cload 18 11 1

putup @x 40 1 20
putup @x 40 2 20
putup @x 40 3 20
putup @x 40 4 20
putup @x 40 5 20
putup @x 40 6 20
putup @x 40 7 20
putup @x 40 8 20
putup @x 40 9 20
putup @x 40 10 20
putup @x 40 11 20

cfree 1 - 100

cload 18 1 1
cload 19 2 1
cload 20 3 1

window 0 0 502 200

mark 18
putup @x 40 1
set x @x+8
noise 600-@x 600-@x 3
putup @x 40 2
set x @x+8
noise 600-@x 600-@x 3
putup @x 40 3
set x @x+8
noise 600-@x 600-@x 3
putup @x 40 2
set x @x+8
noise 600-@x 600-@x 3
loop

window

waitkey 150
exit

  3 Responses to “Category : Science and Education
Archive   : AMATH1.ZIP
Filename : JUNGLE.GL

 1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

 2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

 3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/