Category : Science and Education
Archive   : ALPHA-4.ZIP
Filename : YOYO.GL

 
Output of file : YOYO.GL contained in archive : ALPHA-4.ZIP
fhyoyo1.clp–
yoyo2.clpóyoyo3.clpŠyoyo4.clpÁ)yoyo.txt*
*
}q‡ÿ1€€'ÿü ÿü
ÿ€ÿàÿøÿ€ÿÀÿàÿøÿü
ÿ
ÿ€
ÿÀ
ÿà
ÿð
ÿø?
ÿü?
ÿþ
ÿþ ÿ ÿ€ ÿ€ ÿÀ ÿÀ ÿà ÿà ÿð ÿð ÿø ÿø ÿø ÿø ÿø? ÿü? ÿü? ÿü? ÿü? ÿü? ÿü? ÿü? ÿü? ÿü ÿø ÿø ÿø ÿø ÿø ÿð ÿð ÿà ÿà ÿÀ ÿÀ ÿ€ ÿ€ ÿ
ÿþ?
ÿþ?
ÿü
ÿø
ÿð
ÿà
ÿÀ
ÿ€
ÿÿüÿøÿàÿÀÿ€ÿøÿà ÿ€ ÿü ü
€€{ €%
 T€€t @@@DDÄ€¨8
K€
Nà
ÿ»  ÿÌ
ÿÀè
?ð»øî€ îÔ@ ?ûØ
óýØ€
;£ 
ý€.€€'ÿü ÿþü
p€€€ ` 0ðÀ€@ 0@à€€@ 0 @ €@€€ 
€
€
@
@0
 
 
 
 
 @
 @
 @
 @
 @
 @
 @
 @
 @
 
 
 
 
0

@
@
€
€€ @€ € @0 @€à€@0 @ðÀ€ 0€ ` p€€ ÿÿàü ü
€€7ÿü
ÿÿü ÿ€
ÿà
?ÿØÿ€ÿ÷Àÿà?ÿ÷÷xÿoüÿÿÿÃÿýïÿÿÿþ?ÿÿÚÿ€ÿÿáÿÀÿÿßÿÿýßßàÿÿ¿ÿà?ÿþÿÿÿöÿøÿùÿ¿üÿ÷ÿßüÿÿïÿïþÿÿïÿïÿÿÿßÿ÷ÿÿÿ?ÿùÿ€ÿÿÿýÿ€ÿþÿþÿÀÿþÿþÿÀÿýÿàÿýÿàÿûÿ¿àÿûÿ¿ðÿûÿ¿ðÿóÿŸðÿ÷ÿßð?ÿ÷ÿßø?ÿ÷ÿßø?ÿ÷ÿßø?ÿ÷ÿßø?ÿ÷ÿßø?ÿ÷ÿßø?ÿóÿŸø?ÿûÿ¿ø?ÿûÿ¿øÿûÿ¿ðÿýÿðÿýÿðþþÿðþþÿþÿàÿ¿ÿàÿ¿?ÿà¿»ßÿÀ»;ïÿÀëïÿ€îW÷ÿ€þÇùÿîðþÿîðÿ¿ÿþ´ßÿüq±áÿü<D^?ÿø 3ïÃÿ¿ÿÿà?üÿÿÿàÀûÿÀDÿ€ð+¿ÿ@'ÿü< ÿø'íÿÿÿàÄ\_ÿÿÿÀþïïÿÿÿ€ ?ÿÿÿøûÿÿà
ÿ€ ÿÿü
üF€€Y
Y
}q‡ÿ1€€'ÿü ÿü
ÿ€ÿàÿøÿ€ÿÀÿàÿøÿü
ÿ
ÿ€
ÿÀ
ÿà
ÿð
ÿø?
ÿü?
ÿþ
ÿþ ÿ ÿ€ ÿ€ ÿÀ ÿÀ ÿà ÿà ÿð ÿð ÿø ÿø ÿø ÿø ÿø? ÿü? ÿü? ÿü? ÿü? ÿü? ÿü? ÿü? ÿü? ÿü ÿø ÿø ÿø ÿø ÿø ÿð ÿð ÿà ÿà ÿÀ ÿÀ ÿ€ ÿ€ ÿ
ÿþ?
ÿþ?
ÿü
ÿø
ÿð
ÿà
ÿÀ
ÿ€
ÿÿüÿøÿàÿÀÿ€ÿøÿà ÿ€ ÿü ü
€€€+ J€
°D% t 0
6 æà
 @
Ì ø
@w`
DÞ@
4³ýÀ

øÿ €
ÈÀ
xp6€
 $À
‡øÿÌïÄ
¿øø€ïn3˜ ñØcHðf°.€€'ÿü ÿþü
p€€€ ` 0ðÀ€@ 0@à€€@ 0 @ €@€€ 
€
€
@
@0
 
 
 
 
 @
 @
 @
 @
 @
 @
 @
   
 
 
 

@
@
€
€€ @€ € @0 @€à€@0 @ðÀ€ 0€ ` p€€ ÿÿàü ü
€€7ÿü
ÿÿü ÿ€
ÿà
?ÿøÿ€ÿÀÿûà?ÿøÿþÜÿÿÿóÿÿþþç€ÿíÿÀÿÿßÿÿÿµ÷`ÿÿ¿ÿÿÿûOà?ÿþÿÿÿýïøÿùÿ»šüÿ÷ÿßüÿÿïÿüÏÞÿÿïÿïÿÿÿßÿöÿÿÿ?ÿùÿ€ÿÿÿ€ÿþÿÀÿþÿÀÿýÿàÿýÿàÿûÿàóûÿð÷ûÿ¿ðüóÿŸðý÷ÿßð<üÇÿßø=É×ÿßø?÷ÿßø>rÿßø>ö·ÿßø?3óÿßø?óÿßø?ˆ›ÿø;!»ÿø Lûÿð=ÿðýÿðþÿð€~ÿþÿà7?ÿà‡ÿàÉÿßÿÀàïÿÀÿ÷ïÿ€ÿÿ÷ÿ€ÿñùÿÿüþÿýü_¿ÿþÛ?ßÿü|xáÿü?3þ?ÿø;ùÃÿà@ÿüÿÿÿàìþÿÀ‘ÿ€Ìü~gÿläÿü?'œÿø·ùÿÿÿàÿÀÿ™ùÿÿÿ€ ?ÿøþOÿÿà
ÿ€ ÿÿü
üF€€“
“
}q‡ÿ1 € € 'ÿü ÿü
 ÿ€ ÿà ÿø ÿ€ ÿÀ ÿà ÿø ÿü 
ÿ 
ÿ€ 
ÿÀ 
ÿà
ÿð 
ÿø ?
ÿü ?
ÿþ 
ÿþ ÿ ÿ€ ÿ€ ÿÀ ÿÀ ÿà ÿà ÿð ÿð ÿø ÿø ÿø ÿø ÿø? ÿü? ÿü? ÿü? ÿü? ÿü? ÿü? ÿü? ÿü? ÿü ÿø ÿø ÿø ÿø ÿø ÿð ÿð ÿà ÿà ÿÀ ÿÀ ÿ€ ÿ€ ÿ 
ÿþ ?
ÿþ ?
ÿü 
ÿø 
ÿð 
ÿà
ÿÀ 
ÿ€ 
ÿ ÿü ÿø ÿà ÿÀ ÿ€ ÿø ÿà ÿ€ ÿü ü
            € € € @ @  `
1
 
j Z€ Iø€ Fð % ``
 g€ €    " "b *b 
Ô Ô ”€
”€
´€
4@
|@
L@
^À
^À
^ð
~
ž
Ð

œ¸ ˆ Ý
" .À

>
÷À€
@
;p
ˆ ¨"
B@
H@ ” €€ $ 7             € € 'ÿü ÿþü
p€€ € ` 0 ðÀ € @  0 @ à€  € @   0  @  € @€ € 
€
€
@
@0
 @
 @
 @
 @
 @
 @
 @
 @
 @
0

@
@
€
€€ @€  €  @ 0    @ € à€ @ 0   @ ðÀ € 0 € ` p€€ ÿÿàü ü
            € € 7ÿü
ÿÿü ÿ€
 ÿà
? ÿø  ÿ¿€ ÿ¿À ÿïà ? ÿïø ÿïîœ ÿÿÿÃÿîÎß ÿÿþ?ÿúßç€ ÿÿáÿÿû•÷À ÿÿßÿÿÿ¥æ` ÿÿ¿ÿÿû¶` ?ÿþÿÿû¹ø ÿù ÿí€ü ÿ÷ ÿíÚü ÿÿï ÿùž ÿÿï ÿýÏß ÿÿß ÿäÿÿÿ? ÿðÿ€ ÿÿ ÿýÿ€ ÿþ ÿþÿÀ ÿþ ÿþÿÀ ÿý ÿà 
ÿà 
ÿà ÿð ÿð _ ÿð ß ÿð Ý ÿßø ÷ ÿßø ÷ ÿßø 5+÷ ÿßø 7+÷ ÿßø7kw ÿßø 7ks ÿŸø 7K{ ÿ¿ø ;Ë» ÿ¿ø ƒ» ÿ¿ð ³½ ÿð ¡= ÿð ¡> ÿð¡ ÿà o ÿà ao? ÿà à/ß ÿÀ ëoï ÿÀ cGï ÿ€ ûw÷ ÿ€ é"ù ÿþÝþ ÿ óÑ?¿ ÿþ }%ßß ÿü |Áßá ÿü ;?~? ÿø r¿ÿà ÿà ďßü ÿà w÷ ÿÀ rWÝ ÿ€ ý½¿ ÿ }·¿ ÿü ?ÿk ÿø ÿà ÷ÿÿÿÀ ÿ€ ?Ûÿÿÿø  ÿà
 ÿ€ ÿÿü
ü F € € 3
3
}q‡ÿ1€€'ÿü ÿü
ÿ€ÿàÿøÿ€ÿÀÿàÿøÿü
ÿ
ÿ€
ÿÀ
ÿà
ÿð
ÿø?
ÿü?
ÿþ
ÿþ ÿ ÿ€ ÿ€ ÿÀ ÿÀ ÿà ÿà ÿð ÿð ÿø ÿø ÿø ÿø ÿø? ÿü? ÿü? ÿü? ÿü? ÿü? ÿü? ÿü? ÿü? ÿü ÿø ÿø ÿø ÿø ÿø ÿð ÿð ÿà ÿà ÿÀ ÿÀ ÿ€ ÿ€ ÿ
ÿþ?
ÿþ?
ÿü
ÿø
ÿð
ÿà
ÿÀ
ÿ€
ÿÿüÿøÿàÿÀÿ€ÿøÿà ÿ€ ÿü ü
€€€@H €€3€T
 
 
& 
¦ 
¿`­@H‰H
ŽHÊH

@À`
ƒ€ €
²è
=ïÌÑø qà«z~

3ÿà
üßüÿÀùøÀ7€€'ÿü ÿþü
p€€€ ` 0ðÀ€@ 0@à€€@ 0 @ €@€€ 
€
€
@
@0
 
 
 
 
 @
 @
 @
 @
 @
 @
 @
 @
 @
 
 
 
 
0

@
@
€
€€ @€ € @0 @€à€@0 @ðÀ€ 0€ ` p€€ ÿÿàü ü
€€7ÿü
ÿÿü ÿ€
ÿà
?ÿøÿ€ÿïÀÿà?ÿûøÿüÿÿÿÃÿûû¿ÿÿþ?ÿÿ·ÿ€ÿÿùÿÿþ÷ÿÀÿíàÿà?ÿþïïøÿ¿üÿû_üÿÿïÿïþÿÿïÿïÿÿÿßÿ÷ÿÿÿ?ÿùÿ€ÿÿÿýÿ€ÿþÿþÿÀÿþÿþÿÀÿýÿàÿýÿàÿûÿàÿûÿðÿûÿðÿóÿðÿ÷ÿð?ÿ÷ÿßø?ÿ÷ÿßø?÷÷ÿßø?÷÷ÿßø?õ÷ÿßø?õ÷ÿßø=ýÓÿŸø=ÙÛÿ¿ø=YÛÿ¿ø@›ÿ¿ðR½ÿðrµÿðv¶ÿð q¶ÿþÿà5·ÿàõ¿?ÿàí?ßÿÀÿŸïÿÀïåïÿ€ÿç÷ÿ€û|yÿçæ~ÿüM¿ÿþyÂÿßÿü3áÿü?ð.?ÿø ŽÿÃÿ¿ÿÿàT…üÿÿÿàäÿÀ̀ÿ€ÿøÿ ÿü?þ?ÿÿÿøÿààÿÿÿÀÿ€ ?€?ÿÿøÿà
ÿ€ ÿÿü
üF€€±video g

cload yoyo1 1 1
cload yoyo2 2 1
cload yoyo3 3 1
cload yoyo4 4 1

start:

cfade 10 250 150 1 0 0
color 7
line 307 349 307 260
line 308 349 308 260

color 5
chgcolor 5 @color
set keycount 0
text 0,310,"(F1 - Help)"
text 580 310 "(Esc -Quit)"
text 30 0 "What Letter Does This Start With?"
wait:
waitkey
ifkey y animate "Y" animate
ifkey f1 help
set keycount @keycount+1
if @keycount==4 exit
noise 100,300,20
goto wait

exit:
color 0
text 30 0 "What Letter Does This Start With?"
color 5
text 70 0 "Let's Try A Different Picture"
waitkey 200

cfree 1 - 4

exit


help:
opengl help
call help
goto start


animate:
note 200,20,10
note 180,20,10
note 160,20,10
note 140,20,10

color 0
text 30 0 "What Letter Does This Start With?"
text 0 310 "(F1 - Help)"
text 580 310 "(Esc -Quit)"
window 0 0 639 30
set center on
color 5
text "Yo-Yo"
set center off
window


gosub bottom
cfade 10 250 155 4 0 0
cfade 10 250 160 1 0 0
cfade 10 250 170 2 0 0
cfade 10 250 180 3 0 0
cfade 10 250 185 1 0 0
cfade 10 250 190 4 0 0
cfade 10 250 190 1 0 0
cfade 10 250 190 2 0 0
cfade 10 250 190 3 0 0
cfade 10 250 185 1 0 0
cfade 10 250 180 2 0 0
cfade 10 250 170 4 0 0
cfade 10 250 160 3 0 0
gosub bottom

mark 3
cfade 10 250 160 1 0 0
cfade 10 250 170 2 0 0
cfade 10 250 180 3 0 0
cfade 10 250 190 4 0 0
cfade 10 250 200 3 0 0
cfade 10 250 210 1 0 0
cfade 10 250 220 4 0 0
cfade 10 250 230 2 0 0
cfade 10 250 230 1 0 0
cfade 10 250 230 3 0 0
cfade 10 250 230 1 0 0
cfade 10 250 220 4 0 0
cfade 10 250 210 2 0 0
cfade 10 250 200 3 0 0
cfade 10 250 190 4 0 0
cfade 10 250 180 2 0 0
cfade 10 250 170 3 0 0
cfade 10 250 160 2 0 0
gosub bottom
loop

cfade 10 250 140 3 0 0
cfade 10 250 130 1 0 0
cfade 10 250 120 4 0 0
cfade 10 250 110 1 0 0
cfade 10 250 100 2 0 0
cfade 10 250 90 3 0 0
cfade 10 250 80 1 0 0
cfade 10 250 70 4 0 0
cfade 10 250 60 2 0 0
cfade 10 250 50 1 0 0
cfade 10 250 40 3 0 0
cfade 10 250 30 1 0 0
cfade 10 250 20 4 0 0
cfade 10 250 10 2 0 0
cfade 10 250 0 3 0 0
exit

bottom:
mark 3
cfade 10 250 150 1 0 0
cfade 10 250 150 2 0 0
cfade 10 250 150 3 0 0
cfade 10 250 150 4 0 0
loop
return


  3 Responses to “Category : Science and Education
Archive   : ALPHA-4.ZIP
Filename : YOYO.GL

 1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

 2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

 3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/