Category : Science and Education
Archive   : ALPHA-4.ZIP
Filename : WAGON.GL

 
Output of file : WAGON.GL contained in archive : ALPHA-4.ZIP
wywagon1.clpwagon2.clpÐ&wagon3.clp';wagon4.clpŠOwagon5.clp6dwagon.txtžž £l»ÿ1øþ
?ÿàþøø|ÀààøÀ€€Àð€<x<à<8pà øþ<ð`pðÿ€ðüxðÿààÿ<àÿðÀÿà<à?ÿüÀ?ÿðÀÿüÀÿðÀÿþ€ÿøÀÿþ€€ÿÿø Àÿþ€€ÿÿüÀÿÿÿ€ÿÿüÀÿÿÿ€ÿÿüÀÿÿþ€ÿÿþÀÿÿþ€ÿÿþÀÿÿþ€ÿÿþÀÿþÿÿþàÿþ€ÿÿü à?ÿø€ÿøà?ÿø€ÿøðÿàÀ?ÿðpÿÀÀÿà<xÿàÿ€<x~8àþ8<8ðøxpxð à<à€àÿÀÀ€ÿÿÿøà€Ÿÿÿü<|à| ïà|ð   ?þ          ø ¸ 0 p pà 9À y€ s€ ó ç Æ ÌŒ œ 0 p à À À€ ! Æ Î Œ 88 p ` à 8À 9€ s€ ã€Ç!Î Î Œ  0 p ` à 8À 1€ a€ Ã!Æ Ž
Œ Œ ˜ ùðððàðÀx€x
€88xð<ð<à<À|À
<€< <> x à ÀOføþ
?ÿàþøø|ÀààøÀ€€Àð€<x<à<8pà øþ<ð`pðï€ðüxðƒààï<àðÀà<à<|À<ðÀx<ÀxðÀp€xxÀp€€ð8 Àp€€à<Àð€àÀà€àÀà€àÀà€àÀð€àÀpà>àx>€ð< à88€p8à<x€xxðàÀ<ðpÃÀÀà<xÿàπ<x~8àþ8<8ðøxpxð à<à€àÿÀÀ€ÿÿÿøà€Ÿÿÿü<|à| ïà|ð   ?þ          ø ¸ 0 p pà 9À y€ s€ ó ç Æ ÌŒ œ 0 p à À À€ ! Æ Î Œ 88 p ` à 8À 9€ s€ ã€Ç!Î Î Œ  0 p ` à 8À 1€ a€ Ã!Æ Ž
Œ Œ ˜ ùðððàðÀx€x
€88xð<ð<à<À|À
<€< <> x à ÀOføþ
?ÿàþøø|ÀààøÀ€€Àð€<x<à<8pà øþ<ð`pðï€ðüxðƒààï<àðÀà<à<|À<ðÀx<ÀxðÀp€xxÀp€€ð8 Àp€€à<Àð€àÀà€àÀà€àÀà€àÀð€àÀpà>àx>€ð< à88€p8à<x€xxðàÀ<ðpÃÀÀà<xÿàπ<x~8àþ8<8ðøxpxð à<à€àÿÀÀ€ÿÿÿøà€Ÿÿÿü<|à| ïà|ð ÿ ÿ€ ÿþ ÿÀ ÿÀ ÿÀ ÿÀ ÿÀ ÿÀ ÿÀ ÿÀ ÿÀ ÿÀÿÀøÿÀ¸ÿÀ0ÿÀpÿÀpÿÀàÿÀ9ÀÿÀy€ÿÀs€ÿÀóÿÁçÿÁÆÿÃÌÿÌÿǜÿÇ?ÿÎ0ÿÌpÿÜàÿøÀÿùÀÿñ€ÿãÿç Æ Î Œ 88 p ` à 8À 9€ s€ ã€Ç!Î Î Œ  0 p ` à 8À 1€ a€ Ã!Æ Ž
Œ Œ ˜ ùðððàðÀx€x
€88xð<ð<à<À|À
<€< <> x à ÀOf,ÿ üÿàÿ?ÿøÿàÿÿüÿÿøÿÿþÿÿüÿÿÿ€ÿÿþÿÿÿÀÿÿÿ
 þÿÀÿŸÿ€øàüÿ€ð|ððÿÀáÿð?àøÀÃÿƒð?Ãÿà?‡ÿÃø?‡ÿà?ÿáø‡ÿ‡à?ÿáøÿÇð ?ÿñüÿÃð?ÿðü~ÿãð?ÿðü~ÿãð?ÿñüþÿáð?ÿáøþÿáð?ÿáøþÿáø?ÿáø~ÿÁð‡ÿÁøÿÃð ÇÿÇøÿÇàÃÿ‡ð‡ÿ‡àðþð?Ãÿàø 
ÿÿÿÿÿþÿþÿÿü?ÿøÿÿøÿàÿà`ÿ€ÿƒÿÿñð üÿÿñðÿñðñðÿøðÿüðÿþðÿþðÿþðÿþðÿþðÿþðÿþðÿþðÿþðÿþÿþ@ÿþÀÿþ€ÿþ€ÿþÿþÿþÿþ ÿþ ÿþÿþ8ÿþ0ÿþpÿþ`ÿþàÿþÀ € ÿ‡ÿ†ÿŽ!!!8!0!p!à!ÀÀ € € !!! ! 8!0!0!p!ð!à À € € !!!!<!8!p
p!p!`´f±± £l»ÿ1øþ
?ÿà|øðà€€Àà>x<8 xü<pÿ€ðpÿà€ðÿððààÿüÀ<à?ÿüàÿþ€àÿþ€<À àÿÿ€pàÀÿÿÿ€ððÀÿÿÿ€àøpÀÿÿÿÀàþxÀÿÿÿ€Àÿ€<Àÿÿþ€À?ÿà<Àÿþ€€ÿðàÿþ€€ÿø à?ÿü€€ÿÿøà?ÿøÿÿüðÿðÿÿüpÿàÿÿüxÿÿÿþ8~ÿÿþ<8ÿÿþxÿÿü ðÿÿü€à€ÿÿüÀÀ€ÿÿøà€Àÿð<>À?ÿà<øÀÿÀ<ÿ€àÿ8àüx ppð8ðÀÀÀ€?þpøøþàÿã€ÿ}ÿà ~ð 8 0 ` 8À 1À s€ ã †  ~ þ8ÿ ÇÀàà ð<ðxàðààÀàÀà€à à>à<àø ñà ÿ€ ! /føþ
?ÿà|øðà€€Àà>x<8 xü<pÿ€ðpƒà€ðððàà|À<à<àx€àx€<À àp€pàÀð€ððÀð€àøpÀðÀàþxÀð€À‡€<Àð€À>à<Àp€€xðàx€€xx à8<€€ð8à<xà<ððà<pƒààxÿà8~à<8ÀxÀ< ðà<€à€à<ÀÀ€ðxà€Àxð<>À<à<øÀÀ<ÿ€àÿ8àüx ppð8ðÀÀÀ€?þpøøþàÿã€ÿ}ÿà ~ð 8 0 ` 8À 1À s€ ã †  ~ þ8ÿ ÇÀàà ð<ðxàðààÀàÀà€à à>à<àø ñà ÿ€ ! /føþ
?ÿà|øðà€€Àà>x<8 xü<pÿ€ðpƒà€ðððàà|À<à<àx€àx€<À àp€pàÀð€ððÀð€àøpÀðÀàþxÀð€À‡€<Àð€À>à<Àp€€xðàx€€xx à8<€€ð8à<xà<ððà<pƒààxÿà8~à<8ÀxÀ< ðà<€à€à<ÀÀ€ðxà€Àxð<>À<à<ÿøÀÀ<ÿÿÿ€àÿ8ÿÿÿ€àüx ÿðppðÿà8ðÿüÀÿøÀ
ÿÀ
ÿþ€?þ ÿÀpøø
ÿþàÿã€ÿ}ÿà
ÿÀ~ð
ÿø ÿü ÿxp
ÿ¿øp
ÿþxp
ÿþxpÿþðp
ÿþðà
ÿþpà
ÿþpà
ÿþxà
ÿüxà
ÿüpà
ÿüqÀÿü€
ÿüÀ
ÿüs€
ÿüã?ÿüÃ?ÿü†?ÿü ÿüÏÿø0ÿøp
ÿø<à ÿø8À ÿøqÀ
ÿø〠ÿøÃÿñÆ?ÿñŒ?ÿÿþ8ÿÿÿü0ÿÿü`ÿøà qÀ c€Ã ‡  8 0 ` 8à 0À a€ À Æ Æ Œ 
8 0 ` 8À 1À s€ ã †  ~ þ8ÿ ÇÀàà ð<ðxàðààÀàÀà€à à>à<àø ñà ÿ€ ! /f,ÿ ÿàÿøÿüÿÿþÿÿÿ€ÿÿÿÀ ÿÿÀüàð|ððàÿðþáÿƒø?ÿÀÃÿãøÿÿð‡ÿáøÿÿø‡ÿáøÿÿü
 ÿðüÿÿÿ?ÿðüÿÿÿ?ÿøüÿÿ€?ÿðüüÿ€?ÿðü?ðxÀ?ÿñü?ÁüÀ?ÿáø‡ÿà‡ÿáø‡ÿ‡à ÇÿÃøÿÇàÃÿ‡ø~ÿÃððÿð~ÿÃðø|ðþÿãðüÿàþÿáðÿÿàþÿáøÿÿÿÀþ?ÿáðÿÿÿ€þ?ÿÃð 
ÿÿÿ~ÿÃðÿþÿÃð?ÿøÿ‡àÿð?‡ÿàÿÀ?ÃþÀü?áø?À€
ðÿÀÿÀ üÿ€ ÿÿðÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿþÿþÿÿüÿ€ÿÿðÿþÿÀ ÿàÿ€
ÿðàà ÿüÿÿ‚ ÿø?ÿÿ
ÿüÿÀÿûÿÀÿÀ‡€ÿð€ÿð€?ÿð€?ÿð€?ÿð?ÿð?ÿà?ÿà?ÿàÿàÿàÿàÿààÿà ø
ÿÀÿþ ÿÀ<ÿÿü ÿÀxÿÀ
ÿÀðÿÿÿÀ ÿÀà
ÿÿÿÀÿÀÀÿ€ÿÀ€ÿÿÿøÿÀÿÿÿüÿÀÿÿÿüÿÿÿÀÿÿÿþÿÿÀÿ ?À<ÿÀ8ÿÿÿÀpÿÿÿ€àÿÿáÀÿãÀ ƒ€ !! <!x!ð à à À À € !!!<!8!8!p!à
À À € !! !!x ð ð à À!ÀqfSS £l»ÿ1×` ÿ
?Çð|xðÀ€€Àðx<8 8þpÿ€ðÿàðÿøðÿüà?ÿü€àÿþ€àÿþ€àÿÿ€àÿÿÿÀÀÿÿÿÀÀÿÿÿÀÀÿÿÿÀÀÿÿÿ€?ààÿþ€ÿüàÿþ€à€
 à?ÿü€ààÿø€<xðÿðxpÿàðxÿ€à€8þÀ€<8€ÀÀ8€ðà ð?þà€àÿðÀÀÿÿÀpà€ÿÿàxü~ÿÿà8øÿÿð8ÿÀÿÿð<üÿÿð< €ÿÿøÿÿø<ÿÿð<ÿÿð8ÿÿð8ÿÿð8ÿÿà8ÿÿÀx ÿÿÀðÿÿ€ð€þð€øàÀàÀÀÀàp
 <xø`þÿÀàø!!?àü!?ð ü0žþ þ < << <8 8 ` pÀ áÀà ‡  0 8p 0À áÀ à †  8 ` pÀ a€À‡ÿçœ
Ãðð>ð|ðøðððàààà
à€À€ÀÀ|Áðãà ÿ€ ~f×` ÿ
?Çð|xðÀ€€Àðx<8 8þpÿ€ðàðøð<à<€àx€àx€àx€àðÀÀðÀÀðÀÀðÀÀð€?ààp€ÿüàx€à€
 à<<€ààx€<xððxpƒàðxÿ€à€8þÀ€<8€ÀÀ8€ðà ð?>à€àxðÀÀðÀpà€ààxü~Àà8ø€ð8ÿÀ€ð<ü€p< €xx<p<ð8€ð8€ð8€à8ÀÀx àÀðø€ð€~>ð€øàÀàÀÀÀàp
 <xø`þÿÀàø!!?àü!?ð ü0žþ þ < << <8 8 ` pÀ áÀà ‡  0 8p 0À áÀ à †  8 ` pÀ a€À‡ÿçœ
Ãðð>ð|ðøðððàààà
à€À€ÀÀ|Áðãà ÿ€ ~f×` ÿ
?Çð|xðÀ€€Àðx<8 8þpÿ€ðàðøð<à<€àx€àx€àx€àðÀÀðÀÀðÀÀðÀÀð€?ààp€ÿüàx€à€
 à<<€ààx€<xððxpƒàðxÿ€à€8þÀ€<8€ÀÀ8€ðà pð?>àø€àxðÿÀÀðÀpÿøà€ààxÿÿü~Àà8ÿÿÿø€ð8ÿÀ€ð<ÿÿÿü€p< ÿ€xÿðx<ÿp<ÿàð8ÿþ€ð8ÿà€ð8ÿþ€à8ÿÀÀÀx ÿþàÀðÿÀø€ð?ÿü€~>ð? ÿÀ€øà ÿüÀàÀ
ÿ€ÀÀ?
ÿüà ÿ€p
 ÿü <
ÿŽxÿøÿàþÿÀÿàøÿøÿ€?àÿðüÿ?ð
ÿ€ü
ÿðž?ÿÿÇþÿ€þÿ ?ÿ<ÿ<<?
ÿ<8
ÿ ÿþxà
ÿþxà
 ÿüxà ÿü?Àÿüa€ÿüÁ€ÿüƒ€ÿø†ÿøÿøÿø8ÿð8pÿðpÀÿàáÀÿáÃ?ÿÿÿá‡ÿÿÿ ?ÿÿä ÿÿø0?ÿððÿáÀ?Àǀ†  
8 ` pÀ áÀà ‡  0 8p 0À áÀ à †  8 ` pÀ a€À‡ÿçœ
Ãðð>ð|ðøðððàààà
à€À€ÀÀ|Áðãà ÿ€ ~f 8 ÿ€ÿð?ÿøÿþÿÿÿÿÿÿ€ÿÿÿÀ þÿàüàø~ðàÿðáÿÃðÃÿãø‡ÿáø‡ÿñü ‡ÿðüÿðü?ÿðü?ÿðü?ÿðü?ÿðüÿñü‡ÿáøð ÃÿÃüÿþãÿ‡øÿÿ€ðÿðÿÿàø|ðÿÿðüðÿÿøÿÿà?ÿÿüÿÿÿÀÿ?þÿÿÿÀðÿ

ÿÿÿÿÀÁÿÿþÿ‡ðÿ?ÿüÿü?€<ÿðþþ€€ÿ€ü?ÿÀøøüÿÀÿÀüÿÀÿøøÿÀ ÿÿÿÀðÿÿ‡àÿÿÿüðÿÿ‡Àÿ€øÿÿÀÿøøÿÿÀÿ€øÿÀÿðøÿÀÿ€üþÀÿðü?ü?€ ÿþü?ÿøÿðÿÁÿÿààþ ÿ?üü ÿà?ÿÿü
ÿÿÿø
ÿðÿÿð

ÿþÿÿÀ ÿàÿÿ€ ÿþÿþ ÿÀð ÿþà?
ÿÀøà
ÿüÿ€ø
ÿ€À ÿ
ÿüüÿø
ÿ€ÿÀÿ
ÿøðÿð? ÿüø`?ÿ ÿüðàÿð? ÿüà?ÿ ÿüàÿð
ÿøà
ÿ
ÿøàÿð? ÿøÀþ ÿøÀÿà?ÿð€ÿþÿð€ÿàÿð€þÿàÿàÿàÿüÿÀÿ€ÿÀÿüÿÀÿÀÿÀ>ÿüÿÀ|ÿÀÿ€xÿøÿÿÿ€ðÿ€ÿÿÿ€àÿøÿÿ€Àÿÿÿ€€ÿøÿÿ€ÿÿð<?þxÿðð?þà ÿ‡À !<!8!x!ð à
À € !!<!x!ð à À € !!<!x!ð à À € !!<!x!ð!`
f__ £l»ÿ1Öø ÿ€
?ðø|à€€Àà<p<8 xþ<ðÿÀðÿàðÿøà?ÿüÀÿüÀÿþ€Àÿþ€àÿÿþ€Àÿÿÿ€ÀÿÿÿÀÀÿÿÿÀÀÿÿþ€Àÿÿþ€Àÿþàÿþ€ à?ÿø€à?ÿøðÿàpÿÀxþ8|<ÿ€8ÿàp>< àð€ààÀÀ€Ààà€p|ü8Ïà÷0<€
8ÿà8ÿøpÿþ€pÿÿÀðÿÿÀð?ÿÿÀp?ÿÿà`?ÿÿà à?ÿÿÁàà?ÿÿÁàà?ÿÿÁàà?ÿÿÀp?ÿÿÀp?ÿÿÀpÿÿÀ0ÿþÀ 8ÿþ€ÿø€ÿð€ ÿÀx€x
ÀàpÀ€ ïÀ ð!~!?
à ø!!ÀüÿÁç€ûǀ?‡ ‡   <8 <8 p ?à `à ÁÀ‡€ 8 8p ðà ÁÀƒ 
> <8 pà AÀ €  8 0p `à Á€ƒ  0 0p áÀƒ€  8p pà ÁÀ
 äü8øp~<àøàÀ><<<<ø8ð8À ?ðø|à€€Àà<p<8 xþ<ðçÀðàðøà<<ÀxÀp€Àp€àð€Àð€ÀàÀÀàÀÀà€Àð€Àpàx€ à88€à>xðàpÇÀxþ8|<ÿ€8ÿàp>< àð€ààÀÀ€Ààà€p|ü8Ïà÷0<€
8ÿà8Àøp€>€pÀðÀð<Àp<à`<à à8Áàà8Áàà8Áàà8Àp<Àp<ÀpÀ0À 8>€Àx€óð€ ÿÀx€x
ÀàpÀ€ ïÀ ð!~!?
à ø!!ÀüÿÁç€ûǀ?‡ ‡   <8 <8 p ?à `à ÁÀ‡€ 8 8p ðà ÁÀƒ 
> <8 pà AÀ €  8 0p `à Á€ƒ  0 0p áÀƒ€  8p pà ÁÀ
 äü8øp~<àøàÀ><<<<ø8ð8À ?ðø|à€€Àà<p<8 xþ<ðçÀðàðøà<<ÀxÀp€Àp€àð€Àð€ÀàÀÀàÀÀà€Àð€Àpàx€ à88€à>xðàpÇÀxþ€8|<ÿ€à8ÿàüp>< ÿ‡àðÿã€ààÀÿÿÀ€Ààÿÿà€p?ÿÿüü8?ÿÿÿÏà?ÿÿÿ÷ÿÿÿð<€
ÿÿÿü8ÿàÿ€8Àøÿðp€>€ÿüpÀÿ€ðÀÿðð<Àÿüp<àÿ€`<à ÿðà8Áàÿþà8Áàÿ€à8Áàÿàà8Àÿþp<À ÿ€p<À ÿðpÀ ÿþ0À ÿ€8>€ ÿðÀx€ ÿüóð€ ÿ€ ÿÀ ÿø ÿþ
ÿƒx? ÿñ€x
 ÿýÀà ÿðÀ ÿü
ÿ€ÿïÀ ÿþð
ÿ~ ÿÀ?
 ÿøà ÿþø ÿÀ ÿàÀ ÿøü ÿþÿ ÿóÁç€ ÿàûǀ 
ÿÀ?‡
ÿÀ‡
ÿÀ ÿÀ ÿ€ ÿ€ÿ€ÿ<ÿ8ÿþ<8ÿþpÿü?àÿü`àÿüÁÀÿø‡€ÿøÿð?ÿÿÿð8ÿÿÿð8pÿÿÿàðàÿÿàÁÀÿÿÃÿÿã
?ÿþÿü8ÿðà?ÁÀƒ€  8 0p `à Á€ƒ  0 0p áÀƒ€  8p pà ÁÀ
 äü8øp~<àøàÀ><<<<ø8ð8À ÿÿÿÀþøÿÿÿðü?øÿÿÿüðÁüÿÀðÿðüÿðáÿðü?ÿþÃÿø~?ÿÀÃÿü~?ÿðÃÿü~
?ÿþÇÿü>ÿ€Çÿü>ÿðÇÿü>ÿþÇÿø~ÿÀÃÿø~ÿðÃÿø~ÿþãÿðþ ÿÀáÿñü
 ÿøðÿÁø ÿþø?‡ø ÿàþ ø ÿøÿ?ðÁ
ÿÿáÿàø ÿÀÿÿÿàÿ ÿüÿÿÿ€ÿÁ ÿþÿÿ€
?ø? ÿà?ÿþÿ ÿøÿüÿÁ
ÿÿðø? ÿà€ÿ ÿøÿÁ
ÿþ?ø? ÿàÿ€ÿ ÿø?À

ÿá
ÿø?ø? ÿáüÿ ÿü?àÿÁ ÿþðü? ÿüÿ ÿþÿð ÿ>ø?ÿ8 ÿÿþxÿðÿþxüÿþøÿÿüðÿáÿüðþÿøðÿ‡ÿøàÿàÿøÀüÿðÀÿƒÿðÀàÿà€ü?ÿÿÿà€ÿ‡ÿÿÿàðÿÿÿÀüÿÿÀ>ÿ‡ÿÿÀx ðÿÿ€ðüÿ€àÿƒÿ€Àðÿ€€üÿƒ>?ð|üð
ÿà?À!>!|!ø ð À € !>!| ð à À € !|!ø ð à € !>ø ð à À € Sf¨¨ £l»ÿ1Öÿ ÿà
|øð>À€€€àð<8<|8 xÿ€ðÿÀðÿðàÿøà?ÿüÀÿüÀÿþ€àÿþ€àÿÿ€Àÿÿÿ€ÀÿÿÿÀÀÿÿÿÀÀÿÿþ€Àÿÿþ€Àÿþ€àÿü€ à?ÿø€àÿøðÿàpÿÀ8þ88<8ð à€ÀÀ€ð> øÿà ÿ8?à ÿüà€À>xx<ðà À€ÀÀ€àÀ?øàþàÿÿ€pÿÿÀpÿÿàp
ÿÿàxÿÿð8ÿÿð<ÿÿð<ÿÿø<ÿÿð<ÿÿð8ÿÿð8
ÿÿð8ÿÿàxÿÿÀxÿÿÀðÿÿ€ðþð€?øà€ðÀ
€ÀÀ€ xðÀÀ8 ?ÿ!€ ð!ø!|!?!€ à
ø | 0 <ÀðÇüÿ ~ < < x8 øx ðx ðð ñàáà ÃÀǀç þ >< øðãà
€ || øðãÀ <> xx ñàÇÀ >< xøñàǀŸ>< xðóàǀ >< ùðãÀ‡Ï?ÿøxùððÀóÀ€€||ø|ðxðxàxÀðÀàÀÀàÿóüà 5Öÿ ÿà
|øð>À€€€àð<8<|8 xÿ€ðãÀððàxà<<ÀxÀp€àp€àp€Àð€ÀðÀÀàÀÀð€Àð€Àp€àx€ à<x€àxðàpïÀ8þ88<8ð à€ÀÀ€ð> øÿà ÿ8?à ÿüà€À>xx<ðà À€ÀÀ€àÀ?øà|àð€pàÀpÀàp
€àx€ð8€ð<p<x<p<ð8ð8
€ð8€àxÀÀxÀÀðð€ð|ð€?øà€ðÀ
€ÀÀ€ xðÀÀ8 ?ÿ!€ ð!ø!|!?!€ à
ø | 0 <ÀðÇüÿ ~ < < x8 øx ðx ðð ñàáà ÃÀǀç þ >< øðãà
€ || øðãÀ <> xx ñàÇÀ >< xøñàǀŸ>< xðóàǀ >< ùðãÀ‡Ï?ÿøxùððÀóÀ€€||ø|ðxðxàxÀðÀàÀÀàÿóüà 5Öÿ ÿà
|øð>À€€€àð<8<|8 xÿ€ðãÀððàxà<<ÀxÀp€àp€àp€Àð€ÀðÀÀàÀÀð€Àð€Àp€àx€ à<x€àx€ðà?àpïÀ?ü8þþ88<ÿÿœ8ÿÿüðÿÿÿàÿÿÿ€ÀÿÿÿÀ€ÿÿÿð>ÿÿÿüøÿàÿÿÀÿð?à?ÿøÿü?ÿþà€?ÿ€Àÿà>xÿðx<ÿüðÿà ÿÀÀ€ÿàÀÀ?ÿü€àÀÿþ?øàÿÀ|àÿàð€pÿøàÀp?ÿþÀàp
 ÿ€€àx ÿÀ€ð8 ÿð€ð<?ÿüp< ÿx< ÿÀp< ÿàð8ÿøð8
ÿþ€ð8 ÿ€àx ÿàÀÀx ÿðÀÀð?ÿþð€ð ÿ|ð ÿÀ?øà ÿá€ðÀ
 ÿø€À? ÿÀ€ ÿà ÿð ÿüx?ÿþð ÿÀÀ ÿø  ÿÿþ€ ÿð ÿÀø ÿð| ÿü? ÿ€ ÿƒà
 ÿÀø ÿà|?ÿðÿüÀÿðÿ‡Çüÿÿÿ~ ÿþ<ÿü<ÿüx8?ÿüøxÿøðxÿðððÿðñàÿàáà ÿàÃÀÿÀǀÿÀçÿ€þÿÿÿ€ÿÿÿ><ÿÿþøðÿÿþãà
?ÿü€ÿøÿø||ÿøøðóãÀïü>øx ñàÇÀ >< xøñàǀŸ>< xðóàǀ >< ùðãÀ‡Ï?ÿøxùððÀóÀ€€||ø|ðxðxàxÀðÀàÀÀàÿóüà 5
þ ÿÀ?ÿøÿüÿÿþÿÿÿÿÿÿÀÿƒÿÀ üàø?ààÿðáÿ‡ðÃÿÃð?‡ÿãø?ÿáøÿñø ÿðü?ÿðü?ÿðü?ÿðü?ÿñü?ÿáø?ÿáø‡ÿãø Ãÿ‡øáÿ‡ðð~ðø?ðÀþÿààÿÇÿÀøÿÿÿÀþÿÿÿÿ€ÿÿþÿàÿü?ÿø?ÿðÿþÿÀÿÿþÿÿÿÀÿÿÿðÿÿÿøÿÿÿþÿ€ÿàðÿðÿüÿþÿÿ€ÿÿÿÀÿàÿÿàÿðÿÿð ?ÿü?ÿÿøÿ?ÿÿüÿÀðþÿàÿÀÿÿøÿƒáÿƒÿþÿð€ñÿ€þü?€øÿàü?þ€
þÿðøÿ€‡ÿüøÿÀáÿøÿÀðÿ€ðÿÿÀþÿððÿÿ‡ÀÿøðÿÿÀÃÿðÿÿÀñÿ€øÿÿÀ
ø?ÿàøÿÀþÿøøþ€?‡ÿþü?ü?€áÿü?ü?øÿàþðþÿðÿƒáÿ?ÿüÀþÁÿàü ðÿÀÿÿüü?ÿà?ÿÿøÿøÿÿð?‡ÿÿÿààÿƒÿÿ€øÿáÿþÿÿð?ø?‡ÿþ€ ÁÿðÿÁðþÿðüÿø?Ãÿ€ðÿƒÀø?ÿàðþÿø| 
?‡ÿü?áÿü€øÿüàüÿüð?ÿüüÁÿø8ðÿøàü?ÿðà ÿàà‡ÿààðÿÀÀøÿÿÿÀ€ÿÿÿÿ€€?‡ÿÿÿ€áÿÿÿøÿÿþ
üÿþ<?ÿþ8Ãÿüðÿøü?øà~ðÀ‡ðáà ø`püà€€ÀÀÀp À € !8!p À !!8!`À ! !8!à À !0!à € ! wfªvideo g

cload wagon1 1 1
cload wagon2 2 1
cload wagon3 3 1
cload wagon4 4 1
cload wagon5 5 1

start:

cfade 5 150 150 1

color 5
chgcolor 5 @color
set keycount 0
text 0,310,"(F1 - Help)"
text 580 310 "(Esc - Quit)"
text 30 0 "What Letter Does This Start With?"
wait:
waitkey
ifkey w animate "W" animate
ifkey f1 help
set keycount @keycount+1
if @keycount==4 exit
noise 100,300,20
goto wait

exit:
color 0
text 30 0 "What Letter Does This Start With?"
color 5
text 70 0 "Let's Try A Different Picture"
waitkey 200

cfree 1 - 5

exit


help:
opengl help
call help
goto start


animate:
note 200,20,10
note 180,20,10
note 160,20,10
note 140,20,10

color 0
text 30 0 "What Letter Does This Start With?"
text 0 310 "(F1 - Help)"
text 580 310 "(Esc - Quit)"
window 0 0 639 30
set center on
color 5
text "Wagon"
set center off
window


cfade 10 150 150 2
cfade 10 150 150 3
cfade 10 150 150 4
cfade 10 150 150 5

waitkey 30
noise 100 10 50


cfade 10 190 150 5
cfade 10 230 150 5
cfade 10 270 150 5
cfade 10 310 150 5
cfade 10 350 150 5
cfade 10 390 150 5
cfade 10 430 150 5
cfade 10 470 150 5
cfade 10 510 150 5
cfade 10 550 150 5
cfade 10 590 150 5
cfade 10 630 150 5

cfade 10 10 150 5
cfade 10 50 150 5
cfade 10 90 150 5
cfade 10 130 150 5
cfade 10 150 150 5
cfade 10 150 150 4
cfade 10 150 150 3
cfade 10 150 150 2
cfade 10 150 150 1

cfree 1 - 5
exit


  3 Responses to “Category : Science and Education
Archive   : ALPHA-4.ZIP
Filename : WAGON.GL

 1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

 2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

 3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/