Category : Science and Education
Archive   : ALPHA-4.ZIP
Filename : UMBRELLA.GL

 
Output of file : UMBRELLA.GL contained in archive : ALPHA-4.ZIP
ˆŠumb1.clp_umb2.clpq%umb3.clp‚7umb4.clpòHumb5.clpŒWumb6.clpZcumbrella.txtÑѝ©Ô£ÿ1  /øþÿ€?ÿÀÿàÿÿð ÿÿøÿøüøøøðüðüàüàþ ÀÿÀÿ€ÿ€ÿ€?€
?€?€€ÀÀààà
ààððøøüü
üüþþþþþþ
 þþ€?€?€ ?À?À?À?à8?à|àüàÿàÿ€ àþ`àü8à?þàÿþ€
ðÿüø< ðÿü?ÿü øÿÿüÿ ýÿÿüÿü ÿüçÿüÇÿüÇÿü‡ÿüÿüÿü8ÿüðÿøàÿø8€ÿø8ÿøx<ÿøxðÿøpÀÿðàø?ÿðàÀ?ÿðàü?ÿðÀ?ÀÿàÀ8ÿà€<ÿÀ€ÿÀÿÀÿÀÿ€€ÿ€<€ÿ€8ÀÿðàÿÿÿþààÿÿÿþàpÿÿÿþÀxÿÿü€?ÿÿüÿÿüÿÿø8€ÿÿðpÀÿÿðàpÿÿð€8ÿÿðÿÿà ÿÿÀ8 ÀÿÿÀð àÿ€à
8ÿ€€
ÿ €ÿx Àþàxþ
ü<
€|à
à}?þÿÿÿü|~ >>0    /øþ‡€>Àxàñðp Çü8Ï88pŒpÌ`Ìàæ ÀçÀç€ã€ó€ssq1€
0€0€€À@` ` 
 00
ŒŒŽ††ÆÆÂ
 ââcaaa€9€9€ 9À9À8À8à88`|`ü`ÿ`ÿ€ þ` ü8 ?þ ÿþ€
0ÿüø< ÿü?ÿü ¸ÿÿüÿ ½ÿÿüÿü ÿüÿüÿüÿüÿüÿüÿü?ÿüÿøÿø8ÿø8ÿøx?ÿøxÿøpÿðà ÿðà ÿðà
ÿðÀ?
ÿàÀ?
ÿà€?
ÿÀ€
ÿÀ
ÿÀ
ÿÀ
ÿ€
ÿ€<
ÿ€8
ÿð ÿþà ÿþàÿþÀÿü€ÿüÿüÿø8ÿðpÿðàÿð€?ÿðÿà ÿÀ8 ÿÀð ÿ€à
?ÿ€€
ÿ ÿx ÿþàÿþ
ÿü<
ÿüà
ÿý?ÿÿÿþÿÿÿü|~ >>0    /øþ‡€>Àxàñðp Çü8Ï88pŒpÌ`Ìàæ ÀçÀç€ã€ó€ssq1€
0€0€€À@` ` 
 00
ŒŒŽ††ÆÆÂ
 ââcaaa€9€9€ 9À9À8À8à88`|`ü`ï`€ à ø <ÿ øÿ€
0àÿø< ÿÿÿü ¸øÿÿÿü ½àÿÿÿü~ÿÿþÿÿÿþ ~ÃàÿÿÿþæÿÿÿþÇ?ÿÿÿþÇ?ÿÿÿþ‡€?ÿÿÿü€?ÿÿÿü€?ÿÿÿü8À?ÿÿÿüðÀ?ÿÿÿüàÀ?ÿÿÿø€à?ÿÿÿøà?ÿÿÿø<ð?ÿÿÿøðp?ÿÿÿðÀxÿÿÿàø8ÿàÀ8ÿàü<ÿÀ?ÀÿÀ8ÿ€<ÿ€ÿÿÿÿþÿÿÿþ€ÿÿÿü€€ÿÿÿü€ÀÿÿÿøÀÀÿÿÿðàÀÿÿÿàààÿÿÿàpðÿÿÿÀxxÿÿÿ€<?ÿÿþ?ÿÿþ?ÿÿø€ÿÿðÀ€ÿÿàp€ÿÿÿ€8ÀÿÿÿÀÿÿþ àÿÿø Àðÿÿð àxÿÿà
8ÿÿ€
ÿþ €ÿø À‡ÿàxÏÿ
ÿü
ۈ
à?þÿÿÿü|~ >>0    Wxüÿ€ 8À0ÀààÀà€p€0€0   €€€À
ÀÀÀÀàààà
 pppxx88<
 
 €€€€p Àñ€ÀóÀÀñàÀñøÀãÿ`ÿãÿÀ@ÿãÿüà @ÿãÿÿÿàÿÿãÿÿÿà ð<ÿÿãÿÿÿà ÿãÿÿÿð 8ÿÃÿÿÿð 8ÿÃÿÿÿð xÿÃÿÿÿà üÿÃÿÿÿàüÿÃÿÿÿàü?ÿÃÿÿÿàþ?ÿÇÿÿÿàþ?ÿÇÿÿÿÀþÿÇÿÿÿÀÿÿÿÇÿÿÿ€ÿÿÿÇÿÿÿ€ÿÿÿÇÿÿÿ€?ÿÿ‡ÿÿÿÿÿÿÿÇÿÿÿÿ?ÿÿÿÇÿÿÿÿÿÃÿÿÿþ?ÿãÿÿÿüÿáÿÿÿþÿÿüÿñÿÿÿþ?ÿÿüÿðÿÿÿþ?ÿÿøÿøÿÿÿþ?ÿÿðÿøÿÿÿü?ÿÿðÿøÿÿüÿÿàÿüÿÿüÿÿÀÿü?ÿÿüÿÿÀ?ÿþ?ÿÿøÿÿÿÿþ?ÿÿñÿÿÿÿÿÿñÿÿþÿÿÿñÿÿüÿ‡ÿÿãÿÿøÿÃÿÿÃÿÿðÿáÿÿÃÿÿàÿñÿÿÇÿÿÀÿøÿÿÿÿ€?ÿøÿÿþ ÿüÿÿø ÿü?ÿÿðÿþ?þÿà
ÿþþ?ÿÀ
?ÿþ?ÿ ÿ‡üþ ÿãøø ÿáøÿà ÿÿÿðøÿ€ ?ÿÿÿøyüÿÿÿü1ð
ÿÿÿþÀÿÿÿƒÿÿÿ‚ÿÿþE   ©Ô£ÿ1  /0üÿ?ÿ€ÿÀÿÿà ÿ¿ðþðüøøüðü?ðü?ðþ?àþ ÀÿÀÿ€ÿ€ÿ€ÿ€€€€
€?À?ÀÀàààð
ððøøøøøü
üüþþþþþþ
 ÿÿ€?€?€ ?ÀÀ?Àà?Àà?àðàþà?ǀðÿãððÿàþ< ðÿàÿü ð?ÿàþ<
øÿÿà<
ÿÿÿà<
?ðÿÿÿÀ<
?ÿÀ8
ÿÀx
÷ÿàxçÿàx ‡ÿàx ‡ÿÀp ÿÀð <ÿÀà xÿÀààÿÀàÀÿÀÀ€ÿÀÀÿ€Àxÿ€€àðÿ€€ø?€ÿ€ÿøÿ€pÿ€x?ÿ€<?ÿ?ÿÿ€ÿ€8€ÿx€ÿxÀÿðàÿàpÿà8ÿÀÿÿÿþ€ÿÿÿþ€€ÿÿÿþ Àÿÿü
à?ÿÿü
ð?ÿÿø<xÿÿø8
ÿÿøx
ÿÿøà
ÿÿøà
ÀÿÿðÀ ðÿÿð€ 8ÿÿð€ ÿÿð€ÿÿà ÀÿÿÀ<
pÿÀx
<?ÿÀp
ÿà
ÀÿƒÀøÿ‡ÿÀþ<ðÿð?ÿ€à~|ø|| |<|>><    /0ü>€xÁÀãàà Ǽpž088p a€!À1ÀÀàà`p
 p 08 
 ŒŽŽŽ†ÆÆ
 Ççccss€1€9€ 9ÀÀ9Àà9Àà<àðàþ`?ǀpÿãðpÿàþ< 0ÿàÿü 0?ÿàþ<
8ÿÿà<
?ÿÿà<
?ðÿÿÿÀ<
?ÿÀ8
ÿÀx
ÿàxÿàx ÿàx ÿÀp ÿÀð ?ÿÀà ÿÀàÿÀàÿÀÀÿÀÀÿ€Àÿ€€àÿ€€ø?ÿ€
ÿ€ ÿ€ ÿ€? ÿ ÿ ÿ€ ÿ€8 ÿx ÿx ÿð ÿàÿà?ÿÀÿþ€ÿþ€ÿþ ÿü
ÿü
ÿø<ÿø8
ÿøx
ÿøà
ÿøà
ÿðÀ ÿð€ ?ÿð€ ÿðÿà ÿÀ<
ÿÀx
?ÿÀp
ÿà
ÿƒÀÿ‡ÿÿÿÿÿþ<ÿÿÿð?ÿÿ€ÿÿüø|| |<|>><    /0ü>€xÁÀãàà Ǽpž088p a€!À1ÀÀàà`p
 p 08 
 ŒŽŽŽ†ÆÆ
 Ççccss€1€9€ 9ÀÀ9Àà9Àà<àðàþ`8ÿ€pðÿðpàÿþ< 0€ÿÿÿü 0>ÿÿÿü
8ðÿÿÿü
?€ÿÿÿü
?ðüÿÿÿü
|àÿÿÿø
ôÿÿÿøæÿÿÿø ‡ÿÿÿø ‡ÿÿÿð ÿÿÿð <€ÿÿÿà x€ÿÿÿàà€ÿÿÿàÀ€ÿÿÿÀ€ÀÿÿÿÀÀÿÿÿÀxàÿÿÿ€àðàÿÿÿ€ø?€àÿÿÿÿøpÿÿÿppÿÿÿx8ÿÿþ<8ÿÿþ8ÿÿüÿÿüÿÿø€ÿÿø€ÿÿøÀÿÿðàÿÿàp€ÿÿà8€ÿÿÀÀÿÿ€àÿÿ€€àÿÿ Àpÿþ
à8ÿþ
ð8?ÿüx?ÿø
?ÿø
?ÿà
ÿà
ÀÿÀ ð€ÿ€ 8€ÿÿ€ Àÿÿ€àÿþ Ààÿü
ppÿø
<8ÿð
ÿà
ÀÿÀøÿþÀüð‡ð?ï€à~|ø|| |<|>><    Wpø> 8€`ÀàÀÀà€à€p€p8 88 €€
€ÀÀàààðð
 ðppppx88
 8 
 €8€€ ÀðÀÿþÀ ÀÿÿÿÀ
ÀÿÿÿÀ
ÿþ?ÿÿÀ
Àÿþ?ÿÿÀ
üÿÿþ?ÿÿ€
ÿþÿÿ€ÿþÿÿ€
xÿþÿÿ€
xÿþ?ÿÿ€ øÿü?ÿÿ
øÿÿÿü?ÿÿ
üÿÿÿþ?ÿÿ
üÿÿÿü?ÿÿ
?üÿÿÿü?ÿþþ?ÿÿÿü?ÿü ÿþ?ÿÿÿüÿü ÿÿÿÿÿüÿü ÿÿÿÿÿüÿø ÿÿÿÿÿüÿøÿÿÿÿÿÿüÿøÿÿÿÿüÿðÿÇÿÿÿøÿðÿÇÿÿÿøÿÿàÿÇÿÿÿøÿÿàÿãÿÿÿøÿàÿãÿÿÿøÿÀÿÿÿñÿÿÿøÿÿ€ÿÿÿñÿÿÿðÿÿ€?ÿÿÿøÿÿÿðÿÿ ÿÿÿøÿÿÿðÿÿÿÿÿüÿÿðÿþ ÿÿÿüÿÿðÿþ ÿÿÿþ?ÿÿñÿü ÿÿÿáÿø
ÿÿÿÿÿáÿø
?ÿÿÿÿÿãÿð
ÿÿÿÇÿÿãÿà
ÿÿÿÇÿÿÇÿÀÿÿÿãÿÿÇÿÀ
ÿÿÿáÿÿÇÿ€ ÿÿÿñÿÿÇÿ ÿÿÿðÿÿ‡ÿ ?ÿÿøÿÿþ ÿÿøÿü ÿÿüÿø ÿÿþ?ÿðÿþÿà
?ÿÿþ?À
ÿÿþ?€
ÿÿÇþ?€ÿÿãü~?ÿáü|ÿñøxÿøøð ?üqÀþxÿ€€D   

©Ô£ÿ1  Bþÿ€?ÿÀÿðÿÿð ÿÿøÿøüüüüðþðþðþàÿ àÿÀÿ€€€€ÀÀ?À?À
?à?àààðððð
øøøøüüüü
þþþþÿÿÿÿ
 €€€ð?€ð?€ø?€ü?ÀþÀÿ ÀùÀ
Àøð à?ø?€< <àøÿø <áÿøø ?óÿø8 ðÿÿø8 ÿþÿÿø<ïÿø8
ÿøp
ÿøp
ÿøp
ÿøp
ÿðp xÿðàðÿøàÀÿøàÂþÿøà?àÿøàÿøÀÿðÀ€ÿðÀ€ÿðÀ€ÿð€ÀÿøÀÿø àÿÿÿø pÿÿÿð 0ÿÿÿð 8?ÿÿÿð ?ÿÿÿð ÿÿÿð<ÿÿÿð8 €ÿÿÿð8 €ÿÿÿà8 Àÿÿÿàp
àÿÿÿàð
pÿÿÿðð
ÿÿÿðà
ÿÿÿðàÿÿÿàÀ
ÿÿÿàÀ
€ÿÿÿàÀ
Àÿÿÿà€ ðÿÿÿà pÿÿÿà 8ÿÿÀ ?ÿÿÀÿÿÀ €ÿÿÀ ÀÿÿÀ8
àÿÿ€8
8ÿÿ€x
ÿÿ€p
ÿÿ€à
€ÿÿàÀÿÿÀ
àÿÿ€pÿÿÿþÀþ8ðþp |ÿàÿÀàÿð~xøøø xxxx<<<    Bþï€>Àxðáðp Çü88<œpŽpÎpÎ`Ç àçÀç€s€€s€qÀqÀ1À0À
0à8à`` p 000
8 ŒŒ
†ÆÂÂÃÃãã
 a€a€a€ð1€ð1€ø0€ü0Àþ@ÿ @ùÀ
@øð `?ø?€< < øÿø < !ÿøø ?3ÿø8 ð?ÿø8 ÿþÿÿø<ÿø8
ÿøp
ÿøp
ÿøp
ÿøp
ÿðp ÿðàÿøàÿøàÂÿøàÿøàÿøÀÿðÀÿðÀÿðÀÿð€ÿøÿø ÿø ÿð ?ÿð ?ÿð ÿð ÿð<ÿð8 ÿð8 ÿà8 ÿàp
ÿàð
ÿðð
ÿðà
ÿðàÿàÀ
ÿàÀ
ÿàÀ
ÿà€ ÿà ÿà ?ÿÀ ÿÀÿÀ ÿÀ ÿÀ8
ÿ€8
?ÿ€x
ÿ€p
ÿ€à
ÿàÿÀ
ÿ€ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿþ8ÿÿþp ÿÿàÿÿÀÿÿÿþøøøø xxxx<<<    Bþï€>Àxðáðp Çü88<œpŽpÎpÎ`Ç àçÀç€s€€s€qÀqÀ1À0À
0à8à`` p 000
8 ŒŒ
†ÆÂÂÃÃãã
 a€a€a€ð1€ð1€ø0€ü0Àþ@Ÿ @?À
@?ð ` Žþÿÿð
Ž?ÿÿð
?ÿÿð
ÿÿð
ÿÿð x€ÿÿàð€ÿÿàÀ€ÿÿàÂþ€ÿÿà?àÀ?ÿÿàÀ?ÿÿÀÀÿÿÀ€ÀÿÿÀ€ÀÿÿÀ€àÿÿ€ÀàÿÿÀàÿÿ àp?ÿÿ ppÿþ 0xÿþ 88ÿþ 8ÿü ÿüÿø €ÿø €ÿÿø Àÿÿð
àÿÿð
pÿÿð
€ÿÿà
€ÿÿàÀÿÿÀ
ÀÿÿÀ
€àÿÿÀ
Ààÿÿ€ ðàÿÿ pðÿÿ 8pÿþ 8ÿþÿü €ÿü Àÿø
àÿø
8ÿø
€ÿð
€ÿà
€ÀÿàÀÀÿÀ
ààÿ€ppÿxÿþüÀøðð |àÀàÿð~xøøø xxxx<<<    Wüÿ€ 8ÀpÀààÀ`€p€0€0€8  €€€ÀÀÀ
Àààààðpp
 x8<<<<
 €` €Æ€Ç€ÇÀÀÇðÀÇÿ€À?ÇÿÿÀ
ÃÿÇÿÿÀ €ÿÇÿÿÀð?ÿ‡ÿÿÀ qÿÿÿ‡ÿÿ€ qÿÇÿÿ€ ðÿÇÿÿ€
øÿ‡ÿÿ€
øÿÿÿ€
øÿÿÿÿÿ øÿÿÿ‡ÿÿ?üÿÿÿ‡ÿÿ
ÿüÿÿÿ‡ÿÿ Àÿü?ÿÿÿÇÿÿ ÿÿÿü?ÿÿÿÇÿþ ÿÿÿü?ÿÿÿÿþ ÿÿþ?ÿÿÿÿü ÿÿþ?ÿÿÿÿü ÿÿþÿÿÿÿü?ÿÿÿÿÿÿ‡ÿø ?ÿÿÿÿÿÿ‡ÿø ÿÿÿÿÿÿÇÿø ÿÿÿÿÿÿÿð ÿÿÿ‡ÿÿÿÿà ÿÿÿÇÿÿÿÿà ÿÿÿÇÿÿÿÿà ÿÿÿãÿÿÿÿÀÿÿÿãÿÿÿÿÀ
ÿÿñÿÿÿÿÀ
ÿÿñÿÿÿÿÀ
?ÿÿðÿÿÿÿ€
ÿÿøÿÿÿÿ ÿÿøÿÿÿÿ ÿÿüÿÿÿ ÿÿüÿÿÿÿÿü?ÿÿþ ÿÿþ?ÿÿþ ÿþÿÿü ?ÿÿÿÿü ÿÿÿÿø ÿÿÿÿø ÿÿÿþ?ð ÿÿÇÿþ?ðÿÿãÿü?à
ÿáÿü?à
?ÿñÿþ?À
ÿðÿüÀ
ÿøÿø€
ÿøø€
ÿüøü?øþ?þ?øþÿøüÿøøÿ‡øðÿãøàÿáùà?ññÀøñ€ üpüp€€D   ll©Ô£ÿ1  Büÿ?ÿÀÿàÿÿð ÿÿøÿøüüüüðüðþðþàÿ àÿÀÿÀÿ€€€€?€?À?À
ÀÀÀààððø
øøøü`üðüðüðüøü
þà<
þ?à<
þ?€<
ÿ<
àÿÿ
ðÿÿ
üÿÿ€`sÿÿÿ€ pãÿÿÿ€ xÃÿÿÿ€ |ƒÿÿÿ€ þÿÿÿÀ xÿÿÿÀ 8ÿÿÿÀ 8ÿÿÿÀ8ÿÿÿà ÿÿÿà ÿÿÿà ÿÿÿà ÿÿÿà ÿÿÿà ÿÿÿà ÿÿÿà ÿÿà €ÿÿà €ÿÿð €ÿÿð Àÿÿð Àÿÿð à?ÿÿð à?ÿÿðp?ÿÿð 8?ÿÿð 8ÿÿð ÿÿð< ÿÿð8 ÿÿð8 ÿÿð8 ÿÿð8ÿÿð8 €ÿÿð8 €ÿÿðp Àÿÿðp Àÿÿøx
àÿÿøx
`ÿÿøp
pÿÿøp8ÿÿøð
ÿÿøð
ÿÿøp
ÿÿøð
ÿÿøà
ÿøà
€?ÿøà
À?ÿøÀà?ÿøÀàÿøÀpÿø€8ÿø€<ÿø€ ÿøÿøÿøÿðƒÿðƒÿøÁÿøàÿø`ÿø88øxøx ?øp?øp¿øàÿøàÿøàùÀ?ù€?û€
ÿ€þþüü||| |<<>>>     BüÏ>Àxàððp Çüx8< pÜpÎpÞàï 
àçÀçÀó€s€€s€;€3À1À
ÀÀÀ à à ppx
888`ð ð ðø
†à<
‚?à<
Æ?€<
Ç<
àÇÿ
ðÇÿ
üçÿ€`ÿÿÿ€ pÿ€ xÿ€ |ÿ€ ÿÀ ÿÀ ?ÿÀ ?ÿÀ?ÿà ÿà ÿà ÿà ÿà ÿà ÿà ÿà ÿà ÿà ÿð ÿð ÿð ÿð ÿð ÿðÿð ?ÿð ?ÿð ÿð< ÿð8 ÿð8 ÿð8 ÿð8ÿð8 ÿð8 ÿðp ÿðp ÿøx
ÿøx
ÿÿÿøp
ÿÿÿøp?ÿÿÿøð
ÿÿÿøð
ÿÿÿøp
ÿÿÿøð
ÿÿÿøà
ÿÿÿøà
ÿÿÿøà
ÿÿÿøÀÿÿÿøÀÿÿÿøÀÿÿø€?ÿÿø€?ÿÿø€ÿÿøÿÿøÿÿøÿÿðÿÿðÿÿøÿÿøÿÿøÿø8?ÿøxÿøx ÿøpÿøpÿøàÿøàÿøàùÀ?ù€?û€
ÿ€þþüü||| |<<>>>     BüÏ>Àxàððp Çüx8< pÜpÎpÞàï 
àçÀçÀó€s€€s€;€3À1À
ÀÀÀ à à ppx
888`ð ð ðøü
†à?ü
‚ÿÿü
Æ?ÿÿü
Çcÿÿü
àǃÿÿü
0ǃÿÿü
çƒÿÿü`süÿÿü pãðÿÿü xÃÿÿþ |ƒ€ÿÿþ þ€ÿÿþ x€ÿÿþ 8€ÿÿü 8Àÿÿü8Àÿÿü Àÿÿü Àÿÿþ àÿÿþ àÿÿü àÿÿü àÿÿü àÿÿüpÿÿü €`ÿÿü €pÿþ €pÿþ Àpÿü Àpÿü à8ÿÿü à8ÿÿüp8ÿÿü 88ÿü 8ÿü ÿü ÿø ÿø ÿø ÿøÿø €ÿø €€ÿð À€ÿð À€?ÿø
à€?ÿø
`€?ÿð
pÀ?ÿð8À?ÿð
À?ÿð
àÿð
à?ÿð
ð?ÿà
p?ÿà
€8?ÿà
À8?ÿÀà<?ÿÀà?ÿÀpÿ€8?ÿ€<?ÿ€ ?ÿ?þ?þ?þƒ€?þƒ€?üÁÀ?üàÀ?ü`à?ø8`?øp?ø 0?ð8?ð¸?àø?àü?à|?À>€>€
€ŽÎüü||| |<<>>>     W0øþ€ 8€pÀààÀà€ €0€    €€€
ÀÀÀààððø
 øàxà|ÀÀ8ðÀ8ÿÿÀ8|ÿÿà
À8|ÿÿà
à|ÿà øüÿà
þüÿà
<ÿÿüÿð
|ÿüÿð üÿþ?ÿà ÿüÿþ?ÿà ÿüÿþ?ÿà ÿþ?ÿÿ?ÿàÿþ?ÿÿÿà ÿþ?ÿÿÿà ÿþ?ÿÿÿð ÿÿÿÿÿð ÿÿÿÿÿð ÿÿÿÿÿð ÿÿÿÿÿð ÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿà ÿŸÿÿÿà ÿÿÿÿð ÿÿÿÿà ?ÿÿÿÿà ?ÿÿÿÿà ÿÇÿÿÿà ÿÇÿÿÿàÿÇÿÿÿà ÿÇÿÿÿà ÿãÿÿÿà ÿãÿÿÿÀ ÿáÿÿÿÀ ÿñÿÿÿÀ ÿñÿÿÿÀ
ÿðÿÿÿÀÿøÿÿÿÀ
øÿÿÿÀ
øÿÿ€
?üÿÿ€
?üÿÇÿ€
üÿÇÿ€
üÿÇÿ€
þ?ÿÇÿ€þ?ÿÇÿÿ?ÿÇÿþÿ‡ÿ€
ÿÿÇÿÿÿÇÿÿÿÇÿÇÿÇþ?ÇÿÇþÃÿÇþãÿÇüãÿ‡üãÿÇüñÿÇüñÿÇøùÿÇøøÿÇø øÿÏø|Ïð|Çà>?Çà?ÇàÇÀŸÇ€Ç€ ÏǀÇǀGÇÇÇÆæä ðp0l   ––©Ô£ÿ1  Bøÿÿ€ÿÿàÿÿð ÿÿøÿøþøüüøü?ðþðþàÿ àÿÀÿ€ÿ€€ÿ€ÿ€ÿÀÀÀ
?à?à?ààÀàààáàááà?áàà?ñàðÀñàðÀðñàÀøúà?øþà?ÿðð?ÿðø?ÿøüÿøçÇÿøãÿüàÿüðÿüàÿüàÿüðÿüpÿüpÿüxÿü8ÿü8ÿþ8ÿþ<ÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€ÿÿ€ÿÿ€ÿÿ€ÿÿƒ€ÿÿƒ€€ÿÿÀ€ÿÿƒ€€ÿÿƒ€Àÿÿƒ€Àÿƒ€Àÿ€à?ÿÀà?ÿ€à?ÿÀð?ÿÀpÿÀpÿƒ€8ÿÁÀ8ÿÀ8ÿÀÿ€ÿÀÿÀÿÀÿÀÿÁ€ÿÁÀƒÿáÀƒÿÁ€ƒÿÀÁÿã€Áÿã€áÿ〠àÿá€ðÿá€pÿá€pã8ã8ã?ã?ã ããããããÇãÃÃ
ãÂcÆqÌ9è<øððð
ððøøøøøø øx|||<<    Bø¿|€ðaàáðð Çüx88x 9à8à8ààÀàààáàááà8þà>ðð?ðø?Ÿøüÿøÿÿÿøÿÿÿüÿÿÿüÿÿÿüÿÿÿüÿÿÿüÿÿÿüÿÿüÿÿüÿÿü?ÿÿü?ÿÿþ?ÿÿþ?ÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿƒ€ÿÿÿƒ€ÿÿÿÀÿÿÿƒ€ÿÿÿƒ€ÿÿÿƒ€ÿÿÿƒ€ÿÿÿ€ÿÿÿÀÿÿÿ€ÿÿÿÀÿÿÿÀÿÿÀÿÿƒ€?ÿÿÁÀ?ÿÿÀ?ÿÿÀÿÿ€ÿÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿÁ€ÿÿÁÀÿÿáÀÿÿÁ€ÿÿÀÿÿã€ÿÿã€ÿÿ〠ÿÿá€ÿÿá€ÿá€ÿã?ÿã?ÿãÿãÿã ÿãÿãÿãÿãÿãÿãÿãÿÃ
ÿÂÆÌ?è?øððð
ððøøøøøø øx|||<<    Bø¿|€ðaàáðð Çüx88x 9à8à8ààÀàààáàááà8ÿøà>øð??üø?ž?üüx~?üçÆ ãþcþqü9ø<øððð
ððøøøøøø øx|||<<    W@øž 8€ðÀàÀàà€à€p€p0 88 €
€€ÀÀàÀàààáÏàaÇàÇà9ÃÇàqãÃðñÿãðñÿãðñÿãøñÿãðøÿãðøÿãðøÿãðøÿãøðÿãøøÿáøøÿñøøÿñøøÿðøüðøüðøüøøüðøþ?ðøþ?ðøþ?øüþøüþøüÿøüÿü|ÿü|ü<ü|ü|?ü|?ø|?ø~Çü~Çü~Çü<Çü<ãü<ãü|ãü>áü~ñü~ñü~ñü<ñþ<ðþ<øþ< ü~>ü~>|~|~>|?<>?>?? ÇÇ çœçœãœóœsœqœ9<<
<801    Ê Ê ©Ô£ÿ1

 
 
Bü
ÿ
ÿ€
ÿÿÀ
ÿÿà

ÿÿð
ÿø
þø
üü
øü
øþ
ðþ
ðþ

àÿ
Àÿ
€ÿ

€
€
?€
€


à
à
?ð
?ð
ð
ð
ü
ü


cþ
wþ
7þ
7ÿ
7ÿ
7ÿ
7ÿ€
3ÿÀ

;ÿÀ
;þÀ
þà
þà
üà
 ÿð
þp

þp


ÿ8
 ÿ8
ÿ8
ÿœ
ÿœ
ÿŒ
ÿÎ
ÿÆ

ÿÆ
Ç
æ
ç
?æ
¿æ
¿ç
¿ç

Ÿó
ßó
ßã€
Ïã€
ïñ€
ïñ€
oñ€
où€

où€
gù€
7ý€
7ý€
7ý€
3ý€
;üÀ
;þÀ

þÀ
þÀ
üÀ
þÀ

þÀ

þÀ

þ@

ÿ@


ÿ`

ÿ`
ÿ
ÿ 
ÿ 
 
 
?à

¿ð
¿ð
Ÿð
ßð
ßð
Ïð
oø
oøwø
3ø
;ø
ü
ü
 ü
 üü
ü
ü
ü
ü
ü
ü


ü

|
|
<
<
<
<

<
<
<
<
> 
 

 
 
Bü
ÿ
|€
ðÀ
àñà

Çüp
 x
8
<
8œ
xž
pŽ
pÎ


àÇ
ÀÇ
ۍ
c
c€
s€
3€
€


à
 à
8ð
9ð
}ð
}ð
ü
ü


þ
þ
?þ
?ÿ
?ÿ
?ÿ
?ÿ€
?ÿÀ

?ÿÀ
?þÀ
þà
þà
üà
ÿð
þp
þp

ÿ8
ÿ8
ÿ8
ÿœ
ÿœ
ÿŒ
ÿÎ
ÿÆ

ÿÆ
ÿÇ
ÿæ
ÿç
ÿæ
ÿæ
ÿç
ÿç

ÿó
ÿó
ÿã€
ÿã€
ÿñ€
ÿñ€
ñ€
ù€

ù€
ù€
?ý€
?ý€
?ý€
?ý€
?üÀ
?þÀ

þÀ
þÀ
üÀ
þÀ
þÀ
þÀ
þ@
ÿ@

ÿ`
ÿ`
ÿ
ÿ 
ÿ 
ÿ 
ÿ 
ÿà

ÿð
ÿð
ÿð
ÿð
ÿð
ÿð
ø
øø
?ø
?ø
ü
ü
ü
üü
ü
ü
ü
ü
ü


ü

|
|
<
<
<
<

<
<
<
<
> 
 

 
 
Bü
ÿ
|€
ðÀ
àñà

Çüp
 x
8
<
8œ
xž
pŽ
pÎ


àÇ
ÀÇ
ۍ
c
c€
s€
3€
€


à
 à
8ð
9ð
}ð
}ð
ü`>
t~
4>
4?
4?
4?
4€
0À

8À
8À
à
à
à
ð
ð

 ø
ø
ğ
ü
ü
þ
þ

þ
Aÿ
@þ
@ÿ
þ
 þ
 
 


Ð
Ѐ
À€
è€
è€
h?€
h?€

l?€
d?€
4€
4€
4€
0€
:À
:À

À
À
À
À
 À

 à
à
à
à
Aà
`à
 à

 ð
 ð
ð
Ðp
Ðp
Èp
hx
hx


`x
px
2x
:8
<
<
 |
 |ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü


ü

|
|
<
<
<
<

<
<
<
<
> 
 

 
 
jø
ü


8€
ð€
àÀ
àÀ
À`
€`
€p
€0

8
8
À
 €
 À
 À
 À
 À
 à
à


à
á
ñ
ñ
ó
ø
ù€
ù€

üÀ
üÀ
üÀ
|`
~`
~p
~0
~8

~8
¾8
¿
¿
ÿ
_
_˜
_˜


/Œ
/œ
?œ
Ž
Ž
Î
Æ


Æ
 â
 â
 â
ò
ó
ñ


ù
û
ù
ù
ù
ý€
ü€

ü€
ü€
þÀ
þ@
~@
¾@
Ÿ@_
_
o
/€
/€
7€
€
€€

€
À
À
À
€
€•
 
 
 
 
“video g

cload umb1 1 1
cload umb2 2 1
cload umb3 3 1
cload umb4 4 1
cload umb5 5 1
cload umb6 6 1

start:

cfade 5 240 130 1

color 5
chgcolor 5 @color
set keycount 0
text 0,310,"(F1 - Help)"
text 580 310 "(Esc - Quit)"
text 30 0 "What Letter Does This Start With?"
wait:
waitkey
ifkey u animate "U" animate
ifkey f1 help
set keycount @keycount+1
if @keycount==4 exit
noise 100,300,20
goto wait

exit:
color 0
text 30 0 "What Letter Does This Start With?"
color 5
text 70 0 "Let's Try A Different Picture"
waitkey 200

cfree 1 - 6

exit


help:
opengl help
call help
goto start


animate:
note 200,20,10
note 180,20,10
note 160,20,10
note 140,20,10

color 0
text 30 0 "What Letter Does This Start With?"
text 0 310 "(F1 - Help)"
text 580 310 "(Esc - Quit)"
window 0 0 639 30
set center on
color 5
text "Umbrella"
set center off
window

cfade 10 250 140 2
cfade 10 260 150 3
cfade 10 270 160 4
cfade 10 280 170 5
cfade 10 290 180 6
cfade 10 300 180 4
cfade 10 310 180 1
cfade 10 310 170 1
cfade 10 310 160 1
cfade 10 310 150 1
cfade 10 310 140 1
cfade 10 310 130 1
cfade 10 310 120 1
cfade 10 310 110 1
cfade 10 310 100 1

cfade 10 320 110 2
cfade 10 330 120 3
cfade 10 340 130 4
cfade 10 350 140 5
cfade 10 360 150 6
cfade 10 370 150 4
cfade 10 380 150 2
cfade 10 390 150 1
cfade 10 390 140 1
cfade 10 390 130 1
cfade 10 390 120 1
cfade 10 390 110 1
cfade 10 390 100 1
cfade 10 390 90 1
cfade 10 390 80 1
cfade 10 390 70 1

cfade 10 400 80 2
cfade 10 410 90 3
cfade 10 420 100 4
cfade 10 430 110 5
cfade 10 440 120 6
cfade 10 440 120 4
cfade 10 440 120 1
cfade 10 440 110 1
cfade 10 440 100 1

cfade 10 450 110 2
cfade 10 460 120 3
cfade 10 470 130 4
cfade 10 480 140 5
cfade 10 490 150 6
cfade 10 490 150 4
cfade 10 490 150 3
cfade 10 490 150 2
cfade 10 490 150 1
cfade 10 490 140 1
cfade 10 490 130 1
cfade 10 490 120 1
cfade 10 490 110 1
cfade 10 490 100 1
cfade 10 490 90 1
cfade 10 490 80 1
cfade 10 490 70 1
cfade 10 490 60 1
cfade 10 490 50 1
cfade 10 490 40 1
cfade 10 490 30 1
cfade 10 490 20 1
cfade 10 490 10 1
cfade 10 490 0 1

cfree 1 - 6
exit  3 Responses to “Category : Science and Education
Archive   : ALPHA-4.ZIP
Filename : UMBRELLA.GL

 1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

 2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

 3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/