Category : Science and Education
Archive   : ALPHA-4.ZIP
Filename : TURTLE.GL

 
Output of file : TURTLE.GL contained in archive : ALPHA-4.ZIP
ËÍturtle1.clp“ turtle2.clpjturtle3.clp"turtle4.clpÒ,turtle5.clpª7turtle6.clpÕAturtle7.clpKturtle8.clp½Sturtle9.clpÊ[turtle10.clp‘cturtle11.clpkturtle12.clplrturtle13.clpVyturtle14.clpN€turtle15.clp:‡turtle16.clp-Žturtle17.clp$•turtle18.clpœturtle19.clp1£turtle20.clpuªturtle21.clpæ±turtle22.clpÕ¸turtle23.clpØ¿turtle24.clpáÆturtle25.clpÎturtle.txtÂ
Â
¡eÄsÿ1¨¨lðø ðø øøøø øø øÀcø øÀãø øÀãð øàãð øàãð øàãðøÀçð øÀÇð øÀÇð øÀÇð øÀÇð øÀð ðp ¨M€àøüÿ?ÿ€?ÿÀ?ÿð?ÿø?ÿüÿþÿÿÿÿÿþÿÿÿàÿÿðÿÿøÿÿøÿÿøÿÿÿþÿþ8ÿÿÿÿÿÿ€ÿÿ€ÿÿ€ÿÿÿÿÿÿÿþ?ÿþÿüÿøÿð¨i¨¨B?üÿ ÿþÿ€
ÿÿÿ€
ÿÿÿ€
ÿ€ÿÿÿðÿÿ ÿðÿÿ ÿøÿÿ ÿøÿÿ ÿøÿÿ ÿüÿÿ ÿüÿÿ ÿøÿÿÿøÿÿ ÿøÿÿ ÿøÿÿ ÿøÿÿ ÿøÿÿ ÿøÿ ÿ ÿ ÿø ÿ ÿà? ÿø ÿü
ÿ
ÿ
ÿÿÿ€ÿðÿøÿþÿÿÀÿðÿø?ÿü?ÿþÿÿ€ÿÀ ÿ¿ÿÿà ÿÿÿà ÿþÿÿð ÿüÿÿø ÿøÿÿà ÿø?ÿÿø ÿðÿÿþ ÿàÿÿþ ÿàÿÿÿ ÿÀÿÿÿ ÿ€ÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿþÿÿÿ€? ÿüÿÿÿÀ? ÿøÿÿÿà ÿðÿÿÿð ÿðÿÿÿð ÿàÿÿÿà ÿÀÿÇÿà ÿÿƒÿàÿþÿÿàÿüÿÿà?ÿðÿÿÀÿàÿÿ€ÿÿ‡ÿÿþÿþÿøÿüÿàÿð?ÿþÿøÿà?ÿÿðÿÿ€x
i¨¨¨¨™ÿÿ ?ÿÿÀ?ÿÿàÿÿðÿÿÿðÿÿÿøÿÿÿøÿÿÿüÿÿÿø ÿÿÿðÿÿÿðÿÿÿðÿÿÿà
ÿÿÿÀ
üÿÿÿÀ
?ÿøÿÿÿÀ€ ÿþÿÿ€ÿüÿÿÿÿÿÿþ ÿÿÿ?ÿÿÿÿ ÿÿÿ€?ÿþÿÿ ÿÿÿÀ?ÿþ?ÿÿ€ÿÿÿÀÿþÿÿ€ÿÿÿàÿþÿÿÀ ÿÿÿàÿüÿÿÿÀ ÿÿÿðøÿÿÿàÿÿðÿÿÿà ÿÿðÿÿÿà ÿÿðÿÿÿÀ ?ÿÿðÿÿÿ€ ?ÿÿàÿÿÿ
ÿÿàÿðÿÿÿ
ÿÿàÿüÿþ
ÿÿÀÿþ?ÿüÿÿ€ÿÿÿø
ÿÿ€ÿÿ€ÿð
ÿÿ€?ÿÿ€ÿà ÿÿ?ÿÿÀÿÀ ?Àÿÿà€ ÿÿàÿÿÿðÿÿÿø ÿÿÿð8ÿÿÿð|ÿÿÿðü ÿÿÿàüÿÿÿÿàüÿÿÿàüÿ€ÿÿÀx?À?ÿÿÀ àÿÿ€àÿÿ€ðÿÿ€0ÿðÿà7i¨¨¨¨œÿà þÿÿ ÿüÿÿþ ?ÿøÿÿÿø ÿÿðÿ ÿÿàÿÿÿÀ?ÿÿàÿÿÿðÿÿÿÀÿÿÿðÿÿÿ€ÿÿÿðÿÿÿ€ÿðÿÿÿ€ÿÀ?àÿÿÀÿÀÀÿÀÿ‡€€àðÿÿàðÀÿøpÀü8€>ÿ?ÿ€ ?ÿÀ ?ÿð ?ÿø <?ÿü €<ÿþ €xÿÿ Àðÿàðÿ
ÿüàÿ
ð?ÿàþ ààÿÀðÿÿà€xÿÿð€<ÿÿø€ÿÿøÿÿøÿÿ€ÿþÀÿþ8àÿÿÿ<àÿÿÿ€xøÿÿ€sÿðÿþÿÿ€ÿðÿüÿÿ?Àðÿðÿÿpÿàÿÿ8ÿ€ÿþþ?ÿþüÿüðÿø Àÿð €Àà`MiÓ
Ó
¡eÄsÿ1¨¨làø ðø øøøø ðø ñÀgø ñÀçð ðÀçð ðÀçð ðÀçð ðÀçððÀÇð ðÀÇð ðÀÇð ðÀÇð ðÀÇð ðÀð ðp €¨8€Àøüþÿÿ€?ÿÀ?ÿà?ÿà?ÿðÿøÿøÿðð?ùðÿþÿÿÿÿÿÿ€ÿÿ€ÿÿÿðÿðÿçøÿÿüÿÿüÿÿøÿÿðÿÿðÿÿðÿÿðÿÿàÿà?ÿÀÿ€ÿü¨i¨¨-<üÿ ÿþÿ€
ÿþÿ€
ÿÿÿ€
ÿÿ€ÿÿÿàÿÿ ÿðÿÿ ÿøÿÿ ÿøÿÿ ÿøÿÿ ÿøÿÿ ÿøÿÿ ÿøÿÿÿøÿÿ ÿøÿÿ ÿøÿÿ ÿøÿÿ ÿøÿÿ ÿøÿ ÿ ÿ ÿü
 ÿ ÿà? ÿø ÿþ
ÿ
ÿ?
ÿÿÿÀÿøÿþÿÿ€ÿàÿðÿø?ÿø?ÿü?ÿþÿþÿ ÿþÿÿ€ ÿþÿÿÀ ÿþÿÿþ ÿþÿÿÿ€ ÿüÿÿÿÀ ÿøÿÿÿà ÿðÿÿð ÿðÿÿð ÿà?ÿÿð ÿÀ?ÿÿð ÿ€?ÿÿø ÿÿÿÿ ÿþÿÿÿ€ ÿüÿÿÿ€? ÿøÿÿÿ€ ÿðÿÿÿ ÿðü?þ ÿàø?þ ÿÀøþ ÿ€øþÿþø?üÿüü?ü?ÿðÿüÿàÿÿøÿÿÿðÿþÿàÿøÿ€ÿàø?ÿÿüÿð?ÿÿøÿÿ€ü
i¨¨¨¨™ÿÿ ?ÿÿ€?ÿÿÀÿÿðÿÿÿðÿÿÿøÿÿÿøÿÿÿüÿÿÿø ÿÿÿðÿÿÿðÿÿÿðÿÿÿà
ÿÿÿÀ
ðÿÿÿÀ
ÿøÿÿÿ€€ ?ÿüÿÿÿ€ÿþÿÿþÿÿ€ÿþ ÿÿÿ?ÿÿÿÿ ÿÿÿ€?ÿÿÿÿ ÿÿÿ€?ÿþÿÿ€ÿÿÿÀÿþÿÿ€ÿÿÿàÿþÿÿÀÿÿÿàÿüÿÿà ÿÿÿðøÿÿÿàÿÿðÿÿÿà ÿÿðÿÿÿà ÿÿðÿÿÿÀ ?ÿÿðÿÿÿ€ ?ÿÿàÿÿÿ€ ?ÿÿàÿÿÿ
ÿÿàÿüÿþ
ÿÿÀÿþ?ÿüÿÿ€ÿÿÿø
ÿÿ€ÿÿ€ÿø
ÿÿ€ÿÿ€ÿà
ÿÿ?ÿÿÀÿÀ àÿÿàÿÿðÿÿðÀ ÿÿÿøÀÿÿÿøàÿÿÿðàÿÿÿðÀÿÿÿðÀþÿÿÿà€ÿÿÿàÿ€?ÿÿÀ?À?ÿÿÀ àÿÿÀàÿÿ€ðÿÿ€8ÿøÿà7i¨¨¨¨˜ÿð þÿÿ€ ÿüÿÿÿ ÿøÿÿÿü
ÿÿøÿ€ÿÿàÿÿÿàÿÿàÿÿÿðÿÿÿÀÿÿÿøÿÿÿ€ÿÿÿðÿÿÿ€ÿðÿÿÿ€ÿà?áÿÿÀÿÀ?ÀÿÀÿ‡À€ààÿÿøðàÿüp€?þ8€?ÿÿ€ ?ÿÀ ?ÿà ?ÿà <?ÿð €<ÿø €xÿø ÀpÿðÀðð
ÿðà?ùð ÿÿÿàÿþ ààÿÿÀðÿÿÀxÿÿ€€<ÿÿ€€ÿÿÿðÿð€ÿçøÀÿÿüàÿÿü<àÿÿøxøÿÿð`ÿðþÿÿðÿðüÿÿð?óðÿðÿÿðxÿàÿÿà8ÿÀÿàþ?ÿÀüÿ€ ðÿ Àü €Àà`Mi°
°
¡eÄsÿ1¨¨lü øü øøøø øø ø€cø øÀcø øÀcø øàãø øàãø øàãøøàãø øÀãø øÀãø øÀçø øÀÇø øàø ø@p à¤8€àüÿÿ€ÿÀÿàÿðÿðÿðÿààÿóøÿøÿüÿüÿüüøðÿñÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿàÿÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿ€ÿÿüð-¨i¨¨B?üÿ€
þÿ€
ÿþÿÀ
ÿÿÿÀ
ÿ€ÿÿ€ÿàÿÿ ÿðÿÿ ÿøÿÿ ?ÿøÿÿ ?ÿøÿÿ ?ÿüÿÿ ?ÿüÿÿ ?ÿøÿÿ?ÿøÿÿ ?ÿøÿÿ ?ÿøÿÿ ?ÿøÿÿ ?ÿøÿÿ ?ÿøÿ ? ÿ ? ÿ€? ÿü

ÿ€ ÿð ÿü ÿþ
ÿ€
ÿ€
ÿ
ÿÿÀÿðÿüÿÿÀÿðÿðÿü?ÿþ?ÿþÿ€ÿøÿþ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ€ ÿþÿÿÿ€ ÿþÿÿÿ€ ÿþÿÿÀ ÿüÿÿÀ ÿøÿÿà ÿøÿÿð ÿàÿÿÿø ÿàÿÿÿø ÿÀÿÿÿø
ÿ€ÿÿÿø?
ÿÿÿø? ÿþøð ÿüøp ÿø?øp ÿð?øp ÿð?øp ÿÀ?‡øp ÿÀ‡üð ÿçÿàÿþÿÿà?ÿøÿÿÀÿàÿÿÿ€ÿüÿðÿüÿð?ÿÀÿþÿø?ÿÿüÿÿÀþ
i¨¨¨¨™ÿÿ ÿÿÀ?ÿÿàÿÿðÿÿøÿÿÿøÿÿÿüÿÿÿüÿÿÿü ÿÿÿøÿÿÿðÿÿÿðÿÿÿðÿÿÿà
€ÿÿÿÀ
ÿðÿÿÿÀ€ ÿüÿÿÀÿþÿÿ?ÿÿ€ÿÿ ÿÿÿ?ÿÿ€ÿÿ ÿÿÿ€ÿÿ€ÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿÿ€ÿÿÿÀÿþ?ÿÿÀ ÿÿÿàÿþÿÿÀ ÿÿÿðÿþÿÿà ÿÿðøÿÿàÿÿøÿÿÿð ?ÿÿøÿÿÿà ?ÿÿøÿÿÿà ?ÿÿðÿÿÿÀ ÿÿðÿÿÿ€ ÿÿà€ÿÿ€ ÿÿàÿþ?ÿÿ
ÿÿàÿþ?ÿþÿÿÀÿÿÿü
ÿÿÀÿÿ€ÿø
ÿÿ€ÿÿÀÿð
ÿÿ€ÿÿàÿàpþ?ÿÿðÀø€?ÿÿøø€ÿÿøø€ÿÿøø€ÿÿÿüx€ÿÿÿøx ÿÿÿø
ÿÿÿðÿÿÿÿðÿ€ÿÿà€?ÿÿà?À?ÿÿà àÿÿÀðÿÿÀøÿÿ€8ÿüÿÀð7i¨¨¨¨œÿð >ÿÿ€ ?üÿÿÿ ÿøÿÿÿü
?ÿøÿ€ÿÿðÿÿÿàÿÿàÿÿÿð?ÿÿàÿÿÿøÿÿÿÀÿÿÿøÿÿÿ€ÿÿÿðÿÿÿ€ÿàÿÿÿÀÿÃàÿÀÿÀ€àðÿÿ‡à€ðàüxÀ?ÿÀÿ€€ÿÀ ÿà ÿð ÿð ÿð €ÿàà€<ÿóø ÀxÿøÀðÿü óàðÿü ÿÿÿðÿü ðsðü àøø ÀxðÿÀñÿÀ€ÿÿÀ€ÿÿÀÿÿÀÀÿÿÀàÿÿÀàÿÿàðÿÿÀ<xÿÿÀ`?øÿÿÿÀÿøüÿÿÀ?ÿðøÿÿÀxÿðÿÿ€8ÿÀÿÿÿü þð øà
€€ÀÀàpMi°
°
¡eÄsÿ1¨¨lü ðü øøðø ðø ñ€cø ñÀcø ðÀãø ðÀãø øÀãø øÀãøðÀãø ðÀÇø ñÀÇø ñÀÇð ñÀÇð ðÀø ðp €¤8€àøøüþþÿ?ÿ?ÿ?üøüÿðÿøÿøÿüÿüøðáþóÿÿÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿàÿÿàÿÿàÿÿàÿÿàÿÿàÿÿÀÿÿÀÿ?þüð¨i¨¨-8¼ÿ ÿüÿ€
ÿþÿ€
ÿÿÿ€
ÿÿÿÿ€ÿÀÿÿ ÿðÿÿ ÿøÿÿ ÿøÿÿ ÿøÿÿ ÿøÿÿ ÿøÿÿ ÿøÿÿÿøÿÿ ÿøÿÿ ÿøÿÿ ÿøÿÿ ÿøÿÿ ÿøÿ ÿ ÿ ÿø

ÿ ÿà ÿø ÿþ
ÿ
ÿ€?
ÿ
ÿ€ÿàÿøÿþÿÿ€ÿ€ÿÀÿÀ?ÿà?ÿà?ÿàÿàÿð ÿ¿ÿü ÿ?ÿþ ÿÿÿ ÿþÿÿ ÿüÿÿ€ ÿøÿÿ€ ÿøÿÿ€ ÿðÿÿÀ ÿàÿÿà ÿà?ÿÿð ÿ€?ÿÿø ÿ€?ÿÿø
ÿ?ÿÿø? ÿþ?øþø? ÿü?ðxx ÿð?ðx8 ÿð?ð88 ÿð?à80 ÿÀà80 ÿ€ðxp ÿø|pÿþÿÿð?ÿøÿÿð?ÿàÿÿàÿ€ÿÿÀÿÿÿ€ÿü?üÿðøÿ€ÿüÿð?ÿÿüÿÿÀþ
i¨¨¨¨™ÿÿ ?ÿÿ€?ÿÿÀÿÿðÿÿÿðÿÿÿøÿÿÿøÿÿÿüÿÿÿø ÿÿÿøÿÿÿðÿÿÿðÿÿÿà
ÿÿÿÀ
€ÿÿÿÀ
ÿðÿÿÿÀ ?ÿüÿÿÿ€ÿþÿþÿÿ€ÿÿ ÿÿþÿÿ€ÿÿ ÿÿÿ?ÿÿÿÿ ÿÿÿ€?ÿþÿÿ€ÿÿÿÀÿþ?ÿÿ€ÿÿÿÀÿþÿÿÀ ÿÿÿàÿüÿÿà ÿÿÿðøÿÿÿàÿÿðÿÿÿà ÿÿðÿÿÿà ?ÿÿðÿÿÿÀ ?ÿÿðÿÿÿÀ ?ÿÿàÿÿÿ€ ÿÿàÿÿ
ÿÿÀÿüÿþ
ÿÿÀÿþ?ÿþÿÿ€ÿÿÿø
ÿÿ€ÿÿ€ÿø
ÿÿ€ÿÿ€ÿð
ÿÿ?ÿÿÀÿàöÿÿà€‡€>ÿÿð‡À ÿÿðÇÀ ÿÿÿøÇÀÿÿÿøÇÀÿÿÿø‡€ÿÿÿðƒ€ÿÿÿðþÿÿÿàÿÿÿÿàÿ€ÿÿà€?ÿÿÀ ÀÿÿÀàÿÿ€ðÿÿ€8ÿøÿ€ð7i¨¨¨¨˜ÿÀ <ÿÿ€ üÿÿü ÿøÿÿÿü
ÿøÿ ÿÿðÿÿÿàÿÿàÿÿÿðÿÿÀÿÿÿøÿÿÿ€ÿÿÿøÿÿÿ€ÿðÿÿÿ€ÿàóÿÿ€ÿÀ?ÀÿÀÿÃà€àðÿÿ‡øààÿøpÀ?ü8€?þ€þ
ÿ
?ÿ
?ÿ
<?ü
€<ø
€8ü
€pÿðÀðÿø
ã€ðÿø
ÿÿÿàÿü
àsðÿü Àðø
€øð
€<áþ €óÿÿÿÀÿÿÀ€ÿÿÀÀÿÿÀàÿÿà<àÿÿàxxÿÿà@ðþÿÿàÿðüÿÿà?ÿðÿøÿÿà pÿðÿÿÀ8ÿÀÿÿÀÿÿ
ü?þ
øü
Àð €Àà`MiÔ
Ô
¡eÄsÿ1¨¨Wðü ðø ðøðø ñ€gø ñÀçø ñÀçø ñÀçð ðÀçð ðÀçð ðÀçðñÀÇð ñÀÇð ñÀÇð ñÀÇð ñÀ‡ð ðð &¨#€Àððøü?þ?þ?þ?ÿÿÿÿ#þÿÿ€À` | ÿ0ÿ¸?ÿø?ÿüÿüÿüÿþÿþÿþÿüÿü?ÿü?ÿü?ÿøÿðÿðÿÀÿ€ÿpni¨¨8üÿ ÿüÿ€
ÿþÿ€
ÿÿÿ€
ÿÿ€?ÿ ÿÿÀÿÿÿÿðÿÿ ÿðÿÿ ÿøÿÿ ÿøÿÿ ÿøÿÿ ÿøÿÿ ÿøÿÿ ÿðÿÿÿðÿÿ ÿðÿÿ ÿðÿÿ ÿðÿÿ ÿøÿ ÿþ ÿ ÿÀ
ÿþ ÿÀ? ÿð ÿü ÿþ
ÿ?
ÿÿ€ÿÀÿðÿøÿüÿþÿÿ€ÿ€ÿÀ?ÿÀ?ÿàÿàÿàÿà ÿ?ÿð ÿ?ÿà ÿþ?ÿÀ ÿü?ÿà ÿø?ÿà ÿø?ÿð ÿðÿø ÿàÿü ÿÀÿþ ÿ€ÿÿþ ÿÿÿÿ
ÿÿÿÿ€ ÿüÿÿÿ€? ÿüÿÿÿÀ ÿðÿÿÿÀ ÿðñüÀ ÿàñüÀ ÿÀàø?À ÿ€àø?€ ÿàø?€ÿüàø?€ÿøàø?€?ÿàñüÿ€ÿÿþÿþÿÿþÿøÿþÿà?ÿøÿ€?ÿðÿüÿÀÿðÿ€ ÿÿü|
ÿÿÀü"i¨¨¨¨„?ÿÿ?ÿÿ€ ÿÿÀÿÿàÿÿÿðÿÿÿøÿÿÿøÿÿÿøÿÿÿøÿÿÿø ÿÿÿðÿÿÿðÿÿÿà
ÿÿÿÀ
àÿÿÿÀ
ÿðÿÿÿÀ
?ÿüÿÿÿ€þ 
ÿÿüÿÿÿÿþÿÿþÿÿÿþ ÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿ€?ÿþ?ÿÿ€ÿÿÿ€?ÿü?ÿÿ€ÿÿÿÀÿüÿÿÀÿÿÿàÿüÿÿÀ ÿÿÿàøÿÿÿà ÿÿðÿÿÿàÿÿðÿÿÿà ÿÿðÿÿÿÀ ?ÿÿàÿÿÿ€ ?ÿÿàÿÿÿ€ ?ÿÿÀ€ÿÿÿ
ÿÿÀÿøÿþ
ÿÿÀÿüÿü
ÿÿ€ÿþ?ÿøÿÿ€?ÿÿÿø
ÿÿ?ÿÿ€ÿð
ÿþÿÿ€ÿà üÿÿÀÀ <ÿÿàÿÿÿð€ ÿÿÿð€ ÿÿÿøÀÿÿÿðÀ ÿÿÿðÀ ÿÿÿàÀþÿÿÿàÀþÿÿÿÀ€ÿÿÿÀ€ÿÿÀ?À?ÿÿ€ Àÿÿ€ðÿÿ€0ÿøÿ€àLi¨¨¨¨ƒ ü@<ÿü ÿøÿÿð ÿøÿÿÿÀ
ÿÿðÿÿÿþ ÿÿàÿÀÿÿÀÿÿÿàÿÿÀÿÿÿðÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿðÿÿÿ€ÿà?ãÿÿ€ÿÃ?Àÿ€ÿǀ€Àóÿÿÿ‡ÀàÀÿðàÀÿð p€?ø
8€ü?þ
?þ
?þ
<?ÿ
8ÿ
xÿ
€ðÿ
ÀàçÀàÿÿÿàþ
àÿàÿ
Ààÿ€ €ðÀ €x` | ÿ0ÿ¸ ?ÿø €?ÿü 8Àÿü xàÿü xðÿþÀÿðÿþÿþÿàÿüÿþóðÿøÿüðÿðÿü 0ÿÀ?ÿü 0ÿ?ÿü ü?ÿø ðÿð Àÿð
€ÿÀÿ€ €ÿ Àp àbi'
'
¡eÄsÿ1¨¨¨-ðð ðð ðð ñð ñ€Ãð ñ€ãðñ€ãð ñ€ãð ñÀãð ñÀçð ðÀçð ðð €%¨#€àøüÿÿ€?ÿÀ?ÿÀ?ÿà?ÿàÿÃðÿÇøÿÿüÿÿüÿþÿþ?ÿþÿüÿàÿÀÿóÀÿÿàÿÿàÿÿàÿÿàÿÿàÿÿàÿÿÀÿÿ€ÿÿ€ÿþÿøàl¨i¨¨¨?üü üþ þþ ÿ€þ ÿÀÿþ ÿàÿþ ÿðÿþ ÿðÿÿÿðÿÿ ?ÿðÿÿ ?ÿðÿÿ ?ÿðÿÿ ?ÿøÿþ ?ÿþ ?ÿþ ? ÿ ÿø ÿ ÿà ÿð ÿü ÿþ
ÿ?
ÿ
ÿ€ÿàÿüÿþÿÿÀÿðÿð?ÿø?ÿü?ÿðÿüÿÿ€ ÿŸÿÿÿ€ ÿþÿÿÿÀ ÿþÿÿÿÀ ÿüÿÿÿÀ ÿøÿÿÿà ÿøÿÿÿà ÿðÿÿÿà ÿàÿÿÿø ÿàÿÿÿü ÿÀÿÿÿü ÿ€ÿÿÿü
ÿÿÿÿü ÿþÿøÿü ÿüÿðü? ÿøÿðü? ÿðÿðø ÿàðø ÿÀðð ÿ€?ðà ÿøÿÀÿþÿÿÿøÿüÿðÿà?ÿÀ ÿ
ÿþ
ÿø
ÿàÿÿøÿà?ÿÿÿ€ÿÿðø
i¨¨¨¨„ÿþ?ÿÿ ?ÿÿ€ÿÿÀÿÿÿðÿÿÿðÿÿÿøÿÿÿøÿÿÿøÿÿÿð ÿÿÿðÿÿÿðÿÿÿðÿÿÿà
€ÿÿÿÀ
ÿðÿÿÿÀ
ÿøÿÿÿÀà ?ÿøÿÿÿ€ÿþÿÿüÿÿÿ€ÿÿ ÿÿüÿÿ€ÿÿ ÿÿþ?ÿÿÿÿ ÿÿÿ?ÿþÿÿ€ÿÿÿ€ÿþÿÿ€ÿÿÿÀÿþ?ÿÿÀ ÿÿÿÀÿøÿÿÀ ÿÿÿàÿÿÿàÿÿÿàÿÿÿà ÿÿàÿÿÿÀ ÿÿÀÿÿÿ€ ÿÿÀÿÿÿ€ ?ÿÿÀÿÿÿ
?ÿÿÀÿþ
ÿÿ€ÿøÿþ
ÿÿ€ÿü?ÿüÿÿ€?ÿþÿø
ÿÿ?ÿÿÿð
ÿÿ?ÿÿ€ÿàÿþÿÿ€ÿÀ€?ÿÿÀ€ ÿÿÿà€ÿÿÿà€ÿÿÿð€ÿÿÿð€ÿÿÿð ÿÿÿðÿÿÿàüÿÿÿÀüÿÿÀþÿÿÀ?ÿÿ€ ?€?ÿÿ€€ÿÿ€Àÿÿ€ÿÿÿÀKi¨¨¨¨‡€üÿ€ ?üÿÿÀ ÿøÿÿü ?ÿøÿÿÿð ÿÿðÿÿÿþ ÿÿàÿÿÿÀ?ÿÿàÿÿÿàÿÿÿÀÿÿÿðÿÿÿ€ÿðÿÿÿ€ÿàùÿÿ€ÿÃàÀÿÀÀÀÿ‡à€àøÿøàðÿüðà?ÿpÀ>ÿ€xÀ?ÿÀ 8€?ÿÀ ?ÿà ?ÿà >ÿÃð<ÿÇø€xÿÿü€ðÿÿüÀðÿþøÃàÿþÿÿÿà?ÿþÀçàÿü€ðÿà€øÿÀ|ÿóÀ<ÿÿàÿÿàÿÿà €ÿÿàÀÿÿà8àÿÿàxàÿÿÀðø~ÿÿ€ÿÿàÿüÿÿ€ÿàÿøÿþàÿðÿøàÿÀààÿ€8þ8üðÀ
€bi, , ¡eÄsÿ1¨¨¨øà øðøð øÃð ñ€ãà ñÀçà ñÀÇà ðà À%¨#€üþÿþ€ü?À?ÿà?ÿÿð?ÿÿð?ÿÿð?ÿÿðÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿ€ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿþ?ÿüÿøÿàþm¨¨i¨¨¨B?þà ?þü ?ÿ?þ ?ÿÿþÿÀÿþ ?ÿðÿþ ?ÿðÿþ ?ÿðÿü ?ÿøÿþ ?ÿþ ?ÿþ ? ÿ€ ÿü ÿ ÿà ÿð ÿü ÿþ
ÿ?
ÿ
ÿüÿ€ÿÀÿðÿàÿøÿüÿþ?ÿþ?ÿþ?ÿþÿÿÿ€ ÿüÿÿÿð ÿüÿÿÿð ÿüÿÿÿð ÿüÿÿÿð ÿøÿÃÿð ÿðÿÃÿà ÿàÿƒÿà ÿàÿƒÿà ÿÀÿƒÿà ÿ€ÿ‡ÿÀ ÿÿÇÿ€ ÿþÿÿÿ ÿüÿø? ÿøÿà? ÿðþ ÿàð ÿà
 ÿÀ ÿ€
 ÿ ÿþ ÿø ÿà ?ÿÀ ÿ
ÿü
ÿð
ÿÀÿþÿøÿà?ÿÿÿÿÿàø
i¨¨¨¨„ÿþ?ÿÿ ?ÿÿ€ÿÿÀÿÿÿàÿÿÿðÿÿÿøÿÿÿøÿÿÿðÿÿÿð ÿÿÿðÿÿÿðÿÿÿàÿÿÿà
€ÿÿÿÀ
ÿðÿÿÿÀ
ÿøÿÿÿ€à ?ÿøÿÿÿÿüÿüÿÿÿÿþ
ÿÿüÿÿÿÿ ÿÿþ?ÿþÿÿ ÿÿÿ?ÿþÿÿ€ÿÿÿ€ÿü?ÿÿ€ÿÿÿÀÿüÿÿÀ ÿÿÿÀÿøÿÿÀ ÿÿÿàÿÿÿàÿÿàÿÿÿÀ ÿÿàÿÿÿ€ ÿÿÀÿÿÿ€<?ÿÿÀÿÿÿ€<?ÿÿÀÿÿþ|?ÿÿÀÿÿþ|ÿÿ€ÿøÿü|ÿÿ€ÿü?ÿøxÿÿ€ÿþÿð8ÿÿ€?ÿÿÿà
ÿÿ?ÿÿ€ÿÀ ÿþÿÿ€À >ÿÿÀÿÿàÿÿÿàÿÿÿð ÿÿÿàÿÿÿàÿÿÿàÿÿÿàüÿÿÿÀþÿÿÀþÿÿ€?ÿÿ€ €ÿÿ€€ÿÿ€ÀÿÿÿþÿLi¨¨¨¨‡€üÿ€ ?üÿÿÀ ÿøÿÿÿ ?ÿøÿÿÿð ÿÿðÿÿÿþ ÿÿàÿÀ?ÿÿàÿàÿÿÀÿðÿÿÿ€ÿðÿÿÿ€ÿÀüÿÿ€ÿÀàÀÿ‡üÀÀÿþ€àðÿÿàðÿþ€ðÀ~ü?ÀpÀ>?ÿàx€?ÿÿð8?ÿÿð?ÿÿð> ?ÿÿð<ÿÿ <ÿþ €xÿÿÀðÿÿÿÀàÿÿÿ€øÃÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÀÇÀÿÿ€àÿÿ€ðÿÿx?ÿþ<?ÿüÿøÿà€þ À<àxàðøü wÿàÿü ÿàÿø ?àÿð àÿÀpÿ8þøà€
€bi´´¡eÄsÿ1¨¨¨¨€øÀ øø øø øø ðø À¨áøãüÿþÿþÿþÿþÿøÿð?ÿüÀ?ÿÿàÿÿàÿÿàÿÿàÿÿàÿÿàÿÿÀÿÿÀÿÿ€ÿÿ€ÿÿÿü</¨¨¨i¨¨¨€?ü€ÿÿ ÿ€ÿ ?ÿÀÿ€
?ÿà?ÿ€
?ÿø?ÿþ?ÿ ?ÿ?þ ?ÿþ ÿ ÿø ÿ ÿÀ ÿð ÿü ÿþ
ÿÃü?ÿÿ€ÿÀÿÀÿàÿàÿàÿàÿàÿü?ÿü?ÿþ?ÿþÿü
ÿþü ÿþ?ø?ü ÿþ?ø?ü ÿü?ø?ü ÿü?ø?ø ÿø?ø?ð ÿø?üð ÿðÿÿÀ ÿàÿÿ€ ÿàÿü ÿÀÿà ÿ€ ÿ
 ÿþ
 ÿü
 ÿð
? ÿð
? ÿà
 ÿÀ ÿÀ
 ÿ ÿþ ÿø ÿð ?ÿÀ ÿ
ÿþ
ÿø
ÿàÿÿøÿàÿÿÿ€ÿÿð?ø
i¨¨¨¨„ÿþ?ÿÿ ?ÿÿ€ÿÿÀÿÿÿàÿÿÿðÿÿÿøÿÿÿøÿÿÿøÿÿÿð ÿÿÿðÿÿÿðÿÿÿàÿÿÿà
ÿÿÿÀ
ÿÀÿÿÿÀ
ÿðÿÿÿÀÀ ?ÿøÿÿÿ€ÿüÿÿøÿÿÿÿþ ÿÿüÿÿÿÿ ÿÿþÿþÿÿ€ÿÿþ?ÿþÿÿ€ÿÿÿ?ÿþÿÿ€ÿÿÿ€ÿü?ÿÿÀ€ÿÿÿÀÿøÿÿÀÀÿÿÿàÿÿÿàÀÿÿÿàÿÿÿàÀÿÿÿÀÿÿÿÀÀÿÿÀÿÿÿ€ÀÿÿÀÿÿÿ€€ÿÿÀÿÿÿ
?ÿÿ€ÿÿþ
?ÿÿ€ÿøÿþ
ÿÿ€ÿü?ÿüÿÿ€?ÿþÿø
ÿÿ?ÿÿÿð
ÿÿ?ÿÿ€ÿà
ÿþÿÿ€ÿÀ €ÿÿÀÿÿÿàÿÿÿàÿÿÿà ÿÿÿðÿÿÿðÿÿÿàÿÿÿàøÿÿÿÀüÿÿÿÀþÿÿÀÿ?ÿÿ€ ??ÿÿ€€ÿÿ€Àÿÿ€ÿÿÿÀKi¨¨¨¨‡üÿ
?üÿÿ€ ÿøÿÿü ?ÿøÿÿÿð ÿÿðÿÿÿþ ÿÿàÿ€?ÿÿàÿÿÿàÿÿÿÀÿðÿÿÿ€ÿðÿÿÿ€ÿááøÿÿÿ€ÿÃãü?à?€ÿÃÿþ?ÀÀÿ‡ÿþ€àøÿÿþàðÿÿþààÿøpÀÿðpÀ?ÿüÀ8€?ÿÿà<ÿÿàÿÿà<ÿÿà<ÿÿà€xÿÿà€ðÿÿÀÀàÿÿÀðàÿÿ€ÿÿÿÀÿÿ€àÿÀÿÿ €àÿü €ð<
x< €€8Àxàðð> À?àÿü ÿàÿø ÃÀÿð 8ÀÿÀàÿ€pþ8øðÀ
€€Mi ¡eÄsÿ1¨¨¨¨Cpðð ðð €%Nÿ€ÿÀÿàÿàÿÀÿþþÿþÿþÿþÿþ?ÿü?ÿü?ÿü?ÿüÿøÿð?ÿðÿÀ¨¨¨¨i¨¨¨¨?þü ?ÿþ ÿÿþ?þ ?ÿþ ?ÿþ ? ÿÀ ÿü ÿ€> ÿàÿÀ
ÿðÿøÿüÿü?ÿþÿþÿþÿ€ÿÀÿÀÿÀÿÀ
ÿŸÿÀ?
ÿÿÀ
ÿÿ€
ÿÿ€
ÿÿ€
ÿÿ€
ÿÿÿþÿþ ÿþÿø ÿü?ÿÀ ÿøÿ€ ÿø ÿð ÿà ÿà ÿÀ
ÿ€ 
ÿ
? ÿþ
? ÿü
? ÿð
 ÿð
 ÿà
 ÿÀ ÿ€
 ÿ ÿþ ÿø ?ÿà ?ÿÀ ÿ
ÿþ
ÿøÿà?ÿþÿøÿàÿÿþÿÿà0
i¨¨¨¨„ÿÿ?ÿÿ ?ÿÿÀ?ÿÿàÿÿðÿÿÿðÿÿÿøÿÿÿøÿÿÿøÿÿÿø ÿÿÿðÿÿÿðÿÿÿðÿÿÿà
ðÿÿÿÀ
ÿðÿÿÿÀ
ÿøÿÿÿÀÿà
?ÿøÿÿÿ€ÿþ`ÿÿüÿÿ€ÿÿðÿÿþ?ÿÿ€ÿÿøÿÿÿ?ÿÿÿÿ€øÿÿÿ€ÿþÿÿ€øÿÿÿÀÿþÿÿÀøÿÿÿÀÿþ?ÿÿÀpÿÿÿàÿøÿÿà ÿÿÿàÿÿÿàÿÿàÿÿÿà ÿÿàÿÿÿÀ ?ÿÿÀÿÿÿ€ ?ÿÿÀÿÿÿ€ ?ÿÿÀÿÿÿ
ÿÿÀÿþ
ÿÿ€ÿø?ÿþ
ÿÿ€ÿþÿüÿÿ€ÿÿÿø
ÿÿ€ÿÿÿð
ÿÿ?ÿÿ€ÿà þ?ÿÿÀà <ÿÿÀÿÿàÿÿÿðÿÿÿð ÿÿÿðÿÿÿðÿÿÿðÿÿÿàþÿÿÀþÿÿÀÿ?ÿÿÀ?ÿÿÀ €ÿÿ€Àÿÿ€Àÿÿ€ÿþþLi¨¨¨¨‡øþÿ€ ÿüÿÿð ÿüÿÿÿ€
ÿøÿÿÿü ÿÿðÿÿÿàÿÿÿàÿ€?ÿÿàÿÿÿðÿÀÿÿÿÀÿÿÿðÿàÿÿÿ€ÿðÿàÿÿÿ€ÿáÿÀøÿ€ÿÃÿàÀÿÃþÀàÿ‡þ€àøÿÿþàðÿþpà?ÿþ xÀÿþ8À?ÿü €?ÿü ?ÿü ?ÿü >ÿø €<ÿð €x?ÿð ÀðÿÀàðÿÿãàÿÿÿààà€ð€ø€< ÀÀ<àxð
ðøþ ÿðÿü ÿàÿø >àÿððÿÀpÿ€8þøàÀ
€€biÃáeÄsÿ1¨¨¨¨¨à?ðøøüðàÇÿ€ÿÀÿÀÿ€ÿ€ÿ€ÿ€?ÿ€?ÿ?þþÿøÿàþ0¨¨¨¨i¨¨¨¨Zÿþÿ
ÿüø ÿàü ÿüÿþ
ÿ
ÿ€
ÿ€ÿ€ÿ€ÿà?ÿðÿøÿøÿøÿøÿð
ÿùÿð
ÿøÿð ÿðÿð ÿðÿà? ÿðÿà? ÿùÿÀ?ÿ€ÿ
ÿü
ÿÀ ÿü~ ÿü ÿø ÿø ÿð ÿà ÿÀ ÿÀ ÿ€ ÿ
 ÿþ
 ÿü
? ÿø
? ÿð
 ÿà
 ÿà
 ÿÀ ÿ€
 ÿ ÿü ÿø ÿà ?ÿ€ ÿ
ÿü
ÿð
ÿÀÿþÿøÿà?ÿÿþÿÿðp
i¨¨¨¨„ÿþ?ÿÿ ?ÿÿ€ÿÿÀÿÿÿàÿÿÿðÿÿÿøÿÿÿøÿÿÿðÿÿÿð ÿÿÿðÿÿÿðÿÿÿàÿÿÿÀ
€ÿÿÿÀ
ÿðÿÿÿÀÿøÿÿÿ€ÿø?ÿøÿÿÿ€ÿüÿÿüÿÿÿþÿÿüÿÿÿÿÿÿþ?ÿþÿÿ€ÿÿÿ?ÿþÿÿ€ÿÿÿ€ÿþ?ÿÿ€ÿÿÿÀÿüÿÿÀÿÿÿàÿøÿÿÀ ÿÿÿàÿÿÿÀÿÿÿàÿÿÿÀ ÿÿàÿÿÿ€ ÿÿÀÿÿÿ€ ÿÿÀÿÿÿ
?ÿÿÀÿÿþ
?ÿÿÀÿþ
ÿÿ€ÿøÿü
ÿÿ€ÿü?ÿøÿÿ€ÿÿÿð
ÿÿ€ÿÿÿà
ÿÿ?ÿÿ€ÿÀ ÿþÿÿ€€ >ÿÿÀÿÿàÿÿÿàÿÿÿà ÿÿÿðÿÿÿðÿÿÿàÿÿÿÀüÿÿÿÀþÿÿÀÿ?ÿÿÀ?ÿÿ€ €ÿÿ€€ÿÿ€ÀÿÿÿüüLi¨¨¨¨ƒðüÿà ?üÿÿðàÿøÿÿÿÀ?ð?ÿøÿÿÿøøÿÿðÿøÿÿàÿÃü?ÿÿàÿáðÿÿÿÀÿñàÿÿÿ€ÿáÇÿÿÿ€ÿÃÿ€ÿÿÿ€ÿÇÿÀàÀÿ‡ÿÀÀÀÿÿ€€àðÿÿ€ààþÿ€ðÀ>ÿ€pÀ?ÿ€8€?ÿ
<?þ
 þ
ÿø
<ÿà
<þ €xÀð ààÿÿÿÀÿÿÿÀàÀ€à€ø|< €À8àxà 
ðÿü wÿàÿü ÿàÿð ?àÿà àÿ€pÿ8üøà€
€€bi„„¡eÄsÿ1¨¨¨¨vþÿ€ÿÀ
ÿÀ?àÀ*ðøøøøðððàÀ?À?<„¨¨¨¨i¨¨¨¨Gÿ ÿÿÀ ÿÀ?ÿð ÿþÿø ÿø? ÿü ÿü ÿø? ÿø
ÿþÿÿ€ÿ€ÿ€ÿÿÿþÿþÿþ
ÿü?
ÿü?
ÿð?
ÿà
ÿ€ ÿþ ÿ ÿþ ÿþ ÿü ÿü ÿø ÿø ÿð ÿà ÿà ÿÀ ÿ€
ÿ
 ÿþ
? ÿü
? ÿø
 ÿð
 ÿð
 ÿà
 ÿÀ ÿ€
 ÿ ÿü ÿø ?ÿà ÿ€ ÿ
ÿü
ÿðÿÀ?ÿþÿøÿÀÿÿüÿð!i¨¨¨¨„ÿÿÿÿ€ ?ÿÿÀ?ÿÿàÿÿðÿÿÿøÿÿÿøÿÿÿøÿÿÿøÿÿÿð ÿÿÿðÿÿÿðÿÿÿàÿÿÿà
ÀÿÿÿÀ
ÿðÿÿÿÀ
ÿøÿÿÿÀÿü
?ÿüÿÿ€ÿþÿþ?ÿÿ€ÿÿ
ÿÿþ?ÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿþÿÿ€ÿÿÿÀÿþ?ÿÿÀ ÿÿÿÀÿüÿÿÀ ÿÿÿàøÿÿÀ ÿÿàÿÿÿàÿÿðÿÿÿÀ ÿÿðÿÿÿ€ ?ÿÿàÿÿÿ€ ?ÿÿàÿÿÿ
ÿÿÀÿÿþ
ÿÿÀ€ÿþ
ÿÿÀÿü?ÿü
ÿÿÀÿþÿøÿÿ€ÿÿÿð
ÿÿ€ÿÿ€ÿà ÿÿ€ÿÿ€ýÀ ÿ?ÿÿÀ€ >ÿÿàÿÿàÿÿðÿÿÿð ÿÿÿðÿÿÿðÿÿÿðÿÿÿàþÿÿÀþ?ÿÿÀ?ÿÿÀ?€ÿÿÀ €ÿÿ€Àÿÿ€`ÿÿ€ÿøøLi¨¨¨¨vþ þÿ€ þÿþÿÀ?þÿÿüÿÀÿüÿÿÿÀ?à?ÿøÿÿÿþÀÿÿøÿÿÿðÿÿÿàÿÿàÿÿÿððÿÿÀÿÿÿðøÿÿÿÀÿáøÿÿÿ€ÿÃøþÿÀÿÇøàÀÿ‡ðÀàü?ÿÿð€àðÿð€ðààpà>À8À?ÀÀ? €<  <€<ÀxÀð ààþÿàùÿÿàààÀð€x€< €Ààà<ð @øÿü wÿðÿü ÿðÿø ?ðÿàpÿ€8ÿüøà€
€ÀÀbiOO¡eÄsÿ1¨¨¨¨a Àÿðð
øx„ 0¨¨¨¨¨i¨¨¨¨7|ÿà ¿ÿÿü
ÿ‡ÿü
 ÿþ ÿ? ÿ ÿ ÿ ÿ€
ÿÀ
ÿ€
ÿ€?
ÿÀ
ÿÀÿÀÿÀÿÀÿ€ÿ€
ÿþ ÿø ÿð? ÿÀ? ÿÀ? ÿ€ ÿ ÿþ ÿþ ÿü ÿü ÿü ÿø ÿð ÿà ÿà ÿÀ ÿ€ ÿ
 ÿ
 ÿü
 ÿø
? ÿð
? ÿð
 ÿà
 ÿÀ ÿ€
 ÿ ÿü ÿø ÿà ?ÿÀ ÿ
ÿü
ÿð
ÿÀÿþÿøÿà?ÿÿþÿÿðx
i¨¨¨¨„ÿÿ?ÿÿ ?ÿÿÀÿÿàÿÿÿðÿÿÿðÿÿÿøÿÿÿøÿÿÿøÿÿÿð ÿÿÿðÿÿÿðÿÿÿàÿÿÿÀ
ÿÿÿÀ
ÿàÿÿÿÀ
ÿøÿÿÿÀÿü
?ÿøÿÿÿ€ÿþÿüÿÿÿÿ ÿÿüÿÿÿÿ ÿÿþ?ÿÿÿÿ€ÿÿÿ?ÿþÿÿ€ÿÿÿ€ÿþÿÿÀÿÿÿÀÿüÿÿÀÿÿÿàÿ8ÿÿÀ ÿÿÿàÿÿÿàÿÿÿàÿÿÿà ÿÿÿàÿÿÿÀ ÿÿàÿÿÿ€ ÿÿÀÿÿÿ€ ?ÿÿÀÿÿþ
?ÿÿÀÿþ
ÿÿÀÿü?ÿü
ÿÿ€ÿþÿøÿÿ€ÿÿÿð
ÿÿ€ÿÿÿà
ÿÿ?ÿÿ€ÿÀ ÿÿ?ÿÿÀ€ ?€ÿÿàÿÿàÿÿÿðÿÿÿð ÿÿÿðÿÿÿðÿÿÿðÿÿÿàüÿÿÀþÿÿÀÿ?ÿÿÀ?ÿÿÀ €ÿÿ€€ÿÿ€Àÿÿ€ÿþüLi¨¨¨¨a Àðÿð üÿüð?üÿÿðø ÿøÿÿÿÀx ?ÿøÿÿÿü ÿÿðÿ ÿÿàÿÿÿà?ÿÿàÿÿÿðÿÿÀÿðÿÿÿ€ÿàÿÿÿ€ÿÃÿÿÿ€ÿÇ?à?Àÿ‡?ÀÀþ?ÿÿ€àðÿàà ðà>pÀ8À 8€  <<€xÀð ààüãàÿÿÿààCàÀð€ø€< €ÀÀ<à8ð
ðÿþ gÿàÿü ÿðÿø àÿð àÿ€pÿ8üøà€
€Àbiææ¡eÄsÿ1¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨i¨¨¨¨Yÿ€
ÿÀ ÿ ÿð
ÿ ÿÀ ÿø ÿü
ÿ
ÿ
ÿ?
ÿ ÿþ
ÿü
ÿü
ÿø
ÿð
ÿð ÿð ÿà? ÿà ÿÀ ÿÀ ÿÀ ÿ ÿ ÿþ ÿþ ÿþ ÿü ÿø ÿø ÿð ÿà ÿà ÿÀ
ÿ€ ?
ÿ
? ÿþ
? ÿü
 ÿð
 ÿð
 ÿð
 ÿÀ ÿÀ
 ÿ ÿþ ÿø ?ÿà ÿÀ ÿ
ÿþ
ÿøÿà?ÿþÿüÿàÿÿþ?ÿð
i¨¨¨¨„ÿÿÿÿÀ ?ÿÿà?ÿÿðÿÿðÿÿÿøÿÿÿøÿÿÿüÿÿÿøÿÿÿø ÿÿÿðÿÿÿðÿÿÿðÿÿÿð
€ÿÿÿà
ÿðÿÿÿÀ
ÿøÿÿÀÿþ
?ÿüÿÿÀÿÿÿþ?ÿÿ€ÿÿ
ÿÿþ?ÿÿ€ÿÿ€ÿÿÿÿÿ€ÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿÿÀÿÿÿÀÿþÿÿÀ ÿÿÿÀÿþ?ÿÿÀ ÿÿÿàü ÿÿà ÿÿÿðÿÿàÿÿðÿÿÿà ÿÿðÿÿÿÀ ?ÿÿàÿÿÿ€ ?ÿÿàÿÿÿ€ ?ÿÿàÿÿ
ÿÿÀ€?ÿþ
ÿÿÀÿþÿþ
ÿÿÀÿÿÿüÿÿ€ÿÿÿø
ÿÿ€ÿÿ€ÿð
ÿÿ€ÿÿÀÿà ÿ?ÿÿàÀ >ÿÿðÿÿðÿÿøÿÿÿø ÿÿÿøÿÿÿðÿÿÿð ÿÿÿðþÿÿàþ?ÿÿà?ÿÿà?€ÿÿà ÀÿÿÀÀÿÿ€`ÿÿ€ÿþüLi¨¨¨¨‡ÿþÿÿ ?üÿÿü ÿüÿÿÿà
?ÿøÿÿÿþ ÿÿøÿÿÿÀÿÿðÿÿÿà?ÿÿàÿÿÿðÿÿÀÿÿÿðÿÿÿÀÿÿÿðÿÿÿ€ÿàøÿÿÀÿÀàÀÿÀÀàüÿÿ€€ðøðð?xà8àÀ À € €€À<Àø ððÿÿÿðÿÿÿðàðÀø€<€€ €Àààð<ð @øÿ ÿðü ÿðø ?ðÿðpÿÀ8ÿ€þøðÀ
€Ààbiôô¡eÄsÿ1¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨i¨¨¨¨ÿÿÿüÿþ
ÿø ÿÀ
 ÿü
 ÿ ÿà? ÿð ÿü ÿþ ÿþ ÿü ÿø
ÿø
ÿð
ÿð
ÿà
ÿà
ÿÀ
ÿÀ
ÿ€
ÿ€ ÿ€ ÿ ÿþ? ÿü? ÿü ÿü ÿø ÿø ÿð ÿð ÿà ÿÀ ÿ€ ÿ€ ÿ

ÿþ

ÿü
 ÿø ÿð
 ÿà
? ÿà
 ÿÀ
 ÿ€
 ÿ ÿü ÿø ÿà ÿÀ ÿ
?ÿü
ÿð
ÿà
ÿÿü ÿàÿ€ÿÿð?üai¨¨¨¨0ÿþÿÿ€ÿÿÀÿÿÿàÿÿÿà ÿÿÿðÿÿÿðÿÿÿðÿÿÿðÿÿÿàÿÿÿàÿÿÿàÿÿÿÀ ÿÿÿÀ
ÿÿÿ€
ÿàÿÿÿ€ÿø
?ÿðÿÿÿ€ÿü
ÿðÿÿÿÿþ
ÿÿøÿÿÿÿþ ÿÿüÿþÿÿ ÿÿþÿþÿÿÿÿÿ?ÿü?ÿÿ€ÿÿÿ€?ÿü?ÿÿ€ÿÿÿ€ÿøÿÿÿÀÿÿÿÀÿÿÿÀÿÿÿÀÿÿÿÀÿÿÿÀÿÿÿ€ ÿÿÿÀÿÿÿ
ÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿ€ÿÿþ
ÿÿ€ÿÿü
ÿÿ€ÿø?ÿü
?ÿÿ€ÿüÿø
ÿÿ?ÿþÿð
ÿÿ?ÿÿÿà
ÿÿ?ÿÿ€ÿÀ
ÿÿÿÿÀ€ ÿüÿÿÀ|ÿÿÿàÿÿÿðÿÿÿðÿÿÿðÿÿÿðÿÿÿàÿÿÿà ÿÿÿàüÿÿÿÀüÿÿÀþÿÿÀ?ÿÿ€?ÿÿ€ÀÿÿÀÿÿ ÿÀ€‹i¨¨¨¨3àÿà
øÿÿð ÿøÿÿÿ€
ÿðÿÿÿø
ÿÿàÿÿÿàÿ€ÿÿÀÿàÿÿ€ÿàÿÿÿ€ÿÀÿÿÿÿ€ÿÿÿÿ€àÿÿÿ?À€ÿ€ðþ?ÀàþÀÀ~àÀ< ð€< p€ 8 <|xð€àÀÀÿÿÿÀÿÿÿà Ààðx<€À
8Àxàðð~
àÿü ÿÿàÿø ÿÿàÿð |àÿÀàÿ
püpø8àÀ€À¡ièè¡eÄsÿ1¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨i¨¨¨ÿÿ€ ?ÿþ ÿð
? ÿþ ÿ€ ÿð ÿø ÿþ
ÿ ÿþ? ÿü ÿü
ÿø
ÿð
ÿð
ÿà
ÿà
ÿà ÿÀ ÿÀ? ÿ€? ÿ€? ÿ? ÿþ ÿþ ÿþ ÿü ÿü ÿø ÿð ÿð ÿà ÿà ÿ€ ÿ€ ÿ
 ÿþ
 ÿü
? ÿø? ÿð
? ÿà
 ÿà
 ÿÀ
 ÿ€
 ÿ ÿü ÿð ÿà ÿ€ ÿ
ÿü
ÿð
ÿÀÿþÿø ÿàÿÿþÿÿàxa¨i¨¨¨0ÿÿ?ÿÿ€ÿÿÀÿÿÀÿÿàÿÿÿð ÿÿÿøÿÿÿøÿÿÿðÿÿÿðÿÿÿðÿÿÿàÿÿÿàÿÿÿà ÿÿÿà
ÿàÿÿÿÀ
ÿðÿÿÿ€ÿø
?ÿøÿÿÿ€ÿü
ÿüÿÿÿÿþ ÿÿüÿÿÿþ ÿÿþ?ÿÿÿÿ ÿÿÿ?ÿþÿÿ€ÿÿÿ€ÿþ?ÿÿ€ÿÿÿ€ÿü?ÿÿÀ ÿÿÿÀÿøÿÿÿÀ ÿÿÿÀÿÿÿÀ ÿÿÿàÿÿÿÀ ÿÿàÿÿÿÀ ÿÿàÿÿÿ
ÿÿÀÿÿÿ?ÿÿÀÿÿþ
?ÿÿ€ÿü
ÿÿ€ÿü?ÿü
ÿÿ€ÿüÿø
ÿÿ€ÿÿÿð
ÿÿ?ÿÿÿà
ÿÿ?ÿÿÀÿ€ ÿÿ?ÿÿÀ€ €ÿÿàÿÿÿðÿÿÿðÿÿÿðÿÿÿðÿÿÿðÿÿÿàÿÿÿà øÿÿÿàüÿÿàþ?ÿÿÀÿ?ÿÿÀ?€ÿÿ€Àÿÿ€àÿÿ€ÿþ ü ¨i¨¨¨3þ|ÿü
?üÿÿü ÿøÿÿÿÀ
ÿøÿÿÿþ ÿÿðÿÿÿàÿÿÿÀÿÿÀÿðÿÿÿ€ÿàÿÿÿ€ÿàÿÿÿÿÀÿÿÿ€ÿ€à€ÿ€?ÀÀþ?ÿÿ€àðÿàà~ðà>pÀ> 8€ <€  ><x€ðààÿÿÿàÿÿÿàÀà Àð€x<€ ÀÀ
<àxð €ðÿþ Çÿðÿü ÿàÿø Áàÿà àÿ€ðÿ
pü8øà€€ÀÀ¡¨iïï¡eÄsÿ1¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨i¨¨?ÿÿàÿþ
ÿð ÿÀ
 ÿø ÿ ? ÿÀ ÿð ÿø ÿþ ÿþ ÿü
ÿü
ÿø
ÿð
ÿð
ÿà
ÿà
ÿÀ
ÿÀ
ÿ€
ÿ€ ÿ€ ÿ ÿþ? ÿü? ÿü ÿü ÿü ÿø ÿð ÿð ÿà ÿÀ ÿ€ ÿ€ ÿ 
ÿþ

ÿü
ÿø

ÿà
 ÿà
? ÿà
 ÿÀ
 ÿ€
 ÿ ÿü ÿð ÿà ÿ€ ?ÿ
ÿü
ÿð
ÿÀÿþ ?ÿðÿàÿÿþÿÿà0L¨¨i¨¨E?ÿüÿÿÿÿ€ÿÿÿÀÿÿÿà ÿÿÿàÿÿÿðÿÿÿðÿÿÿðÿÿÿðÿÿÿàÿÿÿàÿÿÿà ÿÿÿà
ÿÿÿÀ
ÿàÿÿÿ€
?ÿàÿÿÿ€À ÿðÿÿÿÿü
ÿÿøÿÿÿÿþ ÿÿøÿÿþÿþ ÿÿüÿþÿÿÿÿþÿþÿÿ ÿÿÿ?ÿü?ÿÿ ÿÿÿ€ÿüÿÿ€ÿÿÿ€ÿøÿÿÿ€ÿÿÿÀÿÿÿÀÿÿÿÀÿÿÿÀÿÿÿÀÿÿÿ€ÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿ€ÿÿÿ
ÿÿÿ€ÿÿþ
ÿÿ€ÿÿü
ÿÿÿðÿü
?ÿÿ?ÿü?ÿø
ÿÿ?ÿþÿð
ÿþ?ÿÿÿà
ÿþÿÿÿÀÿüÿÿÿ€À ÿ€ÿÿÿÀÿÿÿÀÿÿÿàÿÿÿàÿÿÿàÿÿÿàÿÿÿà ÿÿÿàøÿÿÿÀüÿÿÿÀüÿÿÿ€þÿÿ€?ÿÿ?ÿÿ€ÿÿ ÿþÿÀŠ¨¨i¨¨Høÿð
?øÿÿà ÿøÿÿÿ€
?ÿðÿÿÿðÿÿàÿÿÿþ ÿÿàÿ€ÿÿ€ÿÀÿÿÿ€ÿàÿÿÿÿÀÿÿÿÿÀÿÿÿÿ€Àÿ€ÿ€€ÿ?Àøþ>ÀàþÀÀ~àÀ< ð€< x€ 8> <xp€à€àÿÿÃÀÿÿÿÀ Àà€àðx<€
8ÀxÀðààðþ ïÿÀÿø ÿÿÀÿø þÀÿà pÀÿÀ àÿpüxð8à€ ¨¨ióó¡eÄsÿ1¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨i¨Z?ÿÿÿþÿþ
ÿø ÿÀ ÿü ÿ ÿÀ ÿð ÿü ÿþ ÿþ? ÿþ ÿø
ÿø
ÿø
ÿð
ÿà
ÿà
ÿÀ
ÿÀ ÿÀ ÿ€? ÿ€? ÿ? ÿþ ÿü ÿü ÿü ÿü ÿø ÿð ÿð ÿà ÿÀ ÿÀ ÿ€ ÿ

ÿþ
 ÿü
 ÿø
 ÿð
? ÿà
? ÿÀ
 ÿÀ ÿ€
 ÿ ÿü ÿø ÿà ?ÿÀ ÿ
ÿü
ÿð
ÿÀÿþÿøÿàÿÿÿÿÿðø
¨¨¨i¨„?ÿþ?ÿÿ ?ÿÿ€ÿÿÀÿÿÿàÿÿÿðÿÿÿøÿÿÿøÿÿÿøÿÿÿð ÿÿÿðÿÿÿðÿÿÿàÿÿÿÀ
ÿÿÿÀ
ÿÀÿÿÿÀ
ÿðÿÿÿ€À ?ÿøÿÿÿ€ÿüÿÿøÿÿÿÿþ ÿÿüÿÿÿþ ÿÿþÿþÿÿ ÿÿþ?ÿþÿÿ ÿÿÿÿþ?ÿÿ€ÿÿÿ€ÿüÿÿÀÿÿÿÀÿøÿÿÀÿÿÿàÿÿÿÀÿÿÿàÿÿÿÀ ÿÿÿàÿÿÿ€ ÿÿÀÿÿÿ€ ÿÿÀÿÿÿ
ÿÿÀÿÿþ
?ÿÿÀÿþ
?ÿÿ€ÿøÿø
ÿÿ€ÿü?ÿøÿÿ€ÿÿÿð
ÿÿÿÿÿà
ÿÿ?ÿÿ€ÿÀ
ÿþÿÿ€À €ÿÿÀÿÿÿàÿÿÿàÿÿÿð ÿÿÿðÿÿÿðÿÿÿàÿÿÿàøÿÿÿÀüÿÿÀþÿÿÀÿ?ÿÿÀ ?€ÿÿ€€ÿÿ€Àÿÿ€ÿþÿ€K¨¨¨i¨‡à|ÿ
üÿÿà ÿøÿÿþ ?ÿøÿÿÿð ÿÿðÿÿÿþ ÿÿàÿ€?ÿÿÀÿÿÿàÿÿÿÀÿàÿÿÿ€ÿàÿÿÿ€ÿÀÿÿÿ€ÿ€?à?€ÿ?ÀÀÿ€àðÿààþàÀ|pÀ<pÀ 8€  <<€x€ð ÀàðÃàÿÿÿÀàãà€à€ø|< €À8àxàðøü @?àÿü ÿàÿð ƒàÿà 8àÿ€àÿ8ü8øà €
€b¨¨¨iëë¡eÄsÿ1¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨i¨[ÿþÿà ÿ ÿÀ? ÿð 
ÿø 
ÿþ ?
ÿü ÿü ÿø ÿð ÿð ÿð ÿà ÿà? ÿà
ÿÀ
ÿÀ
ÿ€
ÿ€
ÿ€
ÿ ÿþ ÿþ ÿþ ÿü? ÿü? ÿü? ÿø ÿð ÿð ÿà ÿÀ ÿÀ ÿ€ ÿ ÿ 
ÿü

ÿø

ÿø
 ÿð
 ÿð
? ÿà
? ÿÀ ÿ€
ÿþ ÿü ÿø ÿà ÿÀ ÿ
?ÿþ
ÿø
ÿà
ÿÿþÿøÿ€ÿÿÿüÿÿ€ ¨¨¨i¨†|ÿþ ÿÿÿÿÿ€ÿÿÿÀÿÿÿàÿÿÿðÿÿÿðÿÿÿàÿÿÿà ÿÿÿàÿÿÿàÿÿÿàÿÿÿÀÿÿÿÀƒü
ÿÿÿÀÿþ
ÿÿÿ€ÿþ
ÿÿÿÿÿÿàÿÿÿÿÿ
ÿðÿÿÿÿÿ€ ÿøÿÿÿÿÿÀ ÿüÿþÿÿÀ ÿþÿþ?ÿÿàÿÿþ?ÿþÿÿàÿÿÿÿüÿÿÀÿÿÿ€øÿÿÿÀÿÿÿÀÿÿÿ€ÿÿÿàÿÿÿ€ÿÿÿàÿÿÿ
ÿÿÿàÿÿþ
ÿÿàÿü
ÿÿà?ÿü
ÿÿàÿüÿø
?ÿÿÀÿþÿð?ÿÿÀÿÿÿð
ÿÿÀÿÿ€ø ÿÿ€ÿÿà
ÿÿ€ÿÿà
ÿÿ€ÿÿð
ÿÿ€?ÿÿøÿþ?ÿÿü€?ÿÿü ÿÿüÿÿÿøÿÿÿøÿÿÿøÿÿøÿÿð?ÿÿðÿÿÿð ÿ€ÿÿàÀÿÿààÿÿàðÿÿ€xÿøþ7¨¨¨i¨‡ÿÿàÿÿÿÀ ÿÿÿþ ðÿ€
ðÿÀ
ÿðÿÀ ÿàÿÀ ?ÿàÿ€ÿÿÀÿ€ÿÿ€ÿ€ÿÿ€ÿ ÿÿÿÿÿþ ÿÿÿüþÿÿÿð~ÿÿÿ€à>ðÀà<?ÀÀÀ€àÀà€ >p x 8<<xð €ðÀààÿðÿÿóððøÀ|À€ €€Ààðø?~þ?ü |?ð €øà Cÿø€ ?ýøÿ
€xþ
8üðÀ
€€Ààðp8¨¨¨i¡eÄsÿ1¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨i¨3ÿÿÿ€ÿÿÿøÿ€
ÿà ÿø ÿøÿø
 ÿð
 ÿà
 ÿà 
ÿà 
ÿà ?
ÿÀ ÿÀ ÿÀ ÿÀ ÿ€ ÿ€ ÿ ÿ ÿ? ÿþ ÿþ ÿþ ÿþ ÿü ÿü ÿø ÿø ÿø ÿð ÿð? ÿà? ÿÀ ÿ€ ÿ€ ÿ 
ÿþ
ÿü 
ÿü 
ÿü 
ÿø

ÿð
 ÿð
 ÿÀ
? ÿ€? ÿ ÿþ ÿü ÿø ÿà ÿÀ ÿ€ ÿþ
ÿø
?ÿà
ÿÀ
ÿ€
ÿüÿð?ÿ€ÿÿÿø ÿÿÿÀÿÀ‹¨¨i¨†pø ÿþÿÿÿÿÿÿ€ÿÿÿÀÿÿÿÀÿÿÿÀÿÿÿàÿÿÿà ÿÿÿÀÿÿÿÀÿÿÿÀü
ÿÿÿ€ÿü
ÿÿÿ€ÿþ
ÿÿÿ€ÿÿ
ÿÿÿÿÿ€ ÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÀ ÿÿÿÿÿà ÿÿÿÿÿà
?ðÿÿþÿÿà ÿøÿþÿÿÀ ÿüÿþÿÿÀ ÿþ?ÿüÿÿ€ ?ÿÿÿ€ÿÿÿ?ÿÿ€ðÿÿÿ
ÿÿÿÀÿÿÿ ÿÿÿàÿÿþ ÿÿÿðÿü ÿÿÿðÿü
ÿÿÿðÿø
ÿÿÿðÿð
ÿÿðÿÿ ?ÿÿðÿÿÀà ?ÿÿðÿÿà
ÿÿðÿÿð
ÿÿðÿÿø
ÿÿàÿÿü
ÿÿàÿÿþ
ÿÿàÿÿþ
ÿÿàÿÿþ ÿÿÀÿÿþüÿÿþ?Àÿÿþÿÿþ?ÿÿü?ÿÿüÿÿüÿÿü ÿÿüÀÿÿüðÿÿøðÿÿàøÿÿü?ø>"¨¨¨i¨^ÿø?ÿÿÿðÿ?ÿ€ ÿ€ÿÿ ðÿÿÿþ àÿÿÿþ ?àÿÿÿþ
ÿàÿÿÿü
ÿÀÿÿÿü?ÿ€ÿðü
ÿ€øü ÿÿ€à| ÿÿà< ÿþÀ ÿÿÀ ÿÿÿ€ ÿÿÿ€€
ÿàÀ ðÀ Àà ?€ð ?€x< ?<< 8 p ð€ðÀÿðà?ÿøÿø|þ?ð€àÀ
àðàð@
ÀüÀ
À|€
€?ÿ€ÿ€ü€ø ðà€þ€
ü>
ÿü<
þx
à0
€€Ààðp8¨¨¨i@@¡eÄsÿ1¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ižÿ
ÿÿüÿ€ÿàÿð
ÿð
?ÿà ÿà ÿÀÿÀ ?ÿÀ
 ÿÀ
 ÿÀ
 ÿ€ 
ÿ€ 
ÿ€ 
ÿ€
ÿ€ ÿ ÿ 
ÿþ 
ÿþ ÿü ÿü ÿü ÿü ÿü? ÿø ÿø ÿø ÿð ÿð ÿà ÿà ÿÀ ÿ€ ÿ€? ÿ 
ÿþ 
ÿþ 
ÿþ
ÿü 
ÿø 
ÿø 
ÿð 
ÿà

ÿÀ

ÿ€
 ÿ ?ÿþ ÿü ÿø ÿð ÿÀ ÿÀ ÿ
ÿü
ÿð
ÿà
ÿÀ
ÿÿøÿà?ÿÿÿÿø ÿÿÿÿà‹¨¨i¨q ðø ÿþÿÿÿÿÿ€ÿÿÿÀÿÿÿÀÿÿÿÀÿÿÿÀÿÿÿÀ0ÿÿÿ€ü
ÿÿÿ€ÿþ
ÿÿÿ€ÿÿ
ÿÿÿ€ÿÿ€ ÿÿÿ€ÿÿ€ ÿÿÿÿÿÀ ÿÿÿÿÿÀ ÿÿÿÿÿàÿÿÿÿÿà ÿÿÿÿÿÀ ÿÿþ?ÿÿÀ ÿÿþ?ÿÿ€
ðÿÿþÿÿ€
øÿþÿÿ€ ÿø?ÿøÿÿÿ
ÿþ?þÿÿþÿÿàÿÿþ
ÿÿ€ÿü
?ÿÿÀÿü
ÿÿðÿø
ÿÿÿøÿà ÿÿÿøþ
ÿÿÿøÿÀð
ÿÿÿð?ÿà ÿÿÿðÿÿð
ÿÿðÿÿø
?ÿÿðÿÿþ
?ÿÿðÿÿþ
ÿÿøÿÿÿ
ÿÿðÿÿÿ€ ÿÿðÿÿÿ€ ÿÿðÿÿÿ€
ÿÿðÿÿÿ
ÿÿàÿÿÿÿÿÿÿ?øÿÿÿÀÿÿÿ€ÿÿÿÿÿþÿÿþ ÿÿþ0ÿÿþðÿðøÿÀü?þÿðÿ€€¨¨¨i¨4ÿÿøÿÿÿþÿÿÿÿÿþ?ÿÿÿþ ÿÿÿüÿÿÿüÿÿÿüÿÿÿü Àÿÿÿø Àÿÿø ?ÀÿÀø ÿÀøxÿ€à8
ÿ€À
?ÿÀ
ÿÿÀ ÿþ€ ÿþ€ ÿþ€ ?ÿÿ ÿÿÿ€ ÿÿŸ€ ÿÀÀ ðà< Àð8 €x8 ?€<x ?ð >ð €ø Àÿüàà~ÿø?€àxðøø`ðüÀà>Ààÿ€àÿàþàüÀøÀð ÀàÀÀ€€€ÿ ?ÿ ‡€üÀààÀp8€
¨¨¨imm¡eÄsÿ1¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨iu?€ÿÿüÿÿÿ€ ÿÀ?ÿàÿà?ÿÀ
ÿÀ
ÿÀ ÿ€ ÿ€ÿ€ ÿ€ ÿ€ ÿ ÿ ÿ ÿ

ÿ
ÿ
 ÿþ
 ÿþ

ÿþ 
ÿþ 
ÿþ ?
ÿü 
ÿü ÿü ÿü ÿø ÿø ÿø ÿð ÿà ÿà ÿà ÿÀ ÿ€ ÿ€ ÿ ÿ ?
ÿþ 
ÿþ
ÿü 
ÿü 
ÿø 
ÿð 
ÿà 
ÿÀ 
ÿ€

ÿ ÿþ ?ÿü ÿø ÿð ÿà ÿÀ ÿ ÿü
ÿø
ÿø
?ÿà
ÿ€
ÿüÿøÿÀÿÿÿþ ÿÿÿ€ÿÿþ?ÿ€v¨¨i¨…ðø ÿþÿÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€0
ÿÿÿ€ü
ÿÿÿ€þÿÿÿ€ÿÿ
ÿÿÿ€ÿÿ
ÿÿÿ€ÿÿ€ ÿÿÿ€ÿÿÀ ÿÿÿÿÿà ÿÿÿÿÿà ÿÿÿÿÿà ÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÀ ÿÿÿÿÿÀ ÿÿþ?ÿÿ€ ÿÿþ?ÿÿ€ ÿÿþÿÿ€
ÿÿþÿÿ ðÿøÿþ ?ø?ÿ€ÿþÿüø?ÿþ
ÿÿÀÿü
ÿÿ€ÿð
ÿÿÀÿ€
ÿÿðü ÿÿø€x ?ÿÿüà
ÿÿüÿð ÿÿÿü?ÿü
ÿÿÿøÿþ
ÿÿøÿÿÿ
ÿÿøÿÿÿ€ ?ÿÿøÿÿÿÀ ÿÿøÿÿÿÀ ÿÿüÿÿÿÀ ÿÿüÿÿÿÀ
ÿÿøÿÿÿÀ ÿÿøÿÿÿÀ ÿÿøÿÿÿÀ ÿÿðÿÿÿ€
?ÿ€ÿÿÿ€
üÿÿÿ€
àÿÿÿ€Àÿÿÿ€
ÿÿÿ€ÿÿ?ÿø?ÿðÿÿ€üÿÀÀÿà ¡¨¨i¨ ?ÿüÿÿþÿÿÿþÿÿÿþÿüÿüÿø?ÿÿÿø ÿÿÿøÿÿÿøÿÿÿøÿÿÃøÿðø Àÿ€x Àð8 Àà?€À ÿ€À
ÿ€À
ÿ€
ÿ€
þ€ ÿþ
ÿþ ÿÿ
ÿÿ
?ÿÿ€
ÿ‡À ÿàà< ÿð8 ðø8 à|x Àü €ü ?€þ Àð?€ ð|à ðø~üð|~à8?ÀxÿÀpÿ€pÿpþpüpøpð `à`Àà€ààÀ?ÀÿÀñÀðü|ø0€Àà
` ¨¨iëë¡eÄsÿ1¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨i¨X?ÿÿþÿÀ
ÿþ ÿà ÿ€ 
ÿü ÿ€ ÿø ÿ
ÿÀ
ÿð
ÿü
ÿþÿ
ÿ€
ÿ€?
ÿ? ÿþ? ÿþ ÿü ÿø ÿø ÿð ÿà ÿà ÿÀ ÿÀ ÿ€ ÿ ÿþ ÿþ ÿþ ÿü ÿø ÿø ÿð ÿà 
ÿÀ 
ÿ€ 
ÿ
? ÿþ
 ÿü
 ÿð
 ÿà ÿÀ
 ÿÀ
 ÿ ÿþ ?ÿü ÿð ÿÀ ÿ
ÿü?ÿðÿÀÿþ?ÿÿÿàÿÿÿ€ÿÀ!¨¨¨i¨oøÿÿ€ ÿÿÀ?ÿÿàÿÿðÿÿÿøÿÿÿøÿÿÿüÿÿÿüÿÿÿü ÿÿÿüÿÿÿø
üÿÿÿø
ÿðÿÿÿð
ÿøÿÿÿð
ÿÿøÿÿÿà ÿÿøÿÿà ÿÿüÿÿà ÿÿþ?ÿÿ€à
ÿÿÿ?ÿÿ€ÿÀ ÿÿÿÿÿ€ÿþ
ÿÿÿ€ÿÿÿÿ
ÿÿÿÀÿþÿÿ
ÿÿÿÀÿþÿÿ
ÿÿÿàÿü?ÿÿ€ ÿÿàÿÿ€ÿÿÀÿÿÿÀ ÿÿÀÿÿÿÀ ?ÿÿ€ÿÿÿà ?ÿÿ€ÿÿÿÀ ÿÿ€ÿÿÿÀ ÿÿÿÿÿ€ ÿÿ?ÿðÿÿÿ
ÿÿ?ÿøÿÿÿþÿü?ÿþ ÿüÿü?ÿü 8ÿÿþÿøÿÿÿÿð
ÿÿÿ€ÿà
ÿÿÿÀÿÀ
ÿÿÿÀÿÿÿà ÿÿÿàÿÿÿàðÿÿÿÀðÿÿÿÀøÿÿÿÀøÿÿÿ€|ÿÿÿ>ÿÿ ÿÿ?ÿþÿþÿüÿÀK¨¨¨i¨‚ÿÿþÿÿþü ÿÿüÿÀ ?ÿÿøÿÿ ÿÿÿðÿÿð ÿÿÿàÿÿ ÿÿÿÀ?ÿÿðüÿÿÀ?ÿÿþàÿÀ?ÿÿÿ€À?À?ÿÿÿà€Àÿÿÿðàÿøðÿø ðÿð pÿà 8øÿÿÀ 8ðÿÀàÿ€ à? À € € €< Àx ððÿþðÃÿÿÀ€ÿÀÀàðx <8xð
€à€ ÿÿÀ€
ÿÿÀÀ
p€À
€ÿü
€ÿü
Àÿðàÿà`ÿ€pþ8ø8à
c¨¨¨iÿÿ¡eÄsÿ1¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨i¨.?ÿ€ÿÿÿøÿ€?ÿÀ ÿü ÿð
 ÿÀ
 ÿü
 ÿà ÿü ÿ€ ÿð? ÿü? ÿ€? ÿà? ÿø? ÿü? ÿþ
ÿ€
ÿÀ
ÿÀ
ÿ€
ÿ ÿþ ÿü ÿü ÿø ÿð ÿð ÿà ÿÀ ÿÀ ÿ€ ÿ ÿþ ÿü ÿü ÿø ÿð 
ÿð ?
ÿÀ 
ÿ€ 
ÿ€ ÿþ
 ÿü
 ÿø ÿà ÿÀ ÿ€ ?ÿ ÿþ ÿø ÿà
ÿ€ ?ÿþÿøÿÀ?ÿÿÿþÿÿÿàÿÿÿ€!¨¨¨i¨oÀÿÿÿÀ ÿÿà?ÿÿðÿÿðÿÿÿøÿÿÿüÿÿÿü
ÿÿÿþ
ðÿÿÿþ ÿÀÿÿÿþ
ÿðÿÿÿþ
ÿÿüÿÿÿü ÿÿüÿÿÿø ÿÿüÿÿÿø ÿÿþÿÿð ÿÿþÿÿà ÿÿÿ?ÿÿà ÿÿÿ?ÿÿÀ
ÿÿÿ€?ÿÿ€
ÿÿÿ€ÿÿ€à ÿÿÿÀÿÿÿ€
ÿÿÀÿþÿü
ÿÿÀÿþÿþ
ÿÿÀ?üÿÿ
ÿÿÀ8?ÿÿ?ÿÿ€ÿÿ
ÿÿ€ÿÿÿ€ ÿÿÿÿÿ€ ÿþÿÿÿ€ ÿþ<ÿÿÿÀ ÿþðÿÿÿÀ ÿüÿàÿÿÿÀ
ÿøÿÿðÿÿÿ€ÿÿøÿÿÿ
ÿÿøÿþ
ÿÿü?ÿü
ÿÿü?ÿø
ÿÿþÿð
ÿÿþÿà
ÿÿÿÿ€ ÿÿÿ€ÿ€Àÿÿÿ€àÿÿÿ€àÿÿÿ€ðÿÿÿ€ðÿÿÿxÿÿþÿÿþÿÿü ÿÿüÿÿøÿÿøÿðL¨¨¨i¨Xÿ?ÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿÿÿÿþÀ ÿÿÿüð ÿÿÿøÿÀ
ýÿÿðø
ð?ÿà?ÿÀ Àÿà?ÿø €àÿÿ àÿÿàð?ÿÿü p?ÿÿÿ p?ÿÿÿÀ 8ÿÿÿà 8ÿÿÿø ÿü ÿü þ?ÿÿøøÿÿð ðÿà àÿÀ ÀÀ €€?€ € À> ð|ÿð Çþð óÀ ÿÀÀÀ8àpà ðp
àx
øÀ8
ÿÿÀ<
ÿÿ€
€€€ÀÀÿð
ÀÿðÀÿÀàÿ€àüp?ð
p€~pt¨¨¨i¡eÄsÿ1¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨i¨?ÿþÿÿÿþ?ÿøÿø
ÿþ
ÿü ?ÿ ?ÿø ? ÿ€
 ÿø

ÿ

ÿà 
ÿü ÿ€ ÿà ÿü ÿ ÿÀ ÿà ÿø ÿþ
ÿ
ÿ
ÿ€
ÿÀ
ÿ€
ÿ ÿþ ÿü ÿø ÿð ÿà ÿà ÿÀ ÿ€ ÿ€ ÿ ?
ÿü ?
ÿü
ÿø 
ÿð 
ÿð 
ÿÀ 
ÿ€ 
ÿ
 ÿþ ÿüÿø ?ÿà ?ÿ€ ÿ ÿþ ÿü
?ÿð
ÿÀ ÿþÿðÿ€ÿÿÿþÿÿøÿø6¨¨¨i¨ZøÿÿøÿÿÀ ÿÿð?ÿÿøÿÿø
Àÿÿÿü
øÿÿÿþ
ÿ€ÿÿÿþ
ÿðÿ
ÿÿüÿ€
ÿÿüÿ
ÿÿþÿ
ÿÿþÿ
ÿÿþÿÿþ
ÿÿÿÿÿü
ÿÿÿ?ÿÿü
ÿÿÿ€?ÿÿø
ÿÿÿ€?ÿÿð ÿÿÿÀÿÿà
ÿÿÿÀÿÿÀ
ÿÿàÿÿÀ
ÿÿàÿÿ€à ÿÿàÿÿÿ ?ÿÿÀÿÿÿð
?ÿÿÀþÿü
ÿÿ€|ÿÿÿÿ€ÿÿ
ÿÿÿÿÿ
ÿþÿÿÿ€ ÿþ|ÿÿÿ€ ÿüàÿÿÿ€
üÿüÿÿÿ€ xÿÿÀÿÿÿÀ ÿÿàÿÿÿÀÿÿøÿÿÿ€ ÿÿøÿÿÿ€ ÿÿüÿÿÿ
ÿÿüÿÿþ 8?ÿÿþÿü ?ÿÿþÿø ?À?ÿÿÿ?ÿà Àÿÿÿ?ÿÀàÿÿÿ€ÿ€ àÿÿÿ€? ðÿÿÿðÿÿþxÿÿþÿÿüÿÿøÿÿø ÿÿðÿÿðÿàÿà`¨¨¨i¨.ÿüÿÿÿàÿÿÿàÿÿÿÀÿÀÿ€ÿþ?ÿü` ðÿø àÿøà
Àð?ø
€ðÿ€
øÿð
xÿüxÿÿ€ 8ÿÿà <ÿÿü <?ÿÿÿ ÿÿÿ€ ÿÿÿà ÿð ÿøÿü ü?ÿÿü ðÿÿü €ð?ÿð €Àÿð ÀÀà ø??À ÿ~€ÿüø ÿÃð >ÿà <ÿÀ |À xÀ
ðà
ðàà ÿ÷Àð
ÿÿ€ðÿÿxx<< €€ÀøÀÿà
À?ÿà
à?ÿÀàÿðÿø
ÿÀÿðt¨¨¨i##¡eÄsÿ1¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨i€ÿüÿÿðÿÿÿÀÿþÿüÿ€
ÿð
ÿþ
ÿÀ ÿø ÿ ÿà ÿü ÿÀ
 ÿø
 ÿü

ÿÀ 
ÿð
ÿü ÿ€ ÿÀ ÿø ÿü ÿ ÿÀ ÿà ÿø ÿü ÿþ
ÿ
ÿ€
ÿÀ
ÿ€
ÿ ÿþ ÿü ÿø ÿð ÿà? ÿÀ? ÿ€ ÿ€
ÿþ 
ÿþ 
ÿø 
ÿð 
ÿà 
ÿà

ÿ€
 ÿ?ÿþ ÿü ÿð ÿÀ ÿ
?ÿü
ÿø
ÿð ÿÀ?ÿÿàÿ?ÿÿðÿð6¨¨¨i¨[üÿ€ÿðÿþ àÿÿð
ð?ÿÿø
ÿÿÿü
ÿÀÿÿÿü
ÿøÿÿþ
ÿÿüÿÿÿ
ÿÿþÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿ€
ÿÿÿÿÿÿ€ ÿÿÿÿÿÿ€ ÿÿÿÿÿÿ€ ÿÿ€ÿÿÿ
ÿÿ€?ÿÿþ
ÿÿ€?ÿÿþ
ÿÿÿÀ?ÿÿü
ÿÿÀ?ÿÿø ÿÿÀÿÿð
ÿÿàÿÿà
?ÿÿÀÿÿÀ
?ÿÿÀÿÿÀ
ÿÿÀÿÿÿÿ€ÿÿÀ ÿÿþð ÿÿüÿ ÿþÿà
ÿüÿø øøÿÿü øþÿÿþ pÿàÿÿþ
ÿüÿÿþ
ÿÿ€ÿÿÿ
ÿÿÀÿÿÿ?ÿÿàÿÿÿ À?ÿÿàÿÿÿ øÿÿðÿÿÿ þÿÿÿðÿÿÿ ÿÿÿðÿÿÿ ?ÿÿÿøÿÿþ €ÿÿøÿÿø €ÿÿøÿÿøÀ?ÿÿüÿÿà À?ÿÿüÿÿÀ à?ÿÿüÿ?ÿÿüþÿÿøÿÿðÿÿðÿÿÀ ÿÿÀÿÿ€?ÿ€ÿL¨¨¨i¨ÿøÿÿüÿÿÿ€ÿøÿøÿðþÿÿÀøÿÿ€àÿÿÀüøø |8<<à<ø <ÿÿð
ÿü
ÿÿ
ÿÿÀ ?ÿÿð ÿÿü ÿÿÿþÿ€ ÿÀ €ÿà €ü?ÿÿð Àðÿÿü ðàÿÿü ü?À?ÿü ¿€ÿø>øþÿà <ÿøÀ xãà?€ðÿÀ? Àà€? ðà> ÿ ÿÿ€þ€ üÀ|À8àðððx xx|~ÿð€ÿÿÿÿ€ÿÿ
ÿøÿÀü€_¨¨¨iª video g

cload turtle1,1,1
cload turtle2,2,1
cload turtle3,3,1
cload turtle4,4,1
cload turtle5,5,1
cload turtle6,6,1
cload turtle7,7,1
cload turtle8,8,1
cload turtle9,9,1
cload turtle10,10,1
cload turtle11,11,1
cload turtle12,12,1
cload turtle13,13,1
cload turtle14,14,1
cload turtle15,15,1
cload turtle16,16,1
cload turtle17,17,1
cload turtle18,18,1
cload turtle19,19,1
cload turtle20,20,1
cload turtle21,21,1
cload turtle22,22,1
cload turtle23,23,1
cload turtle24,24,1
cload turtle25,25,1

start:

cfade 18,220,180,1,80,0 ;load 1st picture of turtle

color 5
chgcolor 5 @color
set keycount 0
text 0,310,"(F1 - Help)"
text 580 310 "(Esc - Quit)"
text 30 0 "What Letter Does This Start With?"
wait:
waitkey
ifkey t animate "T" animate
ifkey f1 help
set keycount @keycount+1
if @keycount==4 exit
noise 100,300,20
goto wait

exit:
color 0
text 30 0 "What Letter Does This Start With?"
color 5
text 70 0 "Let's Try A Different Picture"
waitkey 200

cfree 1 - 25

exit


help:
opengl help
call help
goto start


animate:
note 200,20,10
note 180,20,10
note 160,20,10
note 140,20,10

color 0
text 30 0 "What Letter Does This Start With?"
text 0 310 "(F1 - Help)"
text 580 310 "(Esc - Quit)"
window 0 0 639 30
set center on
color 5
text "Turtle"
set center off
window

cfade 10,220,180,2,0,5 ;turn and smile
cfade 10,220,180,3,0,5
cfade 10,220,180,4,0,5
cfade 10,220,180,5,0,80
cfade 10,220,180,4,0,5
cfade 10,220,180,3,0,5
cfade 10,220,180,2,0,5
cfade 10,220,180,1,0,80

cfade 10,220,180,6,0,3 ;retract head and legs
cfade 10,220,180,7,0,3
cfade 10,220,180,8,0,3
cfade 10,220,180,9,0,3
cfade 10,220,180,10,0,3
cfade 10,220,180,11,0,3
cfade 10,220,180,12,0,3
cfade 10,220,180,13,0,3

cfade 10,220,180,14,0,3 ;shell fall
cfade 10,220,180,15,0,3
cfade 10,220,180,16,0,3
cfade 10,220,180,17,0,5

cfade 10,220,180,18,0,0
cfade 10,220,180,19,0,0
cfade 10,220,180,20,0,0
cfade 10,220,180,21,0,0

cfade 10,220,180,20,0,0
cfade 10,220,180,19,0,0
cfade 10,220,180,18,0,0
cfade 10,220,180,17,0,0

cfade 10,220,180,22,0,0
cfade 10,220,180,23,0,0
cfade 10,220,180,24,0,0
cfade 10,220,180,25,0,0

cfade 10,220,180,24,0,0
cfade 10,220,180,23,0,0
cfade 10,220,180,22,0,0

cfade 10,220,180,17,0,0
cfade 10,220,180,18,0,0
cfade 10,220,180,19,0,0
cfade 10,220,180,20,0,0

cfade 10,220,180,19,0,0
cfade 10,220,180,18,0,0
cfade 10,220,180,17,0,0

cfade 10,220,180,22,0,0
cfade 10,220,180,23,0,0
cfade 10,220,180,24,0,0

cfade 10,220,180,23,0,0
cfade 10,220,180,22,0,0

cfade 10,220,180,17,0,0
cfade 10,220,180,18,0,0
cfade 10,220,180,19,0,0

cfade 10,220,180,19,0,0
cfade 10,220,180,18,0,0
cfade 10,220,180,17,0,0

cfade 10,220,180,22,0,0
cfade 10,220,180,23,0,0
cfade 10,220,180,22,0,0

cfade 10,220,180,17,0,0
cfade 10,220,180,18,0,0
cfade 10,220,180,17,0,0

cfade 10,220,180,22,0,0

cfade 10,220,180,17,0,0


cfree 1 - 25
exit  3 Responses to “Category : Science and Education
Archive   : ALPHA-4.ZIP
Filename : TURTLE.GL

 1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

 2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

 3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/