Category : Printer + Display Graphics
Archive   : PSFLAGS.ZIP
Filename : GRFLAGS.DAT

 
Output of file : GRFLAGS.DAT contained in archive : PSFLAGS.ZIP
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€ÿÿÿðUÿÿÿÀÿÿðªÿÿøyðÿÿðUÿÿÃÁžÿðªÿþƒÀÿðUÿððàxÿðªÿ‡€þ?ðUü<ÿÁàðªáàÿÿø<ðUÿÿÿ€ªxÿÿÿÿàðUÀÿÿÿÿüª?ÿÿ€U€ª€Uªªªªªªªªªª«ÕUUUUUUUUUUªªªªªªªªªª«ÕUUUUUUUUUUªªªªªªªªªª«€U€ª€UÿÿüÀªx?ÿÿÿÿà€Uÿÿÿÿ<ªàÿÿÿøàðU<ÿÿÀðªàƒÿþx?ðUüðàÁÿðªÿ€€ÿðUÿðÁ€ðÿðªÿþy‡ƒÿÿðUÿÿÀ¼ÿÿðªÿÿøàÿÿÿðUÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿªª UUÕUP
ª«ªª UUÕUP
ª«ªª UUÕUP
ª«ªª < UUÕUP~à
ª«ªª ÿàUUÕUPÿà
ª«ªª ÿàUUÕUPÇÿã
ª«ªª 9÷ÿïœUUÕUPÿÿÿø
ª«ªª ÿÿÿðUUÕUPÿÿÿþ
ª«ªª ?ÿÿÿüUUÕUPÿÿÿð
ª«ªª ÿÿÿÀUUÕUPÿÿÿ
ª«ªª ?ÿüUUÕUPÿà
ª«ªª ÿðUUÕUP<
ª«ªª <UUÕUP<
ª«ªª <UUÕUP<
ª«ªª <UUÕUP
ª«ªª UUÕUP
ª«ªª UUÕUP
ª«ªª UUÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿðDDEÿÿÿðÿÿÿðDDEÿÿÿðÿÿÿðDDEÿÿÿðÿÿÿðDDEÿÿÿðÿÿÿðDDEÿÿÿðÿÿÿðDDEÿÿÿðÿÿÿðDDEÿÿÿðÿÿÿðDDEÿÿÿðÿÿÿðDDEÿÿÿðÿÿÿðDDEÿÿÿðÿÿÿðDDEÿÿÿðÿÿÿðDDEÿÿÿðÿÿÿðDDEÿÿÿðÿÿÿðDDEÿÿÿðÿÿÿðDDEÿÿÿðÿÿÿðDDEÿÿÿðÿÿÿðDDEÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ‘ÄDDDDDDDDDE‘ÄDDDDDDDDDE‘ÄDDDDDDDDDE‘€€€€€€€€€€€‘ÄDDDDDDDDDE‘ÄDDDDDDDDDE‘ÄDDDDDDDDDE‘ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ‘ÄDDDDDDDDDE‘ÄDDDDDDDDDE‘ÄDDDDDDDDDE‘ÄDDDDDDDDDE‘ÄDDDDDDDDDE‘ÄDDDDDDDDDE€€€€€€ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ‘ÄDD@DDDDE‘ÄDD@DDDDE‘ÄDD@DDDDE‘ÄDD@DDDDE‘ÄDD@DDDDE‘ÄDD@DDDDE‘ÄDD@DDDDE€€€€‘ÄDD@DDDDE‘ÄDD@DDDDE‘ÄDD@DDDDE‘ÄDD@DDDDE‘ÄDD@DDDDE‘ÄDD@DDDDE‘ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿª¨
ªªªªªªª«ÕPUUUUUUUUª¨
ªªªªªªª«ÕPUUUUUUUUª¨
ªÕPUª¨
ªÕPU€ªªªªªª«€UUUUUUU€ªªªªªª«€UUUUUUUª¨
ªÕPUª¨
ªÕPUª¨
ªªªªªªª«ÕPUUUUUUUWª¨
ªªªªªªª«ÕPUUUUUUUW€€€€ªªªªªªªªªª«ÕUUUUUUUUUUªªªªªªªªªª«ÕUUUUUUUUUU€€€€ªªªªªªªªªª«ÕUUUUUUUUUUªªªªªªªªªª«ÕUUUUUUUUUUßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿªªª ÕUUPDDEªªª ÕUUPDDEªªª ÕUUPDDEªªª ÕUUPDDEªªª ÕUUPDDEªªª ÕUUPDDEªªª ÕUUPDDEªªª ÕUUPDDEªªª ÕUUPDDEªªª ÕUUPDDEªªª ÕUUPDDEªªª ÕUUPDDEªªª ÕUUPDDEªªª ÕUUPDDEªªª ÕUUPDDEªªª ÕUUPDDEªªª ÕUUPDDEªªª ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

  3 Responses to “Category : Printer + Display Graphics
Archive   : PSFLAGS.ZIP
Filename : GRFLAGS.DAT

  1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

  2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

  3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/