Category : Printer + Display Graphics
Archive   : PCD306G3.ZIP
Filename : DUPLEX.FON

 
Output of file : DUPLEX.FON contained in archive : PCD306G3.ZIP
_EH´ú¸Ú¸´@¸Ç@èúíòíèEî´îÌ@ô´îÌ@´Ì@´ÌD´è@´@èÐÐ@âèèDú¥ú@ ¥ @¸¸½½¸´ô´è¸èÂîÌÚß@èÂîÇÕßèí òúòîíèèèäîäîèèèC$´Üò@î´ô¸ôÂîÇâÇÜÂܸâ´î´¸¸$´@ß ä íòò$í$äßßC*Ì$Ì$Ð*Ð*Ì$ÇÇÌß èíúòîòâíÜèÜßâÚîÕ̸´ô´î¸îÂôÐíò$ò*í@îòâèâßîÕ@îÂôÌíòHú´ Ç@ú´ô¸ ÇF¥¯ú½ôÌôßúíü@¯¸úÌúßòüFî¥ú¯½ Ì ßíúüî@ú¯¸ÌßòúüDô½ í@ ½ôí@âÌß@ÌâßB¸ò@ÜÕ$ÕHíòúíèí÷úBÜÕ$ÕHèúíòíèD$¥âEú´î¸èÇèßîíúò òíßǸ ´ú´@ú´ô¸îÇîßôíúò@ òíßǸ ´Eô´ò@¸ò@îòòEî½îÂèÂè½î¸ú´ ´¸ÂÌ ÐúÕîÚèäèò@ ´¸ÂÌ Ð@èíîèôèííè@ôèòòèäEî½îÂèÂè½î¸ú´ ´¸ÂÌ Ð@ ´¸ÂÌ Ð@Ð ÐÕßäí òúòîíèèèäîäîè@ ÐÕßäí òE½ò@ ´ ò@ ´âß$ß@úòòEî´èÐ@î´´@´@èÐîÌúÇ ÇÌÕäí òúòîíèèèäîäîè@ ÇÌÕäí òE½Â½¸ ´´ô¸î½èÌèäîíúò òíäÚÐ ÌúÌèÕ@´ô½îÌîäôíúò@ òíäÚÐ ÌEè´èÇ@½ßôò@´ Ðúò@è½ô´´½@è½ô¸¸½½Eú´î¸èÂîÌúÐ Ð̸ ´ú´@ú´ô¸îÂôÌúÐ@ Ð̸ ´@úÐîÕèßèäîíúò òíäßÕ Ð@úÐôÕîßîäôíúò@ òíäßÕ ÐEîèîäèäèèîíúòòíèÚ¸ ´ú´î¸èÂèÌîÕúÚ ÚÐ@òèÚ¸ ´@ú´ô¸îÂîÌôÕúÚHÇúÌÐÌÇ@èúíòíèHÇúÌÐÌÇ@íòúíèí÷úF ¥ôÕ BÜÌ$Ì@Üß$ßFô¥ ÕôEèÂîÂîÇèÇèÂî¸ú´ ´¸ÂÇÐÕÚßß@ ´½ÌÐÕ@íòòííCÌÇúÇôÐôÕúßßÚ@ÇÚß$ß*Õ*Ð$¸´´î¸âÂÜÐÜÕâäîíòòíD´âò@Âò@´ò@îß ß@Öòôò@ ò*òCè´èò@î´îò@Ü´´¸ÂÌÐ@´¸ÂÌÐ@îÐÐÕßäíòÜò@ÐÕßäíòD¸´Ç¸ ´ú´î¸è½âÌâÚèèîíúò òíä@ú´î½èÌèÚîèúòCè´èò@î´îò@Ü´´¸½$Ì$ÚèíòÜò@´¸½ÌÚèíòCè´èò@î´îò@ÇÚ@Ü´´Ç´@îÐÐ@ÜòòßòCè´èò@î´îò@ÇÚ@Ü´´Ç´@îÐÐ@ÜòúòD¸´Ç¸ ´ú´î¸è½âÌâÚèèîíúò òí@ú´î½èÌèÚîèúò@ òíä@Úò@Úò@ Ú*ÚCè´èò@î´îò@´ò@´ò@Ü´ú´@ ´*´@îÐÐ@Üòúò@ ò*òH´ò@´ò@ô´´@ôòòE´äíúò@ ´ äíúòôòèíâäèßîäèè@ú´´Cè´èò@î´îò@´îÚ@úÐò@Ðò@Ü´ú´@ ´*´@Üòúò@ ò*òDî´îò@ô´ôò@â´´@âòòßòBâ´âò@èÂò@è´ä@´ò@´ò@$´$ò@Ö´è´@´0´@Öòîò@ò0òCè´èò@î½ò@î´è@´ò@Ü´î´@ ´$´@ÜòôòDú´î¸è½âÌâÚèèîíúò òíè$Ú$̽¸ ´ú´@ú´î½èÌèÚîèúò@ òèÚ̽ ´Cè´èò@î´îò@Ü´´¸ÂÇÐÕîÕ@´¸ÂÇÐÕ@ÜòúòDú´î¸è½âÌâÚèèîíúò òíè$Ú$̽¸ ´ú´@ú´î½èÌèÚîèúò@ òèÚ̽ ´@ôíôäúßß äü$ü@ äòüCè´èò@î´îò@Ü´´¸ÂÇÐÕîÕ@´¸ÂÇÐÕ@Üòúò@Õ Úíòò$í@ÕÚíòD½´Ç½¸´ú´î¸è½èÇîÌúÐ ÕÚß@èÂîÇúÌ ÐÕÚèí òòôíîèèßèòîèD´ò@´ò@è´âÇâ´$´$Ç´@ôòòCè´èäîíúò òíä´@î´îäôíúò@Ü´ú´@´*´Dâ´ò@è´ä@´ò@Ö´ô´@ ´*´BÜ´îò@â´îß@´îò@´ò@´ß@$´ò@дî´@´0´Dè´ò@î´ò@´èò@Ü´ú´@ ´*´@Üòúò@ ò*òEè´Õò@î´Õ@´Õò@Ü´ú´@ ´*´@ôòòE´èò@´îò@î´èÇè´´@èòòßòFô¥ô@ú¥ú@ô¥¥@ôD֜*F¥@ ¥ @î¥ ¥@î CâÚÌÚ@âÚÐÚ<¬ÕTÕH¸½ú¸´¸ÂúÌEúÇôÌôÐîÐîÌúÇ ÇÐíò$ò@ ÇÐíò@ÕÚôßîäîíôòò íä@ÚôäôíúòCè´èò@î´îò@îÕôÌÇ ÇÌÕäí òòôíîä@ ÇÌÕäí ò@Ü´î´EÐÐÕÕÐÌÇúÇîÌèÕèäîíúòòíè@úÇôÌîÕîäôíúòE´ò@´ò@ÕÌÇúÇîÌèÕèäîíúòòíä@úÇôÌîÕîäôíúò@ ´´@ò*òEîÚÚÕÌÇúÇîÌèÕèäîíúòòíè@ÚÐÇ@úÇôÌîÕîäôíúòE ´¸½½¸ ´´ô½ôò@´ú½úò@èÇÇ@èòòEúÇîÐîÚúääÚÐÇúÇ@úÇôÐôÚúä@ä Ú ÐÇ@ ÌÇÇ@ôßîäîòô÷ ÷ü@îíôò ò÷ ôèè÷ôòCè´èò@î´îò@îÕôÌÇ ÇÌÕò@ ÇÌÕò@Ü´î´@Üòúò@ ò*òH´¸¸´´@Çò@Çò@ôÇÇ@ôòòH´¸ ¸ ´´@Çü@ Ç üôîîüôüôî@úÇ ÇCè´èò@î´îò@Çîä@Úò@Úò@Ü´î´@ Ç*Ç@Üòúò@ ò*òH´ò@´ò@ô´´@ôòò>ÐÇÐò@ÖÇÖò@ÖÕÜÌèÇôÇÌÕò@ôÇúÌÕò@Õ ÌÇ$Ç0Ì6Õ6ò@$Ç*Ì0Õ0ò@ÄÇÖÇ@Äòâò@ôòò@$òBòCèÇèò@îÇîò@îÕôÌÇ ÇÌÕò@ ÇÌÕò@ÜÇîÇ@Üòúò@ ò*òEúÇîÌèÕèäîíúò òíäÕÌ ÇúÇ@úÇôÌîÕîäôíúò@ òíäÕÌ ÇCèÇè@îÇî@îÕôÌÇ ÇÌÕäí òòôíîä@ ÇÌÕäí ò@ÜÇîÇ@ÜúDÇ@Ç@Õ ÌÇôÇèÌâÕâäèíôòò íä@ôÇîÌèÕèäîíôò@$DîÇîò@ôÇôò@ôÕúÌÇÇÌÐÐÌÌ@âÇôÇ@âòòE ÇÌÐÐÌ ÇúÇîÌîÕúÚ ßä@îÐúÕ Úßí òúòîíîèôèôíúòEô´ôèò òíè@ú´úèò@èÇ ÇCèÇèäîíúòòíä@îÇîäôíúò@Çò@Çò@ÜÇîÇ@ ÇÇ@ò*òDèÇò@îÇè@Çò@ÜÇúÇ@ Ç$ÇBÜÇîò@âÇîä@Çîò@Çò@Çä@$Çò@ÐÇîÇ@Ç0ÇDèÇò@îÇò@Çèò@ÜÇúÇ@ Ç$Ç@Üòôò@ò$òDèÇò@îÇè@ÇòôèâÜÜüâüâÜ@ÜÇúÇ@ Ç$ÇEÇèò@Çîò@îÇèÐèÇÇ@èòòèòE¥úªô¯ô¸ÂÌ@úªô¸@ÂÐ@ô¯ú¸ÂÌÐôÕÚßèúòôü@Úè@ôòú@ßèôòôüúI¥Fú¥ª ¯ ¸ÂúÌ@ª ¸@úÂÐ@ ¯¸úÂúÌÐ ÕÚúßúèò ü@Úúè@ ò@úßè ò üúCÜßÜÕâÌîÌÚÚ$Õ@ÜÕâÐîÐßß$Õ$Ì

  3 Responses to “Category : Printer + Display Graphics
Archive   : PCD306G3.ZIP
Filename : DUPLEX.FON

  1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

  2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

  3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/