Category : Printer + Display Graphics
Archive   : PAINTAPP.ZIP
Filename : STARSR.PRI

 
Output of file : STARSR.PRI contained in archive : PAINTAPP.ZIP

éýþP2€ëStar SR-15 Cut Sheet°
èÛÿ°èÖÿ°@èÑÿ°èÌÿ°#èÇÿ°èÂÿ°Aè½ÿ°è¸ÿ°è³ÿ°2è®ÿ°è©ÿ°Uè¤ÿ°1èŸÿ°èšÿ°Cè•ÿ°èÿ°è‹ÿ¹º¹»èvÿtZ¹€I»èjÿ
ÀuƒùuðA‹é°è_ÿ°*èZÿ°èUÿŠÁèPÿŠÅèKÿ¹U»è;ÿè>ÿ]A;Írð°
è3ÿ°
è.ÿè(ÿr ƒÂúr›°èÿ°Uèÿ°0èÿ°è ÿ°Aèÿ° èÿ°èýþ°2èøþ° èóþÃ