Category : Printer + Display Graphics
Archive   : NPFONT1.ZIP
Filename : BATON25.GFT

 
Output of file : BATON25.GFT contained in archive : NPFONT1.ZIP
BatonTV¹+;HXkr}ˆ•¢ª¸¿ÍÜæö .?M[bjuƒŽž²ÆØçø):DSds‰˜«»ÎÞìû 3ETfqŒ›©³ÁÐÜëø!(2AI]lz‰˜¥±»ÊØëù")5EE0€rà/=àÀ€ápàà¿À_þ_ÿø/‹À ËÀ%à À/ ø þ?À?ÿËÀ%àK€€KÀð'ÿyx/à.À € €7 €\pÀ‹ƒð. …À¸€pxaÿà—þáÿ¼€}~àà<x¼0^^/‹À ËÀEà
ào8 ÁàÁx `€< À%àKÀ€KÀ!x@ñx€à^/.À €‹€ €\quÀ‹†ˆ$..€ …À¸€pcxqà—€¼<@…€p<x¼^^/‹À ËÀ…à
ào< Àà!x`@¼ À%àKÀ€…àAx@ñx€à¯€.À €‹€ €\€;quÇÿ΄B\.€ ‹€\CàÀ…yxÀ7—€¼¼!À¸ ^x¼^^/‹À ËÁà
ð¯>‹ÀAàx p@¼ À"ð…áÀ…à€¼€áx ÀဠÀ.À € € €\€EàquÁ„B\.€ ‹€\# \áÀAxx€W—€x¼!À¸@^x¼^^/‹À ËÂà
ð¯?/‹ÀEàx x¼ À"ð…áÀ‚ñ¼€áx Àâ Àà.À € € €\ÀƒÀqp€$¸/.À\ÁÀAxp——€^x¼!à¸Câ¯x^¼^^//‹À ËÄà y/Â/KÀEà x |¼ À!x‚ñáz_ Áxàäàô/ð€ýÁðÀý ü. ‹‚/ãÂÿ€|øî_àü?È —\Kˆ.ÿp\Àp€p. €\ÃÀ!xð—ð^àð‘ø_ð닂àÀà‡{à^¼^^//‹À ËÐà¾/#ò/KÀEà x¿¼ À ½zñ¼.xðà."Ä‹. ‹ˆ.à!Á.\á ˆ ‹ˆ.8…Ðà\Àp.ðàÀ.# \ ƒÀ!x Àž|^à/Kþà ÀÀ¼ À ^¼z/¼xxà.\Ëþˁ. ‹À.à%À— .\| ˆ …Ð]p   €œàpÌ ˜@¸.\.À!x^@€^^ À¼uà €p‡Ráx^¼^^//‹Ä ËÄà(/!ž/KÀá y༠À ,X<W€¼x¼à.\ˀˁ. ‹ .à%À— .\ž ˆ ‚à ®pÀ\Àp®$@\.\.ÀAx¼@€^^€¼àÁÿ‚àCŒýáx¼^^/‹Ä ËÂà(/ F/‹Àà‘x€༠À ,X<—€xx¼à.\ˀˁ. ‹.à%À— .\o ˆ ‚à ®¸À.\À®.B@. €\\\ÀAx¼@€^€¼ÀàÀ@ñx¼^^/‹Ä ËÁà/ "‹ÀàQxAà¼À ( Àðx^à.\˂ˁ. ‹ˆ.à!À— .\ ˆ @¸€.\À®.B@W €\\\Àyx\/ „ €€\¸\€pè\ÀÀ¸€\¸yð~Àà/€} ›€Àyàà¿À_þ^ø/‹ÀûËÀ%ÿÈ/ ø À? x}€¼ÿð ÿùx/àÿ€÷/ð€ýÁðý‹. .à |øî\ø ƒû€€.¿ð\€€áp € €xà€ .\€rà € €=à
.\ € €H.ø0.0

  3 Responses to “Category : Printer + Display Graphics
Archive   : NPFONT1.ZIP
Filename : BATON25.GFT

  1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

  2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

  3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/