Category : Printer + Display Graphics
Archive   : MANDFRAC.ZIP
Filename : SPIRAL1

 
Output of file : SPIRAL1 contained in archive : MANDFRAC.ZIP
-1.2558
-1.2556
.0287
2.885002E-02
400
»» ÝßÜððîï î»°¹™›»ÿîÿðì»»¿àÝÝÐÀ¬
 À¹™™™™™™™™™™º »»°îÿ
® ™™™™™Ë™°ï À«­ÙFfffD›«« ÊDDD´M
 «b"""""""")ª"""""""""""""""" """""""""""""""""""""""«»°
ÝÝÛðüàÀÀ®þ»»¹™»»¿îÿðÿþî »º­Ý àü©™™™™™™™Éœ¯
»¾ þîðÌ
 ™™™™™¹™™¬ ÀÀÎþ½Ô–fffD½
 ÊùDDDDDIÀ° ¦""""""""´""""""""""""""""²&"""""""""""""""""""""""ð»»¾ÝÝÛ
ìþîð
®û°»»»»¿ðîàðîÿ»»ºàÝÝïÌð ê¯ ™™™™™™©™ð
 »»°îðÌ
ª¹™™™™™™™  ÌÀÎɐöfffD¤ ›DDDDD ɐäD "b""""""â"""""""""""""""Ô""""""""""""""""""""Ò-"»»à ÝÝÝ«ðîê ë°
î»°»»°îìð ðîï »»ÝÝëÿÌ À™™™™™™™™›¬À
Ê»»»Î îìÌϪªÊ驙™Ÿ™™™°ü àð«à½FfffDIÚ ÙODDDDDKéDDÛb"""â"" ’"""""""""""""""")M"""""""""""""""""""&B&" »»ºÝÝÝË
îðì »»»ìÀ¾¬»»»»»°îÌÌðîî »°»ÝÙÐ ÌÀü¹™™™™™™™ Àªª»»» þîîÌÀªª©™™™™™™™ï ÿÿà » FffDD@½ DMDDDDDM°í”DÐ"""""""""""""""""""""""",N""""""""""""""""""""ô¾² »»¿ùÝÝÝ»»à¹™žì
À»»»»»»¯üÌÏîà »»ºÍÝÝÚÌï™™™™™™™™ž 
ʪ»»ª îîÌꪠ©™™™™™™™
Ïð þà ÀÌÿË DFffDD@DIäDDDDDD «¾@–"""¢"BÂ""""""""""""""""")¢""""""""""""""""""")b»»ª½ÝÝÝ¿ëà
à™Ÿ  êÀÎ »»»»°Ìê®ÿ »»þ
ÝÝ ïî û¹¹›©™™™™°ªªªººÌÏüì̪ª Ï™™™™™™™àê®
ÀÀÌÀ™ÛFffDDDDDDDDDDDN› ½M"""
fD"""""""""""""""""""""""""""""""""+"""Ð
 »» ÐÝÝÝ 
﹙™îð®
ë»»»»»àÀ
ª®»»»ÝÝÐÿ𪠠»¹™šé™™™ ð
ªªªªÀÀðÀÀªªÌ™™™™™™™ðªª
¯ ÌÀÌÏ ìœFffDDDDDDDDDD@Oª›ª©›¦b"½mÖ
Ò"""""""""""""""""$â""""""""""""""""""Bм«»»°ËÝÝÝÝÏ œî¹™™ðþÌþ»»»»ºªªª »»»Í
ÝÛîðÌ
ªª«¿þ»™™™™š 
ªªªªîʪªï©™™™™™™™°
ªªª® À ઙDDffDDDDKDDDDDJäIï¹þ”b&n¯¶""""""""""""""""" ¢""""""""""""""""""+Ð ¶»»»¾ ÝÝÝÝÝß¿ü»þ à¹îîàê º»ºªªª »»»Ï
ÝÝÐ Àª  î  ™™™™™›Êªª® à ꪪªÀ ™™™™™™™¿êª ªª àÌÎú«¾©ÀDDDDDDDDDDDDDDDDDMٙºª fd»K”@""""""""""""""""""$"""""""""""""""""KÚ*DDšd»»» ½ÝÝÝÝÍ ð»Ê Ðþ °àÌ®»¬
® ðë»»¾ìÝÝÜÚàÀð ª Ìàꮙ™™™™¾
ªªªÀ
ªª¬Ê¹™™™™™™™°ªªªª àà ð
«Î °DDDDDDDDDDDDDDDDDM ™Àÿö`´DéÞ""""""""""""""""""-"""""""""""""""""Ô$DNªF›»»ð»Ý
ÝÝÝÝ ð
ûÎ
°º êë ûðʪúü ë™»¿ ýÝÝÝ¿ ïïª ÀÌ™™™™™œÏªª
𪻪ª
™™™™™œË¾ªªªª Àï ªÏê
DDKDDDDDDDDDDDDDD@ê ÀFíDD© """""""""""""""""""""""""""""""""""&`Ÿd°D™»»°êÝÝÝÝÝÝë
Ù¿¼ëÝÞ° ¹íÛܐ«°à «™™»»ûÝÝߚ¯
ìðË é™™™™ªþªª À  »ª  ©™™™™™š ¾ªªªª Àúà
ªÌà D”DDDDDDDDDDDDDDÛúªÖÍMD¼é²""""""""""""""""&"""""""""""""""" Ëënºj”D™›»ðûÝÝÝÝÝÝ
ÝÝݐ˝ÝÝÙ
Ý
ÜÝÙݙœ
à뙙™»¾ÝÝÝà»î
ªàð𹙙™™™ºÏª  ÌÌÀÎ
»»ª¬™™™™¹
þúªªïðª ÏÀ̾›DD´DDDDDDDDDDDDD›° ¬Àöý¹”À›""""""""""""""""""&""""""""""""""""-”´IÍ`ðD™Ëî
ÝÝÝDMÝÝÝ
Ý ¼½ÝÝÛÝÝ­ÝÝÝÝٙž™™™™™ÝÝÝÝ۟ ®
 üÀ๙™™™™°
ªªüÌÌììÀ𪻻ª©™™™™é™ìªðüÀ
ª¬𪠠™š DDDDDDDDDDDDDDDDëÉ f½ºiM""""""""""""""""""é"""""""""""""""J¤ÙD°°­ê™›¬­ÝÝÝDDÝÝÝÝÞ ¾ÝÝÝÙÝÝ­ÝÝÝÝݙ™™™™™™»Àº
ÝÝÝÚàÎ »¹
ì
¯»™Ÿ™™™¿ª  ÌÎîìì°»»ª ™™™™™™à ÏÌ
ª¬ ªª¬ ™šËÐDDDDDDDDDDDDDDDð©›úªù–
¿àfb²"""""""""""""""""d""""""""Ò"""""$™@ÖÄD¶Þɹ™›¼
ÝÔDDÝíÔMÝðÝÝÝÝÝݽÝÝÝÝݙ™™™™™™»° ÝDMÞÐëžë™¼°ª®Ë™™™›ª  Ìüîîìð
»»ºÀ ™™™™™™° ÀÌ
«¬ Ì ªª É™™À©DDDDDDDDDDDDDDD¾™™Ÿî D íF""""""""""""""""""&
"""""""""""""DNÔʐBjä@¹»ºë¹½ýÔDDM½DMÙï½ÝÔMßÝÝÝÝÝÛ é™™™™™ ¾úÝÔDMݛ¹™¯™™àª®ð»¹™™™°ªàÌÀðÎîàÿ»»» à™©™™™™™œ¯ÀÀºà 𪪪»ð™™™¯¿¤DDDDDDDDDDDDD´ ™™®ùôD¬™
¶""""""""""""-¢""""ì"""""""Â"""""  ´À´".L’ë»ïà©ÝÝÔDDMÔDDÝÜÝÝDDÜÝDÝÝÝþÊ ™™™™™ïÝÔDM½ß ™®»™™ï
¿é™™™¾êàÌîàÏ»»»®À™™™™™™™°ÀÿÿÀ»ªªª«»™™™Í”DDDDDDDDDÚ´DD Ô©™™É”D@žä f""""""""""".’""""  ò""$"""""""b""Û
L"b"" âÀ¿ÝÝDDDDDDDMÐÝÔDDÛÔDMÝÙÀ𙙙陞ð íÝDDMDÝßÀ¹™™
À
™™™°îàðîî »ºÀ Ý™¾™™›ðà»Î
ª ÀþÀ ™™DDDD@DDDDD@ÌDD
믹š
DDD´D Â."""""""""""B""""@D"""""""""B"+ôÒ"""²"-"BÀ®
ÝÝDDDDDDDDÜÔDDDMDDMÝÞîà ž™™›à¹ýÔDDMDKÐ
¹™™
ªêû™™™°îàðîîðË»»°©Ý™™š™™™Àà»ðÀ
ª Îîª ™›DDDDIDDDDDD
¼ªùÀDDIDD¹²f"""&"""""""Ò""""
@f-"""""*""Ü""¢""""""$"ÒËð íÝÔDDDDDDDDÝÔDDDDDDMÝÀàÊùœ™› °¯¹ ÔDDDDMÛ¹›©
ü»›™™»àîàððîà »»º ­Ýݙ™™®Ë¾îì»à
ªü À œžäDDDDMDDDDDDDDš ÊªÐ¤DDDDDK
²"""°""""""""""B"mªÝlB"""&š¢&l""""""â""""àÀÀÝÝDDDDDDDDDÛÔDDDDDDMÐûÿ
š¹›ðïî» ÝDDDDMÝ¼ ʪÎÏú»¹›»°þàðîþ»»»®üÝÝə ¿îî ¼
ªÀ ìôDDDDIDDDDDDDDM© »
DD´DDDúÄb""&B""""""")"""lÜôàB"" `©Ú$¦â"""""""""$ðï š
ÝDDDDDDDDDMÔDDDDDDMÐËÀ໛¬àðÝÐDDDDMÝM «ÿ Ð°
°»»»¼þîîà»»»ì ÙÝݚŸà¬°ìîððªÀ
À¬ÀÐKDDDM´DDDDDDDK©™¬ »ÔDDDDDÀðk"" """""""".""&fÐÄÙÉÒ""$®Mž-KK"""""""""" þ®¹»ÝDDDDDDDDDÞÔDDDDDDMÝ ïªüûàðîÔMÔDDDMÔMÝÞ¼ëÜ૛ à»»»»îàÿîàî»»»¯àÝÝٚ 
ªºÿ ™™úš°àî  éÄDDDD”DDDDDDDJ ™þà »œDDDDٙB""b"""""""""K&dëÖ@ôIN²" úàkÀB"""""""""" ðà»°œÝDDDDDDDDDÚÝDDDDDDDÝ
ü
 ¯À ðÝäDÔDDDÛDDDݐ°Ý໙ »»»ÎìÌÏîàë»»»àÌÝÝÐ  
Ìʺª¹™›™™
ê
®ê©šDDDDDDDDDDDDDJ™¯é DDôDà ¶Ö½b""""""""+é
Î DD¯"Ú´¯ÉIÐ"""""""""""" »° ÔDDDDDDDDÞÔDDDDDDDÝ»þðúà ú
ë ÝÔDDDDDÛDDDÞ©°Ý›
 »»° ìÌÀÎàÿ»»»ºìÝÝÝÞ®¬
 úª ʬ™™™™Ìú®»º¬
àDDDDDDDDDDDDD@ܙ»îé DDMÝê ¦ Ë""""""""" IKà DD@¹&íDDœDÒ""""""""""""þ
ÝÛ
DDDDDDDDÙDDDDDDMÐ ¬Ê ª®ë­DDDDDDÝDDDЫ¹ÝÝß¼Þ¼àë»»»ÀΪî »»º¯
ÝÙþ®ÀϪª À
¬¹™ž™ÊðÀ¬
DDDDD´DDDDDDDD@ »»¯ï
DD@ ™À ԙ"""""""""&Ú@ ”DðùÎù&¤DDDâ""""""""""""°íÝݽDDDDDDDDDDDDDDM ÉÌÊàªÌꙫ
DDDDDDDDDÐÌ ôMÝÎٛ »»»¼À
ªà»»»° ÝÝÙÀÌÀ ªªìÏ
  ™™™š  À
þÔD@D@”DIDDDDDDM»»¿àËÝDDАùúDÞýb""""""""&½ô@à
´¹ î fÄDDM""""""""""""þºÝÔÝðÔDDDDDDDNDDDDDDM°ß ®
ëà ¹ ™äDDDDDDDDMА½D@MÝÝ
ûì»»»ðªªª º»¾Î
ÝкÀÌ
ª üþª¬é™™™éù™ ÀÀ®DDDD@DDDDDDDDDÞ »º ë½ÔDë©ÊO­f""""""Û"$&fMٚ¹­›™
kÝÉDî
¢""""""""""""ûÝÝDDÛÔDDDDDDDMDDDDDDMÔMлœ ə™ðüë
­DDDDDDDDDDM
ÝDDDÝÝÝ
ÛÛ°î«»ªªªªðî»»» ÍÝÝÜðÌÀªªªîྙ™™™™ù™ªðýDDMDÝ ”DDIDDDDÝÛ
«ª®ž ½J°¹ÔD
b""""""$""Ôïä
›É›î™ðfй– ôÒ""""""""""""ݝÝÝDDMÔDDDDDDDDDDDDDDDDM ¹šð©™™ ¯
°ÔDDDDDDDDD@½MDDD
ÔÝÝÐÐÚ®
ºªªªÿÊ »»»ðÝÝàÿÌ𪪪ª ˙™™™™™™ªÀDMD
¬ÔDDODDDDÝаªªËš ºÝ» Ô@½â"""""""b&Ð Ë˟©ªû™šÀÿfÛ֔M""""""""""""
ÝÝÝDDDDDDDDDDDMDDDDDDDDMа™¿«™™ÝÙÔDDDDDDDDDMÔDDDDÔDÞÝÍÍÝܺª  à¹›ºðÝÝÝ ðªªª  îə™™™™™›ìϔDDD©ð©éÄ´DDDDÍÝÝÚ   ™ï
êäDDb"&""""*`¹ª™º¼ù®¼Úú üfЫÖiB"""""""""""" ÐÝDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDݺ™¹™™™ °ÔDÛDDDDDDDDDDDDDD@ÔDDDÝÝÝÝÜÀÿÀ ›»¿°ÝÝÝî 
ª é๙ ™™™ž™ Ï¤DD¾úɯÀDDDMD ë
ِ ™™ê 
šÔJD½""B"""".Þœ J°Ìùª
d žÖ"&"."""""""""""«
ÝDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD½¬À¹™Àß
ÝDDI´DDDDDDDDMDDDDMDDDDÝÝÝÝٚ  « ¹™»ú°ÝÝÙ¿ð 쪮¹™©©Ë™™™œ™™ºàÄDMš®À
ÀDDD@OéÀàݙ™™š Ÿ ÔMM›b&â""""Ü´@ DD Ä鞔f°ŸD" """""""""""""ë¬íDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDK›ßÀ ªºÝÝNDD@©DDDDDDDDMDDDDKDDDDÝÝÝíݙà ¹©™›°ì
ÝÝÝþð Àð à
™™©™ž ™™™™™Ð
¾DD «°
½´DD °ª™™™™™ û™ ÉOË lf"""""&ÔN ”êDDàDþ™›ÄDDÔ@""""""""""""""" ÝDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDٻРëü¾ÝDMDDM”DDDDDDDDODDDDDDDDÝí›Ýݐ™™¹¹ ™™¾ÝÝÐðÌÀÿÀ«™™™™™™™™™™ÙÝÍÝÔM ™›œDIDÞü™™™™™žªù™™ëÛ ÝÒ"""""&¼Ë½D¹DDÝDš™ÜDDDDOÒ""""""""""""""™ïÝÔDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD›ªÐ °
DDDDMÔDDDDDDDD
DDDDDDDDD½
¹ý™™™™™™™™» ÍÝÝÛîÿ ÀÀϪ™™™™™™™™™ÝÝÝÝÝÝÐ ™™™š
DIMЙ ©™™™™¯Ë ™™üüôÀÖ""")"-°š
DDDDDDMš
DDDDNâ""""""""""""""™ »DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
MMа ¼ËÔDDDDDDDDDDDDD°DDDDDDDDMо ©™™™™™™š°ààÛÝÝÝàÿÀ ™™™™™™™™™ÝÝÝÝÝݰ陙™ ÔILà
™
à
¼™™™š þà™»ÉËDëb""""f`›¹ÿDDDDKDD¼»DÄIœb""""""""""""""°«ÝÝDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDÔDDÐÝÛʛýDDDDDDDDDDDDDMÐDDDDDDDDÝêî ™™™™™™™¾ ÝÔMÐ ðððð 𠙙™™™™™™™ÝÝÝÙÝ»«¹™™™ÝÔMMš
¬ÀÌ©™™™™ð™œü› DIb""""`Ý
¯”DDDDDJÎ DDDéÒ"""""""""""""" ÔDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDMDDDÝÝ©›ÍDDDDDDDDDDDDD­©DDDDDDDMۼ™™™™™°
ÝDMܺ¬ÏÀ̪ª™™™™™™™™™™™™ÝÝÝÐ ™™ªÍ
Ýýຼ
 ™ ™™þ๚™ ÝÙÒ&""" äšíDÝDDDDDI™¿ÔJIÄF""""""""""""""¹ËÔDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDÐÔDDÔMÐɞýÔDDDDDDDDDDDDIôÔDDDDDDDJëÀ©™™™™™º ®ÔDMޞÀÿÀÀªªÀ
¹™™™™™™™™™™™ÙÝÐ
»™Ÿ¯þ ðÀü¼Î¬Ê  ÿ™ ™™°ì®¾Î™› -"""$dÿ´DDDDDDDM ë©D@º›¢"""""""""""""" ­ÔDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDÐðü¾½DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD@à
陙™™™««°ÔDMÝ°°¬ ªª«Ë™™™™™™™™š™™œ™   »›¾Êª»»»ê°Ë
Ïê Ê
ºª™›ë°
ì
À¹ëàêb"""&МýDDDDDDDDDܙà«©¢""""""""""""""ë¼ÔDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDݽDDDDMÚ ½MäDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDÜ À鐙™™™  
DDMɟ¯
¯ª ð ¹™™™™™™™™Ë Àë»»»ª ¾»»¹™ »ªàªª
𙯪ª¬
ªë

äb""bf°
äÔDDDDDD”I ™ Ú¹â""""""""""""""
žÔDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDOëDDDDDÙ ÝDDDDDDDDDDDDDDÔDDDDDDDDû»ÀðÏ š™™™  ÔÝDDMПêªÀªÌÎà๛ù™™™™›ºÏ »»°Êª °¹™¹¹™ª°ª ª›êª 
ªÏː¤b""f©ýDDDIDDDDDI©šÊœIÆ"""""""""""""""Ý
ÔDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDÔDDDDDÐéËÔDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDMMž›®Àð« ¹› °¼à
DDDD@­ï  ªüÎþª™ ™™™© 
ìÊ »»»»°ê®Ìî໙™™™ ™ ª î àʪ ð¬ÀÀ™ÝÛb""& J½DDMOLDDDDI¬ËùÔK""""""""""""""Ý®ÔDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDMMЪÔDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDÙMÀšÀÿªü   ÀùÔDDDMÝ๰Ê
ðÿ
 ™™™™™ ¯À Ê«º»»°¾àêïÀï ù™™™™™àªÀîð®Ìà
 ¯»êfò"&æíÔDDJ›ëDFiÀ
ú©™DI""""""""""""""KÐDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKDDDDDMDM íDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD¤DÐ À
À
Àÿà몪¹éÔDDDÔM ™ðÀ°»àə™™™™™ê
«»»»»¾îìðîꙙ™™©™
À ªêÀüþ à° ¬fb"f` ÝDMI®
äFdJ Ï©›DOb"²"""""""""""DMíDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDMíÔDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDO °ª 
À  ®ÀÜäDDDDMÛ¹™Ÿ®ì ™™™™™œ¯ÿªª»»»»»î
 É™™™™™™¾ðüªªàÀÏ Ï¯žÜÖf&Fj°ÔDDкùFf
Mdd*ë"""""""""""DMÝÔDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD@ÔDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKË»® ÿÀÊ 
àÐÔDDDDDÛ ºê™
ìÏ뙙™™™™› ª
«»»»»»Îî
 «™™™™™™°ðàÀªªÀð ðÀ®»ÝæfffM
ÝDM° š®Dfk®¤Ö"-"""""""""""DDÐ
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDLÔDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDM¹™Àù™À
 êúDJDDDDD°é
뙙™ºÎ«™™™™™Éªª«»»»¿°Îîð
 °™™™™œ
Îîþª¯ðàÌÿðëٖfff¼½D
™™™šf`  ž¾B""""""""""""""DDÝ°ÔDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDMDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDM°™ð™
™šÔDNDDDDDª»¹™š
ª ™™™™™›°
 ªª«««¼àî ª
™™™™™
”
ªª® ÌÀðð«¶fff`½ÝÝÐ陙™¶`àê
¼f"""""""""""""""DDßíÝDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDÔDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD½ºÀ™™ÊÌ ŸDDDDDDDD
๙™Êª ™™™™ŸÌꪪªª
ª
îðîàÌ
ªà ™™™™ªªàºªª Ìëí»fff`»ÝÐß ™™™Ü©ffì ÔF""""""""""""""""DDß»ûÔDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD½DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDLàÐ
©™™Ê¹š ÔDDDDDDDÔMé ™™žÀ ə¹™™™
ª  ïï ÀîîîÀ ªÀù™™™™ð
«»ºªÊ
¦ffÖm
Ýð¹šÌ ÝÛ¦dÐð›Ô""""""""""""""""DDÝé ÔDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDM¿ÔDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDϛÐÀ™™™ŸÊ©DDDDDD@DD鼙š À¹™™™™›ðªª¬üðÎî쪪ɩ™™™™™œ ª
ðð ûfff½Ýݯ»ª ÝÆfmÝäÍd""""""""""""""""DDMÛþÔDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDÙ¤DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDРß
¹™™Úðÿž дDDDDDDDDDÛË
 À
™™›žªªÀÌîÎપ¬ ™™™™™™™ÀªÎÌÀÿïàfff`ÍÝÝ »ÊªºíÝæfjéM’&²"""""""""""""""DDLïÀÝDÝDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ÔDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
ßÛ°¹›àÍ»»®ÝéÔDDDDDDDDMßÿ°Ð
¬êù™™™žÏªªÌÀîî ÿꪪ ™™™¾™™™° ÌÀ °Ýfff`­ÝÝû»Ì«
Ý
ffFb¢"-"""""""""""""""DDM°™
Ô DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDM ÝDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDMDÔݟ霫
Ý°íÐÔDDDDDDDDDDÞ¿îÐ
¬ ¹™™™›ª¯Ìîîîàà
ª®©™™™©™™™ Ì
½ÔfffmÌÝÝ°»à ¹Ý۝"bb""""""""""""""""""DD@ °¹ÔDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDО¾DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD°«° ºÝÔÔDÔDDDDDDDDDDÛ
°Ððîàə™™žïê ÌÎîîÀðÀ઺ª
à™™™™™™™ Ìà ”fff©ÊÝÝ ¾À »ÝÐÖb""""""""""""""""""""DDÝÞ°DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD°œDDDDDDDDDDDDDDDDDDD@ DDDÝ º
°ÔDDDDMDDDDDDDDDD°™þÙ° ¼ªË›™™¾ªà ðîîàʺ»º ™ù™™™™™™ªÀ üËà
fffl¹ÝÝ°»ÌÀî»
Ý b""""""""""""""""""""DDDÝٛºÔDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDüÀDDDDDDDDDDDDDDDDDDDMDDNDÝ몐´DKDDÙDDDDDDDDDK
™íMÉ ™
û›™™›
àÏÎîàðï ªº»º™™™™™™™ê îÀû» fffiª­ÝÜ«¾ª ¾ÝÝ­b""""""""""""""""""""DDDMú DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDMÔDDDDDDDDDDDDDDDDDDKàDDDMDDݙœDDDDJDDDDDDDDDMù íDÞ©™à™™›àêàÀÿîîË»»»ªº™™™™™™™œ
ðàþðà
ÛfffëßÝÝÞ
ªª ¼ÝMÚæ""""""""""""""""""""DDD  
ÔÄDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD½ šíDDDDDDDDDDDDDDDDDDýDDDDDN™DDDD@´DDDDDDDDDú DDM ©¬ ¹™›¿àð îîëë»»»ªÌ™™™™™™™àª
À ”fffdÝݼú¹¾ÔDÛM""""""""""""""""""""DDDMà™DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDÐî°Ô@DDDDDDDDDDDDDDDDDÔDDDDD@𙠤DDDDM´DDDDDDDDD ­ÔDÔÞÉà𻙛¾îàðîîÀ»«»»» À驙™™™™™™
ªªËîíffff«ÊÝِਖ਼¾DнbB""""""""""""""""""DDDM ËËÔÝDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDM°žÝÔDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD@ð
é´DDDDDDDDDDDDDDD»DDD@½À¹¾»»¼àîîðì»»»» ¯™™™™™™™™™Àªªªª ðË
ækffféÙÝÙ©™žÔMMà’"""""""""""""""""""DDDN°¾Ê¾

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDMٟ¿DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKÌù”DDDDDDDDDDDDDDDäDôDD۬۹Π¾»»îîîî»»»»¿à ™™™™™™™
ªªªªÌÌðÏ­¾Fffd¼Ýٙ™™éÔDMžÒ"&"""""""""""""""""DDDÝм¿DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDÞºDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDN©íDÔDDDDDDDDDDDDDDDDDDDIÔMÛþ»»»îàÏîïð »»»» à™Ý™™ ™œÿ
ªªêª ÌÌððü°Æff¤Ð Ýٙ™éDDMëÝ"*Ò""""""""""""""""DDMÔMݙú”DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDß
à”DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDMDëíÔDDDDDDDDDDDDDDDKDDDDDMDDëÛðË»»°ìÌÀîïê»û»»¿Î¬Ýٙ©œº°ªªªªª¯ÌÌð î
°
”ffff`Ê ™™™™¿œDDMº iB"""""""""""""""""DDDDDÝ
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDٜ”DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDLDº äDDDDDDDDDDDDDDDNDDDDD¤DD
½þû»¼ÌÌú®àà»Ë»»¾à Ýٙ™›ªÀ°ê
ªªªì À ffffdо ™™™™DD”ÐàdB"""""""""""""""""DDDDDÚîšÔDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
©ÝDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDI¹DDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDäDODKݐ»» úª®Ï »»» þéÝÝÝÝٙ™™À«À ªª¬ÀÌ À
 ÄfFffd˜ºà´DDD °""""-"""""""""""""DDDDDаš
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
© ¾”DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDMNDDDDDDDDDDDDDDDDDDDMDDDDÝÝÝ«»º ªªªì»»»»¾
ÝÝٙ™™› ªï À
ªªÀÌî  àùDdffjä ¾  »DDDDJ”Nb"""Ô""""""""""""DDDDD@š¿ŸÔDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD”Dû̐DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDOôDDDDDDDDDDMÝÐ
»»ªªªªàþ »»»ºÌ›ÝÝÝÝ©™™™ž ÀÌ
Ȼ؟
 À ÞìFfffdDí
êʐDDDN ¹@"""B"""""""""""""DDDDD@à
íDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDMº›
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDÛDDDDDDDDDDDDDDDJDDDDDDDDDDÝÝÝΫ»ªªª®
»»»¾ïÏÝÝÝÝݙ©™™° ÀÌ
º  Êï
»¼ÙFffffDJÿÀ”DÔDDD©°úF"" """"""""""""""DDDDDKÝ@DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDMِŸ”DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDÔDDDDDDDDDDDDDDDNDDDDDDDDDDÝÝÝêìªÊªª¬ »»»¾ÍÝÝÝܙ™ ™ œ Àκ¬ðʪ Ìû»ªÙü–ffffD©I™DDDD´íÙÏæB’""""""""""""""DDDDDMDMÐÔDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDÐ
 íDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDMÝÝÝÜ 
ªª¬ü»™»»°«ÝÝÝÝÙ©°¹Ÿ®ÿð ºïÎΪÌÏ
ªΠFffffdNDII@DDDDDMÀDä"""""""""""""""DDDDDÐD@D@DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDIàDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD@DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDí
Ù
ݚ¯ÀÎ ›™»°ÀëÝÝÝݐ Ê
šîÎû°ðÌÎ̪¬îÀªÌëϔfffff°DDJDDDDDDDK̼ÉM"""""""""""""""DDDDD´DDD@DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDLàüÔDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD@”DDDDDDDDDDDDDD”DDDDDDDDDDÐà»ÝÝÙ¬ Ì »›™»»ýÝÝÝÙ ú Ê »àîð° ʪªª 
̺
DfffffDDDDDDDDDDDû šÐÝ""""""""""â"Â""DDDDDÔDDDMÔDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD@Ÿš´DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD@DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDNM¹ÀÙ™ °®ù™™™ë¿
ÝÝÝ °
úª  àà ÿ ª«»à šš
DFDfffdDDäDDDDDDDM¹Ô™’""""""""""""""DDDDDDDDDKDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDLŸíDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDI´DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ¿ šÝ™ 陙™™»þ½Ýڐ¼ÎÀ
¬ »àî °
ªª»¿ ù™Ý´DDDfffdDDDDDDDDOM¿DB""""""""/ ’"""DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD@©ýÔDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDºDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDÙº Ù™™™™™™™™»
ÝÝÝ«ì̬ »îàî ° ʪ»° ™ÝÞDDôfffdDDDDDDDDDD
ê
DDÐ""""""""""Oâ"""DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDäMJ”DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDÉÔDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDüÀ ©™™™™™™™™¬¾¯­ÝÝÝàüÀ
»ÿú žðªª»™™ÝÚ¹šÉDfffdDDDDDDDDDD¹®»äDù"Â"""""""@"""DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD@DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDÙªDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDMÊ ə™™™™™™™œÀÝÝÝܾª°Îÿúî™
ìªÎ
™™ÐºÐÄDfffdDDDDDDDJÚLɪ”N""""""""´
B"""DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDNDDDODDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDݟ°DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDIܽ™àÀ é™™™™™™›
ÝÝÝÐÀÀ ª ü

ꪩœ®ÜÄDFffdDDDDDDDDDD ›°°»¢"""Ò"""íÚ"""""DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD@DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDM ¾ÔDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDàé ʙ™™™™™™š°Ë
ÝDÝëÌúªª ª™™šî
àꪙ™ž ôDFffDDDDDDDDDDDD°ªðéÂ"""B"" Ûb"""""DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD¤DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDMMDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDޚêüÀ™©™™™™™ºÏ®¬DDÝÛïÌúªª À ªù™šžïÌꙙ@DDDffDDDDDDDDDDDDÝ ™é²""b"""I"’""""DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDäDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDMùÔDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDM ÌÌÀ›¹™ ™é™¾ ÝÔDоðÊ ª¬ìªù™™™™›𹙙DDDDDDDDDDDDDDDDDDÀ ™ì Ö""&’""B"""""""DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD´DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDé DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD@ðà
ÿªË©™™™» ð
ÝÔD ›Ê ªª®àª™™™™œ Àïü ™î DDDDDDDDDDDDDDDDDLà ™ºù" &Ò+°Ò"""""""DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDù ­DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDO êê¬
  ™™™¼ú¹
DDDMàð
ªª ¾à ™™™š°

îê®Éª¤DDDDDDDDDDDDDDDDD¿¬ ¾Ê»" @LԔ""""""""DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDÐ ÔDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD›™™ êÀÿ ™¼™ð ŸDDDÝ° Î
ªª°
¹™™™™¬ú«°º  DDDDDDDDDDDDDDDDé 
ä&Ð Ì
ý""""""""DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDë™ïDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD@™ ¯

Ë°ÀÐDDD@›àð Àð
¬  °À陙™™º ›» û ßDDDDD”DDDDDDDDDDDL Ê¶fD@LÒ""""""""DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDOà° ´DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDÔ ™ðà™à  ¬î
À¹DÔDM@Ÿ ÀÀ險¾™™™™››™ª 
©DDDD¼DDDDD@DDKDùšÌðdÔDNDB""""""""DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDO
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD@¹éœ©š
  ïÊ
©ÔDäDDMÀÀ ÀÌÀ™™ ™™™™™š™ Î
ù™DDDDD”DDDDD@
DD´Þ™™
æ½ß
K¬Â""""""""DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDΚ
äDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDIé °  ™™ ËîªúɐDDDDM뺠ÀÌî𠬙™™™ž™™™™™™ÀÌÊÎDDDDD¤DDDDDDD@¹Ô ™™š ü¦ÐЩIé""""""""DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDN ™´DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD«
ü™™™ ª ®¿”DDDD͹
 ìÀ ™™™™ ™™™™™
þÀ  ¤DDDDD”DDDDDDDÐéì
™™º°f
ð›`
Ð"""""""DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD”D ›ÔDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDI­M ™™à ªÚÔDDDD@ ìÀªúª  ™™™™™©™™š™™«¯ ”DDDDÔDDDDDDDIžœÍ° ™ž©íf½®½n¤"&"""""""DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDº°JDDDDDDDDDDDDDDDDDDM¾DDMšÀ™™™Àü¹™à ÔÔDDDDÛÜΪ¯ªªÀÿ©™™™™™™™™™ÝÚ« Ì´DDDDIDDDDDDDD­ðкª­šœÔdýʽf›"""""""""DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDߺž”DDDDDDDDDDDDDDDDDD ”DDD¹©™™ë™™ÝDD@DDDDDê 
ª«°¹™™™™™™™™ÝÝٟÀ ÄDDIDÔ¤DDDDDDDD©šÏ
íì°ªD™½""""""""""DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDMПDDDDDDDDDDDDDDDDDIDDDDÝù™ú
À  ©ê
DD@DDDDD ™

ªÏ»¹™™™™™™™™ÝÝÜоêÔDDDDL”DDDDDDDDð™šÀË­ ”DDœ©´¶""""""""""DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDLDDDDݯ› ¹Ûú«°šDD@DDDDD@™šÊ Î龎™™™™™™™ÝÝÛÚ DDDDDI”DKDDDDDDߙë°ÝÄDD@”¾""""""""""DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDI¯ê”DDDDDDDDDDDDDDDDNDDD@D»°ðîݹ©ÀܛDDDDDDDDN ž»à¯î® ™™™™™™™ÝÝÝЛ°àÄDDD@@
DDDDDDDDй®ë»ÔDDDDDàÒ"""""""""DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ÀäDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD@ëì ÔÛÛ@ÀDDDDDDDD
Éàï Ϫə™™™™™™ÝÝÝÐÝ»›ÔDDDN ïÀDDDDDDDLɐ » I@DDDM½""""""""""DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD¹©žÔDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDÚº»¤@IMI´DDDDDDDD™½Êé™ ðÿÊϹ ™™™™™™ÝÝÝÝÝ°ÝDDDIì
™ÊäDDDDDD@™ÿ«Ë”DDDD¿f"""""""""DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDéԔDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDM
ÀœÔDLDD­DDDDDDDD ½ ™Êù™™™™™™ ™­ÝÝÝ
ÝDD
ªþ©ž™DDDDDDDD¹°à¯™äDDDM¿ """""""""DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDIL DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDI™›äDMDDDDDDDDDD´DK๙™šþÀ ™™™™™™™™šÝÝÝÝÝKL°   ™DDJDDDDN»» ê«™DÔDOB"""""""""DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD´D@šDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDJÀ™œDDDDDDDDDDDDÔDD¿ ™™™ËÌ«©™™™™™™©›™
ÐÝÝÞ¹®›™™« ð´DDDDDDDMž»¿ï
ÐÔDDDM b"""–""""DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDôD@ªDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDЪ
¤DDDD@DDDDDDI´D@왙™  ®™™™™™™™™°ü©Íí
𪠙 ™ ϤDDDDDDDDÐë°àËÞDDID@™´""" """"DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD›DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD™©
½DDDDDM¤DDDDDDDDDй™
ʪ®™™™™™™™™ª ¬®¾ž°Ì ¹™™™› °DDDôD àÝÝûºà DDD”°ìÒ""Ö"""""DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDLDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD¤J™ËÄDDDDM¤DDDDDDDDDM   šúª™™™™™™Î
ð ÿð𠹙™™™Ý°ûDD´DíOɞÝ» ªùÔDI ™ .Ò&""""""DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD@DIšÞäDDDDDýDDDDDDDDDDûªÍœÀ
™™™™™™š¯À
ûꪫ »™™™š™Ý
DDDJ ̙ðîÝЫªÉœîDJš©š
nàF""""""DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDδD@DDDDD”DDDDDDDDD@Úð
À
™™ ™™™°
ª«»»»Ë¿¹™™šœ©ÝÔDÔD¾
Ù¬¬©›î”Lžé öÔDÒ""""""DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDÔDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDÝ´DDDDDDDDDDDDDDDDD°ë Í𠚙 ™™™°ÀªË«»»»»»¹™™ ªéÝÔDD››ÞŸÊÀ
Ý  ™™© J¼Ë¶ÙIâ""""""DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD°”DDDDDDDDDDDDDDDD”ð Ýðªºé™™™™¬ ª«»»»»»»¹°Àÿ¬
àžÙÀé™À ÝÙù™Ÿð ½»DM«k"""""""DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDÐDDDDDDDDDDDDDDDDDD« ›ý ªÀ¬¹™™™›Àªª«»»»»»»»°À𪫻°ìê
  ©Ýٙ™™ºí¼ ÔD¿B"""""""DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDJDDDDDDDDDDDDDDDDDDš ÔªÊ™™™™
ʪ«ë»»»»»»°úªª»»°ð ¬Àί™™™™™°í ð¤DDò"""""""DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD@DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDÐ D ¾ ™™™›ºúªªª¯¬¼»Ë»¾ª »™¹ï
®ªÀ¬©™™™™ºà
ºàäDDÒ"""""""DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD› ´DK š
à™™™™°úªªð¼» º
ªìÎî ™™ üšàÀª™™™©ê¬™ ÔDIM"""""""DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDîDDDN ™ª ™™™™àʪ¬»ðÿê®Àྙ™™™ëüÊ Ìə™™°ì°™™ÔIDÝ"""""""DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDMDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD¾™À™™™™àêªÌÌàððî® ð®ù™™™™Ê° ªª™™™™®À˙™”L®í""""""DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD°DDDDDDDDDDDDDDDDDKDD”DD@°™™ÀêªÌîî ðîîîÿ𪙙™™ Ÿªª™É™™ªê©™›
©àb ²""""DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDÐDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD@Àðì
™™™°ª  Ìîîî îî ª ™™™™™ ª««
™™ìü ™œÀÛ¼¦ÐB"""""DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD›”DDDDDDDDDDDDDDDNDDDDD@´ ꙙ°
 ÀîîîÀîîðÀÊ  ™™™™™¼ªê𙙛¾ ›ðIIb"""""DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD@šDDDDDDDDDDDDDDDDKDDDDDÏÔN ®¹™™àª¯Àîîðîî̪® ™™™™™ Îî꫙®°Ì ›™ ”@Û""""""DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDM
DDDDDDDDDDDDDDDMÛÔDDDDDä”M
™™¾êÀÿîî îîîÌÀª¯ª™™™™™ïî Ï

ª  ï ›ÔDÒ""""""DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDM©DDDDDDDDDDDDDDDIDDDDD@DDD
›™¼àðîîîîîÀª¬©™™™™™™àðþªÀʪ® À ™´MÂ""""""DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ™
DDDDDDDDDDDDDDOÐDDDDDDDDM´ Ï»›¾þïðþàÿðîì ª  ™™™™™°¾ªÊª ʬ¹­""""."DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDJœú™´DDDDDDDDDDDDD@DDDDDDIDDDDÐ »»î îîîÀðàÀʪ À™™™™™¼ªðàÀª¯Ì
ªÀ
ªàéæ"’"""bDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD¯äDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKë »»àîÌþîàððððþ«ª É™™™™™ì
®îîÀªªÀª¯ à  ¦fB"""FDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD™ÜDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDIDß
»»°îì ̪îàîàþ »º ™™™™™úª ª   ÀÀŸ¤K""""°DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDÉìÔDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDÝ » îÌÀ
ªà °ºë»»ºÊ¹™™™™™™¾ðÿªª®ÏðÀ À
¯›M’""""fDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDK DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDMÝË»»üÌêªà à°»»»»ºê̙™™™©™œ¯»»ºª ¯ðÌ Ì
®»Kb"")&lDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDK홤DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDMÝÏû»ºÀªªî«» ¾»»»» ™™™™™™™™°»ºªªÎìÀÀ Àê »b""+"DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDð™äDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDMÐÛ»º ®êª ïλ»°»»»» ™É™™É™™™›à
ªªª À ɚ½bb""LÛDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDÀ ôDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDMMÝÝ
°«»
ªªªªü »ë»»»»  °™™™™™™™™šê ªÀ ú©œMÒ""®ODDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDù
¤Ä”DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD@DMûýÝÝàÊ»ºªªªÊ«»»»»»»
 à
™Ý™™™™™™ªúì  ¿Ý"""f
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDºù ËDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDù˾ÝÝÚºªªªªüÎû¼»»»»»
°™Ýٙ™™™™ü
ÀÌÌ í¹b"""m DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDJ™Ð”DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDð°ÀÿíÝÝꪪ

»»»»»»ûà ÝÝݙ™™œšªÀ à Àÿ¯š f""fnšDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD½DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDMNɚÀëÝݐÌð ïà鹙»»»º ¹ÐÝÝÝݙ™™™Ÿú ÌÀ°ÔB"$M
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKšàDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDÔD@®à­Ý™ÀÌ
陙»»»àÀíÜÝÝÝݙ™™™™úüÌ °ÐÖb"fíDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDû©ôDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDôNٛ ðÝÙ   ¹¹™™›°»À ™ÝÙÝÝÝٙ™ ™›
Àððî À
ff&dº½DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDMÐ
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDJéÝٙëü¹™¹™™»»ª 
ÝÝÝÝÝÙ ™™™šÀ
 ïÎìÀî°­ffffËÍDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDԜ ™ÄDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDِÏ
ݐ™™™š™™™™ »ë­ÝÝÝÝÝÚÀ™Ï™
ªª®ð¼æfff`ܝDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
àœêDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDÀ À
¬Ù™™Éœ™™™™™¼ì ÝÝÝÝÝÝÝÝٙðüùª¬ª
ªï¬Ðff`IýDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDÀ¬™DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDàà À  ™™™™™™™™™›»¾Ï ÝÝÝÝÝݽݙ™ 
ªªªª ðïé
Öffd ÝDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKÎ ûDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKð À©™™™™™™™™™™ÝÝÝÝÝÝÝٙ™™à°êªªªª üÌÀÿ þýffflÝDDDDDDDDDDDDDDDDDÄDDD´DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD@™ÐÔD”DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDM™™
 ú  ™™™™™™™™™¼° ©ÝÝÝÝíÝÝٙ™™ «¾àÀªªªª ÌÀì»æfff
ßýDDDDDDDDDDDDDDDDDMDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDäIäDD@DDDDDDDDDDDDDDDDDDD”K ™º 
«ù›™™™™™™™™ ÀÝÝÝÝÝßÝù™é™™œªÎü ª«ªª ÌÌÿ
Ûnff™ºýDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDÔDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD¹DDëšDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDK
™¼¼
ªð ™š™™™š™™¬›ÝÝÝÝßÞ»«š¹™™ªÀÌ
»ªÊÌÎÀð»œÐffkðÝDDDDDDDDDDDDDDDDDKDÞDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDK½DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD@À ™°Êꪙš™™™™°›ú
ÝÝÝÝßË ° ™¹ªÀÌ
»ªÎðÀðþà»®¦fffmËÝDDDDDDDDDDDDDDDDD@îºDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDºùàœÿàÏà 陙™™™™ê®ÝÔDÝÜ°Ê° ¬ é¯Àλ
À ëæffnmЭDDDDDDDDDDDDDDDDD¿êDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDJ´DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDÔ©ÍÀ©™¼À¹™¹™œ™°ÀëÍDDDÝ°¾îìË ÀɐªÌÿîú»ºÌÀîÊÝFfff` ÝDDDDDDDDDDDDDDDDDٚDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDÄDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDÔD¹Ð  ™Êîú ž© °¬Î®DDDÝ ïÿÿ
ªÀŸ ÿîû»ª þ ïð» ÛÖFffdÎÝDDDDDDDDDDDDDDD@ɚDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDÚ DDDIÀ ™™œ«ª
šÉ« ÀêþMDDMëÎÿÎ
°®îû»ð
îà
» ݶfffi ½DDDDDDDDDDDDDDDMÐÐ DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD”DDDDDDDDDDDDDDDDDDD ”DDD@ ™™™
®úðʞDDDD¼îÀð ¾îàðÊ ºÌ
FffmfÙ­DDDDDDDDDDDDDDDM ¾ÍODDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDÙDDDDJÀ陙™ À ïÊðÏ
°DDDMªïÿ ààËïʪ𠪠 àúffffl
DDDDDDDDDDDDDDDMð™DMDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD”DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ýÙ ªàªÌ œä”DDDKŸÀª»àð »ÌÀ
ª¯ Ê»éÍfffffNìDDDDDDDDDDDDDDDMù äDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDôDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDMð ™™Ý ªð°©”DDDDDNîðï «»ïð
¯°Ìð
ªÎÊ»°ÍÝDfffff›DDDDDDDDDDDDDDDM¹ ÔDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDÔÐùš Ý
š ´DMDDDß
ïÌÀ ¾ÿü
›ð
 »¯껹
Ý­Mfff­ÚDDDDDDDDDDDDDDKЫDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDNù
à™Ÿú›”DDDDDŸð
«°ð
 ™Îª«»

ºê«ÝfffFÊDDDDDDDDDDDDDDD
žÝIDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDäDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ºëí° ¬™
íޔDDDDD̪àꪪ
 ™Àª«»»  ðÝ©ffffô©DDDDDDDDDDDDDDD¹ÎDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD´DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD@¾
Ûð™
ÔKI”DDDDDÐêÌÀꪬ À úªéºúÀʪ»»ðî
ê
š¦fffffd™DDDDDDDDDDDDDDMËíDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDMª®ôK™¹¯KDDDDDDDÛðÌî¬êª àªÊ™œ
¬ª¬ »™ ¹æffffffIDDDDDDDDDDDDDDMžÔÔDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDôDD@DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDÞëйíD
 ʔDDMDDDDDɐÿÀÌ̪ªª®ª« ™ª À»à©™­ ïDffffffIDDDDDDDDDDDDDDMäDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD´¾Ô©äDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD¹™™ýDD¤ ´DDJDDDDIž  Ì
ªªà»ª ™™œ
¬îà™™Ýžfffffff DDDDDDDDDDDDDDMÔDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDK ŸDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD߬™™¤DD¤DÏ´DDMDDDDM¹Ÿª À ꪫÀª™™™Ÿ
๙ÝÝÝDffdfffd@DDDDDDDDDDDDDDKDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKœ
ºDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDM™ª ”DDDDàDDDDDDD´D@ °úðÌìà À™ ¹™™™¯ꠟÝÝ©Ff¦fffidDDDDDDDDDDDD´MÝDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDÚI™ DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDLD@ü°ÔDID@JDDDDDDDDDKª ªª ™¬ ™™™™™™ï ªÉ™ÝÎ ´K¦fffffDDDDDDDDMDDDÔD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD›ÐÏ«”DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD@™DDDDDDDDDDDDDDDڙª ª
ª ™ê ™™™™ð® ªÝ 
̔ffffffDDDDDDDD°DDDKÝêDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDJ®Ê¾
”DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD»»ëÄDDDDDDDDDDDDDDK™›À Àªª Î限™ù™™™™àºÏàêÝϽ¹FffffffDDDDDDDDÐÔDDM¾©DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDL°›½
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD¾@MDDDDDDDDDDDDDK šÊª« ©™™™ ™™™œàªª ™Ý™ðFffffffDDDDDDDDKÔDDÐÝDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDÐ DIDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDI DDDDDDD”DDDDDDDK ©þ° ªú¾Ê š™™™œ™Ý© ªî ù™™œIFffffffDDDDDDDDMÔDÔÛéDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDMª ÔDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDIDDDDDDDDDDDDDDDO ½ 
š Ï ù™™™™™œùÝ٠ə¾
ª™©°DFffffffDDDDDDDDD
ÔíÝ°°ÔDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD@ ½šDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD@œDDDDDDDD”DDDDDDDIÐ

¹œ¬Î ™™™™™™™ ÝÝÙù™ º®êùDDfffffffDDDDDDDDDÛÝíÝ°ýDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDIDDDDDDD@»DDDDDKÐDÐ º™™ðþîù™™™™™™ÀÝÝݝ™
º¬üDDfffffffDDDDDDDDMÛÏù»ÔDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ºÔDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKDDDDDDDDDDDDDDDD¤DDÛÀ™™š°ðꠙ™™™™™ÙÝÝÙ
ٜÊ
°«DDFfffffffDD@DDDDDM«û›šÔDDDDDDDDDDDDDÔDDDDDD@ÝÔDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDNDDDDDDDDDDDDDDDDDDDI ™Éš ð  ™™™™™ÝÝÝݽÙÌÌÀð°ý¼DFfffffffDDÝDDDDDMÙ
™½IÔDDDDDDDDDDD
DDDDDD´ÔDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
¬é™™ÊàüªÉ™™™™ÝÝÝÝÝݚ¬¬¹°”fffFfffDD½DDDDDMޙ
™îÐ
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDOIDDDDDDDDDDDDDDDDDDKM ™™™šà ªÎ™™™™ÝÝÝÝÝݛ°àÀÉ DDffiDFffDM½DDDDÝÝÿú Ë°š”DDDDDDDDDDDDäDDDDDMDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDÀDDDDDDDDDDDDDDDDDDO™™™™¯¿ ™ª©™ÝÝÝÝÝÛ î
¬¤DDffdÔfffDM
DDDDÛÝ°
ûàÀî«DDDDDDDDDDDDDDDDDMÝ DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD@ÛDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD驙 ¼þŸ ™™™™ÝÝÝÝÝÙÐϐDDDDf@ÔFffDM
DDDDÝàž ëšºð ÔDDDDDKDDDDDDDDDDJŸ™DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDNëDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDÛªÍÛ ªª™™™™™™ÝÝÝÝÝÝа̐DDDDD@ÄFffDÝ
DDDDMА뚙ÀºÔDDDDM
DDDDDDMDMDР´DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD@šDDDDDDDDDDDDDDDDDDD@Û °žª ™™™™™™™ÝݝÝÝÝÚàðÄDDDDDI”FffDݽÔDDDMÝ¿™™
DDDDDDÞDDDDDDKôMDП­DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDI´DDDDDDDDDDDDDDDDDDœ«½°ªé™™™™™™™ÝÝÝÝ À äDDDDDODDffÝÝíÔDDDÝÞ๙™š ýDDDDDM´DDDDDDß
ÙÔ¹¼ôDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDI­DDDDDDDDDDDDDDDDDDD¯é
À ü
ª™™™™™š™™ÝÞÝÝÝïDDDDDDKDDDdÝ°½½Ý½ÝÐÛ¹™™ÝÔDDDDNÔDDDDDDÛË ½¾ ÔDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDٙDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ™½à
™™™™™™™™œ™
ÝÝÝÚ»  DDDDDD@DDDDݪŸÝÝ
ÝÝÚë»° ©ÝÝÝD´DDJDDDDDDDÛ Î
íDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDD¹êÿMÀª ™™™™™™™œª ½ßÝÝޛ äDDDDDDDDDDDÝû
ÝÝÝÝÝÝ뻪¬­ÐÝÝäDDKDDDDD¤MЙŸÚïÔDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD «¹DDDDDDDDDDDDDDDDDOù½Dàÿª»™™ ™™™š º™ÝÝÝÝDDDDDDDK¹DDDDªÝÝÝÝÝíà»
«°
ÍÐÔDÔÀDDDDDÝÝ° êÀ©›DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDôDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDI DDDDDDDDDDDDDDDDDDKÔIDD¯¬ê©™™™ ™Ï™ÝÝÔDDDDDJÄDªDDDD­ÛÝÝÝ »î ˺î«Û½ÔÝ DDDDDMü ™ž´DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDK DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKDDÉ𬠙™™™¼ Àþ
ÝÝÔDDDD
Oí@DDDDš àðÝÝÝݼ»Îï»
Ýо´DDDDM¾ºÎð ©
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDMëDDDDDDDDDDDDDDDDDMÔDDDD™Éšà ™™™™œ ÀÀªÍÝÔMMÞ¹
Ë DDDD™»°ë»íÝݐ»Î໿àù ÝùîÔDÔDDMаð¹° ÞDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDÔDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD@
é»DDDDDDDDDDDDDDDDI
DDDDKO ™¿ ™™™™›« ë ¾½Ï½ª 
”JDD ™›¾û°­ÝÝÜ»¬Ì »«®íàÔDDDMª¹é
 ™ÔDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDM¤DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDäD°ÙäDDDDDDDDDDDDDDDô@”DDDDDJ Ÿ
ù™™™É°Àª »»«»ï¿ŸÀ 
Ù¤DDD𻛠Ëì¾½ÝÞûº ¹™°¾¹ÝM´DD
¾ ¹™éðð½DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ›ID@”DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDJ¿þªDDDDDDDDDDDDDDDDôDDDDDD°ªÀ ™™™žÀª«»»» ËÀðüà©éšž°®DD »»àîÀà½ÝÐ
ºª  ™à
ÝÝÔDDа¹™™™ 
­DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDMªÏÀ”DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDI
®
DDDDDDDDDDDDDDDOêDDDDDD@ÐÐ ™™™ 
ª»»»»»»»ë ©™™›œŸžDDDÌà»°ïð Ýݐ¯ à™™° š»
ßÔDDÝù™™™ DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDڝ™¹äDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ™ÊžÞDDDDDDDDDDDDDD@ÔDDDDDDN Ê
™›™ ʪ껰»»»»¹¹™™™œš®ª DDDðþ
ïðî
ݐ™ Ι›ÚÝÝMÝû¹™ ™ŸàÔDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDà ©¹”ÔDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDJٝ°DDDDDDDDDDDDDDD”IDDDDDDJL ™™º
ªª ë«»»»™™™™™™™ÙÀª”DDàþîðÿÊݙ¼Àéə™°ªÏ™›ŸÝÝÝÜ°éž Ù´DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD”Kþ
éÉDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD¹ü¿ÔDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDMÉ๙™ìªªðË»»¹™™™™™™™ÝšàùÄDDîððʝ™ð™™™™¿ª¹™¼à›í½ÝÝ »¾ªÝÝDDDDDDDDDDDDDDMDDDDDDDM» 
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDÞ DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD@DDD
©™™
ª® îÀú»»¹™™™™™™™ÝÚÉDDDìÏ®ðÀ ™™™™™™™° éž°ù­½Ù°»¬«
ÝDDDDDDMôDDDDDDJDDDDDDD@ʯ¤½ÔDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDݼ›DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD°™™

ªÌîÎÀ»»™ ™ùé©ÝÝðôDDDìÊ®ìÀ¹™™™™™™› ëÀºùýÝÝÀ» °ÝÔDDDDD@äDDDDDDJDDDDDDDIÉ»°ÔDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDIí ™DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDðÀ
™™ž
ª Ìîîîþ »»™™ ª  ÍÚÀÔDDDºªª™™™™™ àªÀëÝÚλÝD@DDD@ÔDDDDDDDDDDDDD ÀäJDDKDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDN
Ù DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD@D ïϙšþ¯üÀî𻻛»ÀªúÝÔDDDD
î𠙙™™Ÿúÿ À
àï ÝÝÀ« »îíÔÝDDDJDDDDDDDÙDDDDDDD©îKDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD¬À™žDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDÛ ›™œÊªÌðîð ë»ïϪ«À
ÔDKDDðÿ
™ ™™™™™îìÀªÎðì½Ý໼Ìî»°»Ù”DDDÚDDDDDDDDDDDMDDLÔDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDL°
ÀDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDK
™›®ÿÿîîà ªª»»°»”@@Mðð Àú©™™™™™™»ì
ª
ÝÛ˾ ¹› ÄDKDDDDDDDDD@DDDJDDD@DDDÔDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDžì œ”DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDÙð¹°®ÿîîà ®êªªª»°° 靟 À
¹™ ™™™›»ª®îÝß ºª  °Ê½ÔM@ÔDDDDDDD@DODJD«DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDJ ´DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDÛð¹»ìîÿðêîààðÀꪪ »›à ž À
¹™¹™™™¿ªª ÌÀ½Ùªª
™™º ™Ô
DDDDDDDD´MDK
ŸDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD@šÐ´DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDMº»¾°îÏð þêªüªªÀÎî ™›þÌ

 ™™¹™™ù°
êð
 Ýžª® ¹™¾Ëü­ DDDDDDDDéÝÝDï¯
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD´º´DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDMÀ»»°îðÌð
ªàꪠ Îî ™™žúÎîÀàüÀª
°™šû™šàþð½Ý™¬ ™™à

ÔDDDD@DDÞ° Ô雔DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
äDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDID@DDMÛ»°î ̪ªÌꪯÌ ¹™™Àî ÀàüÀàùš¼¹›¯ÀÀÌðËݙ›þ™ž ¯
º›DDDDDDäM
™
°”DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDN ¤DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDßDDJDл»àìÌÏ
ª ïª®À𮠙™œ ªïì Ì À ™à»°ð 𩙙™™™™››À
°½DDDDDDÐÛ  
ºÐËDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDëÐDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD@@ýÝDݾ»»ïÌÌÀ
ª®àðªÿªÀ ™™žªªªï ÌÀÀÀûœàðÌ𠙐œ™™™™þü
°ÛDÔDDD °  
¬½DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDIDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDIêà½ÝÛË»ºÌªªªîà ª™™™™ªªª®ÿÀÀð °ª«° ªà ¬é™™™™™™™Ê ù™ŸíDDDDݞ
  š½DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDODDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDšDD
બ½ÝÐ𻻬ª¬ª ®àÀÿþîîðÀÊ ¹™™žêªª®À  À 쪪Àüüª™™™™™™™›ê ™™œ
ÚDDDDРÌþ ™DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ЪŸ þ Ýݾ»»ºªªªªàÀ îîàÌÀª©™™™
ªª ꮪ »àÎîꪪà̙™™™™™™ ìË°™›
´DDÝ ¹éÊ™ûDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDJDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD@ِÀ ­Ý°û˺ªªªªÿêÀîîîîÀª  ™™™ªªðªªú®»î Àîêªªê¬ ¹™™™™š¬à ›¾ ÍDDD@šû™™ðËDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD@DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDÉúªÀ
ÝÐúªºªªªªðÀêððþîîî ª¯ ¹™™ªª ðªªªªàðÿªª
 ÌÀÀ
«À™™™™™™
À » ©DDM¹™™œú
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDÄDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD Ÿ 
ÝÚʯªªªì¯îîʪ¬ ™™œÀʪ®àÀúªª ïðð
ªªª ÌÀÌ
ª ™™™™™™®ï»©š½ÔDÐ˙™™™
àÀ
JDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD@ª 
ÝݛÿªªªÏ¬»ºË îÿϪº¬é™™™Àªª àªªªÌ À
ªªª üÀÌ઩™™™™™Ÿ¾ïîð¼ë
ÐDM©û™™™ž›­™DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDÄDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDN
À À¼Ýݙ
ð Ê뺻°àË»ºÀ ™™™ÀªªÀ ÿꪪ ÌÌ
ªªàð Àî˙™™™™™›üÀªªàʙÝDÞ«™™ ™
©DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDJÊ  À­Ýٙ›
ààູ›»Ë¾º°»»º ™™™Àª À Àꪪª À Ì
ªª ðàÀÌ왙©™™™»»ªªàêü¯¾½ÝÐ뙝”DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD@D¹™À à
Ýٙœ°®» ™™™›»»»»»»¾à™™™™Àª¬ À
ªªª À̪ª À
™™©™™™ûªªþà¯ÊÍÝÚË» ´DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDIšžªüê©ÝÝٙ›Ÿé™ù™™™»»»»»»º™Ý™Ï

¯ª® ÀÌ
ªª¯
¬ ð
™¼ é™¾ªªÏ
ÝÛ °¬ª­ÐëDôDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDM𹙛ª
Ì ÝÝݙ™™™™™©™™™™»»»»»º
©ÝÝÙï«Àþય ðÌʪª 
¬  › é™î ªªîÌüúÝß«°à
¼ÝÔÔDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD™º Ë ª ©ÝÝݙ©™™™™™™™™™»»»»»¼© ÝÝÙà«àÀà
ª®À À
ª Àªªª þ Ÿîü ÌþùÝÐë¾»
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDë Ô¹ î œð«°ÉžÝݙ™™™™™™™™™™»»»»¼à ™™ÝÝÙà»Àꪮð પ Àªªªª»ª °àÌÀÿÀÝÐ
¾þ»éÙDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD™Þ”D
Ûþëª ™™Ý™™™™™™™™™™›»»»°ÏðÝÝÝÙï»àðêú®ÿð ૯ Àþªªª«¿ê  °ðÿ ÀÝÚ °àþë»DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDffffFDDDDDDDDDDDDDDDDDI½DDDý¯  ¬ ™Ù™™™™™™™™™¹›»»¾¬à éÝÝÝÙ ÏðþîîàÿÿÌà» Ì
ª ªªªî Îîꮪð ëÝëºú ¾DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDffffffffdDDDDDDDDDDDDDD@DDDDDD@ ™
™š™™™™™™™ù™›»îÀ ï ÝíÝÝÝÝà»°àÿªÿîîðî°
ªªª  îïÀªªª¬ Àà
Ü»ªªùž ÔD”DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDFffffffffffdDDDDDDDDDDDDDDDLDDDDK Êə¹™™™™™™™™›»ºÎûð
ÙÝÝÝÝÝÝ໺î
þïîÀðΠʪªªªîððꪪ ÀÌÀ ÝÀªªª ©
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDffffffffffffdDDDDDDDDDDDDDDDDDDD@
™™ª®™™™™™™™™™ °ª° ­ÍÝÝÝÝÝÝÝú뻾à ðÿîÌÌî »ðꪪª¯ Àÿ𪪠ðÝ
ªï™™à
DDDDNÔDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDffffffffffffffdDDDDDDDDDDDDDDDDDDIœ ™™ š
™™™™™™Ë¾Ï¹ÝݽÝÝÝÝÝÝÝ»¾°°à ðìÌÌî »ðÀꪪªÌÿ
ªª
ª
ÝÜ
™™°ù»DDDDÄDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDFfffffffffffffffDDDDDDDDDDDDDDDDDDۜª™Ý ºú™™™™™à™«ðëž ÛÝݝÝÝÝÝÝÝÝü»»»» ë»¾¿ îà » Àÿ
ªª Ìð Àªªª®à­Ýùº 陚 ­DDD@¤DDDDDDDDDDDDDDDDD@DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDFfffffffffffffffffDDDDDDDDDDDDDDDDLK™™ÝÙ쪜¹™› ªë°
ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝü»»¼»ü»»»»»ºªªªï »ðð úª  Ï Àªªªà
ùÝٙ™™™™¾àôDDDDDDDDDDDJDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDffffffffffffffffffdDDDDDDDDDDDDDDDDDÛ ™Ù à°«ž ï ìüúÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݞÙ ¿™›»¼«»»»»ªªªªà »îÌÏ𪪮 ÀÀªªªª ÌÀ
ÉÝÙ©™™™™à °ÔD@”DDDDDDDDDDDDDDDDDDDMMDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDfffffffffffffffffffDDDDDDDDDDDDDDDDDL™
ݬë

¯ï « ÔäMÝÝÝÝÝÝÝÝڙ™ ¹™™™°¹›»»ªª®àà»°
ÿ

ª Àð Àªªª¯ÌÌÀ ©™™™™™™¹êÊÜ ôDDDDDDDD¤DDDDDDDDDIDOɤDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDFfffffffffffffffffffdDDDDDDDDDDDDDDDDK¹
¼Û ïð¬ü¬ÀÀÉí´DÔDMÝÛÝÍÙÝÝٙ ¹™™™›™™™»
ª®»™»ð ÀપÿððÌÀ
ª ÌÀÀ ™™™™™™™›Ê½ ©ÔDDDDDDDD”DDDDDDDDD½À 
ÄDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDfffffffffffffffffffffDDDDDDDDDDDDDDDDD
¬»ÚÊë ¾  
ÛDDDDÝÝÝÝÝݝÝݙ๙™™œ™™™° ª¹™œàú   ®ð𠪪ìÌ ÀÌ« ™™™™™™™Ÿ
¹š´DDDDDDDD¤DDDDDDDDD¼À™ DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDFfffffffffffffffffffffdDDDDDDDDDDDDDDDDëï Ð
êÌ ¬Ï ùDÔDDDMÝÝޝ
Ý
Ýݙª»û™™™™™™°ï û»™›»þÀ î®àðÿ À Ìꪙ™™™™™™Ÿ¯ ºÚDDDDDDDDDÔDDDDDDDK´™¬
ÐޞDDDDDDDDDDDDDDDDDDDfffffffffffffffffffffffDDDDDDDDDDDDDDDÛ ÀÐ Ê š À À¾D@DDDMÙ°¿°ê™®Ýݙ »°™™™™™™° ÀðÀ ›™››¾ûð îàÿî
ʪªÀþÿÀª ™™™™™™™Ÿê™ýDDDDDDDDD¤DDDDDDD@
é «êŸ ´DDDDDDDDDDDDDDDDDDDfffffffffffffffffffffffdDDDDDDDDDDDDDN™ª¹ÝÊú¹™™ÜïÙDDDDDݾ°º¼ºÙÝ©¹™™™™™™™ž›êª
뙙ž™°Ë°ïÎîÿì º ÿþ𪩙™é™™ ›º
™à
DDDDDDDDԔDDDDDDIÙù©«
¬DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDFfffffffffffffffffffffffdDDDDDDDDDDDDD@À½¹›D™ëð Ý ®š´DËDDDDDÛ¼þΰ̙™›ú™™™™™™™™™›êÀª ™™™™¼ »«ÀîìðÌðÎ컼¬ªê©¹™™™™™Ì°À¹™¹»DDDDDDD@D”DôDDéÉ›Ê¯ôDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDfffffffffffffffffffffffffDDDDDDDDDDDD´™ìəDMùÀ™
° ¤DDDDDDMëðÏðï »Éɐ
™™™™™™™™™›
ª ë™™™™™™»»ÌþìÌÌîð»  À
ª ©™™™™™™° ê™™¹ÔD”DDDDDKÔDDDDDD›
 DÉI”DDDDDDDDDDDDDDDDDDDFfffffffffffffffffffffffffdDDDDDDDDDDDDLꪙ DMÀðŸÀDÔ@›DLDDDDÌÎðð ¾ ù
™™™™™™™™™› Î »™™™™™™™™™›»° ÌÀîð»ÀÀªª ™™™™™™°¯ù™”D”DDDDK DDÄIÔDDNDIDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDFffffffffffffffffffffffffffDDDDDDDDDDDDL™¼ 
DDII« DDDDDDDDDùºàì ¿ ©Ÿª™™™™™™™™™›»¾à ™™¹™™™™™›™›»¼ îîû°ð ÌÀÀªªªÀù™™ù™™™¬ð™¹à ÔDDDDÐ͹©D@@DDLD@DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDFffffffffffffffffffffffffffDDDDDDDDDDDD@¯êéDD@@O DKD´DDDDDD àððÀ¯ÀÀɪ™™™™™™™™™Ÿ™»ºÿ™™™™™™ ™™™›¾ûªªªï«¿Ì

ʪª©›É™™™›îÿ™šÌDDDDú
™ú´êªÛäDD@DKDDIDDDDDDDDDDDDDDDDDDDfffffffffffffffffffffffffffdDDDDDDDDDDDO›DÔDDDLšDDDDDDDDLKž  ª™™™™™™™™™ ™›™™™™™™©™™™»àꪪª»°
ªªªªÊà¹À™š™¾ìÊ
°ûžÔDDJDݐ°
ٜDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDFffffffffffffffffffffffffffffDDDDDDDDDDDK©ßëDDDDKšÄDDDDDDDK™ ìù
ª™™™™™™™™™¹™™î ™™™™™™«™™™žªªª  »°ªªªª»»»À™™™»° ª™ÔDDDM þ

À
àœëDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDFffffffffffffffffffffffffffffDDDDDDDDDDD@šDÄDDDDªäDDDäDDDDD@ž ÎÎÀ«Ê®¹™™™™™™™™™™›¾é™™™™™™É™™™¾Àʪªî뻾𪪪ªª»»Îꪙšà ªªàÀé›íDDD™ªûð
°¾ DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDFffffffffffffffffffffffffffffdDDDDDDDDDD¹ºDDÔDDDDDDDDÄDDDDDÀü¯ÀÀË«¿
à뙙™™™™™™™™™›é™™™™™™™™™™ìÀ ̪ªë™¿ð Ϊªªª   îªê¾™›ªªªàª®ÿðDDDÙºž® ½
´¤”DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDfffffffffffffffffffffffffffffdDDDDDDDDDDФDDDDDDDDÔDDDDDDDDI»ð Êú»°îà ™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™¿ ª©™œÏü
¯ªª îà ü»»ÀÊ ªªÀ
¯ ›ÔDÀ 
™”DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDffffffffffffffffffffffffffffffDDDDDDDDDDDDD©DDDDD”DDDDDDDD@¹šÀð
«»®ï»™™™™™™™™™™™¹™™™™™™™™™™®À¹™›
ÏÀªªª ÎîüÎàüüÀ ª ÝD@°¾™™™©™½DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDffffffffffffffffffffffffffffffDDDDDDDDDDÔDDDDDDDDI¤DDDDDDDDI¹šªÀ
»»àÌʹ™™™™™™™™™™™û™™™™™™™™™™°®úÀ Ìû¹™™
®îªª  ÎîÌðîîïÀð®ÀÀïíÜDM¾™™™™¯ ™ DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDFffffffffffffffffffffffffffffffdDDDDDDDDDDDDDDDDDDDÔDDDDDDDDDÙ ® ̪»ºÏü¹™™™™™™™™™™™ë™™™™™™™™™™°Ê  ¹›™™ð
ªÀ
ªª ÌÀÿþªªðü ÀÌéÔDÛ˙™™™›¬ª«DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDFffffffffffffffffffffffffffffffdDDDDDDDDLDDDDDDDDDI DDDDDDDDD
ΰðÌº Ê®™™™™™™™™™™™¹™™™™™™™™™¿ž

 ™™™»êª
ªªà ÿðÿêªÊ ÌÀ½D™É™™™™Ÿ 
´DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDFffffffffffffffffffffffffffffffdDDDDDDDD
DDDDDDDDDN¤DDDDDDDDD» ÌÀÌüϪºìÀ ¾ÊŸ™™™™™™™™™›¹™™™™™™™™››ÎÊà ¹™™›™êúêªÌÿð
ª
¯Ì­Ýл™žÉ™Ê
©äDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDffffffffffffffffffffffffffffffffDDDDDDDD
DDDDDDDDD@ÔDDDDDDDDDð¹êªÏ üªª Ï ž™™™™™™™™™™™¾ ™™™™™™™™™¾Î™™™™™™™
ÀêªàÏ ªªÀÀðÀð½ÝÞ»º
  DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDffffffffffffffffffffffffffffffffDDDDDDD@ÚDDDDDDDDDKDDDDDDDDDD™™ªªàª ªªª®îž®™™™™™™™™™™™À ™™™™™™™™©™™¿¯¹™™™™™«üà
ªÀ Ϊª¬î̽Ýл°ªªÍß @D´DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDffffffffffffffffffffffffffffffffDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDþ¼šœª 
  Ê
ª¬»›¼™™™™™™™™™™™¼À™™™™™™™™™™™ ™™›™™™™°É¯ªàð ̪ª
®À ½Ý»îüË
ßúDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDffffffffffffffffffffffffffffffffDDDDDD”©DDDDDDDDDDDDDDDDDDM™ ™ Êª ì
  »››¹™™™™™™™™™š°û™™™™™™™™™™™
陙™™™™ ¹›àêïðð Àªªª ½ÝÞ»ðë¾ÙÏÀDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDffffffffffffffffffffffffffffffffdDDDDDKÜDDDDDDDDDDDDDDDDDDI ™ðªº° ÏÀ™›™™™™™™™™™™™™Ï¹™™™™™™™™™šé™™™™™™™™¹î¬îÿÿÌ
ªª®ýÝ þðÀ»Ý½DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDFffffffffffffffffffffffffffffffffdDDDDIœßDDDDDDDDDDDDDDDDD¹ôIÐàìϪ»°Îéš ™™™™™™™™™™™™™› ¹™™™™™™™™™™É™™™™™™™ ™Ÿéîð 쪪ª ðü°Ýл®»ÔDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDFffffffffffffffffffffffffffffffffdDDDDN¿ÉôDDDDDDDDDDDDDDDDDÍDD@
Ì« ª«¼
əœ
™™™™™™™™™™™™™› ™™™™™™™™™™™™™™™™™™™š™™™™›°àðà
ªªª¬ÌÌ
Ýß» Ì «DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDFffffffffffffffffffffffffffffffffdDDDD@™àÔDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDϪª¹Àª»™™™™™™™™™™™™™™™œÌ™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™»þî ÀðîÀúªªª Ì ½Û
º ¹íDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDFffffffffffffffffffffffffffffffffdDDDDO DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD@̐™ Îëêɐ™™™™™™™™™™™™™™™™œ™™™™™™™™™™™™¹™™™™™™™™™™™™»°üÌÌÀÿ໺ª ÿÌÌÀðà­ÝÛ
ªªª™¹DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDFffffffffffffffffffffffffffffffffdDDDD@
ÚDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDÙù™™¿됙™™™©™™™™™™™™™™™™™™™ù™™™™™™™™™™É™™™™™™™™™™™›Ë»Àüðîà »ªªÀÌðþ
ÝÙ¿ ª™ºDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDFffffffffffffffffffffffffffffffffdD”D°¤DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDO ™™ª¾î©™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™©™™™™™™™™™™™ù™™™™™™™™™™šº ¬îï»»ªª¬ìÎËÎÝِÀ ™ÉDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDFffffffffffffffffffffffffffffffffdDšKš äDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDK¹™™š Àꙙ™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™ž™™™™™™™™™™™
ª ªªî »ºÀ¬à Ì
Ýݜ ™™ÌDÔDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDFffffffffffffffffffffffffffffffffDDDIٔDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDM ™™™
À
ª™™™Ý™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™©™™™™™™™™™™›ü
ªªªª뻼ÀààÌ ýÝݚ™™¾ KIDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDFffffffffffffffffffffffffffffffffDDDLœà™ DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD@™Ý™
ïú®œ™™Ýݙ™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™À™™™™™™™™™™ž¬
ªªª î ¿ï ðïàÌ猪™Ý™™™™™ÙôDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDfffffffffffffffffffffffffffffffffDDDIʜ
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDš¬­Ù™ï ©™™Ýݙ™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™ž™™™™™™™™™œðÀªªªª»¾ À ®Àª¼¬Ý™™™™™¬®DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDFfffffffffffffffffffffffffffffffdDDDN©Ðà™DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD@
¾ °À°ë™Ýݙ™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™à™™™™™™™™™™ªÀÌ

ê  › À ªú¬©Ý™™™™™¬ ™DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDFfffffffffffffffffffffffffffffffdDDDD™Ù™DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD¹ °ëݪ û
™™Ýݙ™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™Ÿ«™™™™™™™™™™®ÀÊ𻛠 ÌÏÀª
 êªé™Ý™™™™® JDDDDäDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDFfffffffffffffffffffffffffffffffdDDDD½©DL”DDDffDDDDDDDDDDDDD›éºð  
  
™›¹Ýݙ™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™ê™™™™™™™™™™îêîÀ ð
¹™Ì𪪠ÀÊ ™™™™™™™™ ÌªD´DODDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDFfffffffffffffffffffffffffffffffDDDDD°ïDDDDDffffffDDDDDDDDDDD©¹™žÐÿʪ™™™™Ýݙ™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™Ì¹™™™™™™™™œ™ª 
™™Ì
ªª®Ì™™™™™™™™›º
DDDœDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDFfffffffffffffffffffffffffffffffdDDD»ªDDDDDfffffffDDDDDDDDDO°éš½Ð
ª ™™™Ýݙ™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™ð™™™™™™™™™¹™° ®¬é™™àÀªªªªª™™™™™™™™ ”ÛäDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDFfffffffffffffffffffffffffffffffDDD@ÀЩDDDDffffffffdDDDDDDDD@´ ÔßÀÀ©™™™Ýݙ™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™š« ™™™™™™™š™™à À ª»™™™ Ì̪ª ª
Ì ™™ ™™©™™àÀÀ䙤´DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDFfffffffffffffffffffffffffffffffDDN@ﭙDDDfffffffffDDDDDDDDDDÞDÀ ª™™™Ýݙ™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™©à™™™™™™™™™™™™ÿë
™™™ºü Ìꪪªª«®©™™É™™™™¹
 ê™ ÔDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDFfffffffffffffffffffffffffffffffDK@ °­š¤DDFffffffffffDDDDDD
DDDDDžÀ¬é™™™Ýݙ™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™›™™™™™™™™™™™›«›œé™™™º ðªªª«»¾ ™™©™™™žÏ
 úÐàìDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDfffffffffffffffffffffffffffffffDD°ÉÊ ”DDFffffffffffdDDDĐÔDDDDDÛ ª°™™™™Ýݙ™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™
©™™¹™™™Àª ªêªª»¼Ï™™™ ™™™› ઩Ð
ÙDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDfffffffffffffffffffffffffffffffDDDKïÀDDDFffffffffffdDDD@°ÔDDDDD À𙙙™Ýݙ™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™ ™™É™™ž
¬ªªªªª»»›° ©¹™™¬ë霫ÔDDDDDDDDDD”DDDDDDDDDDDDDDfffffffffffffffffffffffffffffffdDD@ª”DDffffffffffffdDD»DDDDDM™ù¿
ÿ™™™Ýݙ™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™à™™™ ™™™™ºª ʪªª¬êꙙ™ž ÿ™™¹”DDDDDDDDDJäDDDDDDDDDDDDDDFfffffffffffffffffffffffffffffffDDDI”ÔDDffffffffffffdD@DäDDDDDN š ª™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™¹™™™™ºÊ
ªªªꪠϙ™™›ªðú©™™´DDDDDDDDDIDDDDDDDDDDDDDDDFfffffffffffffffffffffffffffffffdDD DIDDfffffffffffffD´DDDDDDDDI™à™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™¹™™™™™™™™®ëªª  Ìîª™™™™îə
DDDDDDDDDÔDDDDDDDDDDDDDDDFffffffffffffffffffffffffffffffffD@ùDDDDFfffffffffffffDDDDDDDDDDDɐº¹™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™

ª¬Îîî
«
™™™™¾ï¹™™­DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDffffffffffffffffffffffffffffffffdL»DDDÔFfffffffffffffdDDDDDDDDDN̚
™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™ ™™™™™™™™¬ëꪠÌÀüÌ ¹™™à» ÊœŸ DIDDD@DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDffffffffffffffffffffffffffffffffdN´äDDDffffffffffffffdDDDDDDDDDJ Ðú¬™™™™À™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™ù™™™™™™™™ ™ª¬ªªÌÿÌÌîà¯À

ºÊÍ»DDDDMDDDDDDDDDDDDD¤DDIDDFfffffffffffffffffffffffffffffffdMÄDDDFfffffffffffffffDDDDDDDDDà Ì™™™™é›¬™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™É™™™™™™™™™™ºÀêªðÌÿÿðÀàª
ºªÎª DDDDJDD”äDDDDDDDDDDDDDDDDDfffffffffffffffffffffffffffffffdDDDffffffffffffffffffDDDDDDDDD´äî  ™™™ ª™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™ ™™™™™™™ù™™š°
ª Àððꪬ À
ªª ð ™°DDDDDDDÙÄDDDDDDDDDDDDDDDFffffffffffffffffffffffffffffffdDDFffffffffffffffffffDDDDDDDIDD¿°ð™™™œ¬À™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™ ©™™™™™™™É™™žÊêÀʪª
ªªìÊù™DDDDD”DéDDDDDDDDDD½D@”DDDFffffffffffffffffffffffffffffffdKDfffffffffffffffffffDDDDDDDDDDDIš™™™¯¬™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™œ ™™™™™™› ™™¹šªïð úªªÀ̪¯ªª™¤DDDD@Ù¾î´DDDDDDDDÔ
ºÜDDDDffffffffffffffffffffffffffffffdODfffffffffffffffffffdDDDDDDDDDDIœ©™™™Ìª™™™™™¹™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™
™™™™™™™™™™™™°àð ÀªªªÀªðªðà DDDDM© ÙšôDDDDDDM °ð™DDDDffffffffffffffffffffffffffffffd@DfffffffffffffffffffdDDDDDDDDDD@Ð̐™™
ª™™™™™¹š™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™›©™™™™™™™™™™™™›ì ̪ ª
ʛDDDݙÀ šDKDDD¹ šÙ›üDDDFfffffffffffffffffffffffffffffd´FfffffffffffffffffffdDDDDDDDDDDŸÜ«œ™™àʪ™™™™™» ™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™ù™™™™™™™™™™™™›ðð Àªªª À«DDDû ¬ ÉD DDɛ ©
Þ
DDDFfffffffffffffffffffffffffffffdÔffffffffffffffffffffdDDDDDDDDDDDOï ™™Àªª™™™™»à¹™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™š»»àÿÿÿü𪪮 À ÀüDD½° 
à ÊKú¬”DÄ
¬ ™°Í®°DDFffffffffffffffffffffffffffffffÖffffffffffffffffffffdDDDDDDDDDDD@ž™™›Àª ™™™™ð™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™¼¹™™™™™™™™™™™» »þìÀÏÏÿª ð Àð
ýDDDª¿ð  @¹­¬äDDD @ɬ”NDFffffffffffffffffffffffffffffffFfffffffffffffffffffffDDDDDDDDDDDJ™™™ªª™™™™¾ ™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™›
™™™™™™™™™™™°Ï °ÌÌÌÏþì
ʪêê®ì̾ÔDK¿™™«À Û ÉDDDDD´LžDDDDFffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffDDDDDDDDDDKM¾à™™ ª™™™™ë ™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™ž©™™™™™™™™™© ¼ ÌÌîî
ªªªªÌÀìDJ@˟™™™
û›
ÉÄDDDDLDIŸDDDDFffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffDDDDDDDDDDDDۙ›ª ™™™›™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™¹«™™™™™™™™™™™šº îîà »ªª®ÊDð陙™™ ­Úí ´DDDDDDDDÉDDDDfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffDDDDDDDDDDDDš ™ª ™™™›¹™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™
™™™™™™™™™™™° ºÊÀþªîà»»ªª¬«ÔD
¹™™™™ïéÐðDDDDDDDDDDDDDDfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffDDDDDDDDDDDDM¾¹›ª ™™™›™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™º
ªªª
ªî «»ªª  ÔÛ¾™™™™™¿ ™ŸMDDDDDDJDDLDDDFfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffDDDDDDDDDDDDDº¾™® ›™›°™™™™™™™™™™™™©™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™à Ìꪪªªªà
»»»ª  Ì îÝÝ ™°™Ù©™”DDDDDDDDDDKDDFffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffDDDDDDMIDDDDßë›î™¹»™™™™™™™™™™™©™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™›™™™™™™™™™™  ꪪ® à »»ªª ÌÌ ÝÙ뙩Ý
 ®™DDDDDDDDDDDDFfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffDDDDDD”DšKÐDD¹û»îà™ »Ë™™™™™™™™™™ž ™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™ê™°Î®ªªªªì»° ª®ÎüÌÌþ
ÝÚ ¿
ª Ù
DDDDDDDDDDDDffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffDDDDD@äL©©”DÝ »¾à™î þ™™™™™™™™™™ û™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™šÊª¬


ÀÀ »ªÀ ̽½Ûë°ª  ÝÊìDDDDDDDDDDDfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffDDDDDMà™à½DÝ »ºî»Ê Ÿ™™™™™™™™ž 陙™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™Àª
ðð ¹°ÿà
À
Ýл¾ìʾÝàÀ™ÄDDDDDDDDDDDffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdDDDDDK™šš ÊÝÝû»»îî¿üà
™™™™™™™™žù¹™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™ªûÀÀð ð™™àÀ ÍÝÛ»¾»Ýð
¹”DDDDDDDDDDFffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdDDDDDDºš
 
Ýß»»° »Îª¹™™™™™©™™¾™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™šÀ ™™™¯à ÀúÝЫ à

Ô¤DDDDDDDDDfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdDDDDD@½žÊðþÍÝà »¾¾
ª
¹™Ÿ™™™ ™›é™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™žÀ°
 é™™àÏ àΝÝÛ«°Àλ¤Ù™´D™DDDDDDDDDfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffDDDDDD ðÀ½ÝÛ »»®°îÀ»¹Éž™™™«©ù™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™À¯œ ™™™› À ÿÌì ¿ÐÝß ºª ­D”DDDDDDDDDDDfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffDDDD´DºÎ
 
ÝÞî»»º»àﻹ›™™™îë ¹™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™À™™™™™› ÌÏÌ
ÌîÀ ÝÝÙ»ª®™­DDDDDDDDDDDDDFffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd”DDDDDÊê ½Ýݼº»»»àîî» ™™ ºù™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™É™™ ™™™› ÌÎÀª ð
ÉÝÝÙÏ»ª ™
DDDDDDDDDDDDDFffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffDDDDDJ™
Àþí
Ýð»»»Ìî𫙙žðÏ ™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™©™™™™™™™ž  ªª »
ÝÝݞÏï ™àÔDDDDDDDDDDDDFfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdD DKŸ ™™à¿ÝÝÜ »«ë À
à °™›à™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™ Ÿ™™™™™™ªÀÌÀ
ªª¬Ê¾¹ÙÝݙ™ DDDDDDDDDDDDDFfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdD™ÍJË©™œÀÀýÝÝÚªª
ªúª ü뙪¬Ê™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™ ™™™ ™™™œ®Ìàʪªªª
°™ÝÝÙ¬À©™œÔDDDDDDDDDDDDFfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdD¾DDDJšéޚªÀ˝íÝÚ ðª ªªªï à ° ¬™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™š™™™™©™™œ› ʪªª
ºÀʪŸÝÝÝٙ ™™ºäDDDDDDDDDDDDFffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffDDIDDL™½Ûìº
Ï  ÝÝݚ ªª®à໾ »™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™ Ê  úªªª»ª™ÝÝÝڙ ™™ ”DDDDDDDDDDDDfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffDDDDDD­ÜœÀÀ̾
ÝÝÝЬªªªï ˼¹™™™™™™™™™™ššàš™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™
™™™™™™™™™
ª 
ªª«»ºð ¬ÝÝÝݙ™™™ºÀDDDDDDDDDDDDffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdDDDDDΰ »­ÝÝÐ ° ʪªîÌð°Àþ›™š™™™™™™œ ˙™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™ù™™™™™™™™™šÊîÊʪ»»°àùÝÝÝݙ™™™¬
½@DDDDDDDDDDFffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffDDDDI¬
ŸÊ»ºÙÝÝݐ©®ªð ¿àÎž™™™©™™™ Î™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™› ™™™™™™™™™ž ÀÀªªª»»»à©™Ý™Ýݙ™™™Ê¯™DDDDDDDDDDDFffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffDDDDI ª œÊÀ¹ÙÝÝݐ™ðà ºÏ
 «™é™™™¹™™É ™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™š¹™™™™™™™™™몪ªª»»° ™™™Ýݙ™›
ºDDDDDDDDDDDFffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdDDD@ú ™šÏª ÝÝÝ©™Ìüï
ú À¾™™™™™™™Ÿ¹™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™©™™™™™™™™ª«
ªªªª»»¿Ì™™™©Ýݙ™™ÏÉ´DDDDDDDDDDDFffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdDDDI¬šœ™™üª®ÝÝÝݙ™ÌÿÌ
ªª¯À ™š™®™°™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™Ê©™™™™™™™™™Ÿž ªªªÀ»™™™™™Ù™™™™ìùDDDDDDDDDDDFffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdDDD  ™Ý°àξÝÝÝٙÌÌ̪ªª¬Ì驙 ¬
™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™ Ê™™™™™™™›™™™® ªªªìÀ™Ê™™™™™™™š
ëDDDDDDDDDDDFffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdDDDðÌÝÝߪÌ
ÝÝÝٙÀÌÀ ʪª®
ªé™™À¬þ™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™«©¹™™™™™™ž™™™Êªª¬ Îð   ™™™œ™™à
êôDDDDDDDDDDDFffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdDDDD ™ÝÝé ÙÝٙÀ À
ªªì  ™›
©™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™ï™™™™™™™™ ™™™ ®ª  îîꪠꙙ™™ ™ ÀËDDDDODDDDDFfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffDDDD™ÝÙ«°©™ÙÝٙÀ À
ªª¯À¹ž
ª
™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™º™™™™™™™™™™™ ªªÌÎþꪪ¯
©™™™
©ª¯ÀÄDÔDKDDDDDDFfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffDDDD ™œÝÝλ ™™™Ý™™ÿ Ì
® ¹¾ªªÀ©™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™ ™™™™™™™™™™™™™Àª À ʪªì©™™™¾ ú ´ðD”DDDDDDDfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffDDDDîš ýÚð»Àɛ™™™™ððà ÌàÀ®ðÌ뾪
陙™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™à¾É™™™™™™™™™™™™
ª Àÿÿ
«©™™™ì Ì ªÛ™
”DDDDDDDDDfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffDDDDLš«
ܬ À©»™™©™ððà ÌÀ Àà ïÊð陙™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™ù™™™™™™™™™™™™™œ
ª ðÿüÌÀ« ™ ™š¬°ªÛDDDDDDDDDDfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffDDDD@š
ÚìàŸ¬©™™™îìÏþàüÏÏ°Ïþ¹™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™©™™™™™™™™™™™™™›® üÌÎÊ°™™™™ü ›
DDDDDDDDDDFffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff@D@ªí°ð½ÞÏ»
™™™™ ÏàÌ Ì°ï ™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™°îî ™™ ™¯ ©À´DDDDDDDDDDFffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffMÔßÀ
©ÄÐ
ªà ™™¯ÀÎà Ì ÌÀ¿ÌÀû™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™šîÏà ©ÀÏžà  šDDDDDDDDDDDFffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffID¹¬
Ê©ôÐà üªù ™  ®ðÏÌÀº
¯¹™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™ ¹›àðüªà𬠼™™™´DDDDDDDDDDDfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdDD@
íЙ”@ ¯ª» 
¬¯
ªï Ì𺬪 ¹™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™š™™™™™™™™™™™š™À »îàðÿª ÏªÀ ι™™šDDDDDDDDDDDDfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdDDJš©Ù™Ô   ©
¬®¬êàî
ª¬ ðð Ìʪꠠ™ž™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™ °îϪ¬ À°
陙©ÔDDDDDDDDDDDfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdD@™é™Ÿ´Kš®™™à °ë¯ª ªªªêªîÀÿðΪªª ù™™™Ê™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™šðûðîÌ ð
ª 
ºªª™ ÀDDDDDDDDDDDDFffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdDDI
ÀÀ
DO©Ýì ¬ª ªªªêªààðà𠪪ª¬Î¹™™™¹™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™ °ÌÀÌÿððÌ
ªª ð»ªÉ ¬DDDDDDDDDDD@DffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdDDI½

ëDDIڙÝÐ
ªªªªªªª Ìðà À
ªªÀ
ϙ™™™™™™™™™à™™™™™™™™™™™™™ÙÝÝٙ™™™™™™™™™™
»àÌÌÌÏÿðÌ
ªª¬Ì

ªàÎúJMÔDDDDDDDD”DffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdD­
¯DDMÐ ðÞ
é
ªªêªªªªÌà ÌÌ
ʪ¯Ê¯™™™ù™™™ÿ ™™™™™™™™™™™ÝÝÝÝÝݙ™™™™™™™
ú Ê» ÌÏÿðપ¯Ï
¯¬
™àDDDDDDDDI”DFfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdDJ
´@™DDDI@ù¯
îš ÐªªêªªªªðêÌÌÎêü
ªÀ
¬™™™©™™™ ªû©™™™™™™™™™ÝÝÝÝÝÝÝٙ™™™™™©šêü »ªÿÀ
ªªª
ʻ˪
DDDDDDDDDÀ”DDfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffDDNÐDJDDDDD«à¤IܐDª®
ªªªª ÀÎú¬ðÀ
ðàÌÿ ™ À™é™°™™™™™™™™™™ÝÝÝÝÝÝÝÝٙ™™™™™™™
ð
«ª¬àîîàúºª êªª ™”DDDDDDDDÔDDDfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffDDL¹DDDDDD¤DOÙôDäI”ª Êªªªª¯
ª À Ì àð À陛 °þ©™›™™™™™™™™™™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝٙ™™™™™™™
પªêª®îª À𪮙DDDDD”DDDÔDDDFfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdDDM”DDIDDD”DJùDDÚÔªªÊªªªª®ú®ªª Àÿ ÀÀ™¾À®™™™™™™™™™™™™™™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝݙ™™™™™™™ ª¬
 ªªªª®îº»Ê ÌÌÌÊ
äDDDDDÄDDDDDDDDfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdDDKDÔD@DDDDDI®DDDIDª®ªªªªªªêªªªÏÀ ð̙®ª¬ ™™™™™™™™™™™™™™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝٙ™™™™™™º«°À ªªªª®«»»ªª® Ì Ì
ù­JDDDDDDDLDDDDDFffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffDDIÄDDD@DDDDDNäÄDDDDªªªªªªªªªªªªªðÏ Ìþ¿Êª ª™™™™™™™™™™™™™™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݙ™™™™™™Ÿª°À ¯ªªàï »»»ªª îÌÀ ê ®DDD”D”DKDDDDDDffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffDD@DžDDDDDDDDDDD¤DDDKDªªªªªªªªªªª ª® ÌÀ¾ê
  ™™™™™™™™™™™™™™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝٙ™™™™™ž° Àª î»»»»»ºªÀþÌ ¤DDDDD”D@DDDDDDFfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffDDDMœDDDDDDDDDDDDDDDDDªªªªªªª 
ªªªªªàð Ì°ï °
¹™™™™™™™™™™™™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝٙ™™™™™ ΐ Ì̹»»»»
ª¬À DDD”D¹ K´DDDDDDDffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdäDDðDDDffffDDDDDDDD¤Dªªªªªªªªêªªªª¯þ Ì¾à  Ì°™™™™™™™™™™™™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݙ™™™™«ÊªŸ
  ™™»»»»ª
 ð©½äDD½ÙÛDDDDDDDFfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdDDD”DDFffffdDDIDDDDDDªªªªªªªð
ªªªª ÀðìÀ¾à뙙™™™™™™™™™™™™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݙ™™™™¬™ª
陙°
«ª  ´DDDÙðÀûžÔDDDDDDDFDDDfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdD¤ DfffffffDDIDDDDDDªªªªªªªª
ªªªªà ÌÌìÀ »Ï«™™™™™™™™™™™™™™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝٙ™™™™à ™  ©™™à¯ ÌÌð DDÐ À  ÍšºDD@DDDDDDDäFffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdD Íĺ´fffffffdDDDDDDDªªªªªªª êªªªªÌÀî
ºÊ ™™™™™™™™™™™™™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝٙ™™™©©™™ ™ù™™àðÀ ïÌÌÌ DÔ鬪
ºœDDDDDDDDDäFffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffDD­šDFffffffffDÄDDDDDªªªªªªªªªªªªª Àð¯
º¬ª ™™™™™™™™™™™™™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݙ™™™š™™™™ ™ù™™¼¬ÎÀ ÔDJ
¹ ª
ùDD¤DDDDDDDDDfdDffffffffffffffffffffffffffffffffffffDDDDD ºžDFffffffffDÄDDDDDDªªªªªªªªªªªªª ÀʯüÏ»ªª É™™™™™™™™™™™™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݙ™™™™™™™™™™™™™Àð Îì ÔD@™™™™ @¤”DDDDDDDDDDD¦ffffffffffffffffffffffffffffffffffffjDD@Ð¬DFffffffffD”DDDDDDªªªªªªªªªªªªª¯ª¬ÌÀð
ªªª©™™™™™™™™™™™™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݙ™™™©™™™™ ™™™™ îÏûÔDܹ™™™› ¬N ”DDD´ND›ÄD”DFffffffffffffffffffffffffffffffffffffdDD KÐ™DfffffffffDDDDDDDDªªªªªªªªªªªªªª
ªª¯ ÌÌÀ
ªªª ™™¹™™™™™™™™™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݙ™™š™™™™™™™™ž ìðàÀ»ÔMϙ™™™™Ÿ I™°JDDš­DÄFfffffffffffffffffffffffffffffffffffffD  ŸÚKFffffffffDFffdDDDªªªªªªªªªªªªª ª¬ª
Îપªª š™™™™™™™™™™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݙ™™ ™™™™™™™™™œ üÌêÔÛ¬ ™™™¬Ëۙ
ÿ¤™ÏœžÐÀJ™ôffffffffffffffffffffffffffffffffffffffK š
ºDIfffffffffdffffDDDªªªªªªªªªªªªª¬ªªªª ÌÀ
ª¬Ì ™™™™™™™™™™™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݙ™
ə™™™™™™™àÀÌðÊ à½ÝÝ ™™™Ý™ð
¿½
šDDš
žÐ½¹™¤ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffDJê
Ù DDffffffffffffffdDDªªªªªªªªªªªªª¯ªªª À ÌÿÀ ª û
™™™™™™™™™™™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݙ™žê™™™™™™™™™þªÀ ÌÌ ú ̽Ýß»™ ̝ݐÝ ºùíDDÄ ™Ú FfffffffffffffffffffffffffffffffffffffDÀ½ÙÄDDfffffffffffffffDDªªªªªªªªªªªªªðªªªª®ÌÀ
ª¬ ªù™™™™™™™™™™™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݙ™©™™™™™™™™¹»àÎ
ÊÎàÏ°ÝÝйà
ª ÝÐÀÝ©ª DDD”@«ÐDffffffffffffffffffffffffffffffffffffdD¼½Ê ”FffffffffffffffffDDªªªªªªªªªªªªª ªªª
ªàϬª™™™™™™™™™™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝٙ
™™™™™™™™™™ÌÀàüªÊ  îîéÝÝÀ»ªª« ݐϙ™ÔœDDDDDD ™Mš«”ffffffffffffffffffffffffffffffffffffDD ÝÛÄFffffffffffffffffdDªªªªªªªªªªªªªÊªªªªª ÿð 𠙙™™™™™™™™™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝٙ ¬ ™™™™™™™™™úªÀ ªª ªª à«
ÝÝλÀï ¿Ð º™™D´DDDDDDÍîÐ
ùÄFfffffffffffffffffffffffffffffffffff”D¹­¬­DFffffffffffffffffdDª®
ªªªªªªªªªª
ªªªªªª ÀÌϙ™™™™™™™™™™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݙ™šà ™™™™™™™™™™ª ðªªª«ª À
Ýݾ»ê¾Ù®šDDDDDDDDIDJʝðDffffffffffffffffffffffffffffffffffdD”™¯¹äFffffffffffffffffdIª
ªªªªªªªªªªÎªªªªªª ÌÀüª™™™Ÿ™™™™™™™™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݙ™ï ™™™™™™™™™™™ªªªªª«º¯«¿ìšÝÝ»ðྻðê ”DDDDDDDDDI«DDfffffffffffffffffffffffffffffffffdOßI @œ”Ffffffffffffffffffªªªªªªªªªªªªªªªªªª¬àð Ì ™ž›™™™™™©™ ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݛË©™™ÝÝٙ™™™™ ðºª«º«ºË»
ÝÝÝ»¼à°ßðÉDDDDFffDDDD™DÄLfffffffffffffffffffffffffffffffdDI  Û©DDDÔfffffffffffffffffD ªªªªªªªªªªªªªªªªª Ì Ì™š
™™™™é™™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝِ®ù™ÝÝÝÝٙ™™™àÌà «»»» «°
ÝÝÝ »°À ¾Ý̝äDDDDfffdDDD”DFd@FffffffffffffffffffffffffffffffdD¹ ®éDDDDfffffffffffffffffDʪªªªªªªªªªªªªªªªª  ÀÿÌ̹Ë˚™™
¬™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝٙ É™ÝÝÝÝݙ™™™ì«Ìªª«»»°°ÿ˼¹ÝÝݞ ºÎ šD ¬ DDDFffffDFdDfffDFfffffffffffffffffffffffffffffffDIÐ ÝٔFf@fffffffffffffffffDªªªªªªªªªªªªªªªª®®ÌÌÿ î̹ï
®àì
Ì ™™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݐ©™ÝÝÝÝÝٙœ 
ª»»»»° ª
­ÝÝÛ껪 DNéÌDDDfffffffdDfffffffffffffffffffffffffffffffffffffdüÐ
œ”FfffffffffffffffffffDꪪªªªªªªªªªªªªªªªªÌÀîìÀ»
ªªËə©
©™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݚ™™ÝÝÝÝÝݙ ™™™ ªª»»»»¾ðɐÝÝڙª ¹DßDDDDDfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdþÝ°ü”FfffffffffffffffffffDúªªªªªªªªªªªªªªªªªªêï»ê ¬
™™é™é¹ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݙ™ÙÝÝÝÝÝݙ™™™™Ê ªª««»»ï
ÝÝÝÝÝü™žÔDDDDDÔFffffffffFfffffffffffffffffffffffffffffffffffffd™Ý ªDFfffffffffffffffffffDðúªªª¬
ªªªªªªªªªªª 
Àú®¾ïÌ¬Ê ™™™™™™™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݚÝÝÝÝÝÝÝݙ™™™™ªð
ªª
»°©ÝÝÝÝÝ  é™äDD¤DODfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdI½ ÙFffffffffffffffffffffDÀªªª 
ªªªªªªªªªªªª
 ªªË°ï¼ ™™™™™™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݐÝÝÝÝÝÝÝÝÝٙ™™™ëʪªªð꼿™ÝÝÝЙ© ™žíDDDDDDfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd©ùFffffffffffffffffffffDÀ®Àªªªªªªªªªªªªªªªªª ë¾ï©™™™™™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÙÝÝÝÝÝÝÝÝÝٙ™™™ªª¬ »àÀ½ÝÝÝÝÝݙ©™šDDDDDFfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffD­”@MFfffffffffffffffffffdDðÀʪªªªªªªªªªªªª ªªª¬ÌðÌË°ÌÌû›™™™™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝٙ™™™š 
ªÀÌÎàë™ ÝÚÝÝÝݙ™™šÙDDDDDFfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdÛ DdDfffffffffffffffffffdDàðʪªªªªªªªªªªªª
ªªªÊüÀÌÀ«» ÀùŸ™™™™™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝٙ™™™™¬ªª îî뙙ÝНÝÝÝٙ™ IDDDDFfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdð´ffDfffffffffffffffffffdDïúªªªªªªªªªªªªªêªªªªÌÌîÏ «»¬ª ™™™™™™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݙ™™™ð¼ª  Ìîî繁™ÝÐÝÝÝÝݙ™œ”DDDDDFfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd¤Dff@fffffffffffffffffffdD ªªªªªªªªªªªªª¬
ªªª  ÌÎà»»ªª ™™™™™™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝٙ™™™™šê  ÀΪ ÀžÝÝÝÝݙ™šDDDDDffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdDdff`fffffffffffffffffffDDÌ ªªªªªªªªªªªªª¯ªªªª à ÌÀà
ª»ªªà™™™™™™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݙ™™™™  Ìÿêª à
ÝÝÝÝÝ ™ÊDDDDDffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffdDDÌÌ
ªªªªªªªªªªªª¬ªªªªª® Àª «ª®À ™™™™™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝٙ™™é™
 Ìÿªª  ÝÝÙÝِÀ
JDDDffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffMffffffffffffffffffffffDDDDÌ̪ªªªªªªªªªªª®ªªªªª  Àÿªªª¬
¹™™™™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝٙž™™ù›
 Àüð
ª ª™ÝÝЙ™™ ›ÔDDDDffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff™ffffffffffffffffffffffDDDD ÀÀªªªªªªªªªªªªªªªªªªªÀÌ ªª¬à¹™™™™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝٙ™Éš«™ ð À ª¼À Ýܙ™™šú™DDDDDfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffkÔffffffffffffffffffffffN
 ª¯  ªªªªªªªªªªªªªª Àª®ì™™™™™™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݙ™™š Ì»àÿÌÌ
ºüɝÝ٠陛ê™ôDDDDfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff``ffffffffffffffffffffffMÀ¹Dª ª
ªªªªªªªªªªªªª¯À
ª  ¿™™™™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݙ™™ª  °îÿÌÌ໠ɝݙ™ šÀªºDDDDDfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdFffffffffffffffffffffffÜ ¤D̪ªªªªªªªªªªªªªªüþ𪬠à陙™™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÙ®™©àÀ °ÿðî ™™Ÿ  ´DDDDffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffD DDðï
ªªªªªªªªºªªªª¬ªÀª ™™™™™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ™à®ª °îà ™™™ žœëª¯É”DDDDFfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffddDDDÀð着ªªªªªªª»ºªªª® ÀÀª©™™™™™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÙ
™ºÀë°þàðà™™™™™ «ªªðDDDDDFfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff´FDÌÌÀÀªªªªªªªª«»»ºªªªªÀðÌÀ Ì ™™™™™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݙžœðë»ìÌÿêɛ™™™  ¼à DDDDDDffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffÌ ÌÀªªªªªªªª»»»ºªªªª Ìð ÀÌ ™™™™™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝٙŸÀàà«»ÌÌÌ
ªš™™º¬ ¾À´IéDDDDFfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffÌÌ̪ªªªªªª«»»»»ªªªªÌ ÌÌÿ ìÀÀÌ ™™™™™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝٙš
 Î»»üÌÌÀ
¬
¯™š ð¾©Ý™ÊDDÔ¤DfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffÌÌÏ ðªªªªªª«»»»»ªªª¬Ï ÀîìÌ˙™™™™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝٙª¼ »º ÌÌð ʪ¯üàšü ÝÞ©œ™J™ÄDfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffÌÌÌʪªªªªª«»»»»ªªª¬
ÌîîìÌ ©™™™ ™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝٙŸ«º »ºÀ ÌÌÿÿ
ª¬Ì̐ ©Ýú™¹DM´FfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffÌÌÀ𪪪ªªª«»»»»ºªªªª¬ ª ÀÀù™™™™™™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝٙ›®»à««ºª ÿÿ ªªðÀ¿ï šû
DDDLFfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffÌÌÀªªªªªª»»»»»ºªªúªªª¯ðê›Àš™™™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝٙùΠ ʪªªªì
ª Ï ÌÀ œª¯DDDDffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffÌÌÀ
 êªªªª»»»»»ºª ªªªª®À ™ì™™™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝٚ ¿ªªªªÊîîîì
«ªà»ìª™™™DDDDFffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffÌÌÀÀ
 ªª»»»»»ºªªªªª ©ï ©™™™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝِúà ª
ªªªªîîà
»ª Î»  ™™™¾DDDDFffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffÌÌÌÌÌ
 Êª»»»»»ºªàªªªª¬¹¾ªª™™™™™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝٚ ¬œÀ

ʪª®îÀª»ºªÎÌ»º¬é™›­DDDDFffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffÌÌÌÌð𪪠
»»»»»»Àʪªªª ÀÀ»êªª¬ə™™™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݙ ÉšÊ ð

ªàîê«»»ªÏ
«º¬©›¯DDDFffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffÌÀÌÌ쪪ªª«»»»»»»¬
ªªªª¬Ï ÌÌ»
à«®¾¯ šÉ©ÉÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝٙ Ÿœ™º° À Ààÿ º«»ºð
ª À©DDDDFffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffÌÀÌÌÀðî̪ªªª«»»»»»»ªªªªªª àüÌìÀëºÎ ¼º »ê ™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝٙə™™œË ð ¼ °»»»
ð
ªÌ °ÄDDDDFffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffÌÌÌÌÀÌÀªªªª»»»»»»»ª«»»ª ¯ÌÎîî ºà  š™™ð¼
ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݙšž™™™™™©©¹ ™»»»»»»ª Àʪ àšÔDDDDDffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffÌÌÌÌ üªªª«»»»»»»»»»»»ºªªÌÎîð»ºÌë ꙙªÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݐªÉ™™™™™ ™™™ ™›»»»»»»ª ÀúªÎ»ÔDDffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffÌÌÌÌÌ
ªª«»»»»»»»»»»»ºªªÀÌÌî
»°ÀË ™™™™¬ ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝٙ
™Ýݙ™™™™ ™™›°ë»»»»ª ðÀð
ª™«”IDDDffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffÌÌÌÌ
ªª«»»»»»»»»»»»ºªª Ìð઻»ÊÉÝٜ™ÏÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝٙ«™ÝÝÝٙ™™™™™Ÿîîë º»¿ îÌþ ª¬™ýDDDDFfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffÌÌÌÌð
ªª»»»»»»»»»»»»ºªª Ì𪫻»ªªÉ¹™™ÝÝÝٙٝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝٙ›¬™ÝÝÝٚ™™™™™ÿë˺ºº¬îð Ì ¤DDDDDFfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffîìÌÌÀüÿÀªª»»»»»»»»»»»»ºªª¬Ìª»»ºª ™™ÝÝÝݝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݛ ÝÝÝÝ©™™™™¬ ºÀªÀÀ À ­DDDDDDfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdDîîÌ ÌÌ
ª¯«»»»»»»»»»»»ºª ªÀ Ê«»ºª ™™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝِʩÝÝÝݝٙ™™¾𼪠ÌúùäDDDDDDDfffDFffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffflîîàÌÌÀ
ª «»»»»»»»»»»»ªªà À«º° É™™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݙšÏ ÝÝÝÝÝÝݙ™™ÊÀ î ÌÌ
™DDDDDIDDfDDOfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd”îîìÌÌÀ®Êª«»»»»»»»»»»º ð𫼪 
™™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݹÊÉÝÝÝÝÝÝÝٙ™úÀ¬ÌÎÏü™”DDDDDDDDDD FfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdNîîììÌÏàÌ
ª«»»»»»»»»»»º ઺ª ©™™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ™ÝÝÝÝÝÝÝٙ™ððÎÌîðð
ù”DDDDDDDD@éffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdDîîîîÌÌ𠪪«»»»»»»»»»º¬ÀÊʪðÀ ™™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÙ 
ÝÝÝÝÝÝÝÝݙª àðîì

DDDDDDäDDD@ÔFfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdDîîîîÌÌÎð
ªð »»»»»»»»»º ÀÎÀÌ
 ÀÀ ™™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝà ÝÝÝÝÝÝÝÝݙŸ¿Ì ïîìÀ½DDDDI”DKDDFffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffDDîîîîÌüîàÏΪ  »»»»»»»»»ºà ÀÌÊ༙™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝꜝÝÝÝÝÝÝÝÝݙ™à ÎàðïìÏÄDDDDJDDDDFffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffDDîîîîÀì
ªªªª»»»»»»»»»ªÌÌÀðÌË ™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ©Ý­ÝÝÝÝÝÝÝÝݙ™üÀ à ÌÎî ”DD@@ ›ëô@DFfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdDDîîîîÌÌÌ
ª»»»»»»»»»»»º ¬¬À ÌÿüìÀ
™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÚÝݝÝÝÝÝÝÝÝÝٙ™Êª à Ìà ìÀDD@”Ÿ
ߤI™DFfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffFDffDD”îîîîÏ
ª»»»»»»»»»»»ª
¬ªðîÀ ̪ ™™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÚÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݙ™ªª ®ì¬ðüÔDO@žÀ›
àÙDFffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd”DfdDDDîîîÀ ꪻ»»»»»»»»»ºÌª«ª
¯ªîîà𠪙™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÙÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝٙ ª¼àÊ
ª ¬Àð äDJÀž¿ÎÊÜ´DFfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdMÄDDID@îîîÌÌÏ ª»»»»»»»»»»º«»ªªªªîî À ™™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݙ™°Àúªª
¬ÀïðDDI¼ û ßDFfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdIºÝDDºîîîÎîÌÀ ª»»»»»»»»»»àü«»ºªªàìÏÀꙙÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÙé
Ë¿ ª»¬ªºìîàÿþ DÐ𠙐 ÝšD–ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd°›¬ž™îîîîîÌÊ«»»»»»»»»»»Ê»»»ªª ð
¯™™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݚª™ ðàÀ«»»»ºÌîìîû­DÔ®™™šš® ÉDfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffFDDLй™îîîîî̪«»»»»»»»»»»
«»»»ºª ðù™™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݙ™™™Ì«»»»» àüà½DN™™™š™ààéDFFfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff¦DdDÊЩîîîîî̪ª»»»»»»»»»»»«»»»º¯ð𠩙™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÙݙ™
ª »»»»¯à ½ÝMÜ陙™Ù ê DD¶ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffD
š¹îîîîîÌÿú¬
«»»»»»»»»»»»»»»º À𹙙ɝ™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝٙ¬
ª»»»»»ÀÌ
­Ýž™™™ÝÙ°ªÀ”DDFffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffD@ ½îîîîîÌÿ
 
«»»»»»»»»»»»»»»ª¬Àðð ™™™™ ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝٙ 
ª»»»»»ìË ¹ÝÝݹžº™ÝÚÚîð¤@LDffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdDDÝîîîîì àÌÀ«»»»»»»»»»»»»»ºêà À™™™šÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝٙš 
ª»»»»»°ë»
ÝÝÛ ™°ùÝߪíÀDffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdDIîîîîîì à઻»»»»»»»»»»»»ºªÊ ìÀ ™û©ÎÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝٙ ¼ª»»»»»ºÀ »ÊÝÝÐë»úª¬ÝÙ« I éDFffffffFffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdD°îîîîà àê»»»»»»»»»»»»»»ºªÌîîð ž ÀɝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝٙš
ªº»»»»°î«¾íÝÝÝûà°êªº½Ù ð½
íšDDfdfFfd”ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdDžîîîÌîʪ
«»»»»»»»»»»»»º¯ðÎîîÀï¹°ª ªÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝٙ™àªªº °»»ðïÌ°¾ÝÝÝ»°ïÀ¼ Ýڛ𭠹DDD”dDFffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdJ  îîàÎìÎìú
» «»»»»»»»»»»»»º¬Îîîà »
ªª 
ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝٙ™ 
ª¯»»°ðªéÝÝÝÛë°ï»íݐÝú½
í´DID¤@IFffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffDM°îîîîìÀü
º»°ú»»»»»»»»»»»»ªª Ìîꬫ®™
ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݙ™™ªªÀë»ÎÉíÝÝÝ»°ïëýÝ»©Ý™©úM°¹M
FffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffžÝ ©îîîîîìÏ
»»»®»»»»»»»»»»»»Êª Àî »àü ¼ «ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݝ™™™àúªî»°«ÝÝÝÝÞë»ÌλíÛÊ©ÚÔDDI½´™ÍfffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffD@º¹îîîîîÏÿ ª»»»Ê»»»»»»»»»»ººÊª Àÿþ«»°àë °¯ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݙ™™™ êª îîï ° ÝÝÝݛ »ªë
ÚðË ÎÔàDFd@K›í ”mfi¦ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdD îîîîîÀ
»»»»»»»»»»»»»»ºêÊÌΪ»»ÌëÀ°à©ÝÙÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݙ™™™ê ÌÎîîû™ð™ÝÝÝÝÝÙ몮»Ü°àúDDFffD@º½ ½KDDfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdDšîîîîàÿªË»»»»»»»»»»»»»» À
ü«»»¼ÎÀëÿªœš® ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݙ™¬™ºúÀÌÏîê ™ÝÝÝÝÝÝÌʪ
™´ œšDDFffdÉ©ÙLÝ@FfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdD°­îîîîìð«»»»»»»»»»»»»»»» ÿ Ê»»»Àꮙ¾ ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝéݙ™Àª©
 Ìî É™ÝÝÝÝÝÝݯ¬ ™”Úúéд”fffffDD®
°éffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffDD™îîîîΫ»»»»»»»»»»»»»»» ï »»º¬ ì¹ÙÝÙʙ ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݐ¹™àª ë›
 Àª¯™ÍÝÝÝÝÝ
žº™›´IÀ DFfffffDDê
ЙFffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdDD©šîîîìÌÿ
«»»»»»»»»»»»»»»º¬àîà »»» ™é ÝÝٞˠÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݙ™ÀÀð
ïÀ𪮠
ÝýÝÝÝÙ Ÿ™žD™ °DFfffffÆd½ÉÝ°FffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdFDDD™Ÿîîîપ»»»»»»»»»»»»»»ºï𪻻»¬™™™ÝÝÝÙÀ¾ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÙ
ª »
ïðÏ
ª ÝНÝÝÝÐٙ™›DD¤IDfffffffdI ”ÐíFfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffDDL¤@šîÿþêÊ»»»»»»»»»»»»»»ÀÎÀ «»»ºÀ ÙÝÝÝݙëÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝِ À»þàð Àªºê™ÝÝÝÝÝݙš ÄDDDDffffffffDDJ ÞäFffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffD횠KïîîÎàÌÀ
»»»»»»»»»»»ª«úÀÀ«»«¼À™ÝÝÝÝÝÙÀýÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݚÌ»îàÿ Àú»ð›ÝÝÝÝÝÝٙŸDDDDDDffffffffDDL­Ú
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd œÞàîîîàÎàà »»»»»»»»»»» »ª®ÌÀ »ìª ÝÝÝÝÝÝݙíÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝٜÏðË»î Ì »¾°ÝÝÝÝÝÝÝٙÀDDD”D@FffffffffMîÛfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdD мîîîÎàà«»»»»»»»»»» ð«»» ÌÀÀ
ªÀ
ªÝÝÝÝÝÝÝÙÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÚ Àë»ìî ÌÀ»°°ÝÝÝÝÝÝٚ
ÄDDFfdFfffffffffDФ¯FfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffÐ
ݺîîîîÀîîË»»»»»»»»»»à »»»ª Ìÿ ìÀÏÀ
™ÝÝÝÝÝÝÝÝÐÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝٜª¼àË»Àüì ¾ ™ÝÝÝÝÝÝٙ ””DfffFfffffffffd¤DI¦ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd@™ÉÝîîîîÌðÎîÊê»»»»»»»»»»»«»»°»ªª ààÀà ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝٜ»º »»¿Îìî ÀüÍÝÝÐÝÝڙ«DFffffffffffffffFFf`@fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffDI™šÝÙîîàìÿðïÊ̺»»»»»»»»¼»»»»»»ªªªîîî ¹™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݽ™ê˼»¾ÎàÀëàÝÝÙ­ÝÙºšÌDDFffffffffffffffffffÔffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdMIÍ
™îîîÿ »»
«»»»»»»»»»»»»»»º Îîîì
©ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÙ¬šëºÏû»° ÌÌðàœéÝÝٝÝٛ ÀDDFffffffffffffffFfff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ûë ©©îîîÀðð«»»¾»»»»»»»»»»»»»»»º þîàÎÀûà ™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÙ¿ë°ì»»ºðÌÀÀðà›ÝÝÝÝ­Ùª
®°DFfffffffffffffd¶ffffFffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffIڔ
îîÎàðì»»»¾ »»»»»»»»»»»»»» þîìÎ̪¯ðŸÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÙ¬¿ à«»º¬ ÌÀꮙÝÐÝÝ ¹™ž
›°DFfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdI©¤ªÐÏîàððÊ«»»» »»»»»»»»»»»»»»ªÀ àð Ê ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݐê
ɬ»»ªðÌÏ úꙝÙݙ
©™ ™¾D´fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd°ùDþà ðð °»»»°»»»»»»»»»»»»»»°üÿ ©ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݟ ™ÎÀ»»ªÌÌ
®ù™™Ý™ › ™DDFfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffDàDDD°Dîÿ Ë»»»»»»»»»»»»»»»»»¿ª Àððð ™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݝݙ ™¹™
ª»ª ÌÀ ú¬ ™©™šÊ¹ À¬DDFffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffFfdF¤DDDDD@Dîàð
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»ªÀÀðÿªùÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝڟ©ÝÙ陯¬à¬ªªªÀÿð úª  ™ž«îª  éÄDfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffÔfdDNÄfdffDFîÀð þª»»»»»»»»»»»»»»»»»»»ºÏÿ
™­ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÙݜ˭ÝݝÙà»À ªª Àì
ª  ™ªìËÊð DDfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffDdD´ FffffDfîÀðîêà«»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Îਖ਼ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝڐªªÝÝÝښ  ªªªðþà
ªªê  Ÿ 
®ÀDDfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffMIKà©FffffDfîìîî ê»»»»»»»»»»»»»»»»»»º  àÀ ™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÙ°›úÝÝÝÝݙîàª
ªªîî λªÀ¬Àë ðDDffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdFfff@™@ÞÔFffffDfîîÀðîï Àú»»»»»»»»»»»»»»»»»ºÀîîàəÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝٚ®¼éÝÝÝÝÝÐ鐠 Ϊªîîà »°ÀÀžü « ½DDDfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffÔfffDÜù°ÔfffffFfîîïî«»»»»»»»»»»»»»»»»»» Îîî왙™™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÚ
¾ÝÝÝÝÝÝڙ™¹Àþ î»»
 Ïº ©›
ДFffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffDfDdÐÌ
”KfffffffàÿîàÎÏ»»»»»»»»»»»»»»»º»ºªÎîîà ™™™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݜàéÝÝÝÝÝݙ™™¹›™»À »»» ¿ï¹Ýйœ”DffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdÔDDÌ͔”fffffffàÿ îîÀ
«»»»»»»»»»»»»»»»¼¬ªÌÌîà ©ÉÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݻ멙ÝÝÝÝÝÙ©ÝЙ™™™™»» º»»» ì°ìÎëÜúÙDdF–ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff¤
Ä ÝªffffffffÀð¼ »»»»»»»»»»»»»»»°ð ÿþλ™°©ªÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ«
ÐÝÝÝÝÝٝÝٙ™™™™›»»»»º¬Î¿ùýÝÐΐÙD¤FfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdېôŸêú”ffffffffʺº »»»»»»»»»»»»»»» À
ÿþ »žÊª ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝлÝÝÝÝÝÝÙÝÝÝٙ™™™›»»»»»¼¬þ »º®™ÝЫÛÛ»FffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffýÜ
°°
¤ffffffffÿ »»°»»»»»»»»»»»»»» Àìð ê »¿ªª° ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÐýÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝٙ™œ»»»»º¾ «»»ªÝٙÄDD@ÖffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffDª û ”ÔDffffffffððà»»»º »»»»»»»»»»»»»°þÏ ü¯«»»® 
»©ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݙ™ ë»»»»° ï໺ ©ÝٔJ”DDDFfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffL̰ڔD¹ffffffffðÊ »»»ë»»»»»»»»»»»»» î Ë»»¾ À»ì
ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ
ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ©
ðð »»»»°À૪ª¹™™DDFffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffifDÍ­ËÝÄfdFfffffffª»»»» »»»»»»»»»¼ÀÀ ðÊ îÌ»»°ð»ð ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݽÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝٙ ð
»»»»ºÌÊ«À ©œDDfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffFfdO@­Ýº ¤ffffffffffðË°»»»Î»»»»»»»»»¼ ºàà»ë»ü»
ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝٙ¾ÀüË»»»º¯ÿÀ
àDFffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd´ddËDšÝªäFfffffffffþî «»»»»» »»»»»»»»»àÊ«»»¼îàË»° ì° °©ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝЙî »Ëº Ê ÀÊÀ¾  ôDFfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdMIïà½ÙDffffffffffꪫ»»»»»¼»»»»»»»»»»»»»»°àîÀà«»»°© î ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝِªû¿ÊªÀììðî°É ÔDFffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffj­ ý¼”®š–ffffffffff îàÊ»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»¼ÎÀ  «»»ºªùûËéÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݙ« À
 ÀîÌË°º­DDFffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdI¾í ”IÄæffffffffffðîàÀà »»»»»»»»»»»»»»»»»»»û  À Ê»»»»º©üéÎ
íÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÙ ÀþªÎàîà ì
ª™Û”DFffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdʛ
ݔDDFffffffffffüîàðîë»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»¼ÀÌÀ »º»»  ®°©­½ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݙ ÀÎîìÀð ÌÀÌʙܐDFffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd
ÚÍݔDfdffffffffffðîîî»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»Ïÿ »»»«®™™ÝÝÙ¯žÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝٙêêÀîÿîðÀü™™äI”ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd
ݹݤffmffffffffff Îàà »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»ªªÎΫº«° ÙÝÝÝݛ°ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝٙ˺î ìðþîðÀ˪DDFfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff® fffffffffffffÿ »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»êªïÀîÀÊ 
  ÝÝÙÝÝݐÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ­ž«ª ìüìààÿð̪
ªDDFffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdL ÄfffffffffffffÿúºË»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»ºÀîîîàНÝÝÝÝÝݝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݺ©«î˺ÌÀîàªìDDFffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffÐÿÄà¤Ffffffffffffffì » ÿ»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»¬îîîàÀ ÝÝÝÝÝÝݼíÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ靠ë°ú ÀîìÀ š”DDfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffÛ
Ä  ffffffffffffffðà»»»û»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»¼îÏðð©ÝÝÝÝÝÝݐï­ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݽݙ
«êʪªìÏîà   ÚDfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffL–D«ffffffffffffffþ¯ »»¼»»»»»»»»»»»»»»»»»»úºðþîìî éÝÝÝÝÝÝÐݝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝٙàÊ»» ªð¯ëDDDFffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff©ffDffffffffffffffά»»»¼»»»»»»»»»»»»»»»»»»ºÿ îÌ ¹­ÝÝÝÝÝÝÝÙ ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝٙÀþà»»àÀ ð éDDDFffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff›ffffffffffffffffff»»»»»°»»»»»»»»»»»»»»»»»»»¼ðüÀÀÎ໼ªÝÝÝÝÝÝÝÝÙýÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݙ Ê»º°»°ð üDDDDff@ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdFfffffffffffff»»»»»»û»»»»»»»»»»»»»»»»»»º ÿ «°ùÝÝÝÝÝÝÝÙÐÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݙà
ª»»»»°ÌïàÌNDDDIDDDffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffl¶fffffffffffff»»»»»» »»»»»»»»»»»»»»»»»»º ðÀ© ÝÝÝÝÝÝÝÝÙÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݙ «»û»»»¿îàÿú DDDDLDDfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffÐffffffffffffffffffë»»»»»»»»»»»»»»»»»»»º»»»¬ÀîÀð¹Þ
ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÉ
¬«»«»°»»îàð ûDDDDDD@DfffkDffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff`–fffffFfffffffffffff »»»»»ëë»»»»»»»»»»»»»º»»» îîðÎÿÉÝݽÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݙ̾ «»»»»»»îàð©ÔDDDDDDDDfffj–fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffk–fffffffffffffffffffû»»»»» »»»»»»»»»»»»»»»ëË» ÌîîÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝٙ
«»»»»»°þà
 ÞDDDDÚD­DFff@Þ¦ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffî»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» ü« îîîÀ 
ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݙ̪»»»»»»°àîþûDDDD ðJDDd
¤fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff °»»»»»»»»»»»»»»»°»»»°À
îîîÊ šÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÙÝÝݙ ª»»»»»»ÿà îþ®é
ÔDD¹Ð ðœD@ÙMFfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffË»»»»»»»»»»»»»»»»°»»»°ð
Ìîàÿ¹ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝٝÝِ°
»»»»»º¼àþ»Ì¯û ÔD´DÀ ºÍ ´ Ùfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff »»»»»»»»»»»»»»»°ÀË°ì
îà™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ Ýݝٙ™àªºª®®»»»þ»à»ëíDD@š®œ›ªË ´¤fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffû»»»»»»»»»»»»»»»þàð îð
ÌÿþðɝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÞÝÝݙ™™™ ªªÌ»»¾ÏÀ 
DDK™™™ 
­¤fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff »»»»»»»»»»»»»»»°ê»»»ÌàÎàÀ
ÿî™™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÙ ÙÙ®™™ìªªÏë»Î »¼
ÝDJÿ™™™œ 
¹Dfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffë»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»êþàÀÊÎî𙙐šÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÙ š™™ ª  Îàë»Ì˾°½
ÝMޙ™™™Ù¬
™Ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»°îïðÀð쫹™™ì©™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ
¯™°ªÎîîð»ðà¿ ÝÝÝݾə™™ÝÙÙ¬Ð”fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»ºàîïðÀ»»»¹ž °
ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÐ
™Îª ÌàîÀ¹ÀÀîÝÝÝݹ™™ÝÝݐ ›DDffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffë»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»ºïî »»»»°ªªÉÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݜ ®ð™êª Àîà¹À ¿
ÝÝÝÞ»™žÝÚÀÀšÔFffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffÿ»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»°àÎÀðë»»»
ª«°¯ÚÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ  ¹ªªÌÿª œ ÀÝ­ÙÝÝÚ뛠ª íÝݙʰ”fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff¯»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»¾à »»°îÀ«°ªÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ»üà칪 ÏðªÉ™šÝÝÝÝÝÛ »
ªº©ÝÝÐÀà”fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»¼ à »»°Ì »ïàÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÙ°ð¹®ÀêÀ™Ý
ÝÝÝÝ °î»ÉÝÝдFffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffû»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Ì »»°àë¿ ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÚð¾ ï»Îîÿü
¬©ÝÝÝÝÝÝÝß °Ï
ÝÝÛ¾”DfFffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»ª ð  «»»àï»
ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÙÙÙË»þàË»àÿ
ª¯ÝÝÝÝÝÝÝÐû¼ï  ÝÝ°þDDD–ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»º¬Ïÿ »»»»Àë»
ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÀ«»à¾»ààðÌÀª ½ÝÝÝÝÝÝ ë»Àë°Ýݼš¤@ Lfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»ºªªÿðÎ »»»»ðªà 
ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÙüð°Ë»»îÿ À« ©ÝÝÝÝÝÞê» Ê ½ÝР­Þ™ÚÔFffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»°  ªî
»»»»» ïëÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݙ» Î»»îÿ ÌË°ÏÝÝ ÝÝÝÞ뻾ªéÝ 
ÛêÙÉFffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff»»»»»»»»»»»»»»»»»»»°»»à
®î«»»»»Ëð¾­ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ
ݝÝݟ뺾 »»îà Ì
»
Ý
ÝÝÝÐ˺ª™ËлÝÐ Ý ÔFfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»ªàîîî  »»º¹ªà½ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݝ¬™ÙœÀ« Ϋ»»Àîì ­ÝÝÝÝ
ì™ÐìÝÙ îÀ™ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»¿ÎîîîÿË «» É ÍÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݐ™®™Ùð «»»°ìð›ÝÝÝÝÝÚÀ ›D ݛ ÐÐFfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»°ÎÏààî
Π¯à
ÐÌÍÚíÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝßÝÝ °Ýٛ™ÏË«¼À îÀà»Ì°ÝÝÝÝÝÝ
™™™ŸD ¾É™Äð ¶fffFfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»®ÏðîîðÀúÝÝÜÝݼÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݬé
à°­ÝÝÝÙÙà»»îÀï» ÝÝÝÝÝÝÝÙ ™™D
ÊÀ´à”ÄDFNfffjffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff»»»»»»»»»»»»»»»»»»«°°ðÿîÀïÊ°ÝÝÙÝÝÝéÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݬ «ÝÝÙÝÙ°À«»ª ÌÌðî» ÝÝÝÝÝÝÝݙ™DLºýÐËDDfffJÄFffFffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff»»»»»»»»»»° «»»»°»»» ïÀ à °ÝßÝÝݬ­ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ ÀûÝÝÝÝÝÝِ°ð»»ºÀÌÀðî»ËÝÝÝÝÝÝÝݙDI Í
äfffffd ߖfdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff»»»»»»»»»»þ »»»°«¼»À ðìð°ýÝÝÝÝÝÞ
ÐÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݙ«ë¼àÝýÝÝÝÝݚ»àº»º Ì
ë®ÝÝÝÝÝÝÝÝݐ¤DM
¹F–fFffdÉÚÄIDfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff»»»»»»»»»»àêî»»»à
ºÀîïÀðþî ™ÝÝÝÝÝÝÝÐü
ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÞ ê
ÙÝÝÝÝÝÝÝÚëÀ»º®üÌ
™šÝÝÝÞÝÝÝݙš ”DM¤ðFff–fffIýÉ
´fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff»»»»»»»»»»»ì  êðÿºîîàðð«° ÝÝÝÝÝÝÝÙ»
ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝڝªÝÙÝÝÝÝÝÝݚ ü
ªºª ú®™ÝÝÝÚÝÝýÝÐ
DDDD¤fffffffií°ÚÚFffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff»»»»»»»»»»°»»»¼üà îîîð˼ÀÝÝÝÝÝÝÝ
ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÙÝÜÝÝÝÝÝÝݜ
¬ªªªÌÀ
¬™ÝÝÝÝÚÝÝÙÝÙ ÔDfddJfffffffd ÀÚýfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff»»»»»»»»»»»»»»°î  îîîîà໿ÝÝÝÝÝÝÝÝ»éÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÐÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝýÙª ªª  Ïÿ ʬ ÝÝÝÝÙÝÝÙٚàùFffffFffffffdIMÛDffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff»»»»»»»»»»»»»»»à¯ð
¬ÎîîàÎœ­ÝÝÝÝÝÝÝ þÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÐÝٚš úªªàÿ
ª ÜÝÝÜÝÝÝ š¹”Dffff–ffffffÆfð¹DFf`fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff»»»»»»»»»»»»»»»ºê ðîàð¬ ÝÜÝÝÝÝÝÝÝÙ°­ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ
Ýݙ™ ®¬ª®
ª©ÙÝÝÐÙÝÙËÊÊ´ffffdæffffffffÙœ”FFffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff»»»»»»»»»»»»»»»¾îîððîðì¼ÝÝÝ
ÝÝÝÝÝÝàºÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݙš™šªªàîî»à ÉÝٚ ÝÙü ÊDfffffFfffffffdI
°­¦ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff»»»»»»»»»»»»»»»¿ðîðÀ®À®ÝÝ
ÝÝÝÝÝÝЪÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝٙ™À

îîàû» ©ÝÙ࠙™ Ë´DffffffffffffffM ­àFffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff»»»»»»»»»»»»»»»¾îîïð̯ðàðë­ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÐÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݙ™™üîî»»°ëð ư̈°®é۔ffffffffffffffÙì›Ý°Fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff»»»»»»»»»»»»»»¾»îðÀÀàÀ°ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݙ™™›Î»»ª¾© ¹°àË
ÙDfffffffffffffFDJÐÌFffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff»»»»»»»»»»»»»»»»ðîðÌààî
ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݙ™™™¿ï »»° ùŸª«¬ª œDMFfffffffffffffF@ÎÀFffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff›»»»»»»»»»»»»»»»Î°왝ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݽÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݙ©™™›»û»»º°Ì
 ïÀ¾ DdFfffffffffffdffK½ÛFffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff›»»»»»»»»»»»»»»»àîî» » ™™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝɟì˙›«»»»»º®š¬ÀºÌ
äFffffffffffffffffJÉÚÆFfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff›»»»»»»»»»»»»»»»¼î »»™™™™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÐþ »»»»»»»ÿðš þ®ÎDFffffffffffffffffj ߖffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff›»»»»»»»»»»»»»»»ºÀîë»»™ž
É
ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݩݙ »»»»»»ºÏëêð  Ë
Dfffffffffffffffffij`ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff›»»»»»»»»»»»»»»»» ÀàË»»¹ÀÊÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݚ™  Ë»»»»»ºà ¾ð ©Ë DfffffffffffffffffddjÙFfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff›»»» »»»»»»»º»»°Ê®ÌðÌË »»
ª ŸÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݛ  û»»»°»
Ïà ¾ ÍÙÝDDfffffffffffffffffffdiffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff›ëàË »»»»»»»»»ºઠÿÊ»»»°ªªº›ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݐ»»»»»¼ »ÿì«íÙÔDNfffffffffffffffffFfjf¶fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff›»ðë»»»»»»»»ð ï
 ÿê» »»¾ Ì«°ðÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÀºÀì»»»»°àË»»
Ýޙ fffffffffffffffffff`ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffföf»»¾ê »»»»»»»» à
®ÿîê»»»»ðï °àÙÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݜìððà»°»»» »»º™ÝÝÛ©FffffffffffffffffffflFfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdFf»»°î»»»»»»»»Ì®îîλ»»»¾ »ð¿ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÙ
ÝÙݺÀàð𫺠»º 𻻺
ÝÝ
̐–ffffffffffffffffffff`öffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffDɔF»»«»¿ » »û»» Ààîîîà»»»»àì ° œ ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÙ¾­Ù©ªðÀ þú»º¬ú»û¿¹ÝÝÊí Dfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff” ¦»»»»» ê Ï »ºðîîîþ »»»»
»
ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝНª«»ÎÎîêî  ÿÀ«ª
ÙÝِ
 FFfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd›¹»»»»»»°ìà»°ïðÿîîî » »»ªª» ê
ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÞÝÏ°Ë»îîïÌîªÀàËÀɐÝÙÏ@Jf¦fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd ë»»»»»»¿àîð»° àðþîîû¬»»»º ðî¹ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝß ë¼ îüîÿîà
À  ™”›IdÉ®ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffFfD»»»»»»°àîÀ»Îààîð û»»°
Ï
ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÚ
ë¼ î Àîà¯ú¬™D@ff¬fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff»»»»»»»¬ð»àîîàîððÌÎ ¾°ùšû™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݙ ðÌÀîÀîðÿ ¿À  Ddffd´Fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff»»»»»»»°À
 îîîîüìà î½Ð«
ÍÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÐËÀüðîï 컬ê¬ÉÆffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff»»»»»»»àðàüÎîîîðàî
Ý» Î ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝٛàÊ ðÿðîïÀÀºº¹à”Fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff»»»»»»»ðîê ÌÎîàîÌÿðîà îà¹ÝݐÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݚ üîû¾ºîÌþîîð
ÉíÝDfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff»»»»»¾êîðÀðÎîîÿÎì ¹ÝÝÐÝÛºÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ Ù° »»ðìÏ®îàðÀ Ýٔfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff»»»»»»¿ îî ÀÿîàÏ»ð
ÝÝÝÐÝÐÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝٜ« » »»
 àïðþ
ôfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff»»»»»»»ïîà ®ïð »¹ÝÍÝÜÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÐëË»º»»
°ïÌ
º ”Iffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff»»»»»»»Îàÿ
®ðë êíÝÝÝÐÝÝݝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÙ
ÝÝÜÝÝÝÙÿË»¾»»»»À  
¹ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff»»»»»»»°Îàð Ê®Àð»Ï
ÝÝÝÝÝÝÝûÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ
ÝÝÐÝÝÝÙ
ª»»»» » ÿððʬ¤DJffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff»»»ë»»»°ÎÏðÊÊ É
ÝÝÝÝÝÝÝÐýÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÛÝÝÝÝÝݙ 
»»»»» »®ÏÀ ðÔDffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff»»» »»»º ÿÀ»ÊÐýÝÝÝÝÝÝÝÛíÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝٝ­Ýœ®Ë»»»»» » îÀª™ºDffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff»»»»»»»»ÎÀÿ
ÿ
üð¾­ÝÝÝÝÝÝÝÝÝì­ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÙ͜™
ݙ
»»»»»»»°îî ¬ JDffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff»»»¿»¼ª»¬À °ÌþÌË°ÝÝÝíÝÝÝÝÝÝÛ°½ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÞ ¼©
®«»»»»»»»°îîÏðùL@ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff»»»»ûàÀ À »¿
àÙ
ÝÝ
ÝÝÝÝÝÝо­ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÛú¾©™š¬Ë»»»«»»° îðÊÄDDffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff»»»¼  Ì î »»

ÝÝÝÝÝ­ÝÝÝÝÝÝÛ°ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÙ«Îü™
«« »»»ì® Ì ¹DFffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff»»»»Àð  ðÊ  »»›™™
­ÐÝÝÛÝÝÝÝÝÝ ¼ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݙ»¿î œªªà» »°ï  ÿ  DDFffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffë»»°®à
ÀÿðÊ«»¹™™™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÚîíÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÐàë ùÀúª ÀÀë»»°ïü îï
›DDFffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffjFfFð»°àª Ê»»™™™šÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝë ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÜ𩙪ª îîðë»°Àþ»à௩DÔDDffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffD »°àðê®Àîû°»»™™ª™ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝàðÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝíÝÝÝÝÝÝݐÊÀª Îîîà °Àï»àù DDDDDJffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffjdD »ïê®îî »»»»¼
êªÍÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ»ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ۰л° ¹ª Ìðîîë»àî  à »DDDDIDDffDfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff¬ËºîàÿÀîîîîû»»»»àꪺ ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÙ
ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÙÐàš»»Îï𙰪 ÀðîÀð»»°» «äDDDD”D”fdFfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffKšª îîî àîîî »»»»ï®
» ÍÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÜÍÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝëߞ
íÝÝڛð »î Àÿ𪠐»»¿°­MDDôD@DÔDIffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffM®îîîîÏîîïë»»»»àÀ»° ­ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݽÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݾ À°ÚÛ° ë¾   »î  ÿꠚû¾› ½ÐDDDô@
IFffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd›ÎÀÎîîîîàîþàà»»»»à °ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝßîê¾ ºÍЩëë»ð °»® úªŸÏ°
ÐÝDDDDIÊÜÀFffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd™® Àîîîî»»»»¾ïË°ðÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݾ°¾° ¬ÝÝÚûº «û»»îî
 ™À »
ÝÝDD@Ù¬  
¼DfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffFd­ÐÀÿêîþ𠺫»»ìÎë»ïÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝž»ŸÀÐÝÝÝÝ«©Ÿð
à»»þîð Ê ™š ÍÞÍÝÝDDÚ ššš› Ùôfffi”ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffišÐÀÿêàðð
ÀË»»°  ë»ì ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݛ°Ð
ÝÝÝÝÝÙì»»¿ïð
ª©Ù­ÜÝÝÝDMßù™™œœ
ÞÄfFf͝žfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffo®Ðÿú®à ÿ¬ð »»»º«»¿ ÍÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÙÝÝÛ ÝÝÝÝÝÝÝÝ°Ë»»ºÿîÿð Àª ÝÝÝÜÝÍÝDÞ™ÙÙ «®KÙ@ðMffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffôfffffdM­¹ÞÀª®àðïË»»»ºé›¼»®Ý½ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÙÝÙ þ »»¿àð ̪ÀÝÝÝÝÝÝÝÝ ™™™ÝÜÚ¼°
Êà¦ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffjffffff ­”Àªîàððîïð«Îªžà½ÝÐÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ­ÝÝÝÝÝÝݼÀ»»°îàÎà« 
ÝÝÝÝÝݝ
™™™ÝÝ©Î
šÝffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffÆfffdffffflª ¤Ê® îîÌþ»ÝïÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÛÝÝÝÝÝÝÝÝÝùº »»ºîàÎà»°½ÝÝÝÝÝÝÛ¾™º  íÝÚÙ«½¾IFfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff–fffdFfMDДDIDKÊ ð ðþàþàÀý  ºûÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ˾
»»¼þîàîàûì ÝÝÝÝÝÝÛ¹Ÿ  ©ÝÙÝ«
¹Dffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff`´Dúffdf@üËÀ Ëëðþ¹Ýݮ빝ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݚ¾ê»»»ÀîÀîà º»ÝÝÝÝÝÝÛ »êªªÀÝÝÙ­Ýffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff`Fff@й™°¶ff`f¶þëÏàî »°ÀÝÝ ëº¹ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝï°Àº»°îàà««àÝÝÐÝÝÝû »
𠿪ÝÛ°í™Fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd¹DdNË
Dfffff Îúÿî«»ÛÝÝÐ
°¿ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝëë»»ÀÎðïë»ÝÚíÝÝݙë» À°Íݹ¼ª«Fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd
šDß ëúffffffðÀÎ˼àྪÝÝ­ÝÐÐ »­ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݐšû»» ÎÀÿà«° °ÝÝÝÝÝÐË¿ðà»
ÝÝÛÎ
àÄffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffifd`ݬ¤ÞݔÔffffffÀ  »¾ÊðÀ ά ÝÝÝÝÞÝÞÀÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÙ
ÚÛþ
»»  Àÿðì ° ÝÝÝÝÝÞ »îî°ÍÝݾ
–ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff´ffdffš ðäïÙݔDffffffî컿ê ï젝ÝÝÝÝÝÚ»ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÜàÊ »®ð ë ÝÝÝÝÝÙ¼ð»¼Àë¾ÍÝÝ ìÊFfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdf ªî­ûŸëÖfffffffà¿þ뙙™ªìð ð½ ÝÝÝÝÝÝÝÜÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÙ ª«ª Ïÿî ë­ÝÝÝÝÝÝ»ºª«»Ýݹ» FffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffMdd
ݻݰ@
”fffffff¾î»™ž™ ÿ ­ÝÝÝÝÝÝÝÚÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݙ Ì«ª À
ù ­ÝÝÝÝÝÝ® »®ÉÀÝݾëà FffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffKNÙIÝŸÝ¹MÀFfffffffÀ»»»é™™™™žÙݽÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݽݞªªàÌ ª© 
ÝÝÝÝÝÝ ®ÌÀ™íÝì¿ÔôFfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffM¼ ™ÝÝÚFDffffffff»»¹™™™™Ý­ÝÝÝÝ­ÝÝÝÝÝÝÝ­ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݙ
ª¯ ð̪əÝÝÝÝÝÝÝÝݯËə”Û¾½Ý@»Öffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff`ÝÀ ¬í
™ºfÆfffffffð»»¹™™©™ÝÝÝÛÝÝ ÝÝÝÝÝÝݽÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÙÙ ¯ªª Ïð
ÝÝÝÝÝÝÝÝÝݙœ™Ôÿº
Ûù”Fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff`¿¿ËÌ ©ff–fffffffï »¹™™ÉÝÝÝÝÝÝßÝÝÝÝÝÝݛÛÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝٙšÊªààÊÀÝÝÝÝÝÝÝÝÝÙݙ©D°ðÝаëæffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffL° º”
šÄff`fffffff»»¹™Ÿ¯ÝÝÝÝÝÚÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݙ™ª®þà« ÝÝÝÝêÝÝÝÝÝݙ
DÀÝÜ°íýFffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff@Ý
Ý ”
™Ffffffffff»» ›°
ª¬ÉÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ©ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݙ™ªêªîîÀ»©ÝÝÝÝÐÝÝÝÝÝݚÄD¹
ÝÏ
ÿöffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffiÝ Ýݤ™ŸÆffffffffff»¾»»¾ªÌ»ºÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÚ­ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ ™îîî »¼°ÝÙÝÝÐÝÝÝÝÝÙÄDìï°éݙÝFffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffjd™½ûÝ
FddFffffffffff
 »°°¬À«°ëÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝë
ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÚÝݝ™©™™àï뻿Ý
ÝÝÝÝÝÝÝÝÙ¼DIœ Ìð¼”ëݶffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff° ¤ð™
Djffffffffffff¬à »»¾ï »«ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝà
ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݭݚÀ  ™›»»
àšÝÝÝÝÝÙÝݙ¹DDàÝ  D ¬fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffM픮üÖffFffffffffffÀú »»°ï »½ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ°­ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÛÏËÀà™›» »»»ì
ÝÝÝÝÝÝÝÙ¾ DfJÛÝ
Ôf­ÉëÖffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffK°¦ÙÝDÖffiffffffffff𻿻°ìÏ » ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ ¿ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݺï 陻»»»»»»™Ý¬ÝÝ Ë´fddìÞKDfL Ùæffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffº°ÐFffffffffffffffðÿ»»»Àª »
ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÜ°ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݝÍÝÝÝÙëÀ« »»»»»°°™ÝÚ ½ÝÙàɪffdDMÆlfiffifffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffjd`ff`ffffjffffffffffàîÀ»»ºª»» ­ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝààÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÛ
ÝÝÝЛ° »»»»»»°¹Ù­ÝÙ°¿ šFfff@FdfdffjÔffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffnfdffdfffffffffffffff¿ê»Ÿ›¾ïÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ»ÞÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ«
ÝÝ î î°»»»»»»®ðêÙË° Ù  ìFFfffIfff`fffݦfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffKffdffkfffffffffffffff»¿þ𝠛° «ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ
ÚýÝ­ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ ÎÀà»»»»»»»Àœ «
ôFffffffffffff`Úfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff̖fffflfffffffffffffff»° íÙ°° ËíÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÐíÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ»
¯¾îî»»»»»¼ð
¬î °ðà
ÔFfffffÆffffffk Ýöfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffm–fffff`fffffffffffffff»š®ÝÚ î ­ÜÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÞ½ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݐº»»ðþû»»»ëº¼ðš àÀ»ë°Ý½fffffffffff¦
 ¶¶fÙfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffmfffffofffffffffffffff°éžÛ½ÝÛ ¯ÝÝ
ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝРû»îîÿðË»»»»à
Ì» FfffffFfffffffÐD¶f–fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff°
ÝÝÝÝÛîëà»ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݐª »ï «»»»þð êÀ»

¤ffffffffffff ÝJÔffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffê«ÝÝíÝÝ»ÉÝ
ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݙ»àÎîîà»ê»»»Î àî©°úœ–fffffffffffffßÛ½
FffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffÝðÝÝ­ÝÝ°»ªÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݽÝÝÝÝÝÝÝÝݛ»¾îîê® »»¬ð »»ÿîªìðffFfffffffffffd
Ü
­öffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffÝÝÝÝÝÝ à«
ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÙÝÝÝÝÝÝÝݝ àðî Àî °»¬ »Àë
°ð
FffffffffffffffdDÝ
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffßÛÝÝÝÝÝÝݛ
ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÐÝÝÝÝÝÝÝÝÚ  ðîð«°¾¬ú »»ªÝ ì­Fffffffffffffffff` °öffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffÝÛÝÝÝÝÝÝݾÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝíÝÝÝÝÝßÝÐðü¬ïîðüïìÀ
»»°žýÝÝDfffffffffffffffff`à°FffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffÝÝÝÝÝÝÝÝÝéÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݝÝÝÞÝÝÝÜ ®ìà» þÎð
à»»»©ÝÚÝßDfffffffffffffffffm
Ô@KfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffÝÝ
ÝÝÝÝÝÝÞÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ
ÝÝÝÝÝÚÊ° Ì
»ëºÿðàþîì«°ºÉÝÝйšDffffffffffffffffm

ÍfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffÝÝ
ÝÝÝÝÝÝÐÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ©ÝÝÝÝÝÙÀ˺ »Ë¼¯ðþîîì뾝ÝÙº™Öffffffffffffffff ͼ
ªFnffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffÝÝ
ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݽÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÙ¾ÝÚÝÝÝÝë»»»»àþðüîàîà
ààÊÝÝЭfffffffffffffffdfš™
¼möffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffÝÝ
ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݹœÝÝÝÝàÊ »¾»»¿ïÌîîàÏü
Ý
Ù®½«fffffffffffffffmf@IÝ
”ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffÝÝÝÝÝÝÝÝÝݝÝÝÝÝÝÝÝÝÝMDDMÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÚ ¾àÝÝп«¾»»»»¾ îî îðî® Ýݐݹffffffffffffffffffêý–ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffÝÝÝÝÝÝÝÝÝÙíÝÝÝÝÝÝÝÝÔDDDDMÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÛÝݝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ ºëîÝÝÙà»»»»»»¿ º
®îàÝٔÙFfffffffffffffffff¯ºàffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÏÝÝÝÝÝÝÝÔDDDDDDÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ
ܽÝÝÝÝÝÝÝÝ ¾ê
ÙÐ
Ë»»»»»»»ºîîìê»ÿΙ©¤ËÐÖfffffffffffffffff«éffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffÝÝÔDÝÝÝÝÝÛ»ÝÝÝÝÝÝÝÔDDDDDDDÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ
º
 êÚÝÝÝÝÝÝܾ °ðð©Ý ú»»»»»»«»¿ÿðÎ
»À  Öܔ–fffffffffffffffff­½ÔfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffÝÝDDMÝÝÝÝÛ°ÝÝÝÝÝÝÝDDDDDDDDÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝß¹
ûð ½ÝÝÝÛ
Ðî¯à
ݐ뻻»»»» »°ÀÀ
» 
 ÙFšffÔffffffffffffffffý

FffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffÝÔDDDÝÝÝÝÙ
ÝÝÝÝÝÝDDDDDDDDDMÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÐÝ«ž¾ð œýÝÝ
»ð ™ «»º°»»»»»ðð

½ð
ffff@¤–ffffffffffffffæݜ֦fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffÝDDDDMÝÝݛÝÝÝÝÝÔDDDDDDDDDDÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÞ»°Ë¯ºë¼»
ë»ïð ™
«»ºë¼»»»»°ð à­Ý¹F¦fffiÝffffffffffffffff
öffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffÝDDDDDÝÝÝ º
ÝÝÝÝDDDDDDDDDDDÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÛ ÞÞ­šÝ
骻 ™Ê«  û»»»»îàÏð 젝ÝÔfffffmOffffffffffffffjfF½–ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffÔDDDDDÝÝݾÝÝÝÝÝDDDDDDDDDDDMÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝßÝÝíÝÝÍÝِ°Î»»ð 
ªë»»»»¾îî
¼Ü FfffffmfffffffffffffmffäFffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffÔDDDDDMÝÝÛ©ÝÝÝÝÔDDDDDDDDDDDMÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ»
»»îú™°ÊÀîîÏë»»¯®îð à¼É™ÙffffffffffffffffffffffffdÖffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffÔDDDDDDÝÝÚ ÝÝÝÝDDDDDDDDDDDDDÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ
ÝÝÝÝÝÝÝÝ »®»¿ðþà™š
  îîï»»ºîÀþîð ÉÀ°ÍÖfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffDDDDDDDÝÝà»ÝÝÝÔDDDDDDDDDDDDDÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݐɰ
»™¬ªÌÎîîë»»¾ð ï
ДFFffffffffffffffffffffffffnffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffDDDDDDDÝаÝÝÝÔDDDDDDDDDDDDDÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ ™
𾻙ªÌðîî ›»¾ðί­ÐMf`”ffffffffffffffffffffffflÖfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffDDDDDDDM½é ÝÝÝDDDDDDDDDDDDDDMÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝàï »¹›ê¯ ÿüª › üëàð
ÊəFff¦fffffffffffffffffffffffoFfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffDDDDDDDMÝÝÛÝÔDDDDDDDDDDDDDDMÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ »ºê¯ ðêù›úëîÀÀ
¹œ
FfffffffffffffffffffffffffffÖfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffDDDDDDDDÝ íÝÝDDDDDDDDDDDDDDDMÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝàÿþ»»»°
  ðú ›þà ¾îÀÌÀÀùšDFfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffDDDDDDDDÝÚÝÝÔDDDDDDDDDDDDDDDMÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݛðð®»»»êà
œ»»°Àê¬ ÔF`fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffDDDDDDDDMÚÝÝDDDDDDDDDDDDDDDDMÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݿʾ»»ÿîàÿ Ê©œþ»»¾ëêúϞôDFffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffDDDDDDDDMÝÝÔDDDDDDDDDDDDDDDDMÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÙ ¿ð°»°îïð
 š»¿ °›™¤DffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffDDDDDDDDDÝÝDDDDDDDDDDDDDDDDDMÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÚ
°»»°îïÿÿ ʪšÌ ¹¿šŸô¤KFfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffDDDDDDDDD­DDDDDDDDDDDDDDDDDDMÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝß ¾ë«»»îðÿðì
®Ùª ëžî
®´´DDFfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDMÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝߺ  »»°îàì˾­Ð«ÝÐ
äDDDDDfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDMÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ
Ý
ðà»»»îïì ®ýÝÙÝÀÝÞÔODDDDDffFfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDMÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ«»»îàìë°
ÝÝÝÐÝÝÔDDDDDDDFfÖfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDMÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ«»»ºþîàþàË¿úÝÝÝÝÝÔDDDDDDD@FDffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDMÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÞüº»°îà»°
ÝÝÝÝßDDDDDJ@ ¾DJffdæffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDMÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝê » þîðì»»
ÝÝÝÝÝÔDDDN ù ÍÀœffdFffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDMÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÜÝ° »º îÿðîî»°ìÝÝÝÝÝDDMJúÏʬÀ Ù¦l–fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ›ë ¾ìÿðîà»°àÝÝÝÝÝDDMݐ™™ º
”ÏffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÜ «º ìðÿÊ໾
ÝÝÝÝÝDÙݜ ©™™ª ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÛÝάº ÀüÊà›ê­ÝÝÝÝÝݿ뙙™ÝÙÜË
¹ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝàʪàÌ
ëœ °
À­ÝÝÝÝ˹™™™ÝÝِ½ÚffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝݙ
ª¬Ì
ë°»ÍÝÝÝÝÝÜþ¹™
À™ÝÝÚàÛ¦fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝЪ¯ Ê °ÝÝÝÝÝÝë ™ ªÀ©ÝÝÐà«´fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ
ÝÝÝÝِ
ª ÏÿÌÊ
­ÝÝÝÝÝݺ»°ªªÝÝаºffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ­ÝÝÝÐÝÝÝÙٙ
ª ÿÌ
ɚ˭ÝÝÝÝÝÝÐû»úª«°ÝÞÏô˦f ¹ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDMÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÚ
ÝÝÝÝÝÛٙ ™
®ð쪩ݛݽÝÝÝÝ
ÜË»
¾Ý½Üĝ© ºÖfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

  3 Responses to “Category : Printer + Display Graphics
Archive   : MANDFRAC.ZIP
Filename : SPIRAL1

 1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

 2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

 3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/