Category : Printer + Display Graphics
Archive   : HGNATURE.ZIP
Filename : BIRDS2.SYM

 
Output of file : BIRDS2.SYM contained in archive : HGNATURE.ZIP
smbl(Bird symbols - Set 2 Æ4¢~ † *4þ®îŠ¨¶„À1j3ð>~J°KìLòQ¨SžV
@RàE 
@RÀ NL @F`D@ B€ > À=``<@`<À9`À8@<@
A` àC@ @Ià
ÀN
P
àQÀ : 
à9à€8@à9àà9`À; = @>@# ?@$ ?.@@`2`A`5 B@8@0à0 &@*à€-€ 2@€5 À8€9€
à9 9@ 8àà5€à5 @7@9 à9ÀL 
àA7€B@8àA 9àCÀ:€C; H>€C >à@ =`HÀA H`B`@`?`F@E@FàE€EàE`>À@ A E@A@E7`=À8 @À3`=@/€8€*€1 % +`1 /D 
 'À-€%à+€% *`%@*@% '`%À#À$#`$€# €àà €@ `@À@@@ €ÀÀ à @! `#  & @'À1`0L 
`"! $`#%`$&@&€"%%À'%`( #À'À @& "@) &  '` ('àà$àà#  !À   @à> 
 €>€À;€:€9À 7@à5àÀ7 À8€€;À`< €=`€>,ƒ@  .`F
à `F`$ E
`$ E€%`E
€%`E@'àD
@'àD '@D
 '@D) B
à( BÀ) B
€)àA -à@
-à@ .`@
.`@À+à?
À+à?`) @
À)B@+ÀB
 )@B€)`C
*B€+@B
@) @ )`?
)`?'à=
'à=@&€;
@&€;€'€9
€'€9À'@8
À'@8 ' 3
' 3 'à2
'à2€%à.
€%à. $`-
$`-#@*
#@*À €%
À €%€`!
€`!  
  À
À@à
@à€`
€`  
  
 €

€
 
  `
 ``
`€ 
€ €à
€à` 
` €@
€@ `
`
 

 À @ 
À @ `

`
@
@@ 
@ ``
``@ 
€  
@à 
à €`"
€`"€%
€% `)
`à!À !
À ! @#
@# `%
`% *
 *àà.
àà. 2
 3À 6
À 6 `8
À@8€:
€:@`;
@`;@@>
@1  3
`€>€ A
€ A`@C
`@C€ D
€ D€E
€E@àE
@àEà @F

`!@B@ A`!@B 
À-`%€"à%
`&@&
 "À% !`#
 !`#  
  ` @#
 @à 
@à € #
 €$€€$
€€$`%
`% à'
à' @,
 & `(
`(-
àÀ5@à.
@à.@*
@*À`(
À )€À&
€À&€%
€%@ (
À& AÀ(@@
* A (€A
@(€Aà&@A
* @€(€@c@ÀX€-
à-€ )€
à)``)`
`)` *` 
*` -à


à.@ 
à.
À-
à+€ ,à
,àà,` 
à,`  .

€ €- +
à`(``%
À*à`(
+@À)
`€%À$
À$àà 
àà à
à@à 
@à à"
 à!@à#
@À#À `%
 '`%'à!
'à!€&à 
€&à @&@
@&@À$
À$À# 
À# @" 
@" €%
€%@*`
 .@ ,@
,@@* 
@* à'à
à'à &€
&€@$`
@$`À 
À `€
`€ à
àÀà
Àà@à
@àà
àÀà
Àà`€
`€@€
`€€ €
€ €`
À
€
à €
€ €
€ 
  
 €@
€@@
@à@
à@à@` 
`  à
à à 
à   @#
  @#`
`%
`
`%`  &
`  &@ (
à  à
`@€€
€€€ 
à- , 
 , @* 
@* à'à 
 À  @ @  À
   `€    & 
ۈ``` 
``(À *
à *@@,
@@, `-
À`-` @-
à `%€"`'
€"`' %)
 %)`'`(
`'`( ' %
`( €'à
€'àà&`
à&` (€
(€`*`I
 6 @7€
7€`8 
`8 à:À
>à€>`
€>` ?@
?@à= 
à= = 
= à=à
à=à ?
?€A 
€A  E 
@F€€AÀ
€AÀ ?
? =  
=  @8@

@8@
`5` 
`5`  3À
 3À€1 
€1 `/à
`/àà-€
à.@  /@ 
 /@ à/€ 
à/€ à.

 .
 / 

 / 
@1 

@1 
`/à 
`/à @.À
B€@?@
àBààC 
àC  Eà
@F C€
 C€ A€
 A€ ?
?`;€
`;€ ;
; 8
 8à6€
à6€€7@
€7@@8à
@8àà;À
à;ÀÀ:`

=@< 
< à:@
à:@€8 
€8 ; 
`; `<`
`<` = 
`1À
`/ 
`-à ,  .€`. @1`
" 
@= @<  :@ 8à 8Àà:À;À@=À$
À:€à;`
À;``=€
@=€à=à
@*`/€
/€À/À
À/ÀÀ0À
À0À€2 
@2  3€
 3€ 4 
 4 @7À
@7À 4à
 4à 3À
 3À`/ 
`/  .@
@4À`2À
`2À 3à
 3à€3à
@*@/ 
/  3 
 3  5
 5 6  
`7À`4à€2à 3 €3àÀ4à 7À"»
`E àI@
ÀI@àJ`
ÀJ``LÀ
@LÀOÀ
OÀH 
H @F€
`LÀ€K`
€K``J 
`J `J`
`J`àKà
àKààK€
àK€€K
 EààF`
 G@ G@
ÀG€àG
àG€F
€FÀE

ÀE
 G 
 G KÀ 
KÀ àM 
àM  OÀ 
 OÀ @S
@S`T
`T Uà
 UàÀXÀ 
ÀXÀ Và 
Và `T€ 
`T€ ÀP  
ÀP   O 
 O M`

M`
K  
K  `H 
`H @F
àUà @V`

@V`
U
UÀV 
@O €LÀÀK€€J`àKÀK  
ÀXà  V`Uà
àU 
V
 XÀ à
GÀ; 
7 G 2 Dà1@;À1€9€1€9 0€6€/@3 &@1!@0  *à *€@+À€*à+ @,@ . €"à
@#`à# `%€ '€'€€%  #à`&€ `)& +@( , )à. (@. ( / (@0à( 0À( 1À(`2`)À2à(€3`)€4 (`5 *€6@(`6`+à7(À70À9À,À9 0`:À,€:.`; +`;`.À; 3 ;`7@:€:€5AÀ4G 2‚ 
à' '€À%à€$@À"  € à `€ ``À À    
à
€€Àà€ @à
 @ à À€&À '@$@ % à&`( LÑ  GÀ;
@<À1€9€1
À9€1 9@0
9@0@6€/
@6€/à4@+
à4@+@3@&
@3@& 2À#
 2À#@1à 
@1! 0€
0€ +€
À+ )@
)@`&À
`&ÀÀ#à
À#àÀ €
À € 
`@
`@
à€
à€€ 
€àÀÀ
ÀÀ€€
(À,@) /
@) /(à-
(à-) 1
) 1À(@2
À(@2@)à2
@$`@&
@& ) 
à(@À*À
% `$`
`*@*€
€+Àà)À
à*À*à
À*à`, 
`, À,`
À,`@.à

 % '`
'` ' 
à%  %@
%@à# 
à# @"  
à: 25€0
+ 2)2
à:`2à7@3
à7@3À74
À74`:`4

 7à57€6 7à5  
 .' +"
@&à@#@
@#@€@
 À` 
` `€
`€ 
€ 
€ @@
@@  
G 2 DÀ1@;À1`9À1`5€0@6`1@3€1€2 0`1 1`,à1`+€2À7À4:5 9@6`9À6; 5ÀA 4ÀF 28 
`8@4 46@7 6€9`6 9@7€7:À4 ;@1 ;.À;à+€;.@; - :À0€:@-à9À/ 9à+ 8( 8 +À7€(€6`*€6(`5€) 4à(à3@)À2 (2@+€2 , 2`7 2`7 4N
 --À+-
À+-@)-
@)-€(`- 
*à4 +`3`& 3% 1À% /à$À. &,`"@&À #@À@€À`€`€ € €à€@€ à
À    
à
@€à@`à
€@@ àÀ @ %(€ `)&À+à' ,`( - ) -.-/@,@1€, 3à+à4 +h 
€$ `%ÀÀ*À)@`)À`&À@$`à"@$ 
@*@`+À *À¿  UÀA
@`&À`'
À`'€(
€( +
 + 
`,
 / À2
À2 
À5
 
À5`
À6
`
À6   8
   8ÀÀ9
ÀÀ9ÀÀ9 À:
 À:àÀ:
àÀ: @;
@;`@<
`@<=
`@= à;
à;@@;
@@;  9
 9@ @9
@ @9@ à; 
<`<à"à7@+ 3 /À11/7 *€=À&€@&`Bà%`Fà# J$@N@"ÀP "àT" U@!ÀR@ N J€@F €Bà@B€E€ =@6`@1!@(`"À%``&` ' À*@, + @0 
3 `2@2€@3 à3 `4À5`À5@`8:À9`@<€ à;@ @9` À9 @;`À;@= @>à @@` `A ÀA ÀA @A`À?` >  <Œ
 & @$
@$ €"
 €"€ &
€ &%
%`à%
`à%@`$
@`$`à#
`à#@ 
@ €
`À$ à!
à!À€!
À€!À`
À``
``@
`@àÀ
àÀ À
 À` 
` @`
@`€
€€à
ۈ 
 
 À 
À À 
À  @
@ À
 À 
 @@
@`@à
@à  
  
 À 
À À
À`€
`€à€!
à€! $
 `!@ !  
`@ 
 @
@@`
@``@
à@à@
à@`@
`@@
€@€ 
 `

:€à::€àÃ`;À S3 S SÀS@ÀQ@ P€!@P`$ P`&`Nà)`L@,àLà.@L 0ÀJ3`H@1 E@-`Cà*ÀA )`?@(À< 'à;@'`;@& ;À% ?À% C %D€$`D`" CÀÀB€AÀ? ? ?ÀN E ,`C*ÀE@,Dà)

 Fà' Gà( Fà'• À@2àM 
C€(àM& Kà"@H`! F  E`CàA`À@€€@@!€@ "=`!`:@ `:@ 8€4€3à2€à.@`*À€%À!`@@` À 
€ à À 
` À `
€ @ € @ à€  à@@À ``Àà€ €À€@@   à!À@" `"@À#  %à 'À )``*` +@" .@%À0À' 1 *@2 -@2à. 1 3`0€8.@<.@@À- A@* G *@K)ÀMš`@@>`A `@$àÀ$  À$à#`'€% +`* 2-5€0@8à2;4`=@4`=@4@;( €4€; 6 =8@A 8`A`8> 6à;@8@=:`>@;`?À;`>à9à<À7 ;(à7 ;@: ; < =`= =à< <;à:à= ;=€:`9`9@9à8=à9@>:€=@9À;9€;`7à9À60à9À6`: 59 5@9@4À8`3 8@2@7À1 8`1`7À/`6À/@7/ 4, 3+à2€*€2 )À1)0À/`% /€$à.€$/à#€,@#+`#@)À"€*À €,àÀ1 @3 À3àà2€ 3 à2 .à2 3À 2 À2 à1@ 0@€0€@.€à-€ -`€+@à* @) `&À€$Àà$À# #€4À` @à à`
 `
À€`€ ` @à€À@à`à`À€ ` @À0 @à@À€ À@ €€!€ !`@"`@" #@"ÀàÀ@à€  à€ ` @à
 `

  à
@ 
€ €à € À  àÀ@   `

À À ÀàÀ
 € À
`À `  € ` à €`
ÀF€
À@  € @€À à @`$À $`@# #€ !€!€ !à€!  !À !@@ ` /`% /€&à0€&1@'€0@' 1`'2 ( 2 ) 1à(ÀC@&@]`= 
ÀC /G€1`H3 I4@LÀ2€N2ÀOà1 P 1 Q€1@P0àP€.àQ@. N`+ K*MÀ)`M@*`N@*àNà)`P +àQ`+ Q *àP )@P@'@M (@J )àG +€E`-àCà.L I 4 J 4 K 6`Kà7`L 9@M€;O`<`Q=@S`=€V < X€; Yà;ÀZÀ; \ ;@]`:@[ :Zà9`X 9ÀV€8 X`:@X`;: T@& U ( VÀ*€V -àV .àV@1ÀV@3@W 4 Xà5€Z`6à[ 6à\À6 \€7ÀY`7àV 7@W 6@Xà52

`Tà8@Sà9`Tà8 × à8 3 À  àà  à`à À 
@` À
À €`" &-€"€@$à€%à'À@*@@,  -``0 à1à €2`% 2 )€3à* 4`, 8à,€7 -À2À-À2`.`50€7`0à8€0 7€1à52 3À1À1à2/ 3 +À2@*`2 )€1€'À.€&+€% *À &@!` `` àÀà   À
à
@@ €à @@ €€ j 
@à @à
À à@  ` €`      
@ à À
à
 @   @ @€ ` À@ 
$€%@*À"À' €% `#à!@àÀ` @`€à àÀ À €à€€@
à ` à
  " €% *  + À,à `-@!`,à!`+@ ' `+À"À-€$@,€$ +&€,à'@*(À%*\4À14€0À2 .@4 , 3 , 2à-

 0//à/ 0/ àwà `@G @À À1
À2À à1À
3  0à  0€ @0à à/ 
À#@
@"` €
€ À àÀ `€ €à" @$à# à$ &@`%@`&à
€%€ &à#
8 
 €#ÀÀ$` $@`#à`$€ `&à"À*à%à, /`)5 ) 5`- 8à,`9 +à; & >ÀÀ:€À:€9`4 2 '€@% @#@` @`àÀÀ`ÀÀ  @À ! À#T 
? 4 $@4À$`=@!`0 'À0( 6€%8&@9 % D #àEÀ#@G€&GÀ'àC@+:@, 6`- <À,9À-`Bà,€@`. , /€)À%@,À%à,&À=@ ? H 
 ,à7`3 <`4 =@3à=À3à?À.`?À/ @ +`?+À?À% >'à>À+ =€.:À, 9 - 8€/à94 

€ 1 `2à 3` 3 à2@ à1  1`
€1@ à0` €.`
 ,@À*`À%.À@€.ÀD *ÀD *ÀD *`E )`E )`E )@G€'@G€'@G€'@GÀ%@GÀ%@GÀ%@Fà#@Fà#@Fà# CÀ" CÀ" CÀ">>><Å

  3 Responses to “Category : Printer + Display Graphics
Archive   : HGNATURE.ZIP
Filename : BIRDS2.SYM

 1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

 2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

 3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/