Category : Printer + Display Graphics
Archive   : EPG2.ZIP
Filename : EPG.SYM

 
Output of file : EPG.SYM contained in archive : EPG2.ZIP
øÿÿÀÿÿðÿÿø€8€88€8€8€8€8€8€/ÿÿô!ÿÿ„>à|ûßþý¿þþþBÿÿBZ€ZZ€ZB€Bÿÿþÿÿþ 0ÿÿøxxxx<

<~ø?ÿÿøÿÿð¾óÀÞïnÞ86¹æ öߌîçâžùø>~þü}ÿÿþùŸþÿùŸþÿ€ÿÿÿþŸÿþ9ŸÿþŸÿÿÿÿÀÿÿù˜ÿùœÿù˜~þ?ü?ùŸüùŸøÿÿàþÿÿÀÿÿðÿÿøÿÿþÿÿÿÿþ8þ8ÿ?üÿÿ?üÿÿþÿ~þ~ü?ðãÇÀÇãÀŒ1ðŒ1ðŒ1øŒ1øÇãøãÇøððü?ðÿÿàÿÿàÀàÀààðøøøøøðàÀÀþþþþü?ü?ü?ü?ÿÿþøxxxxxxx>|>|àðøøøøø€€ðø88øøøðàà?üþþÿÿÿÿÿÿ€ÿÿ€ÿÿ€ÿÿ€ÿÿ€àààðø˜˜øðÀÀpðp?üÿþ~ÿþ~ÎÎü?ü?þ~~?þüøx>x|xøxðxàxàx||ðÀøàü?ðü?ðü?ðü?ðü?ðÀÀøàü?ð8p8pü?ðü?ðü?ðøàðÀðÀü?ø?þü?ÿÿüÿÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÀðÀø?üwþãÿÁÿ€€ÿÀà?ðø8üpþàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþþÌÎþÌÎþÿþþÿþþÌÎþÌÎþÿþþÿþþÌÎþÌÎþÿþþÿŽþÿŽþÿŽþþÿ€@À0@``@0À@ÿ¿üÿÿ¿þÿÿ¿ÿÿÿ¿ÿÿÿÿþÿÿþ ` `Àð€àÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€€øƒÿÿÁÿÿñŸÿÿùœ€9œ€9¸€¸€¸€¸€¸€¸€¯ÿÿõ¡ÿÿ…¾à}ÿûßÿÿý¿ÿÿþÿÂÿÿCڀ[ڀ[€CÿÿÿÿÿÿÿÿŒ1ÿÿøxxxxxÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÀ  ˆ„!‚A€ˆ€H€(€ÿøÿÿøÿ€€(€H€ˆ‚A„!ˆ  ÀÿøÿÿøÿÀ  ˆ„!‚A€ˆ€H€(€ÿøÿÿøÿ€€(€H€ˆ‚A„!ˆ  ÀÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ`&?ÿÿü˜ 0`À€y€Àû`v0l˜
0`À€€€€€€€€€€€€€€àÿÿàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€€@À   ˆ!„ A‚@€€A‚@!„ ˆ   @Àÿÿÿÿÿÿÿÿ@À   ˆ!„ A‚@€€A‚@!„ ˆ   @À€€ÿÿÿÿ@€ €ÿùŸÿ      À   ?‰‘ü‰‘‰‘‰‘ ‰‘@‘‰€‘‰€‰‘@‰‘ ‰‘‰‘?‰‘ü  À       ÿùŸÿ €@€ÿÿÿÿÀ`0L˜ 0`À€y€Àû`v0l˜
0`À€€€€€€€€€€€€€€àÿÿàÿÿÿÿ

  3 Responses to “Category : Printer + Display Graphics
Archive   : EPG2.ZIP
Filename : EPG.SYM

  1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

  2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

  3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/