Category : Printer + Display Graphics
Archive   : CLPDT2.ZIP
Filename : STATE.PNT

 
Output of file : STATE.PNT contained in archive : CLPDT2.ZIP

¡È
›äÈ
äÇ
äÅ
äÄ
äÄ
äÃ
þãÄ
úãÀ
ôãÀ
íã¾
ãã»
Øã¸
Óã·
Ëã·
Ãã¹
¿ã¹
¼ã·
´ã³
ªã´
¡ã±
›ã²
™ãµ
˜ã·
’ã·
Šã¸
㋦
zã·
sã¶
qã²
jã®
Yã¯
Rã¯
Oã±
Iã±
Aã²
>ãµ
;ã»
;ã¿
9ãÆ
8ãÉ
5ãÍ
3ãÏ
/ãÑ
*ãÓ
'ãÓ
!ãÒ
ãÒ
ãÓ
ãØ
ãÙ
ãØ
ãÙ
ã×
øâÙ
ôâÛ
ñâØ
ïâÙ
ëâ¢Ø åâØ dãØ àã£È
›äÊ
šäÎ
–äÒ
™äÕ
—äØ
—äÞ
‘äâ
“äì
’ä| ’ä¤Ø “äE
’äI
–äQ
˜äS
˜äV
–äW
šäZ
݊]
–ä_
–ä`
•ä_
‘ä`
äa
Žä`
Ί`
‹äa
‰äh
‡äk
ˆäm
‡äq
Ί}
’ä
˜ä‚
šä‡
žäŽ
žä–
¥ä¡
©ä°
愧
¯ä»
«ä¾
¦ä¾
£äÃ
žäÉ
šä¥Ø àãØ :äØ “ä¦4#å$ àãØ àã§n
ùån
öår
òås
ðåw
ïåw
íå|
êå}
æå|
äå|
âå{
àåx
áåw
Þåt
Ýår
Þåq
áåq
àåq
Þår
Ûår
Ôåp
Ìår
Èåq
Âåq
Àåp
¿åq
ºåq
´år
²åq
­ål
ªåk
¨åm
¥ån
—åm
“åj
åi
Žåg
åf
Žåh
Όi
‰åk
†ål
„åm
„ån
Čp
„åq
‚ås
‚åt
یw
å
|å
yå
uå
på‚
oåƒ
kå„
jåˆ
gå‰
iå
jå“
få“
cå™
`å›
\å
\åŸ
Yå£
Yå¥
Vå¦
Våª
Wå¬
Så¯
Uå°
Tå²
Oåµ
Må¶
Iå³
Hå²
Eå°
Då®
Bå­
=å­
;åª
9å©
5å«
0å­
/å®
-å®
'å°
(å²
'å´
*å·
+å»
'å¿
*å¿
/åÂ
1åÄ
/åÇ
0åÈ
,åÊ
,åË
+åÏ
-åÒ
*åÒ
*åÓ
.åØ
-åÝ
0åà
0åã
2åæ
0åè
4åé
3åð
5åñ
3åð
/åï
+åï
&åð
"åñ
"åó
#åõ
åó
åó
å÷
å÷
åú
åý
åÿ
å å å å å å ûä ùä óä îä êä ää áä áä åä! æä" ää$ ãä% àä) ää+ áä. áä0 Þä1 Ýä2 Ûä7 Ùä9 Ôä> Ðä@ Íä| Íä¨n
ùåŒ
ùåŒ
iæŒ
ÌæŒ
3çŒ
 ç©Ø ùån
ùåªØ “äØ ïäØ Få«Ø FåØ ¡åØ ù嬭FåØ Få­œ qæœ ùåØ ù宜 qæœ çœ Ÿç¯¬qæœ qæ°¬Eå¬ßå¬r汬ræ¬Ëæ¬'笃ç¬Üç²3#å7"å9$å;"å<#å=%åA&åH%åR åY!å_åeåi åjåoåråuåwåz'åx-åy3åw5åt6åq;år@åuAåxBå|Få­F峫å­å¬(å­)å°(å´-å¸,åº,å½)å¾ åÁåÉ åÊåÌåÎåÒåÔåÕ"åÛ%åÞ(åà(åâ)åå)åç+åí)åð)åò+åõ)åú/åÿ1å:å Aå
>å4å2å2å/å/å"-å%*å(&å*&å-#å4#å´Xqæ¬qæµÄ
Ÿç| žç¶Œ
 çÅ
Ÿç·Ä
ŸçÄ
èÄ
èÄ
ïèÄ
_é¸
žçŒ
žç¹œ Ÿç
žçº
žç
ôç
Mè
ªè
ëè
íè
òè

é
é
é
é
é
é
é
é
é
é
$é
1é
5é
8é
;é
=é
Eé
Gé
Oé
Pé
Véþ Véû Zéø [é÷ dé»` èœ èœ Ÿç¼a è¬è½¬Üç¬è¾ŽÜç¬Üç¿s çvç€ç€eç€Øç¼ØçøÚçŽÚçŽÜçÀ` è` yè` àè` Gé` ªéÁ¬è¬è¬÷è¬hé¬ÓéÂŽÜçŽ,莐茐èè—è£è¦è©è¬è²è´èµè·è¸è¼è½è ÀèÀèÁèËèÎèÔèÜèäèýéèüìèýðèÿñèóèééüéùé÷ éò
éñ éðéñéöé÷éö!éò!éò(éî)éí*éî/éñ1éï4éò7éò8éð9éí8éì8éé9éç<éé?éì?éíAéï?éïBéïCéòEéõEéöIéõKéðMéðQéïTéïWéóYéó\éï\éíaéëbéëhéçkéæméçnéêoéêtéîwéïéð‚éò„éï‰éð‹éïéòŽéò‘éô–éó–éõ˜éó›éñœéñéðžéð§éñ¨éñ¨éò«éó«éò¬éô¬éö®éõ³éó´éó·éðºéï¼éð½éí¿éíÁééÄéèËéæÍéåÐéäÓéåÕéäÕéãÛéÃÄ
^éÊ
]éÎ
_éÒ
^éÕ
\éÛ
\éâ
Uéä
Uéæ
Téë
Séï
Péô
Qéø
Péÿ
Ré Pé Né Né Lé! Mé# Lé( Mé2 Hé4 Eé6 Eé9 Cé; Dé= AéB @éI <éQ =éW ;éZ =éa ;ég >éz 6é| 7éÄ2
eéž
eé¢
`é¥
Vé°
Lé³
Néº
Zé¿
^éÃ
^éÅ
_éÅ2
fé2
ê2
Qê2
ŸêÆ÷ céú céú béý aéþ _éÿ aé
Zé
Zé

\é
_é
^é
`é
`é
bé
bé
aé
dé
eé!
cé"
^é#
_é$
]é%
]é&
`é+
`é.
\é2
\é2
eéÇ„ Žéˆ é‰ ŠéŒ ˆé Šé’ Šé• ‹é˜ Šé› Šéœ ˆéŸ ˆé  ‡é¢ ˆé¦ ˆé§ ‰é§ ‡é§ …é¨ „é¬ …é­ ‡é® ˆé° ƒé· …é¹ €é¼ é½ €é¼ }é¼ {é¿ |éÁ zéÅ zéÇ |éÉ {éÌ |éÒ wé× wéÛ qéß péã kéå kéé léî géô iéõ ié÷ céÈ… Žé€ Žé ’é} ’é{ ”éy ”ét –és •ér ™éo œén  él Ÿég ¤éb £éb §é_ ªéÉ„ Žéƒ Àéƒ ê„ Zê† €êƒ ‚ê ƒê€ †ê~ ‡ê{ Œêy êw ’êʬÓé, Òé- Ôé- Òé. Ðé. Íé0 Çé4 Æé6 Âé9 Áé; Âé< ¿é? ¼é@ ºéE ¶éF ¶éG ¸éI ¹éL ºéM ½éP ¾éO ÂéP ÄéU ÃéW ¿éZ ¿éZ »éX ºéX ·éZ ³éZ °é\ ¯é` ©éËŽÓé¬ÓéÌŽÓéŽWêŽÞê‹àê‰áê†äêäêáê}àê{ÚêxÙêwÖêoÑêpøêÍãÛéKÞéUÝéŽÓéÎãÚéâÜéàÝéßßéßáéÞàéÝáéÝåéßæéßééÞêéßíéÞïéÞóéÝõé½õéÏê  ê ê
ê ê êê ê#
ê' ê)ê+ ê, ê/ ê2ê6ê9ê>êAêBêEêFêJêOêPêTêW êZ
ê]
ê_ êaêc êeêhênêpêsêyþé|úé~øé€õé½õéнõé½N꽡êÑ2
Ÿê6
êD
ϐK
—êN
ӐR
êR
ˆêY
|ê[
yêd
têe
qêi
jêl
aêq
Zêt
Nê}
?ê€
Aê†
Aêˆ
CêŽ
Bê
@ê“
Cê—
Bê
Bê 
Fê¦
Hê­
Cê®
<ê¯
:ê·
;êº
Aê¾
BêÃ
FêÅ
NêÇ
PêÇ
TêÉ
VêÊ
ZêÍ
^êð
^êð
cêó
dêó
fêö
iêÒö Áêù Âêÿ ¾ê
¯ê
ªê
¨ê
§ê
¤ê
¡ê
¢ê#
¦ê%
§ê(
¥ê*
 ê/
žê*
 ê/
žê3
ŸêÓw ’êw •êx –ê{ •ê~ –ê “ê‚ “ê… ™êˆ £ê ¦ê’ §êš ¯ê¢ ®ê§ ¨êª ¦êµ ªê¶ ¬ê¶ ´ê· ·ê· ¿ê» Æê¼ Íê¾ Ðê¿ ÓêÄ ÔêÉ ÖêÍ ÜêØ àêß Þêç Ðêí Îêô Âêõ Áê÷ ÂêÔë
Ïêé
Ðêê
Ôêé
Ôêè
Õêæ
ÛêÜ
áêÑ
ëÊ
.ëÉ
1ëÊ
5ëÈ
9ëÉ
<ëÉ
AëÈ
BëÈ
JëÆ
LëÆ
UëÄ
YëÁ
[ë¾
Yë¼
Yë»
]ë»
`ëÕº
fëµ
lë³
jë°
më®
jëª
lë§
hë¢
gë¡
hë¢
oë£
së¢
uë¡
uë›
që—
pë•
së“
të’
xëÖõ lëö ë÷ Âêתë«ë«ë­ë®ë±ë±ë°ë­ë¬ë¯
ë²
ë¸ë»ë¼ë¿ëÁ ëÅ
ëÍëÕëØüêÞøêàóêâñêàíêáëêâêêåëêæçêéáêìßêîÚêöÒêùÑêýÑê Õê Ùê Ýê Üê àê àê Øê Ôê" Îê! Ëê Çê Ãê" ¾ê( ½ê* ¾ê, ¼ê3 »ê6 ¹ê: ³ê? ªêD ¦êE £êO •êT ”êX ‘ê\ ’ê` êg êq Žêv êw ’êØÇ }ë9 |ë8 yë6 vë0 yë- të+ të' xë$ yë! |ë {ë }ë }ë |ë wë wë
të uë së oë oëÿnëþkëùiëûgëùfëúdëùcë÷bëöaëôaëòdëñdëî^ëíaëíbëë]ëê^ëå]ëâ^ëáYëÞ^ëÝZëÜ]ëÙÝ^ëÙ\ëÕXëÒVëÐWëÌ[ëÉ[ëÈYëÇPëÆLëÄJëÄDëÃCëÀAë½AëµGë°Cë°Aë°>ë³9ë¹*ë¹&ë¹#ë· ë³ë°ë­ë«ëÚ«ë©ë¥ë¢ë ë ëžëžëœë˜ë“ë’ë“ë–ë•
ë“
ë
ëÛŽ
ë‹ëŒëŽë‘ë’ë‘ëëë‹ë†ë…ë…ÿêƒþê€ëë~ûêxëvüêoøêÜpøêküêjüêkøêjöêhõêgøêeøêe÷êeôêbóêbòê`êê_êê\íê[ñêZðêXëêWëêVìêTìêVçêUåêSåêNèêMåêNäêPãêQâêMÝêKÝêMàêKâêIáêGâêEÝêDÞêCâêBãê@ãê>ãê<âê;âê<Þê7Ûê7Öê4ÖêÝ5Õê0Øê,Öê+Õê,Óê*Îê-Îê-Ìê,Ìê*Ìê(Ìê&Íê$Ëê$Èê&Êê(Éê(Çê#Çê"Ëê!Ìê ËêÈêÇê!Çê"Æê ÅêÄêÈêÈêÅêÅêÅêÁê ¿ê ¾ê¿êºê »ê
ºê ¹ê ·ê´ê°ê°ê¶ê·ê¶ê±ê®êÿ¯êþ³êþ´êû³êú±êù­êö­êù§êù¦êôªêï¨êì¬êëªêì£êê£êç¤êç¨êå©êä¦êå£êè¡êçžêá¢êß¡êߝêÛ êםêןê× êÛ¢êÙ¤êؤêÕŸêÔŸêÔ¡êÔ¤êئêרêÖ¨êÑ£êÌ¥êΨêÍ©ę̂êʦêŦêÅ êàêÀ¤ê¼¡êÞ½¡ê¹žê·Ÿê·£êº£ê»¤ê»¦êº¦êµ¦ê³£ê¯¡ê­§ê¬¨ê©¥ê¨¢ê¥¢ê¤¤ê§©ê¦«ê¤ªê¢§êŸ«êž«êž©êŸ§êŸ¦êž¥êœ¥ê›¨ê›­êš­ê™¬ê–¬ê”±ê“²ê’­ê­êŽ­ê©êŽ§ê£êŠ¢ê‰£ê‰¨ê‹©êŠ«êˆ«ê†¨ê„§ê…¢ê„£ê‚§ê§ê~¡ê| êxœêuœêx™êv—ês–êr›êr›êp•êj“êkŽêjêhŽêh’êg“êdêaê]ê\Žê\Œê^‹ê]ŠêZŠêWêVêUŒêT…êS…êPˆêL†êHŠêG‰êE†êD…êDøêCùê9õê7óê0ñê.óê-óê*ôê(÷ê$ûê!üêÿêþêëëëëßÊ ¦ëÊ ìÈ ìÅ ìàÈ pìÆ ìáÆ ì* ìâ* ì' ì" ì ì ì ì !ì ì ì ì ì ì ì úë ùë úë ûë øë õë ðëüíëúëëøçëùäëùâëóÞëêÝëèÛëè×ëæÕëéÑëéÍëìÈëíÇëðÇëôÂëóÁëñÄëðÄëîÀëð¼ëì¾ëê¹ëä¹ëãµëà´ëß²ëß°ëâ±ëâ­ëâ«ëæ¨ëç¦ëä¡ëã›ëݘëÛ•ëÜ“ëÞ’ëߐëä„ëä€ëã}ëãzëæxëäwëàyëÞvëÞsëátëâsëàmëájëäfëãdëÝfëÛcëÝ^ëÜ]ëã ¤ì £ì  ì žì –ì “ì Šì ‰ì …ì
ē
|ì zì vì pì nì hì eì ^ì ]ì Zì Xì Sì Kì Dì Bì! ?ì$ >ì' 8ì+ 5ì( ,ì) )ì, $ì) ìäÌÊìÍÉìÌÆìÎÀìÐÀìÒ½ìÕ·ìÚµìÝ°ìâ¯ìä«ìç¬ìê¨ìò¢ìô¤ìö¤ì÷¦ìü¦ìþ¤ì ¥ìåÌÊ켲촞쳝쯝쫕즔줎죈쟅을ìœ~ìšwì™tì˜mì–gì”dìæŽ ëŽ]ë’^ë™\ë˜ië–j뗐뗵떶똹ë•õë– ì•"ì”Jì“aì”cìç”cì”Êì”Ëì•Íì”Ýìè•ÝìÙìÚìˆ×ì…Ùì†Óì…Òì‚ÎìxÆìxÅìvÄìvÂìxÀìy¿ìz¼ìx¸ìw³ìt®ìp«ìn¦ìo¤ìr¥ìt¢ìpšìl˜ìm”ìm’ìk‘ìi’ìcìdˆìc‡ìb‚ì`€ì_}ì\zì\wìZvìYqìVnìUjìWhìVfìV`ìT[ìSWìPUìORìMOìEMìDKìCEìDCìDAìB?ì3=ìé4Öê4Uëê4ïë4¦ë5Uë4Uëë4ïë3=ìì4Uë0Xë.[ëzCëHëí~ë~ë€ë~ë~ë€ë ‚ë"†ë$ƒë(ë/„ë1ƒë4}ë7{ë<vëAxëDxëDìîCìEìHìNìOìT
ì_ìaìdìjìm
ìv ìz
ì€ìˆì‹ìŒììŽììì”ì•ì—ì—ì™ìœìŸì£ì¦ì§ì¬
ì­ ì¯ ì±
ì³
ì·ìøüë4ïëï3åì2ãì3ßì4Þì4Ýì4Ûì5Ùì6Øì6Õì7Ôì8Ïì9Íì9Êì7Éì7Çì3Æì/Åì*Çì!ÅìÅìÃì¼ì"»ì%¼ì(¹ì*ºì3ì4ì5ì=ìDìð† !í× !íñ‡ !í… í… íƒ í| íx ív ís íq ío íg íe í` í] í[ í[ íX íS íR íO íI íH íE í? ýì< öì; óì9 îì: ìì< êì< èì; çì8 ãì5 âì4 Ûì2 Úì1 Øì. ×ì* ×ì( Óì% Öì" Õì Öì! Óì Òì Ðì Îì Ìì Îì# Ìì% Çì Áì ¿ì »ì ½ì
½ì ¼ì ¸ì µì §ì ¤ìò4†ì0„ì0ƒì,~ì(|ì(zì"wì}ìì‚ì‚ì‡ìŠì“ì
—ì›ìœìÿ¡ìú¤ìõ¦ìõ©ìñ­ìí¶ìé¹ìá½ìÞÄìÚÉìØÌìÕÍìÕÌìÓÍìÒÌìÏÏìÏÑìÎÑìÌÒìËÒìÉÔìÉÖìÅÖìÃÚìÂßì¿ãì¿äì½çì¹æì­ììªëì¨ìì¥ìì£ïì¢óì ôì öìžöìœùìšøì•úì“üì‘üìûìŽüìŒûìˆüì…í„í‚í‚
íó3<ì4†ìô4†ì9™ì8›ì:žì<Ÿì>©ì?«ì>®ì@¯ìA±ì@²ì@´ì@·ì@Êì=í<í9í7í;í7 í2í*í(Tíï—íõ•Üì”Ýì’ûì‘1í‘Ãí‘:îö8 Èí- Âí? ¤í= £í8 ¢í4 Ÿí. Ÿí( ™í% —í" ”í" ’í í Ží ‹í „í |í wí ví sí pí kí ]í ^í
[í Uí Tí Sí Rí QíþPíþNíûLíøLíòEíîDíéAíÞ4í×1íÕ/íÔ/íÒ3íÎ.íÍ.íÌ0íÆ%íÆ#íÈ#íÈ"íÇíÃíÄíÅíÆ
íà íÁ í¿
í½í¿í½í½ûì»÷ìÀîì¼ëì¼çì¸âì¹ÝìºÙì½×ì½ÒìÀÐìÂÌìÆÌìÈÉìËËìÌÊì÷O _í0 _í6 gí6 kí9 mí= tí@ víA yí? }í? íE …íF ˆíG ‡íJ ‰íI ŒíH ‹íF ‹íD íC •íD œíE ŸíG íH  íI žíI žíK £íJ §íM «íN ­íN °íK µíH ¸íH »íH ½íH ¿íI ÀíH ÂíF ÂíE ¿íC ÁíD ÂíD ÃíB ÂíB Æí? Äí= Èí9 Çí8 ÈíøO _íO !í† !íùè NíØ NíØ ÓíØ Xî× XîÕ \îÐ ]îÐ bîÎ gîÌ fîË iîÈ iîÇ hîà iîÁ hî¹ mî¹ qî· sî¶ {î³ ~î± ~îú± ~î› ®îŠ §îˆ £î† îƒ œî šî~ ™îûÛ Çî® Ãî© Çî¢ ¹î ½îü
ÕîÝ ÅîÛ ÇîýÛ ÇîÚ ïîØ ðîØ ñîþØ ðîØ òîÚ óîÚ ûîÙ ýîÚ þîÚ ,ïØ ,ïµ -ï´ *ï¯ )ïÿÙ ,ïÙ EïÒ EïÑ HïË HïÉ LïÅ Pïà Tï» Tï
Ïîˆ
Ðîƒ
Íî
Ðîu
Íîk
Óîf
Ðî_
Ñî\
ÍîS
ÊîQ
ÌîL
ÌîH
ÎîF
ÍîB
Îî;
Ëî8
Êî6
Ìî8
Îî9
Ïî:
Ðî9
Òî8
Óî4
Öî
Ôî
Óî
Õî
ï
Õî
gï
bï
_ï
[ï
Wï
Tï
Rï
Qï
Nï
Jï
ïž
Wï6
_ï,
]ï&
bï#
gï
fï
lï
>ï
=ï‹
<ï†
>ï}
6ïs
;ïs
;ïr
8ïo
9ïj
3ïh
,ïe
)ïe
"ïb
ï_
ïV
ïP
ïN
ïI
ïC
ï?
ï8
ï7
ï5
ï&
ï#
ï
ï
ï
ÿî

ÿî
ï
ï
ïO _íO ÊíO =îéVîèGîæEîæDîO =îT AîW FîW OîU Sî jî Aî& @îO =î 8 Èí7 Ìí6 Ïí6 Óí4 Ôí2 Ùí0 Øí. Öí, Õí( Ùí( àí' äí# çí" ìí íí
± ~î¯ yî« tî¦ sî¢ mî¡ mîž jîœ eî› dî• iî“ hî“ fî eî dî bî aîŒ aîŠ `îˆ aî‡ `îƒ aî‚ bî gî{ hîy iîx kîx nît pîj }îh {îg wîe sîd pîa mîa jî  òí úí$ òí! íí ! íí ðí