Category : Printer + Display Graphics
Archive   : AQUAEGA.ZIP
Filename : AQUAEGA.INT

 
Output of file : AQUAEGA.INT contained in archive : AQUAEGA.ZIP
ý `mÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿƒßÿàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿŸÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿü?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÇÿÿÿÿþ|ßÿøÿÿÿÿÿÇÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøUPÿÿÿÿÿÿÿÿþª€ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ篹ÿÿÿÿùÿ?ÿùÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿŠ£ÿÿÿÿÿÿÿÿñT@?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ‡ÿ‡ÿùÿ¼ùü1àÿñÏðÿø!ø0þÀßÃàÃøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€>ÿÿÿÿÿÿÿŸÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ_ðyüpÿøñãóñ‰ŽŽ<üþ~ qÃ?8x<þ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€ÿÿÿÿÿÿü~ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóøñøÿüóóóëϟž??œþÿý=<Çã?¸üuü|ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿü@ñÿÿÿÿÿÿãüÿÿÿŸÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿãøàÿÿÀÿãËÏøœÿü<€ðqü|ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿƒÿÿÃàüÿÿÿÿüøðÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþ?çôãÿÿïüÀãççž<žÿúÿ:ÿÿ€qÿëúxÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿxþ;€ü8?ÿÿÿøwÿ‡¿ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþ?Çñçÿÿïüçǀ|<þ<ÿùÿøüxÿŸýþsÿãøøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ–ùǀýÏÿÿÿ¼ïøxçþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüéãùÿÏùÇü~<|||3ùÿøøñÿäþqüÇôüò>>?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿïó áæÿÿÿÿÙáô3ð=ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿàðÿÐÀôÿðÀ?Àø€|>>?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷€d|á“?ÿÿÿ2aʉ€{ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüàÿÿÿÿÿÿÿÿñÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÀø#ÿÿür1ö÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿßÿÿÿÿÿÿÿÿãÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýàsø9Aó°ÿƒsà§óïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿü?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþp{ø: Ó´ø rÁW÷ƒŸÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþàsø=B=Ìø ï¯óßÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿà?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÀ ø=„ž¨ü^HoäïÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÈ@ÿÿÿÿÿÿÿÿÿñÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿû€døÏáÿÿáüÈɀwÿÿÿÿÿÿáÿÿÿÿÿÿÿ’ÿÿÿÿÿÿÿÿÿä@ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷‡òxÄÃÿÿðüþ“ø{ÿÿÿÿÿÿÈ@@?ÿÿÿÿÿÿ$€$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ‰?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿïù0ðÃÿÿðüþ'þ=ÿÿÿÿÿÿÒÿ¿ÿÿÿÿÿþI>I÷ÿÿÿÿÿÿÿÿþ"G¿ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÔÿü?ðƒÿÿð|ÿÿÊÿÿÿÿÿÿ”‡ø?ÿÿÿÿÿü’|“çÿÿÿÿÿÿÿÿüˆŸ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿãÿÿÐøÿÿü|ÿ„ÿÿñÿÿÿÿÿÿ¥>xÿÿÿÿÿÿù$ù'Ïÿÿÿÿÿÿÿÿñ"?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿøÿÿþÿÂÿÿÿÿÿÿÿÿÿ©p‘ãÿÿÿÿÿÿòIðOŸÿÿÿÿÿÿÿÿÄHþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿòÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿàÿ€ÿÿþàÿÿÿÿÿÿÿÿÿªa'‡ÿÿÿÿÿþ“á?ÿÿÿÿÿÿÿÿ‘Üÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿôÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€xÿÿÿ€€ÿÿÿÿÿÿÿÿŠäOÿÿÿÿÿþ'‚~ÿÿÿÿÿÿÿþ$G9ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿõ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿïüÿàÿÿÿÿÀÿÀýÿÿÿÿÿÿÿÂÉ=ÿÿÿÿÿþ O$øÿÿÿÿÿÿÿÿü‰{ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿñO?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿ€ÿÿÿÿàüÿÿÿÿÿÿÿàâ|ñÿÿÿÿÿü óÿÿÿÿÿÿÿà"xóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿü_¿ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðpÿÇ?ÿÿÿùÿãçþÿÿÿÿÿèHàà@~üø@~Àà?à?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿä?ü@ÿÿÿò@øÇð€?ÿÿÿÿÊÉâ€ù€€ÀÈ @@ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÉà€ÿÿÿđðÄ ÿÿÿÿҀÀ€ 2@€  ’ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿü?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ’G ÿÿÿ'á?ÿÿÿÿÔ¿þ'„ H ˆH@$€D€ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþ$ŸˆÁþÿÿDOÂ~þCøÿÿÿÕ0xOü|“é'Ñü|#ðäŸI>ø?ÁþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀü‰?"=ÿƒÿÿQˆÿÏÉœÿàqþ$~ù'ÂO„~øþ'É>|G¿ñÿƒÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿçÿÿÿÿùÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÐ1"|(ñü' ÿÿ~#üÂ~ÿèEg‡>)øCðOˆŸ øCò<O‚|Dù?„ü' ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ”Hù‹Ãð?ÿüðO€ø8AÿÊ~¼Kà“à">à“âðüXùñx~ ð?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¥óÃÅ>#¿ÿAøâŸàñÿҀDxQýS‰'Èüø'ˆÁðü!àGÄ`øÅ>#¿ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ©xGçÐO‰|?ÿPð„¾GãÄyÿÔ¼à•øW‚Oø#ò?„O#ƒçøÁ‘ÁòG‰|?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿª}Ïԟ
x<ÿäÿ<ßãÿÕ>Gð%ð žpà÷!πr?„ƒäŸ
x<ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿŠðÅ>Bøñÿÿ…áþa|yøÿÅx< à<<ð=ãÇ~BøñÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿâÃüñ|ð÷Çÿÿáÿ|øàð~?ÿñaøƒÿCÃùðóñÿÃÿð_?ðÿǟø/‘|ð÷Çÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿüyü~ÿÿøøyþ> àÿÿüƒáÿøqÿÿ„øqÿ‡ü|øÏÃÿÿÿÿÿÿÿøýð¿ýþðû»¿þðð¼Âøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿró¿ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÆ>Cÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¨7ÛH´~ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿõûíÌûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿáçÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ²À?ÿ÷Œ4 iaöÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀñÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ°¬¯ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€8ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿå€ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿHÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ3ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþgÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿà ªÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿUUUT?Èÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿü?ÿùÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€ªªªªªÿº?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿà?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðUUÿÕ¿UTUÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿƒÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÀÿ þªªªªª6ßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿƒáÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýüø?àUUUUUÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÀ9ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðà{Àª¨ª ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿàÿÿÀ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÂçUUoÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿàÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþ?€Ü
ª¨ÿÿÿÿÿÿÿÿÿàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿø]xUU@ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÇÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿþ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀýóàÀÀªª?ÿÿÿÿÿÿÿÿçÃÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€ÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþ ààUPÇÿÿÿÿÿÿÿÿà0ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€ÿáŒÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿØð𪪀‰ÿÿÿÿÿÿÿÿð?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÂÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ?øøUTÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿáþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿùðx0
ª  ÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþ?ÿrøùÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿïÿ¸øUU'ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿ2ð|ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿïÿÿÓüª¨HÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿ$ðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿòðÿÏþ0U@)ÿÿÿÿùÿÿÿÿàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿ,?øÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüâÿõýOÿ?þøðªªÿÿÿÿðÿÿÿø?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿþ ?øÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿû¿_{Žy—þîüÿøUP_ÿÿÿÿç‡ÿÿÿü?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿþ?üÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿù®Ý󞧁ÁüÿÁÿü
ªÿÿÿÿÇÇÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿþ>?üÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿíý_@!°¿þ?ÿçÿàU_ÿÿÿÿÀçÿÿÿÿ€ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿþ>?üÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿàøg[ 0ÿÿ÷ÿÿŸÿÿÿÿ€gÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿàÿüþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ —¥öøÇþýÿÿÿñÿÿ€?ÿÿÿÿgÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿàÿüÿþ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ>ÿø{룿ïùýÿüÿøÿÿÀŸÿÿÿþ/ÿÿÿÿÀÿàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿàÿüÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþùÿýéÿÇÿ÷÷þûÿ?ïÿÀOÿÿÿü/ÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿàÿøÿ€ÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþ÷ÿ|löÿ÷÷ÿžÿÿ÷ÿª§ÿÿÿü/ÿÿÿÿÀÇÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿàÿøÿ€ÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿã¼_ÿÏùÿáÏÿÿûŸþWõQÿÿÿþÿÿÿÿ@ñÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿàÿøÿ€?þÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿùùÿ«øGÿ¿àxÿÿûçÁ
¬
ªÿÿÿþÿÿÿø@{ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿøÿÀ?þÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðCþx_ý¹àèÿÿçø ETçÕÿÿÿÿÿÿÀ@ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿðÿÀ?þÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþø~„oþÞÀûÿÞ*¨ðzŸÿÿÿÿÿþ@ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿðÿÀ?þ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¿ÿÿð<þ/þÿÿüÿáÁTUXïÿÿÿ€ÿÿðÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿðÿà?ü?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ­Ï?ÿøÿþÚ3ùÿìþÿÿÿÿà**"ˆàÿÿÿ€ÿÿ€Àÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿðÿàüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¿ÿýÿùü¿÷ÿÿßÿÿÿáU@ÿÿÿÀÿþÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüðÿàüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿüÿÿ÷âÿxÿÿÿþÿꪢ?ÿÿÀÿþÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?øÿàøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþ‘ÿóÿÿïÿ‚ßÿøÿÿÿþÿÿÕU@üÿÿàÿüÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€øÿÀøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿü@ÿãÿÿÿå”/ÿàÿÿÿýÿÿªªàÿàÿü?€ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀøÿÀðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿx~ÿñÿùŸóÿÀÿÿüøÿU@€ÿðÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðøÿÀàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþò<üü?ÿ0+þªøÿðøüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøüÀÿ€ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ–ÀðüEÿ@Vÿøðøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿü~?ÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÊ €>üÿàçÀ ¨ÿ Àü?ððÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?€þÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿäAwõUÿð€@çxüàÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€€€ø?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿò¨?꪿ßú¨ ÿ®þà€ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÀ€ðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿùT~@ŸõUUT àUÀÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðààÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüêÿÀ?ð*ªª ˆ" a—ઘÿ€À?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøðÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿõÿÀðPE@Cv UN?À€ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿü8ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿú€ÿ@‡ð Š¨÷ *§ÀÀ€ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿý@~ÀþQTTã?øQøà ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀŒ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿú €áøªªªÇ?ªþðÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðPÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýPðUUUÿUÀ8ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿü€ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿø|ûì
ªª€aª¿ø ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€@ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÄÿÿÿûð8ð.€UU@C€U_þŒÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿà ÿÿÿÿÿÿÿÿü8ÿćàì€?Šª *§ÿÂPÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿˆÿøÿÿÿø€?ÿÿûð8oÀ ,À~@À~8Sÿù`ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÄÿü<@pü<ÿÿÿ‡ÿÿ÷Àpðï° à€€?}€€€?}€ð
©ÿþ€ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿü8ÿÀÈÿ~ÿÿð<àÀ¸Àç~À~À7àÿÅÀ €?ÿÿü?ÿÿÿÿÿâÃðÿ÷ÿðþÀóüüüGÿ@°ƒÿú}€ð}€à8ø÷Øp8@ÿÿÿÿÿÄ7àÿÀÀðÀ?ü@ ?Çþ°¸>gÿõ€ÀÀpàDàð 0~ÿüÿà8ø÷Øü3ÿÀðÿû€¿À°€€áw¾€43ÿ 8oÀøüø€pà\rïÿƒ?ü€~8?ày0;a@9ÀqøÀÛøÃÿXpðï°9ûÿ Ø÷àÿû`ÿï=€ðü~ž€€Ç‡ãð|ðð¼ð|ðóàX<àÀ¸>xàÿX\~ÀÀÇÿÀÃàø}ŸÇßÃìø >ìø#œÿ@°€€þÀ<àXÀ@}€ÿœàäÿóøôÞ^<{àx0.ð p.ðx~?þ°¸?ãÿð8üûœ€p<ø¿…ÀÿØûÿàçÿ€€`8Øàüÿø㜀p<À¿À.ð|?À°€€þŸ?€ €x~?Ï‹Îxð/à ÿñüÿ]øðà€x~?Ï È‚ƒ8?àyà;}Ÿ$p?éð|>πà}ó›Çþpà8Žþ0àð|>πçð<Àðü~ž…Þ˜à<8ƒï.…æ|€ó€€08ÀÀáøƒï/èÿ°àø}ŸÀàÌȇؠCðð€pÃàùœàxÿ€?ýÐ >üûð¿þÈ@<ü?þ8Þ@ffðÿHàóÀ`x<ÿñáŸþÿÿøÀ<̓óÿÁÿóìßÀ ÿ÷€p@_ÀÁà0û"1?üGàð?ý€Ÿþÿ~þx|yàÿÀÿõÁïÿ°ø)Àçûÿïàÿ€ð g‡?Àÿñ€Fÿø|CŸàÀÿøÀ#ü?þ?8Ÿþ€œàà?üàÄ|ÿøÆ €Ãó‡ÿÀüãÀáÁøÀ0N?ÿè?üü8ÿø~àûÀ?àx0}€æýáàà?àø>Às?þððpðÿ¿¸~>ÀÿÜÿøûüÿôüøÿðŸþ€¸À¿€¯À>À'@à\à_À ×à`ÿ~üàø@ €ûÿîàûÿôÿàgýÀ€ôN\_€à
à@z' ./Àpü

  3 Responses to “Category : Printer + Display Graphics
Archive   : AQUAEGA.ZIP
Filename : AQUAEGA.INT

  1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

  2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

  3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/