Category : Printer + Display Graphics
Archive   : AQUAEGA.ZIP
Filename : AQUAEGA.BLU

 
Output of file : AQUAEGA.BLU contained in archive : AQUAEGA.ZIP
ý `mÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿƒßÿàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿŸÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿü?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÇÿÿÿÿþ|ßÿøÿÿÿÿÿÇÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøUPÿÿÿÿÿÿÿÿþª€ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ篹ÿÿÿÿùÿ?ÿùÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿŠ£ÿÿÿÿÿÿÿÿñT@?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ‡ÿ‡ÿùÿ¼ùü1àÿñÏðÿø!ø0þÀßÃàÃøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿ€ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ_ðyüpÿøñãóñ‰ŽŽ<üþ~ qÃ?8x<þ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ°ÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóøñøÿüóóóëϟž??œþÿý=<Çã?¸üuü|ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿüÿÿÿÿÿÿâÿÿÿŸÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿãøàÿÿÀÿãËÏøœÿü<€ðqü|ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿƒÿÿÀ |ÿÿÿÿü€ ÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþ?çôãÿÿïüÀãççž<žÿúÿ:ÿÿ€qÿëúxÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿxþü?ÿÿÿàÿ‡¿ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþ?Çñçÿÿïüçǀ|<þ<ÿùÿøüxÿŸýþsÿãøøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ–ø8üÿÿÿ¼àþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüéãùÿÏùÇü~<|||3ùÿøøñÿäþqüÇôüò>>?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÃðàà&ÿÿÿÿÙøÃðýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿàðÿÐÀôÿðÀ?Àø€|>>?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷àc€ à?ÿÿÿ2ôqûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüàÿÿÿÿÿÿÿÿñÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûó„0
àÿÿürÔs÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿßÿÿÿÿÿÿÿÿãÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýñŒ``ó€ÿ€sÁ¨€ cïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿü?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþy„`°Ã‡ø8pÃ\€gŸÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþñŒ`HÏ÷ûüø¼€ cßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýó†`Œüüø |€sïÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿ¿ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûàcàÏùÿÿçø<üÀ1÷ÿÿÿÿÿÿþþÿÿÿÿÿÿÿÿÿíÿoÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿû¿ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷‡ñ€Àÿûÿÿ÷ø?øÀcø{ÿÿÿÿÿÿ÷¿¿ÿÿÿÿÿÿÿÿÛÛÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿöïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿïøÀÀðûÿÿ÷øøÀÇþ=ÿÿÿÿÿÿíïàÿÿÿÿÿÿ¶Á¶ÿÿÿÿÿÿÿÿÿݸÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÔÿüðóÿÿóøðÿÊÿÿÿÿÿÿëxáÿÿÿÿÿÿÿmƒlÿÿÿÿÿÿÿÿÿw`ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿãÿÿŒøÏÿÿüðð ÿñÿÿÿÿÿÿÚÁÿ‡ÿÿÿÿÿÿþÛØ?ÿÿÿÿÿÿÿÿþÝÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿü€øÿÿþàxÿÿÿÿÿÿÿÿ֏nÿÿÿÿÿÿý¶°ÿÿÿÿÿÿÿÿû·ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿàx€ÿÿþ.@ÿÿÿÿÿÿÿÿ՞Øÿÿÿÿÿÿûlàÿÿÿÿÿÿÿÿÿîì#ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþ˜y³ÿÿÿ³g€Fÿÿÿÿÿÿÿõ°ÿÿÿÿÿÿÿ~Ø}ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÛ¸Çÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿúßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿàc ÿâFÿÿÿÿؑÿÁ1€ÿÿÿÿÿÿÿý6áÃÿÿÿÿÿÿß°Ûÿÿÿÿÿÿÿÿÿvá‡ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþ°ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿ„ÍÿÿÿÿìÈüÿÿÿÿÿÿÿÿƒÿÿÿÿÿÿ÷áöÿÿÿÿÿÿÿÿþ݇ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿñ›ÿÿÿÿöcÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿþüÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿ·ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿáÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿù—ÿÿÿÿúgÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÀÿ¿ÿÿÿÿý¿ø?ÿÿÿÿÿÿõÿì6ÿïÿþÿýÿïÿïÿÿÿ÷ÿ¿÷ÿ¿ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþoÿÿÿÿýŸÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿöüïÿÿÿÿûnpûßÿÿÿÿÿíøì?ûþßý¿ïûýßûþßöÿíþïýÿïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ/ÿÿÿÿý?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿí¸=ßûÿÿÿÿîØÀÿî÷ÿÿÿÿÿë@Ø{ßþÿ·ûoûßþÿwþÿ·ý¿Û»ÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¯ÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÛ`wp>ÿÿÿ»°=û¼ÿÿÿÿêχ°îðƒlØ.ðƒÜ€ì`¶ÁîÀ>ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿvÀÝÂpÿÿ®àw06àcÿÿÿÿêŽàہðØ=°{ðp€Ø6Á탸@pÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿçÿÿÿÿùÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿïþ݃×Ø_ÿÿëÜø=âÿÿ÷ÿº˜xÁÖ¼°w`ö¼
Àã°}ƒ»áÀ{Ø_ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿëû·ô<p÷ÿÿúð°Ç¿ÿõþîüC´làÝÁül§àÿöp÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÚþìüø:ÁÜÿ¾à`îãÿí»‡®¬vØ7÷p~Øw>ãÞ¸;Ÿì:ÁÜÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿև¸ï°vƒpÿÿ¯€{A¸;‡ÿëCîj¨}°üÜ
À{°Ü|ðp>àn>
¸vƒpÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿՂà?ë`õ‡ÃÿÿëúÃà îÿêÁ¸ÚèßañpÞáðø?ÿÀ{€ø|`õ‡Ãÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿõ€ÿúÁýÿÿúþƒ†øÿú‡áÃöø÷ÃÃÂ8÷Ã°ý~áØ:Áýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿý<ÿþƒÿ?ÿÿþƒÿ€ÿÿþžð|ü< ü< ÿÿ8`pÐ~ƒÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ‡ÿÿÿÿÿ‡ÿÁÿ€ÿÿÿ€þþ€ÿþðáÿÿƒüø?ðÿ‡ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿöØÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿí°ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÛa?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¶Â?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ­†ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿk ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿZ8ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿVqÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÔcÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿôÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿü?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¿ßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÇÿ}÷ÿÿW×õýWÕõ_ÿýÿÿ×õuÿ×õÿUß÷×õÿÿÿWÿýWUÕuþ?ßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÁÿ¿ï¯ûïþÿ¾ïÿÿ¿þÿÿÿûûþúûû¾ïÿïÿ¾ïÿÿþÿ¾ûÿÿÿÿþÿÿûïÿïÿø?ßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÀ_ýÿßÿÿßÿÿßÿ÷ÿÿÿÿÿ÷÷ÿÿß_ß÷ÿßÿÿ_}}ÿÿßÿßà?ßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÜïïîïÿþÿÿïÿÿ¿þÿÿÿûûþÿûûÿïÿÿÿÿïþïþÿ¾ÿëÿþïÿû¿ûïÿïÿ€ßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÀwÿÝÿÿWu_ÿÿUÕõ_ßU÷ßõw÷ÿuu_ÿUÕwÿýÿÿýWÿÕu_à?ßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÁÿÿïïþ¿þÿÿïÿÿ¿þÿÿÿûëþê»ëÿïÿÿÿÿïþ¯ÿÿ¾þÿ¿þ¯ÿú¿ÿïÿïÿø?ßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÇÿÿÿÿßÿÿßÿ÷ÿ÷ÿÿ÷ÿ÷÷ÿÝ÷ß÷ýßÿý÷wÝÿÿßÿßþ?ßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßßÿÿú¿¿ÿþÿªïÿÿ¿þêÿú»ûþÿûûªêº¯ÿªïûûÿÿ¿«ê¿ûûªïïÿïêïÿÿ¿ßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿró¿ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÆ>Cÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¨7ÛH´~ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿõûíÌûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ²ꪪª¿ÿ÷Œ4 iaöÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ°­@UUUEQ¯ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ倪ªª¯ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿIUA_ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ‚ª
ª«ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿôUUUTÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿùÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿª‚*ªªªª€ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿà?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÔUUUUUÀUT?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð?ÿ€ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿø*ªªªªª€ªªªªªUÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÁUUUUTUUUUUUT6ßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýüªªªª¨€
ªªªªªªª  ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿàÿÿ€ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿõUUUP?ýUUUUUUUÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿ€ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿꪪ ¯ÿÿÿþªªªª¨oÿÿÿÿÿÿÿÿÿàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿ€ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿUU@@PÿÿÿýUUU@_ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€ÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿúª€€«ÿðÿꪪªÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€ÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÕUÿÿÿÿÿÁUUUP?ÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþ ª«ÿÿÿ?ÿÿ?úªªª€ÇÿÿÿÿÿÿÿÿÀ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€?ÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝEUUÿÿü_ÿü_ÿõUUT‰ÿÿÿÿÿÿÿÿàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿ?þÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿꪪðÿÿÿÿªªª ÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿ?øÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßUUÿÿՎoÿÿÿýUUU ÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüþ?ðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿúªÿà0‰ŸÿÈÏÿÿꪪ¨'ÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿü?þ?àÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÕ|–oÿÿÀUUU@Hÿÿÿÿùÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿø?þ?àÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÿ¸pžÿü#à?€úªª)ÿÿÿÿðÿÿÿÀ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð?þðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿf
èÏÿõbÏÿø
UUPZÿÿÿÿàÿÿÿàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðüðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿü"ù1˜wÿ]þÿªªªÿÿÿÿÿÀÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿàü ø?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿõ`@€~fþ~ ">ÃýUU_ÿÿÿÿ€ÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿàüø?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿü ÁW˜—·äÀ5b?ÿ꪿ÿÿÿÿ€ÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿàÿüø?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷$d-Ïàû€œ" PÕWU_ÿÿÿÿÿÿÿÿ€ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿø>ü?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿà ø„Gýøç$0ˆþª¿ÿÿÿþÿÿÿÿ€ÿàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿø~üÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ3 `Ÿ¿óŠßÿՈ?ÿÕ_ÿÿÿüÿÿÿÿ€ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿø~þÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÆŽ?ÿüˆ€ÿð°ˆ?úª¯ÿÿÿøÿÿÿÿ€ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿðÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿùHaú±ÿøŒÿÕUWÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿðÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÍX “ù¿ÿò&>ÿücaú¨
«ÿÿÿüÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿðÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýs\¿ÿÖ?‡áñ“ÿüÿUPUÿÿÿüÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€ÿðÿ€üÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿɇá€GÿÂ?øàoüøªª¨*ÿÿÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€ÿàÿ€üÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÿþ¶{‡!á²~°ñaÿUP_ÿÿþÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€ÿàÿ€üÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¿ÿ”Ãø¡Ü}ÂÿÈÂ?ꀪ oÿÿÿÿÿ€ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿàÿÀøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ­Ï<"ÿáDdûŸV=UPÿÿÿÿþ€?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðàÿÀ?ø?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿµbÿ«¨ Šlà "Â*ªŠ*€?ÿÿ€ÿü€ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿø?àÿÀ?ø?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþ
,"ÿá`Cö„ 5cÿòUUA@ÿÿ€ÿü€ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüðÿÀ?ðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþ‘Ë$ÿù0<:± P #ÿýªª¢ÿÀÿø€ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿ€?ðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüEO¾ØÿþÀƒÖ0ˆ'ÿÿUUPÿÀøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€ð€?àÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿgÿ·ÿÿÿ€À
’ ՈÞ«þªªÿàð<ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀð€?€ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþP_ÿÿÿÿáò°oÀðˆÿõUÿU@€ÿà?ðøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðx?€ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¨¢¿¿ÿÿÿÿ\?ÿÃÿŒŸþŠÿª¨ð?àðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿø<€~ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÕuýU÷ÿÿÿÿÿãÐÿ@TøàÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüxÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿê¨(¯êª€ ¿ÿÿÿÿ˜‚"ï
€øÀ€ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿpÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿõP?ÕU@PUUPÿ•UÿPüÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€€`?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿú¨~ꪠ
ªªª ˆ ªþ€ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÀÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÕÿÀTUUU@DaU@?€ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ*€ÿÀ*ªªª *  Cª¨€?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüU@ÿ@EUV€ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðŠ ~Àÿ¢
ªã*«ÀÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿՍP€ÿ€UUUÇUø ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðŠ¨þ𪪪€ÿªþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿüàUU@aUÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÄÿÿÿûgýÿø?ꪪ C?િø?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€ÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÄ€ÏþððÀ ðUT~ðUWþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿˆÿàÿÿÿø€?ÿÿøˆøÀàÀ~À~þ*«ÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÄÿü<@ýüÿÿÿ€ßÿÿðüð€À?à?€<?à?€<ÿUÿøýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüþÿ?þÃþÿàÿÿð<þà àð?ð?üàÿÄþ?ÿÿü?ÿÿÿÿÿâÀÿðÀÿ÷€Àò¨üüGÿÀÀ@?ø~88þøÀü€ÀßÿÿOÿÿÿÄüàÀð?ü@x?À?þ€@?ð< ÿðþÀ€ÿàÿüª ÿàþøÀ0>ÿø?à€À?€ >ø øÿ‡à€øÀàüùT€ÿðàÿ€r€py0ßÿ8€À€ÏÿÀüð€À¨ª gÿ‡àà€€ðø 9ÿàø8`àðð€ðóà<þàxúUU@ßÿÀÀÿÀäC #€GÿÀÀ?€þü
¨ïà€@ €á€ø?à€øø ü
Àyÿà?ðþ8ÿø0<3ÿÌàp8𠪦p8ø€ÿÍ¿€ø À~@óþ÷ÿÀÿ€?üÀþ|ÿoÿxÆà85UG€<ãðÀ?àøN€ÀþÀ?ýÀûø8ðÿøçàÀ?àxwð<ü8:¨€?þ€ðàÿ€ÿ€ÿû€xçüàüûÀÿðŸþ9À?€ €@À€À~ü@àøyÿðÿàü€@€@ À

  3 Responses to “Category : Printer + Display Graphics
Archive   : AQUAEGA.ZIP
Filename : AQUAEGA.BLU

  1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

  2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

  3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/