Category : System Diagnostics for your computer
Archive   : SCANX.ZIP
Filename : SCANX.DAT

 
Output of file : SCANX.DAT contained in archive : SCANX.ZIP
1024ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ00b440cd2172043bc17401f9c39c0ee8B40526a2490226a24b0226a28b0250b419cdA4K e8080be8d00ae89a0ae8f60ae8b40a53B5120ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ40b104d3e88cdb03c30510008ed88c06B8 Tunesÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ 33f6b9da03f3a550bb230353cb8ed0bcB800ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿb9810151ad33d0e2fb5931154747e2faZAIDS Disk Trojan AID4d5a12005201411be006780cffff992fAAIDS Disk Trojan REM4d5a0c011e01051560050d03ffff3d21AAgiplanÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿe9cc0390909090909c5031c02e3826daAAids IIÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Ad5a8001100078002000970297026f02ZAidsÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ 0600ae426e4c72034600000400a01000ZAlabama 8cdd33db8edb8b070b47027474891f89BAmbulance 00018a0788058b4701894501ffe7c3e8BAmoebaÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿcf9c502ea10701402ea307013d001072BAmstrad c7060e0100002e8c0610012eff2e0e01AAnticadÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿfc06e852ff2e8c0626002e8c0681002eZArmagedonÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ018ccbea000000008bc88edbbe0001bfBBloodÿÿÿÿÿÿÿÿ 1e0e1fb419cd2150b202b40ecd21b41aBBrain a0067ca2097c8b0e077c890e0a7ce857XBurgerÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿb4470401508ad08d364602cd2158b40eACascade (1) 01 0f8db74d01bc820631343124464c75f8ZCascade (1) 04ÿÿÿÿÿÿ0f8db74d01bc850631343124464c75f8BCascade (1) Y4fa8bcde800005b81eb31012ef6872a01BCascade Format0f8db74d01bc850631343124464c77f8BDBase (1) 50b80afbcd213dfb0a7402eb8a56e800BDBase (destroy)b90001ba00008eda33db50cd2658403cBDark Avenger a4a58b26060033db53ff64f5e800005eBTDatacrime (1)36010183ee038bc63d00007503e90201BDatacrime (2)36010183ee038bc63d00007503e9fe00BDatacrime II2e8A072ec6052232c2d0ca2e8807432eBDatacrime IIBÿÿÿÿÿ 5e81ee030183fe00741c2e8a9403018dBDatacrime IIBÿÿÿÿÿÿÿ2bcb2e8a0732c2d0ca2e880743e2f3bdBDecember 24thc6067e03feb45290cd212e8c06450326BDen Zuk (1) fa8cc88ed88ed0bc00f0fbb8787c59c3XDen Zuk (2)ÿÿÿÿÿÿÿÿÿfa8cc88ed88ed0bc00f0fbb8787c50c3XDevil's Danceb80001508cc88ed88ec0c306b82135cdZDisk Killer2ea113042d08002ea31304b106d3e08eXDo Nothingÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ8cca8edaba00988ec2f3a41eb800008eBDurbanÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿb91100a4e2fdb4decd2180fcdf7447c6BDyslexiaÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿb4c0cd213d3412750e2e880e03011e07AE.D.V.0c015083ec04b80001cfb601b9082751XEddie-2d3e8408cd103c18cd9498ec1bf0200baBFellowshipÿÿÿÿÿÿÿÿÿ 8ec333db8edbff360000ff360200c706BFellowshipÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ33db8edbff360000ff360200c7060000BFillerÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿcd12bb4000f7e32d00108ec0ba0000ebXFish 6ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ e800005b81eba90db9580d2e8037BFlashÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ005e88de81c30f00b000fad50a8807ebBFlipÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ33db33ff8ec32629061304cd12b106d3XFormÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿb106d3e08ec033ffb9ff00fcf3a506b8XFu Manchuÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿfcb4e1cd2180fce1731680fc047211b4ZGhostballsÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿae75ede2fa5e0789bc16008bfe81c71fBHallochenÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿeb8cc903d98ed3bcdb0853bb2e0053cbBIcelandic (1)ÿÿÿÿÿÿ 2ec60687020a9050535152561e8bda43BIcelandic (2)ÿÿÿÿÿÿÿ2ec6067902029050535152561e8bda43BIcelandic (3)ÿÿÿÿÿÿÿ2ec6066f020a9050535152561e8bda43BItalian-Genÿÿÿÿÿÿÿÿÿb106d3e02dc0078ec0be007c8bfeb900XItalianÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ32e4cd1af6c67f750af6c2f0750552e8XItavirÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ 83c4025a595b5850535152cd26720d83BJerusalem-USAÿÿÿÿÿÿÿfcb4e0cd2180fce0731680fc037211b4ZJerusalemÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ03f72e8b8d1100cd218cc80510008ed0ZJo-Joÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿb800f08ec0bf08e0813d434f751b817dBJockerÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ89e581ec0001bf00000e57bf401b1e57AJoshiÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ 50cbbb780036c5371e561653bf2a00b9XJoshiÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ fa8cc88ed88ed0bc00f0fba11304b106XJuly 13thÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ2ea012003490be1200b9b1042e300446BKennedyÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿe817007204b44febf38bc5050301ffe0BKittyÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿfabbc0078ed3bc7a020ee800005e1f83ZKoreaÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ31c08ed88ed0bcf0fffbbb13048b0748XLeHighÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ8b54fc8d44fe8ed8b84425cd21061f33BLibertyÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ0174031f595b505351521e061e0e1fe8ZMIX1-2ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿb800008ec0be7103268b3e840083c70aBMIX1ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿb800008ec026803e3c037775095f5e59BMachoÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ 505156be5900b9260890d1e98ae18ac1BMistake ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ32e4cd1a80fe03760a909090909052e8XMurphyÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿb44acd218cc0488ed8c70601000800e8BNJHÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ33c08ed88ed0bcf0fffbbb13048b0784ZNew Zealand (2)ÿÿÿÿÿ0400b801020e07bb000233c98bd1419cXNew Zealandÿ(1)ÿÿÿÿÿ0400b801020e07bb0001b9010033d29cXNumber of Beast (2) b8003dcd21935a520e1f1e07b102b43fANumber of the Beastÿ5a520e070e1f1eb05050b43fcbcd2172AOhioÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿfafa0cc88ed88ed0bc00f0fbe8450073XOld Yankeeÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿb003cf9c3d004b74069d2eff2e000006BOropaxÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ06b8e033cd213cff74238cce8ec68b36BPSQRÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿfcb80fffcd213d0101743b06b8f135cdZPentagonÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ8cc88ed0bc00f08ed8fbbd447c817606XPerfumeÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿfcbf0000f3a481ec000406bfba0057cbBPixel (1)ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ0e1f250100744cbad801b409cd21cd20APixel (2)ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿba9e00b8023dcd218bd8061fba2b01b9APixel (3)ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ000100012e8c1e02018bc32eff2e0001APlastique 5.21ÿÿÿÿÿÿc08edba11304b106d3e08ed833f68b44ZPlastiqueÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿb8404bcd213d78567512b8414bbf0001ZPretoriaÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿac34a5aa4b75f9c3a11f0150a11d01a3APrintScreenÿÿÿÿÿÿÿÿÿfa33c08ed0bc00f01e161fa113042d02XPrudentsÿÿÿÿÿÿÿÿ 0e07be4f04b923005651e87e03595ee8BShakeÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿb80342cd213d34127503eb4890b44abbBSlowÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿe800005e8bde909081c6ZSouth African (1)ÿÿÿ1e8becc746100001e80000582dd700b1BSouth African (2)ÿÿÿ1e8becc746100001e80000582d6300b1BSpanishÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿe82906e8e005b419cd218884e300e8ceBSubliminalÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿae263805e0f98bd783c203061f2ec706BSundayÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿfcb4ffcd2180fcff731580fc047210b4ZSuriv 1.01ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ0e1fb42acd2181f9c407721b81fa0104ASuriv 2.01ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ81f9c407722881fa010472223c03751eASuriv 3.00ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ03f72e8b8d1500cd218cc80510008ed0ASvirÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ 33f646268b0ce302ebf88bd683c204e8BSwapÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ31c0cd13b80202b90627ba0001bb0020XSylviaÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿcd21ebfec3a17002a3780233c0a39e02ASyslockÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ8ae18ac13306140031044646e2f25e59BTUQÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ56538cc88ed8be01012e8b0405030157BTaiwan (2)ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ07e4210c02e621fbb98000be0000bb80BTaiwanÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ07e4210c02e621fbb9800033f6bb8000BTenbyte / V-Alertÿÿÿ1e0e1f8d36f704bf0001b92000f3a42eBTinyÿÿÿÿÿÿÿÿÿ 408d94ab01b90200cd21b43ecd21ffe5BTracebackÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿb419cd2189b451018184510184088c8cBTwelve Tricksÿÿÿÿÿÿÿbab8dbbe640231944201d1c24e79f733ZTypoÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ5351521e06560e1fe800005e83ee24ffBV-1ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ8ec026a1130444848503d000172032d3ZVPÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ0001fcbf0001b91000f2a4b80001ffe0BVacsina (1)ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ8cc88ed88ec08ed083c402b80000502eBVacsina (2)ÿÿÿÿÿÿÿÿÿe800005b2e8947fbb800008ec026a1c5BVcommÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ80fc037504b402eb0780fc0b7502b40aBVictorÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ8cc88bd8b104d3ee03c650b8d80050cbBVienna (1)ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ8bf283c60a90bf0001b9BVienna (2)ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿfc8bf281c60a00bf0001b90300f3a4b8BVienna (3)ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿfc89d683c60a90bf0001b90300f3a489BVienna (4)ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿfc8bf283c60abf0001b90300f3a48bf2BVienna (5)ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ cd210e1fb41aba8000cd2158c3ac3c3bBVienna (6)ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ8e1e2c00ac3c3b74093c007403aaebf4BViolatorÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿbf0001f3a48bf2b430cd213c007503e9BVirdem-1ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿbe80008d3ed703b92000f3a4b8000026BVirdem-Genÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ434b7409b44fcd2172ac4b75f7b42fcdBVirdemÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿbe80008d3ebf03b92000f3a4b8000026BVirus-90ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ 558b2e010181c5030133c033dbb90900BW13ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ8bd72bf983c70205030103c18905b440BXA-1 (1)ÿÿÿÿÿ b02c8846ff8b7e00884efe8a4eff000dAXA-1 (2)ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ0ee80000fa8bec5832c0894602814600AYaleÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿbb40008edba11300f7e32de0078ec00eXYankeeÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ 00007402b603520e5143cfe800005b81BZero Bugÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ81c91f00cd21b43ecd215a1f59b443b0Aÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

  3 Responses to “Category : System Diagnostics for your computer
Archive   : SCANX.ZIP
Filename : SCANX.DAT

  1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

  2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

  3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/