Category : Dbase (Clipper, FoxBase, etc) Languages Source Code
Archive   : MOUSEDB3.ZIP
Filename : MOUSE.MNU

 
Output of file : MOUSE.MNU contained in archive : MOUSEDB3.ZIP
3QV[` °ÿÿ Lº%HELPÿÿ L0ºeHELPÿÿ Lp¾BREADYÿÿ L0¾ºREADYÿÿÂÿÿÇÿÿÌÿÿÑÿÿpÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ < < < M A I N M E N U > > > ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»º Dbase Volkswriter Lotus 123 Paintbrush Send to Link1 ºº MENU 1 MENU 2 MENU 3 MENU 4 MENU 5 ºº MENU 6 MENU 7 MENU 8 MENU 9 MENU 10 ºÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ
Ö
C
X  ë X ¼
! ! N! x0
0
 0
F?
.?
k
?
˜ÿÿ3dbÿÿutilÿÿ4ÿÿxvÿÿdo invctrlÿÿrxÿÿ321ÿÿxvÿÿrx2ÿÿpbÿÿbossÿÿcd\ÿÿcordÿÿ ÿÿquitÿÿÿÿÿÿclsÿÿ
ÿÿ/ÿÿKÿÿMÿÿHÿÿPÿÿMºÿÿSºÿÿZºÿÿ^ºÿÿcºÿÿpºÿÿuºÿÿ{ºÿÿ€ºÿÿ†ºÿÿ‹ºÿÿ’º´ºÿÿ˜ºÿÿ´ºÿÿ¥ºÿÿpÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ < < < YOUR SUBDIRECTORY > > > ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»º reserved reserved reserved reserved reserved ºº reserved reserved reserved reserved reserved ºº reserved reserved reserved reserved reserved ºÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ+.147:!=!@!C0F0I0L?O?R?UÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿpÉÍÍÍÍÍ SUB DIRECTORY ÍÍÍÍ»º ºº reserved ºº reserved ºº reserved ºº reserved ºÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼBEHKÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿpÉÍÍÍÍÍÍ SUB DIRECTORY ÍÍÍÍÍÍ»º reserved reserved ºº reserved reserved ºº reserved reserved ºº reserved reserved ºº reserved reserved ºº reserved reserved ºº reserved reserved ºÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼÜßâåèëî ñ ô ÷ ú ý   ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿpÉÍÍÍÍÍÍÍÍ SUB DIRECTORY ÍÍÍÍÍÍÍÍ»º reserved reserved ºº reserved reserved ºº reserved reserved ºº reserved reserved ºº reserved reserved ºÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼM
P
S
V
Y
\
_
b
e
h
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿpÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ SUB DIRECTORY ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»º reserved reserved reserved ºº reserved reserved reserved ºº reserved reserved reserved ºº reserved reserved reserved ºº reserved reserved reserved ºÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ+ . 1 4 7 : = @ C F !I !L !O !R !U ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿpÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ SUB DIRECTORY ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»º reserved reserved ºº reserved reserved ºº reserved reserved ºº reserved reserved ºÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ¤
§
ª
­
°
³
¶
¹
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿpÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ SUB DIRECTORY ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»º reserved reserved ºº reserved reserved ºº reserved reserved ºº reserved reserved ºº reserved reserved ºº reserved reserved ºÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼTWZ]`cfiloruÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿpÉ SUB DIRECTORY »º reserved ºº reserved ºº reserved ºº reserved ºº reserved ºº reserved ºÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ
4
7
:
=
@
CÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿpÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ SUB DIRECTORY ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»º reserved reserved ºº reserved reserved ºº reserved reserved ºº reserved reserved ºÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ€ƒ†‰Œ’•ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿpÉÍÍÍÍÍÍÍ SUB DIRECTORY ÍÍÍÍÍÍÍ»º reserved reserved ºº reserved reserved ºº reserved reserved ºº reserved reserved ºÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼœŸ¢¥¨«®±ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ reserved ºÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼœŸ¢

  3 Responses to “Category : Dbase (Clipper, FoxBase, etc) Languages Source Code
Archive   : MOUSEDB3.ZIP
Filename : MOUSE.MNU

  1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

  2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

  3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/