Category : Communication (modem) tools and utilities
Archive   : QM42MNU.ZIP
Filename : QMODEM.MNU

 
Output of file : QMODEM.MNU contained in archive : QM42MNU.ZIP

DLHejot22*/?%úŒRedialÿÿVÿÿ%<HRedialÿÿQÿÿ
ÿÿÿÿ$k[Phoneÿÿ? fFÿÿ$”uSetupÿÿ`„ÕÍÍ DÿÿÌ”ÕÍÍÍ Uÿÿü
¥Batch Uÿÿ‚ ¹QuickLearnÿÿ+‚ ÍQuickLearnÿÿ2‚ áQuickLearnÿÿÜ ñSCROLLÿÿ+Ü SCROLLÿÿ2Ü SCROLLÿÿ Î
!ONLINEÿÿ +Î
1ONLINEÿÿ 2Î
AONLINEÿÿyM[Hÿÿ+yY[Hÿÿ2y”
[HÿÿKÿÿMÿÿHÿÿPÿÿ<tÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»º Main Menu ºÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĶº MODEM ºº UL/DL ºº SCREEN ºº SETUP ºº FILES ºº HELP ºº EXIT ºº Cancel ºÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ W ‡ D Ž > 3
ç Lÿÿ:tÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»º MODEM ºÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĶº Dial Phone ºº Echo Toggle ºº LF Toggle ºº Session Log ºº Printer Echo ºº QuickLearn ºº Script ºº Break ºº Hang-up ºº CANCEL ºÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ~ƒwLj Ä
   —
Lÿÿ:tÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»º DL/UL ºÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĶº Download ºº Upload ºº Capture File ºº Batch Entry ºº CANCEL ºÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼQV`Lÿÿ:tÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»º SCREEN ºÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĶº Clear Screen ºº Scroll Back Toggle ºº Scroll Mode ºº Split Screen ºº Screen Dump ºº EGA/VGA 25 line ºº EGA/VGA 43/50 line ºº CANCEL ºÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼyØoÎÓ V
[ Lÿÿ:tÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»º SETUP ºÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĶº Run QINSTALL ºº XON/XOFF ºº Set Func. Keys ºº COM Port ºº Music ºº BAUD Rate ºº Beeps & Bells ºº Terminal Emul. ºº Backspace/DEL ºº 8-BIT ºº Translation ºº Doorway Mode ºº Status Line ºº CANCEL ºÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼµñœ¡« ¿
t ’ Q
eoˆ°Lÿÿ:tÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»º FILES ºÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĶº Change Drive ºº Change Subdir ºº DOS Shell ºº View/Edit File ºº Disk DIR ºº Delete File ºº CANCEL ºÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ¦ºÉÝâ ì
Lÿÿë M Editÿÿ+ë [ Editÿÿ2ë i Editÿÿ
tÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»º Normal ºº Shift ºº Ctrl ºº Alt ºº Load ºº Exit ºÈÍÍÍÍÍÍÍͼ8<@D@ÿÿ
tÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»º SAVE ºº ABORT SAVE, BACK TO EDIT ºº EXIT FUNCTION KEY MENU ºÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼÁÿÿ:tÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»º Exit DOS ºº Status Line ºº Remain ºÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ

°
Lÿÿ:tÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»º Pick List ºº Last ºº Clear ºº UL/Save ºº Abort ºÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ ™ ž £ Á ÿÿ:tÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»º End Recording ºº Main Menu ºÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼÄyÿÿ
tÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»º Scroll Back Options ºÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĶº Up one page (LR Buttons) ºº Down one page (LMR buttons) ºº Top of Scroll ºº Bottom of Scroll ºº Save the Scroll Buffer to a File ºº Clear the Scroll Buffer ºº Exit Scroll Mode ºº Cancel ºÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ"V"Q"3""o "ú
" "Lÿÿ2tÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»º On Line Menu ºÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĶº Main Menu ºº [F]iles ºº [M]essages ºº [N]ew ºº [R]emember ºº [D]ownLoad ºº [U]pLoad ºº [Q]uit this Section ºº [G]oodbye ºº Cancel ºÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼy'DHc þ
| _ +
Lÿÿ Ascii Xmodem Xmodem CRC Xmodem Relaxed Xmodem-1K Ymodem Batch Zmodem Batch Ymodem-1K/G Ymodem/G Batch ÍÍÍÍÍÍ[ External ]ÍÍÍÍÍÍ BiModem HyperP JModem MPt Super8K-g TASY TModem DSZ Ymodem-g MobyTurbo CANCEL HˆúcMŒ' + ö /
8[<osþDÿÿ Ascii Xmodem Xmodem CRC Xmodem Relaxed Xmodem-1K Ymodem Batch Zmodem Batch Ymodem-1K/G Ymodem/G Batch ÍÍÍÍÍÍ[ External ]ÍÍÍÍÍÍ BiModem HyperP JModem MPt Super8K-g TASY TModem DSZ Ymodem-g MobyTurbo CANCEL HˆúcMŒ' + ö /
8[<osþDÿÿ1ÿÿ2ÿÿ3ÿÿ4ÿÿAÿÿÿÿxÿÿyÿÿ{ÿÿ}ÿÿÿÿ€ÿÿÿÿ0ÿÿ.ÿÿ ÿÿÿÿƒÿÿ!ÿÿ"ÿÿ#ÿÿ$ÿÿ%ÿÿ&ÿÿ2ÿÿ‚ÿÿ1ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ/ÿÿÿÿ-ÿÿÿÿ,ÿÿBÿÿCÿÿDÿÿwÿÿOÿÿuÿÿrÿÿÿÿÿÿEXIT
ÿÿFÿÿGÿÿHÿÿGÿÿJÿÿKÿÿLÿÿMÿÿNÿÿOÿÿQÿÿIÿÿPÿÿQÿÿRÿÿEÿÿ ÿÿSÿÿTÿÿÿÿUÿÿVÿÿWÿÿXÿÿYÿÿZÿÿ;ÿÿ<ÿÿ=ÿÿ>ÿÿ?ÿÿ@ÿÿAÿÿBÿÿCÿÿDÿÿTÿÿUÿÿVÿÿWÿÿXÿÿYÿÿZÿÿ[ÿÿ\ÿÿ]ÿÿ^ÿÿ_ÿÿ`ÿÿaÿÿbÿÿcÿÿdÿÿeÿÿfÿÿgÿÿhÿÿiÿÿjÿÿkÿÿlÿÿmÿÿnÿÿoÿÿpÿÿqÿÿ