Category : Communication (modem) tools and utilities
Archive   : GC101D.ZIP
Filename : THREED.VBX

 
Output of file : THREED.VBX contained in archive : GC101D.ZIP
MZÉÿÿ¸@€º´ Í!¸LÍ!This program requires Microsoft Windows.
$NE2iƒ|n@PãîôîXö
Z6ŒP
6ŒV -q
-€N 0€$P #0@Ÿs #0AŸ– #0CŸ¹ 0FŸÖ
0!ã
0)ð
01ý
09

0A
0I$ #0¤ŸG #0¥Ÿj #0§Ÿ 0ªŸª #0 Í #0  ð #0  
0 0

0Q=

0YJ

0aW

0id

0qq

0y~
#0l ¡
#0m Ä
#0o ç
0r #0Р'#0Ñ J#0Ó m0Ö Š#04¡­#05¡Ð#07¡ó0:¡€X0h0Š€n%0 €€“/€SS3DICONSSCBUP1SSCBUP2SSCBUP3SSCBDN1SSCBDN2SSCBDN3SSRBUP1SSRBUP2SSRBDN1SSRBDN2SSRBGR1SSRBGR2ABOUTDLGCOLORDLGTHREEDWEP SSFRCTLPROCABOUTPOPUPWNDPROC SSPBCTLPROC SSRBCTLPROC SSCBCTLPROC SSPNCTLPROC SSRICTLPROCVBINITCC ___EXPORTEDSTUB
COLORPOPUPWNDPROC GRAYSTRINGCALLBACK ABOUTDLGPROC
COLORDLGPROCVBTERMCCSSPNENUMCHILDRENVBGETMODELINFO KERNELGDIUSERÿÍ?â‹Í?$Í?|Í?>>Í?<.Í?.Í?PÍ?lÍ?DÍ?àÍ?ƃÍ?ÎÍ?„|Í?2„Í?ØÍ?kÍ?èj3D Check/Frame/Option/Command/Panel/Group - Copyright (c) 1991, 1992, 1993 Sheridan Software Systems, Inc.È
WV¿ÿÿ3À‰Fø‰Fö‰~þšÀžP†~ÿPjxšÿÿ‹ð öt‚}ÿ‹øŒVüŽFü&€=\t Oëô‹vþ驍EÿvüPhššÿÿƆöþˆ†~ÿP†öþPjš”‹ðƒþÿuhš†öþPjšÿÿ‹ðƒþÿtb‹~ø‰vþë ƒ~öt~öVFöPjšÉHtçVFöPjšà=u/9~öu*VFöPjšÿÿ=tÇFöVš‹F
9För¸ë!jhÿvÿvh0 šÿÿƒþÿtVšÿÿ3À^_ÉÊ»6ÿ. »6ÿ. »6ÿ. » 6ÿ. »6ÿ. »6ÿ. »6ÿ. »6ÿ. » 6ÿ. »$6ÿ. »(6ÿ. »,6ÿ. »06ÿ. »46ÿ. »86ÿ. »<6ÿ. »@6ÿ. »D6ÿ. »H6ÿ. »L6ÿ. »P6ÿ. »T6ÿ. »X6ÿ. »\6ÿ. »`6ÿ. »d6ÿ. »h6ÿ. »l6ÿ. »p6ÿ. »t6ÿ. »x6ÿ. »|6ÿ. »€6ÿ. »„6ÿ. »ˆ6ÿ. »Œ6ÿ. »6ÿ. »”6ÿ. »˜6ÿ. »œ6ÿ. » 6ÿ. »¤6ÿ. »¨6ÿ. »¬6ÿ. »°6ÿ. »´6ÿ. »¸6ÿ. »¼6ÿ. »À6ÿ. »Ä6ÿ. »È6ÿ. »Ì6ÿ. »Ð6ÿ. »Ô6ÿ. »Ø6ÿ. »Ü6ÿ. »à6ÿ. »ä6ÿ. »è6ÿ. »ì6ÿ. »ð6ÿ. »ô6ÿ. »ø6ÿ. »ü6ÿ. »6ÿ. »6ÿ. »6ÿ. » 6ÿ. »6ÿ. »6ÿ. »6ÿ. »6ÿ. » 6ÿ. »$6ÿ. »(6ÿ. »,6ÿ. »06ÿ. »46ÿ. »86ÿ. »<6ÿ. »@6ÿ. »D6ÿ. »H6ÿ. »L6ÿ. »P6ÿ. »T6ÿ. »X6ÿ. »\6ÿ. »`6ÿ. »d6ÿ. »h6ÿ. »l6ÿ. »p6ÿ. 6> ¼té„þ¸ˌؐEU‹ìŽØÿ6*ÿ6,ÿ6.ÿ62ÿ60š”ˆƒí‹å]MË@PSQR¸L ÀyZY[Xšûÿë3ÀËë$ëWš^Ht@ƒÄ
ËZY[Xë CDDBŒØEU‹ìŽØWV‰>*Œ,‰.‰0‰62ã3ÀPQš“ Àti¸ÿÿPšÿÿšÿÿ†Ä£P´0.÷LtšÿÿëÍ!£T†Ä£R.÷Lu°¢WšJAš þ4ÿ6xÿ6vÿ6tÿ6rÿ6pš ƒÄ
^_ƒí‹å]MˌؐEU‹ìŽØ¸ƒí‹å]MÊ
ŒØEU‹ìŽØ‹¢ã3ö¡¤‹¦3Ûÿ sé.¾¬¿¬裾¬¿¬蚾¬¿¬葃í‹å]MˌؐEU‹ìŽØVW¹ëŒØEU‹ìŽØVW¹ˆ.Q
Éu¾l¿lèV¾¬¿¬èM¾¬¿¬èD¾¬¿¬è;èrèX_^ƒí‹å]Mˋ¢ã»ÿ Å>¸%.÷LtšßëÍ!Ã;÷sƒï‹ EtòÿëîÌؐEU‹ìŽØ¸üPèI¸ÿPèAƒí‹å]MˌؐEU‹ìŽØVW‹V¾´­;Ât@–t —3À¹ÿÿò®‹÷ëë–_^ƒí‹å]MʌؐEU‹ìŽØW_ƒí‹å]MʌؐEU‹ìŽØƒìšÿÿ Àtº‹ÚŽÂŒFüŒ^ø3À3ö3ÿ¹ÿÿ Ût&€>tò®F®uú‹Ç@$þF‹þÑæÑæ¹ è±RP‹Æ誣v‰x‰Vú‹Ï‹Ø3ö_IãŽ^ú‰?ŒGƒÃŽ^ü¬ª
ÀuúâêŽ^ú‰‰Oƒí‹å]M˚Ð ŒŽØ¸PPèæþè=ÿèÿ3Û Àt‹ø¸ €=Mu¸øW°
¹"ò®ˆ]ÿXSPšÿÿ¸ÿPšÿÿQWöGthèì‹þ‹¨t+ÈIAA‹w ötQÎs 3Àºðÿã5ëDšÐ;ŽÀ&¡†=tº€;ÐrÑêuøë"ƒúrÑâ‹ÂH‹ÐÁs3À÷Ò#ÂRè.Zs
ƒúðt¸ëâùë‹Ð+W‰G‰
‹w J‰BòÇþÿ‰w _YËÐöGtëQRQS‹w.‹L3É Òu÷Ãu@A¸ ÷Ãu¸ VQRPšÿÿ Àt&;ÆuVšÿÿ Ðt[YZ‹ÂöGtJ‰Wþøë
¸éÌþ[YZùÃW‹w
;w u‹w­ƒøþt‹þ$þðëòOO‹÷_øé þU‹ìSQ¹‡†QPš­ ³[†Y‹Ú Øt[ë‹Áéwþ‹å]Ã.€>à¸tŒÐË.¡áˌؐEU‹ìŽØ3Àfþ]MːÃU‹ìƒì VW¹3À~àó«Åv
¬
Àt‹ø‹È°€áÒà±ÓïCàëçÅvŒØ Æu&Å6ˆ¬%ÿuN&‰6ˆ&ŒŠŽØëH‹ø‹È°€áÒà±Óï"Càu׍Dÿ&£ˆ&ŒŠ¬%ÿuDÿë‹ø‹È°€áÒà±Óï"Càtáˆdÿ–&‡ˆŒÚ_^‹å]ËU‹ìƒìVW²ë
U‹ìƒìVW2҈VÿÄv&¬< tú<
w< rëð<+t<-u€Nÿ&¬‹Nã
ƒùtƒù$v鑹
<0u&€ ŒÁ Ït&‰E&‰5‹ÃöFÿt÷؃Ò÷Ú_^‹å]Ë <
r<r,<$õ˜ÃU‹ìWVS3ÿ‹F À}G‹V÷Ø÷ڃ؉F‰V‹F À}G‹V
÷Ø÷ڃ؉F ‰V
Àu‹N
‹F3Ò÷ñ‹Ø‹F÷ñ‹Óë8‹Ø‹N
‹V‹FÑëÑÙÑêÑØ Ûuô÷ñ‹ð÷f ‘‹F
÷æÑr ;Vwr;FvN3ҖOu÷Ú÷؃Ú[^_]ÊU‹ì‹F‹N ȋN
u ‹F÷á]ÊS÷á‹Ø‹F÷f ؋F÷áÓ[]ÊU‹ìWVÄ~Åv
‹ß‹Nã ¬
Àtªâø2Àóª‹ÃŒÂ^_‹å]ˋсâðQ.‹L3É Òu÷Ãu`AS¸ ÷Ãu¸ PQRšÿÿ[ ÀtEP÷ÃtPšÿÿ Àu. Ât*‹ÂŽØPšV Ðt‹ÐXY3ۉG&‹E ‰G‹ÂèèBøë ¸éóúYùÃU‹ì»Œè]ÃU‹ìW&ÄŒÁã&‹G&Ä_SPPšÿÿšÿÿ[ëâ_‹å]ÌؐEU‹ìŽØVÄvŒÁã&€Lþ^ƒí‹å]MˌؐEU‹ìŽØVW‹Nƒùæwi¡Ž ÀtH¿¾
‹6–ŐVWÿ×_^s+ŒÚÅ_;ÖuïXÄ6&‹tÅŒŒÚ;Ðuفÿ„t¿„ëÄ^ÿ¾
të
¿Œè¹þrè ‰’‰ë 3À™‹œ štÿvÿšƒÄ™ Àtépÿ_^ƒí‹å]MËW‹øû‰OOƒèwÇþÿ‰ H‰Œ‹ÆŒÚŽÂü««GG3À««««_Ã&‹E Àu &Œ]&‰ë&Äu&Œ\&‰\ŒG‰w&Œ]
&‰]&Œ]&‰]ÃA€áþSü‹w
‹_ 3ÿë#‹Ã[¨uBS‹w‹_
;Þt6K3ÿë Tþ;Ósáðr#­¨tð‹þH;Ás#ðr‹Ð­¨tÞƒÀ‹÷‰Dþëä‹À[‹G‰G
ùë[‰Lþt ù+ÁH‰+ùù‰
‹ÆŒÚøÃPSQR¸ÿÿ ÀyZY[Xšûÿë3ÀËë$ëëWšÿÿHt@ƒÄ
ËZY[Xë CDDBŒØEU‹ìŽØWQVã3ÀPQšÿÿ Àtšÿÿë^Y_fþ]MËÈWV‹v‹F
H‰Fþ‹~‹F H‰Füƒ~t0ÿvVWšàÿvVÿvüšîÿvÿvþÿvüšúÿvÿvþWšÿÿÿvjšÂPš ‰FúÿvVWšÿvVÿvüš1ÿvÿvþÿvüš=ÿvÿvþWšGÿvVWšƒ~tHÿvVWhÀhÀÀšoÿvVÿvühÀhÀÀšƒÿvÿvþÿvühÀhÀÀš•ÿvÿvþWhÀhÀÀšÿÿÿvÿvúšâ^_É ÈWV‹~‹F‰Fü‹F
H‰Fø‹F‰Fú‹F H‰FöWjjh€h€€šÓ‰FôPš4‰FòÇFþƒ~~;‹vþW‹FüÆPÿvö‰FðšWÿvð‹FúÆP‰Fîš%W‹Fø@Pÿvîš)F9vÈWÿvòšñÿvôš»^_É U‹ìV‹^ Ût6‹vƒ~
tŽF&ƒ~tŽF&\ƒ~tŽF&)\ƒ~tŽF&)\^ÉÂÈWV‹~
ƒÿ}é"‹F ‰Fø‹FH‰Fü‹F‰Fö‹FH‰Fú‹F Fu jšåëjjÿvÿvšÿÿ‹ðƒ~t
ÿvjšXëÿvPš^‰Fò‰vô3É ÿ~M‹ñ‹~W‹FøÆP‹Nú+ÎQ‰FðšzWÿvð‹FöÆP‰Fîš8W‹Fü+ÆPÿvF9v
ă~t Wÿvôë‹~ëïWjšÿÿPš«3ö9v
~=W‹FøÆP‹Fú+ÆP‰FìšÿÿW‹Fü+ÆPÿvì‰FꚜWÿvê‹FöÆHPšÿÿF9v
ÃWÿvòš'‹F Ftÿvôšÿÿ^_ÉÂÈ V‹v
VFôPšÿÿ‹Fô‰Fü‹Fö‰FþVšÿÿPFüPšÿÿVÿvüÿvþÿvÿvÿvšÿÿ^ÉÂÈ4WV‹~Wšÿÿ‰FúPÿvšÿÿÿvjFÌPšÿÿ‹FΉFò‹FЉFô‹v+vF‰vê‹F+F@‰Fþ‰Fì3À‰Fü‰Fî‰Fð9F
u19vÎu‹FÐ9Fþt$‹Æ+FΙ+ÂÑøF F‰Fö‹Fþ+FЙ+ÂÑøF ë
‹F F‰Fö‹F F‰Føƒ~t5NâQVRšÿÿWFâPjšÿÿWFâPšÿÿ‹ðPšÿÿVš<ƒ~
t)WÿvöÿvøÿvêÿvìÿvúÿvîÿvðÿvòÿvôhÌj šÿÿë!WÿvöÿvøÿvòÿvôÿvúÿvîÿvðhÌj šÿÿ€~unÿvjFÚPš6‹v;vh‰vþ‹þ‹Nü‹vñ;v4‰Nü‰~þÿvVWšÔ;FÜu;VÞuÿvVWhÿjÿš]ƒÆ9v}ՋNüƒùÀ÷؋ÈG9~}³ë€~u WFPšÿÿÿvúšÿÿ^_ɐ¸EÈŽØ3À‰Fø‰Fú¡€‰Fü¡x‰Fþƒ>‚t ÿv ÿ6‚š
ÿv ÿv
ÿvjÿFøPÿ6†šÿÿ¸ÉÊU‹ìš¸UHu€>¬uèOÿvh¬jÿvÿvšzɐU‹ìVš¸bHu$ƒ>¤}‹vVšÿÿ ÀtVh¬jjjš;^ɐÈWVÿ6|h¬h€š3‹ø¬‹ðŒ^þ=¬v ŽFþ&€<\t&€<:t ON‹Æ=¬wèë&ÆDE
=€} h¬h¨ë h¬h±šÿÿ^_ÉÐÈ:W‹~ÿvWšÿÿ^ƌVþ6‰=6w/‰^üŠF6ˆGGPÿvWšdšÿÿPh³hFÆPšÿÿ_ɸÿÿU‹ìWVŽØ‹~3ö ÿuhh¿š Àuée ÿu 9>¢uÇ¢~shÿ6|h´š(¡ Àt¾ÿ6|hÔš(³ ÀtFÿ6|h°š(Å ÀtFÿ6|h>š(× ÀtFÿ6|hR š(ü ÀtFÿ6|héӐ~sgÿ6|h<š( Àt¾ÿ6|hTš(' ÀtFÿ6|h<š(4 ÀtFÿ6|hÚš(F ÀtFÿ6|hà š(c ÀtFÿ6|h”ëeÿ6|hÊš(w Àt¾ÿ6|hÒš(‰ ÀtFÿ6|hÈš(› ÀtFÿ6|hvš(­ ÀtFÿ6|h~
š(¿ ÀtFÿ6|hš(N ÀtF ötÿ ‹Æ^_Éʐ¸éU‹ìŽØÿ É˸/U‹ìŽØ‹^ûs¸šëûs¸x됸VŒÚÉÊU‹ì‹F£|jÿšÿÿ¸ÉÊ
¸ÏÈ4WVŽØ‹~‹vø‹F ÇtÿvWš0Ô‹ð‰Vú‹F =uévé=uéCw+H=
wGÀ“.ÿ§~~¼¼¼¼¼ä¼¼¼Bøx=uéžwF=1ué€w,uéQ,uéXÿvÿvÿvÿv ÿv
ÿvÿvš8…‰Fü‰Vþ‹F HHuéX鋐-uén-ÿuézHuéëº=Éuétw0=ué,w-uéôHHuéñ땐-uéHué0-ÇëÀ= ué\w-ué\-uéj-uéé[ÿ-
uéH-uéV-ué`é?ÿÿ¤š¸¹Hu1ŽFú&€|
u' Ö&ˆ¡Ø&‰D Ú&ˆD
ÿvWjÿ6Þÿ6ÜšHIŽFú&ÇD ¸&‰D &‰D3À&‰D&‰D&‰D&‰DéØþ¸ŽFú&‰D &‰Dÿvjjjš2é¹þŽFú&ÇD &ÇD&ƒ| u¸ŽFú&‰D &‰Dÿvjjjšÿÿÿvšÿÿé{þÿvWš0jŽÂ‹Ø‰FøŒFú&‹G& Gt'&ÿw&ÿwšh‰VþRPÿvÿvšÿÿ Àu3Àé֐ÿvWš0­ŽÂ‹Ø‹ðŒFú&‹G& Gt
&ÿt&ÿtš`¼‹VRÿvÿvšX&‰Fü‰VþÿvWš0ÿŽÂ‹ØŒFú‹Fü‹Vþ&‰G&‰W&ÇGÿvjjjšËëˆÿvWš0:ŽÂ‹Ø‹ðŒFú&‹G& Gu‹N‹^ŽÁ&ƾëJ‰vø‹v
‹^ø&ÿw&ÿwšhb‰Fü‰VþRPš§‹øG;þs‹÷Vÿvþÿvüÿvÿvš¨ ƒÄ
Ä^&Æ@ÿDÿ+ÒéÿvWš0¢ŽÂ‹Ø‹ðŒFú&‹G& Guééþ&ÿt&ÿtšhRPšû™éː‹vƒ~
tÿvVÿvÿv
è¼éóü‹~WFÌPšÿÿWšçPjÿvÌjWšXÿvVWÿvÌè‹WFÌPšÿÿé·üŽFú¸&‰DéHÿvWš03ŽÂ‹Ø‹F
&‰GéUþÿvWš0)‹ØŽÂ&‹Gé2ÿ‹F
- téqüÿvhÈjjjšÿÿé]ü‹F
- téQüÿvhÉëސƒ>àué>ü‹~‹F‹V‰Fô‰VöWFìPšÿÿFìPÿvöÿvôšÿÿ Àu29âtéü¸ŽFú&‰D &‰DWjjjšÿWšÇâéÞûƒ>âuéÔûŽFú&ÇD &ÇDWjjjšúWšÇâéªûŽFú&ƒ|uéûƒ>àušM=uÿvšÿÿÇàÇâÿvÿvš0•ŽÂ‹Ø‰FøŒFú&ÇG &ƒ t Ä^ø&ÇGé¶üÿvšÿÿé?ûŽFú&ƒ|ué1ûƒ>àtš°=ušÿÿÇàÿvÿvš0:ŽÂ‹Ø‰FøŒFú&ƒ téöú&ÇG &ƒÿu Ä^ø&ÇGë Ä^ø&ÇGÿÿÄ^ø&ÇGÿvjjjšüÿvš:ÿvÿvÿvèzé§úŽFú&Š¢Ö&‹D£Ø&ŠD
¢ÚÿvWjhÜšP"éAüÿvjhÒèÕöé2üŽFú&ƒ|t¸3Òé3ÀéFýƒ~
t"ŽFú&ƒ|téüÿvÿvjjÿjÿšH­éóûŽFú&ƒ|ÿtéåûÿvÿvjjjëܐš¸‹HtéúŽFú&ÆD
éüù‹F
=ué‡véìù,t,t,t,þÈt:éÙù‹F‹V£Ü‰Þéþú‹FŽFú&‰D&ÇDéëúŽFú&Š¢Ö&ÇDéÎû‰vø‹v‹^øŽFú&‹G£Ø&ÇGVjjjšòVšÑÿvÿvVè=é.û‹~ŽFú&ŠD
¢Ú&ÇDWšf ÀuéûWéuû‹F
-té;ùÿvhäšXQ‹N‹^ŽÁ&‰&‰Wéáú‹F
-téùèî\éÁû‹~WhÈjjjšèWé¦üÇàŽFú&ÇD é/ý‹N
‹Á*äHt
Ht9HtLéÏø‹ÁŠÄ*ä-t HHtHté¹øjPhèáõépújPhëòjPh!ëê‹ÁŠÄ*ä ÀtéøjVh/ëՐjCh<ëÌÿ¤ÿvèõÿvÿvš0rŽÂ‹Ø‰FøŒFú&‹G& Gt
&ÿw&ÿwš`‹Fü‹Vþ^_ÉʐÈÿv
ÿvš0e ‰Fü‰VþÿvFòPš”Ä^ü&ƒt&ƒu&ƒtÿvFòPjšPšÿÿÿv
ÿvÿvÿvøÿvöÿvôÿvòèmÄ^ü&ƒt5ÿv&ÿwš! ‰Fúÿv
ÿvÿvÿvøÿvöÿvôÿvòèÿvÿvúšûëÿv
ÿvÿvÿvøÿvöÿvôÿvòèâ3ÀÄ^ü&‰G&‰G&‰GɐÈWVÿvÿvš0ˎ‹؋ðŒFú&ƒÿu&ƒ| t
ÿ6|hDëP&ƒ|ÿu&ƒ| u
ÿ6|hLë8&ƒ|u&ƒ| t
ÿ6|hTë &ƒ|u&ƒ| u
ÿ6|h\ëÿ6|hdšÿÿ‹ø‹F
+F™+ÂÑø-‰FüŽFú&€<uÇFþë ‹F-
‰Fþÿv Wÿvþÿvüè6Wšç^_ÉÂÈ6WVÿvÿvš0B!ŽÂ‹Ø&ÿw&ÿwšhR!‹ø‰Vôÿvÿvš0¦!‹ð‰VøÿvôWšE=}éÛÇFþÿv FÊPšÿÿŽFø&€<u ƒFÇFþ$ë ƒnÇFþ&&ƒ|t鷚¸î!Hué¬jš"=ÀÀuVúÀuPŽFø&‹D£‚‹Fþ£†‹F+F£€‹F
+F£xÿv jšÇPh™#h΋FôPWjÿvÿvÿ6€ÿ6xšÿÿëmÿv jšÿÿRPšS"‰Fú‰Vüÿv ÿvôWFPŽFø&ŠD
PÿvþjhÀhÀÀèK^ÿv ÿvüÿvúš©"ë#ÿv ÿvôWFPŽFø&ŠD
PÿvþjhÀhÀÀè^ŽFø&ƒ|t&ƒ|u
&ƒ|ué®&ƒ| ué¤ÿv jjšA#‰Fú‰Vüÿv ÿvôWjÿFêPh š‹Fî+Fê‰Fþ‹F
+F™+ÂÑø‹È¸þÿ+FÒ+Fʙ+ÂÑøȉNNÒNʃÁ‰N
ŽFø&€<u‹FþF‰Fƒn됋F+Fþ-‰FƒFÿv FPšÿÿÿv ÿvüÿvúšÿÿ^_ɐU‹ìWV‹~
Wš‹ðPÿvšûWÿvÿvj
j
VjjhÌj š6VšÃ^_ÉÂÈ ÿvÿvš0¤#‰Fü‰Vþš¼#=vÿvÿvjjjjšÀä#‹Fü‹Vþ@‰Fô‰VöÄ^ü&ÇGÿvÿvjFôPš@ø#ÿvšg Àt#ÿvšð $;Fu;VuRPš0:$‹ØŽÂ&ÇGɐ¸ÙÈ WVŽØ‹~‹vø‹F ÇtÿvWš0‡$‹ð‰Vú‹F =1uéæwf=0uéÄw<
ué‡w;þÈué†, uéÏÿvÿvÿvÿv ÿv
ÿvÿvš8ˆ‰Fü‰Vþ‹F HHuéEéx,uéÃþÈuéô,uéc뼐=uéÞw-ué€Huéª-ü
ué°ë™-uédHuéˆ-ué’ëÿ¤š¸0%Hu8ŽFú&€|u. l&ˆ r&ˆD s&ˆD  t&ˆDÿvWjÿ6pÿ6nšHE%ŽFú&ÇD
é1ÿÿvWš0e%ŽÂ‹Ø‹ðŒFú&‹G& Gt&&ÿt&ÿtšh‡%RPÿvÿvšx Àu3À3Ò雐ÿvWš0§%ŽÂ‹Ø‹ðŒFú&‹G& Gt
&ÿt&ÿtš`¶%‹VRÿvÿvšXÄ%‹ð‰VþÿvWš0í%ŽÂ‹Ø‹Fþ&‰w&‰Gÿvjjjšß'듐ÿvWš0(&ŽÂ‹Ø‹ðŒFú&‹G& Gu‹N‹^ŽÁ&ƾëJ‰vø‹v
‹^ø&ÿw&ÿwšhP&‰Fü‰VþRPš•&‹øG;þs‹÷Vÿvþÿvüÿvÿvš¨ m&ƒÄ
Ä^&Æ@ÿDÿ+Ò鵐ÿvWš0&ŽÂ‹Ø‹ðŒFú&‹G& Guéóþ&ÿt&ÿtšh!'RPš^!™é}‹~
ÿt1‹vVšæ&PjWjVšô&Wšÿÿ£n‰pÿvÿvVWèPéšý‹vVFàPšÔVšÚPjÿvàjVšÀÿvÿvVÿvàèVFàPšþé\ý¸é`þÿvWš09'ŽÂ‹Ø‹F
&‰GéGþÿvWš0q'‹ØŽÂ&‹GéÿŽFú&Š¢l&ŠD¢r&ŠD ¢s&ŠD¢tÿvWjhnšP‡'éþÿvjhÜèŸìéôýš¸W(HtéàüŽFú&ÆDéÕü‹F
=uévéÅü<tNw ,t,t.é´ü,tHþÈtRé¨ü‹F‹V£n‰pÿvjjjš;é‰ü‹FŽFú&‰D
ÿvjjjë㐎Fú&Š¢léÍýŽFú&ŠD¢réÀý‹~ŽFú&ŠD¢tWšê# ÀuéHýWé¤ýŽFú&ŠD ¢sé”ý‹F
-té"üÿvhušX1!‹N‹^ŽÁ&‰&‰Wé
ý‹F
-téøûè"Séãý‹v
‹Æ*äHtHHtJéàû‹ÆŠÄ*ä-tHtHtHt"Ht'éÅûjPh’è;ìéÂüjPh£ëòjPh²ëêjPhÅëâjPhÓëÚjChæëÒÿ¤ÿvèfëÿvÿvš0)ŽÂ‹Ø‰FøŒFú&‹G& Gt
&ÿw&ÿwš`/)‹Fü‹Vþ^_ÉʐÈ2ÿv
ÿvš0*‰Fü‰VþÿvFòPš ÿvFòPjš*PšÍÄ^üC‰^ΌFÐ&ƒ?tÿv&ÿ7šé)‰FúÿvFÒPšx!kFÒ-¹d™÷ùFôÿv
ÿvÿvÿvøÿvöÿvôÿvòèIÿv
ÿvÿvÿvøÿvöÿvôÿvòèÝÿv
ÿvÿvÿvøÿvöÿvôÿvòèÄ^Î&ƒ?t ÿvÿvúš*ɐÈWV‹~ ÿvÿvš0­*‹ð‰VþWjšÓ*Pš”*‰FøŽFþ&€| u‹vF‹FH‰Fü‹F@‰Fþ‹F
Hë‹v‹F-‰Fü‹F‰Fþ‹F
-‰FúWVÿvþšü*WVÿvúšu*Wÿvüÿvúš*Wÿvüÿvþš‹*WVÿvþš
+Wÿvøšß*^_ÉÂÈWVÿvÿvš0é+ŽÂ‹Ø‹ðŒFü&€ujjh€h€€šÙëjšè!‰Fþÿv Pš½+‰FøŽFü&€| u`ÿv ÿv‹F
HPš0+ÿv ÿvÿvš+ÿv ÿvÿvšB+ÿv ‹FP‹F
-P‹øšb+ÿv ‹F-PW‹øšr+ÿv W‹F@ë`ÿv ‹F@P‹N
ƒéQ‹øš”+ÿv W‹F@P‹øš‚+ÿv ‹F-PWš¤+ÿv ÿv‹F
HP‹øšÿv ‹FHPW‹øš²+ÿv W‹FHPš#ÿv ÿvøša#ŽFü&€|uÿvþš!^_ɐÈV‹vÿvVš0
,ŽÂ‹Ø‰FüŒFþ&‹G& Gué4&ÿw&ÿwšh,‰Fø‰VúÿvVš0õ$‰Fü‰Vþÿvúÿvøš3&=}éÿÿv ÿvúÿvøÿvúÿvøš+,Pjjjšÿÿ‰Fô‰Vö‹ð‹Â¹öÿ‹Ú™÷ùF^C‰^
Ä^ü&€?u&ƒn‹F+ƋNƒÁ;Á} ‹F‰FëD‹F+Æëô&€?uF‹F+F-;Æ} ƒFƒn됋F+F+Æ-™+ÂÑøF‹FƉFÄ^ü&€?u#ÇFö&ë/ƒF‹FƋNƒé;Á~ՋF-ëҐ&€?uÇFö%ëÇFö$ƒnƒFÿv FPjš˜-PšU)ƒFƒnÄ^ü&ƒ
t鿚¸ž-Hué´jšÊ-=ÀÀuZúÀuTÄ^ü&‹G£‚‹Fö£†‹F+F£€‹F
+F£xÿv jšO)Ph\.hÎÿvúÿvøjÿvÿvÿ6€ÿ6xš "^ɐÿv jš±!RPš .‰Fò‰Vôÿv ÿvúÿvøFPÄ^ü&ŠGPÿvöjhÀhÀÀè•Rÿv ÿvôÿvòš"^ÉÂÿv ÿvúÿvøFPÄ^ü&ŠGPÿvöjhÀhÀÀè^R^ɐ¸$È4WVŽØ‹~‹vø‹F ÇtÿvWš0â.‹ð‰Vú‹F =uéîvé=uéow+H=
wGÀ“.ÿ§Œ./Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.ô/>0Ê.Ê.Ê.|021²1=uéÊwF=1ué¬w,ué},ué„ÿvÿvÿvÿv ÿv
ÿvÿvš8—/‰Fü‰Vþ‹F HHué\鏐-uéŠHué¤-ÿué°ëº=ÈuéDw4=ué,w-uéœHué ë–-ué4-úué:HuéLé}ÿ=ué>w-Éuéh-9 uér-ué€éWÿ- uéB- uéL-uéVé;ÿÿ¤š¸Ä/Hu*ŽFú&€|
u  î&ˆ ô&ˆD
ÿvWjÿ6òÿ6ðšHñ(ŽFú&ÇD ¸&‰D &‰D3À&‰D&‰D&‰D&‰D&‰Dé×þŽFú&ÇD&ƒ| uŽFú&ÇD ÿvjjjšl0é¬þŽFú&ƒ|ÿtÜÿvWÿv¸&‰D Pèv éþŽFú&ÇD &ÇD&ƒ| u¸ŽFú&‰D &‰Dÿvjjjš,1ÿvš3éOþÿvWš0¤0ŽÂ‹Ø‰FøŒFú&‹G& Gt'&ÿw&ÿwšhÇ0‰VþRPÿvÿvšp% Àu3Àé̐ÿvWš0ç0ŽÂ‹Ø‹ðŒFú&‹G& Gt
&ÿt&ÿtš`ö0‹VRÿvÿvšX1‰Fü‰VþÿvWš091ŽÂ‹ØŒFú‹Fü‹Vþ&‰G&‰W&ÇGÿvjjjš3ëˆÿvWš0t1ŽÂ‹Ø‹ðŒFú&‹G& Gu‹N‹^ŽÁ&ƾëJ‰vø‹v
‹^ø&ÿw&ÿwšhœ1‰Fü‰VþRPšá1‹øG;þs‹÷Vÿvþÿvüÿvÿvš¨ ¹1ƒÄ
Ä^&Æ@ÿDÿ+ÒéېÿvWš0Ü1ŽÂ‹Ø‹ðŒFú&‹G& Guééþ&ÿt&ÿtšhU2RPšG,™é£‹vƒ~
tÿvVÿvÿv
è”éÇü‹~WFÌPšà&Wšª&PjÿvÌjWš¢2ÿvVWÿvÌècWFÌPš 'é‹üŽFú¸&‰Dé>ÿvWš0m2ŽÂ‹Ø‹F
&‰GéUþÿvWš0s3‹ØŽÂ&‹Gé2ÿÿvèZ ŽFú&‰Dé@ü‹F
- té5üÿvhÈjjjš¶&é!ü‹F
- téüÿvhÉëސƒ>öuéü‹~‹F‹V‰Fô‰VöWFìPš@)FìPÿvöÿvôš¤ Àu29øtéËû¸ŽFú&‰D &‰DWjjjšI3WšO3Çøé¢ûƒ>øué˜ûŽFú&ÇD &ÇDWjjjšß%WšAÇøénûŽFú&ƒ|uéaûƒ>öuš—3=uÿvš4ÇöÇøÿvÿvš0V-ŽÂ‹Ø‰FøŒFú&ÇG &ƒ t Ä^ø&ÇGé¦üÿvšvéûŽFú&ƒ|uéõúƒ>ötšú3=ušÇöÿvÿvš0k4ŽÂ‹Ø‹ðŒFú&ƒ té»ú&ÇD &ƒ|ÿtÿvÿvÿvjé
ü‹~Wjjjši5Wé6üÿvWÿvjèÐé}úŽFú&Š¢î&ŠD
¢ôÿvWjhðšP¸4éJüÿvjhúè¥ßé<üŽFú&ƒ|t¸3Òéü3ÀéPýƒ~
t"ŽFú&ƒ|téüÿvÿvjjÿjÿšHÝ4éýûŽFú&ƒ|ÿtéïûÿvÿvjjjëܐš¸©5HtéåùŽFú&ÆD
éÚù‹F
=t~véÍù,t,t,t'þÈt/éºù‹F‹V£ð‰òéíú‹~‹FŽFú&‰DéýþŽFú&Š¢îéæûŽFú&ƒ|ÿuÿvÿvÿvjè\écû‹~&ÇDWjjjš0Wšt0éDû‹~ŽFú&ŠD
¢ôWš%( Àué*ûWé‘û‹F
-té+ùÿvhúšXc6‹N‹^ŽÁ&‰&‰Wéýú‹F
-téùèÐEéÝûÇöŽFú&ÇD éqý‹N
‹Á*äHt
Ht9HtVéÕø‹ÁŠÄ*ä-t HHtHté¿øjPhèÙÞé¢újPh)ëòjPh9ëê‹ÁŠÄ*ä ÀtHt é’øjVhHëÒjVhVëÊjChgëÂÿ¤ÿvèôÝÿvÿvš0„6ŽÂ‹Ø‰FøŒFú&‹G& Gt
&ÿw&ÿwš`¡6‹Fü‹Vþ^_ÉʐÈÿv
ÿvš0ƒ0‰Fü‰VþÿvFòPšÞ2Ä^ü&ƒt&ƒu&ƒtÿvFòPjš4-Pš:-ÿv
ÿvÿvÿvøÿvöÿvôÿvòèmÄ^ü&ƒt5ÿv&ÿwš37‰Fúÿv
ÿvÿvÿvøÿvöÿvôÿvòè@ÿvÿvúšp)ëÿv
ÿvÿvÿvøÿvöÿvôÿvòè3ÀÄ^ü&‰G&‰G&‰GɐÈWVÿvÿvš0{8ŽÂ‹Ø‹ðŒFú&ƒÿu&ƒ|t&ƒ| t ÿ6|hpé€&ƒ|ÿu&ƒ|t&ƒ| u ÿ6|hxëa&ƒ|ÿt&ƒ|t&ƒ| t ÿ6|h€ëA&ƒ|ÿt&ƒ|t&ƒ| u ÿ6|hˆë!&ƒ|ÿu&ƒ|u
ÿ6|hëÿ6|h˜šÙ ‹ø‹F
+F™+ÂÑø-‰FüŽFú&€<uÇFþë ‹F-
‰Fþÿv WÿvþÿvüèHWšÏ+^_ÉÂÈ6WVÿvÿvš0ž8ŽÂ‹Ø‹ðŒFø&‹G& Gué&ÿt&ÿtšh®8‹ø‰Vôÿvÿvš09‹ð‰VøÿvôWš1=}éÛÇFþÿv FÊPš€)ŽFø&€<u ƒFÇFþ$ë ƒnÇFþ&&ƒ|t鷚¸J9Hué¬jšr9=ÀÀuVúÀuPŽFø&‹D£‚‹Fþ£†‹F+F£€‹F
+F£xÿv jšÙ6Ph÷:h΋FôPWjÿvÿvÿ6€ÿ6xšº-ëmÿv jša-RPš¯9‰Fú‰Vüÿv ÿvôWFPŽFø&ŠD
PÿvþjhÀhÀÀèïFÿv ÿvüÿvúš:ë#ÿv ÿvôWFPŽFø&ŠD
PÿvþjhÀhÀÀè¼FŽFø&ƒ|t&ƒ|u
&ƒ|ué®&ƒ| ué¤ÿv jjš:‰Fú‰Vüÿv ÿvôWjÿFêPh šÅ"‹Fî+Fê‰Fþ‹F
+F™+ÂÑø‹È¸þÿ+FÒ+Fʙ+ÂÑøȉNNÒNʃÁ‰N
ŽFø&€<u‹FþF‰Fƒn됋F+Fþ-‰FƒFÿv FPš3#ÿv ÿvüÿvúšÑ-^_ɐU‹ìWV‹~
WšV#‹ðPÿvš
7Wÿvÿvj
j
VjjhÌj š{#Vš#^_ɐÈ,WVÿvÿvš0ß3ŽÂ‹Ø&ƒtéɚ¸l;Hué—‹vVšå=‰FøÿvøVjšÿÿ‹ð;vuéŽÆFÔPFÔPjš<FÔPh š`; ÀtFÔPh¯š#< ÀuYVšðx;‹ø‰VöRPš0¶;ŽÂ‹Ø‰FüŒFþ&ƒÿu&ÇG&ÇGVjjjšt<Všz<ÿvöWjjjšH¿;ÿvöWš0A<9vtéUÿ^_ɐ3ۃûÀ%‰Fø‹F‰Fú‰^òÿvúÿvøšÿÿ‹ð‰Fú ðué–9vuéŽÆFÔVFÔPjšü=FÔPh¿š5< ÀtFÔPhΚ
> ÀuYVšðM<‹ø‰VöRPš0‹<ŽÂ‹Ø‰FüŒFþ&ƒÿu&ÇG&ÇGVjjjšé<Všï<ÿvöWjjjšH”<ÿvöWš0À< ötéLÿ‹^òCƒû}é)ÿ^_ɐÈWV‹~ÿv
Wš0=‹ØŽÂ&ÇGÿÿ&ÇGƒ~u‹v됋vVjjjš54Všo5ÿv
WVèíýÿv
WjjÿjÿšH'=ÿv
WVjè^_ÉÂÈ ÿv
ÿvš0U=‰Fü‰Vþ@‰Fô‰Vöƒ~tPÄ^ü&ÇGÿv
ÿvjFôPš@i=ÿvš«= Àtsÿvšðz=;Fuf;V
uaRPš0¥=‹ØŽÂ&ÇGɐÄ^ü&ÇGÿv
ÿvjFôPš@¹=ÿvš…5 Àt#ÿvšðÊ=;Fu;V
uRPš0^>‹ØŽÂ&ÇGÉÂÈWV‹~Wš2‹ð ðt7ÆFâVFâPjšÿÿFâPhÞš> ÀtFâPhêšÿÿ Àt‹þ öu¹ë
¸^_ɐ3À^_ɸ=.È&WVŽØ‹~‹vø‹F ÇtÿvWš0w7‹ð‰Vú‰vø‹F =uéYvé‚=uéwT=uéÌwþÈuéÃ,ué",uéYþÈué.ÿvÿvÿvÿv ÿv
ÿvÿvš8]?‰Fü‰Vþ‹F HHué¦éð-0ué¶HuéÈ-ÏuéaHuéRHuéÈë®=ué`w&-uéÔHué-ü
ué HHuéHuéEé~ÿ- uéZ-ué-ué\- uéê-æué éSÿÿ¤š¸Ÿ?Hu?ŽFú&€|u5¡þ&‰D¡&‰D
¡&‰D  &ˆ &ˆDÿvWjÿ6üÿ6úšHÃ?3ÀŽFú&‰D&‰D&‰D&‰D‰vøéìþÿvWš0@ŽÂ‹Ø‰FøŒFú&ƒtéÏþ‹vÿvWVè Àué½þVjjjšÏ@é®þÿvWš0!@ŽÂ‹Ø‹ðŒFú&‹G& Gt&&ÿt&ÿtšhE@RPÿvÿvš²0 Àu3À3Ò鐐ÿvÿvš0e@ŽÂ‹Ø‹ðŒFú&‹G& Gt
&ÿt&ÿtš`s@ÿvÿvÿvšXƒ@‹ø‰Vþÿvÿvš0Ý@ŽÂ‹ØŒFú‹Fþ&‰&‰Gÿvÿv‰^ڌFܚ#A=À@Ä^Ú&‰G Àu ÿvÿvÿvè!ÿvjjjšŸ;é^ÿÿvWš0AŽÂ‹Ø‹ðŒFú&‹G& Gu‹N‹^ŽÁ&ƾëJ‰vø‹v
‹^ø&ÿw&ÿwšh@A‰Fü‰VþRPš…A‹øG;þs‹÷Vÿvþÿvüÿvÿvš¨ ]AƒÄ
Ä^&Æ@ÿDÿ+ÒévÿvWš0€AŽÂ‹Ø‹ðŒFú&‹G& Gué¿þ&ÿt&ÿtšh›ARPšº8™é>¸é¢þÿvWš0³AŽÂ‹Ø‹F
&‰Gé‰þÿvWš0B‹ØŽÂ&‹G두ƒ~
té{éhþÿvhjjjš"2éTþŽFú&‹D£þ&‹D
£&Š¢&‹D £&ŠD¢ÿvWjhúšP)BéþÿvjhðèýÑéþš¸YBHtéwüÄ^ø&ÆGélü‹F
-t
Huéäé[üÿvFìPš8
;ŠFì*ä Àué^þHtHHtbh0uhDšPdC¸0ué¶ýŽFú&€<té9þ&ƒ|té/þ‹~ÿvíjFÞPšKŽFú&‹D @ÀFà&‹D @ÀFâ&ÇDWÿvàÿvâjëIj šÝB‰Fþj šÿÿ‰FüŽFú&‹D @ÀFþFü&€<téÈý&ƒ|té¾ý‹~Wÿvþÿvü¸&‰DPèªÎWj3ÀPŽFú&‰DPé¡ýƒ~|&ƒ~
 ‹v‹F£ÿvÿvVè™ ÀtéàüVPPëАh4uh#šP
D¸4uéÊü‹F
=uévé,û<t2w ,t,t!éû,t.þÈt8,tLé û‹F‹V£ú‰üÿvé;üÄ^ø&‹G£þéýÄ^ø&‹G
£éøüÄ^ø&Š¢ÿvÿvÿvè éNü‹~Ä^ø&ŠG¢Wš5D Àué4üWéÄü‹~š¸D‹ðÿvWš0GDƒþtéüƒ~ué ü‹vÿvWVèC
Vš[= ÀuéôûÿvWš0]DÇFþÿvWjÿvÿvþšHwDéÒû‹F
-té;úÿvhšX‚E‹N‹^ŽÁ&‰&‰Wé©û‹F
-téúè7é³ü‹N
‹Á*äHt
HtkHt~é÷ù‹ÁŠÄ*ä-=véåùÀ“.ÿ§ÌDÚDæDîDöDþDEEjPhtè ÐéNûjPh…ëòjPh™ëêjPh±ëâjPhÂëÚjPhÔëÒjPhåëʋÁŠÄ*ä Àté…ùjVhõ뵐jChë¬ÿvWÿvÿvè‘éðúƒ~
uéçúƒ~
téRù+À‰F‰F‹F ÀtéÌúÿvÿvÿvè é½úÄ^ø&ÿw š0Eÿvÿvš0¢Eÿ¤ÿvèµÎÿvÿvš0ÃEŽÂ‹Ø‰FøŒFú&‹G& Gt
&ÿw&ÿwš`ßE‹Fü‹Vþ^_ÉÊÈ(ÿv
ÿvš0À>‰Fü‰VþÄ^&öGt
&öGuéž&‹G‹È%=À÷؉Fú‹ÁƒáƒùÉA‰Nø%=À÷؉Fò Àu‰FøÄ^ü&ÿw&ÿwšhOF‰Fô‰Vöÿv
ÿvš0­HŽÂ‹Ø‰FüŒFþ&ƒtÄ^&ÿw Ä^ü&ÿwš›G‰FðNèQ‹V‹^ƒÂSRšGÿv
ÿvÄ^&ÿw FèPFàPFØPÿvøèïÄ^&öGt*Ä^ü&ƒ t Ä^&ÿw ‹Fà@P‹Fâ@P‹FäHP‹FæHPšÿÿÄ^&öGt &ÿw Gë &ÿw FèPjšD9Pšß6FèP‹F‹VRPšÁÄ^ü&ƒ tÿv
ÿvÄ^&ÿw ÿvæÿväÿvâÿvàÿvúè<ÿvöÿvôš¤@ À~+ÿv
ÿvÄ^&ÿw ÿvöÿvôÿvÞÿvÜÿvÚÿvØÿvøÿvúÿvòè`Ä^ü&ƒtÄ^&ÿw ÿvðš½:ƒ~øt/Ä^&ÿw ÿvîÿvìÿvêÿvèÄ^ü&ÿwèìƍFèPjjjjjèrÈÄ^ü&ƒ
tMƒ~øtÄ^&ÿw ÿvîÿvìÿvêÿvèjëÄ^&ÿw ÿvîÿvìÿvêÿvèÄ^ü&ÿwè•ÆFèPjjjjjèȃ~útAÄ^&ÿw ÿvîÿvìÿvêÿvèÄ^ü&ÿw jh€h€€è6ȍFèPÄ^ü&ÿw jjjjèÙÇɐÄ^&ÿw ÿvîÿvìÿvêÿvèÄ^ü&‹G H=}¸PèÇɐÈRWVÿvÿvš0$I‹ð‰VþÿvÿvjjjjjèǎFþ&ƒ|
tÿvÿvjjjjjèbÇÿvÿvŽFþ&ÿt jjjjèJÇÄ^&‹G&+@‰Fô&‹G&+G@‰FðŽFþ&ÿt&ÿtšh5I‰Fö‰Vøÿvÿvš0xBŽÂ‹Ø‹ðŒFþ&ƒuéÌÿvÿvøÿvöjÿFèPh š!:‹~ì+~èÿvF®PšÔ8‹F®‰FúÄ^&‹G&+;Ç}‹û‹^&‹ŽF&‰Ä~&‹E@ŽFë‰~ò‹^‹Fô+Ǚ+ÂÑø‹~&ŽF&‰Fò&‰GŽFþ&ƒ| tÄ~&‹E-ŽF&‰G+Fú-&‰Gë3‹Fð+Fú™+ÂÑøÄ~&E-ŽF&‰GFú&‰Gë ÿvÿvš;KŽFþ&ƒ| ué&ÿt FÜPš8EJÿvÿvš0—K‹ð‰VþŠFÜ*äHtHHtnéäÿvÝjFÎPš¤BŽFþ&ƒ|t=‹^
‹Fô+FЙ+ÂÑøÄv&ŽF &‰FÐH&‰GŒÀÄv&‹LŽÀ&‰ONÒI&‰O鎐ÿv ÿv
ÿvÿvš‰Fëz‰vü‹~
j šÙJ‰Fúj šÓB‹ð‹Fô+Fú™+ÂÑøÄ^&ŽF &‰FúH&‰EÄ^ü&ƒtÄ^&‹GŽF &‰EÆH&‰Eë ‹Fð+ƙ+ÂÑøÄ^&Gëܐÿv ÿv
šÿÿƒ~uÿvÿvjÿjjjjèîÄ^_ÉÂU‹ìVÿv FPhÀhÀÀšÿÿ‹ðPš
GVšb8^ÉÂ
ÈWVÿvÿvš0·KŽÂ‹ØŒFþ&‹G ‰Fî ÀuéƒPFðPš8ÂKÿvÿvš0HL‹ð‰VþŠFð*äHt HHt)^_ɐÿvÿvÿvÿv ÿv
ÿvÿvÿvèA^_ɐƒ~t3öë‰vü‹þŽÂ&‹u Nƒþ}¾ÿv‹ÆvVFPÿvñšÿÿ^_ɐÈWV‹~ÿvWš0hLŽÂ‹ØŒFú&‹G ‰Fê ÀuéPFìPš8qLÿvWš0õL‹ð‰Vú‹Fí‰Füƒ~tÇFþ됎Â&‹D H=}¸‰FþŽÂ&€<uÿvÿvüÿv ÿv
ÿvÿvÿvþjëÿvÿvüÿv ÿv
ÿvÿvÿvþjjjjè0Å^_ÉÂÈ
WVÿvÿvš0>F‹ø‰Vøÿvjšÿÿ‰FúÇFþ%ƒ~t3öëŽFø&‹u Nƒþ}¾ öt F
PVVšÿÿƒ~t&ÿvÿvÿvF
PŽFø&ŠEPj%jhÀhÀÀè33éªjš
9=ÀÀuVúÀuPŽFø&‹E£‚dž%‹F+F
£€‹F+F £xÿvjšGPh…NhÎÿvÿvjÿv
ÿv ÿ6€ÿ6xše9ëHÿvjšgMRPš
N‰Fü‰VþÿvÿvÿvF
PŽFø&ŠEPj%jhÀhÀÀè”2ÿvÿvþÿvüš@Nƒ~tQF
Pjÿjjjjè F
PjÿjjjjèÂÿvjjšaN‰Fü‰VþÿvF
Pš:ÿvÿvþÿvüšy9ÿvÿvúšM^_ÉÂÈW‹~ÿvWš0¨NŽÂ‹ØŒFþ&ÇG&ÇGÿvWjFøPš@¼NÿvšõC Àt+ÿvšðÌN;Çu;VuRWš0öNŽÂ‹ØŒFþ&ÇG&ÇG_ÉÂÈ"WV‹~ÿvWš0+OŽÂ‹Ø‹ðŒFú&ƒté&€<téæ&‹D ‰Fþ ÀuéðPFìPš84OÿvWš0:P‹ð‰VúŠFì*äHtHHtkéÈÿvíjFÞPšgJŽFú&ƒ|
t&‹D ÀFà&‹D ë&‹D @ÀFà&‹D @ÀFâ&ÇDÿvÿvàÿvâjè&ŽFú&ÇD¸^_ÉÂj š¿O‰Fþj šÏJ‰FüŽFú&ƒ|
t
&‹D ë&‹D @ÀFþFüÿvÿvþÿvü¸&‰DPë£&ƒ| tÿvjjjšó?또3À^_ɸ?>È WVŽØ‹~‹vø‹F ÇtÿvWš0ŽP‹ð‰Vú‹F =uéÞw|=1uéÀw<
ué‘wKþÈué°,ué—, ué†ÿvÿvÿvÿv ÿv
ÿvÿvš8Q‰Fü‰Vþ‹F HHuér -ué¢ éæ ,ué½þÈuéî,ué),ué6ë¬=uéBw"-uéæ-^uéì-œ uéHHué 끐-ué¦-ué¸HuéÜ-uéé_ÿÿ¤š¸:JHt鬎Fú&€|t韡&‰¡&‰D &ˆD &ˆD¡&‰D ¡&‰D &ˆD ¡‹&‰D &‰T¡&‰D $&ˆD %&ˆD *&ˆD +&ˆDÿvWjÿ6"ÿ6 šH°QÿvWš0ÃQÿvWjÿ6(ÿ6&šHÌQÿvWš0S‹ð‰VúŽFú&ÇD¸ÿÿ&‰D&‰D&‰D#&‰D!&‰D'&‰D)&ÇD%&ÇD-épþÿvFðPš·SŽFú&ƒ|+u &ÇD%됋Fô&+D!;Fðu ‹Fö&+D#;Fòtß&ÇD%ŽFú&€|u8‹Fô+Fð&‰D!&‹D&‰D'‹F&‰D&ƒ|%téþŽFú&‹D&‰D)‹F&‰Déðý&€|u9‹Fö+Fò&‰D#&‹D&‰D)‹F&‰D&ƒ|%téÆýŽFú&‹D&‰D'‹F&‰Dé±ý&‹D&‰D'‹F&‰D&‹D&‰D)‹F&‰D‹Fô+Fð&‰D!‹Fö+Fò&‰D#é{ýÿvWš0#SŽÂ‹Ø‹ðŒFú&‹G& Gt&&ÿt&ÿtšhESRPÿvÿvš,@ Àu3À3ÒéZÿvWš0eSŽÂ‹Ø‹ðŒFú&‹G& Gt
&ÿt&ÿtš`tS‹VRÿvÿvšXƒS‰Fü‰VþÿvWš0÷SŽÂ‹Ø‹ðŒFú‹Fü‹Vþ&‰G&‰W&€t;ŽFú&€|t1‹vVFðPš²6ÿvWFðPè9
VFðPjšèSVš¥;éYÿÿvjjjš PéGÿÿvWš02TŽÂ‹Ø‹ðŒFú&‹G& Gu‹N‹^ŽÁ&ƾëJ‰vø‹v
‹^ø&ÿw&ÿwšhZT‰Fü‰VþRPšŸT‹øG;þs‹÷Vÿvþÿvüÿvÿvš¨ wTƒÄ
Ä^&Æ@ÿDÿ+Òé(ÿvWš0šTŽÂ‹Ø‹ðŒFú&‹G& Gué§þ&ÿt&ÿtšh¤MRPšSG™éð‹N
ÉtÿvÿvÿvQèâéwþ‹vVFàPš2Vš;PjÿvàjVšÙAÿvÿvVÿvàè¯VFàPš82é9þÿvWš0UŽÂ‹Ø‹F
&‰Gé!þÿvWš0œU‹ØŽÂ&‹Gé@ÿŽFú&‹£&‹D£&ŠD¢&ŠD¢&‹D £&‹D£&ŠD ¢&‹D &‹T£‰&‹D£&ŠD¢$&ŠD¢%&ŠD¢*&ŠD¢+ÿvWjh šP¥UÿvWš0´UÿvWjh&šP½UÿvWš0èUétýÿvjhæèS¾éfý‹F‹V£¦‰¨ÿvWjRPšHV¸éHýÿvWÿvè|éyúš¸JVHtémúŽFú&ÆDébú‹F
= tfvéUú,tþÈt)éJúƒ~|ƒ~‹F£ë$h2uhIšPzV¸2uéæüƒ~|ƒ~‹F£ÿvjjjéwýh3uhjšP›V¸3ué¶üƒ~| ƒ~dé¥üh6uhŒšPW¸6ué•ü‹F
-="véÄùÀ“.ÿ§ºVWvPvPvPvPWvPvPvPvPvPvPvPvPvPvPvPvPvP4WvPvPDWRW`WnWvP|WŠWðWTXbX„X¢X°X‹F‹V£ ‰"ÿvjjjš:XéXù‹FŽFú&‰D-ÿvjjjë㐋F‹V£&‰(ë后Fú&ŠD¢éÿŽFú&ŠD¢éÿŽFú&‹D £é÷þŽFú&‹D£ééþŽFú&ŠD ¢éÛþš¸šW‹ðÿvÿvš0öW‹ø‰Vúƒþu‹F‹V£¦‰¨é€ûŽÂ&€} uétûƒþuélû‹vVFðPš!XÿvÿvFðPèVFðPé|þ‹~š¸X‹ðÿvWš0yXŽÂ‹Ø&€ ué%ûNuéû‹vVFøPšRÿvWFøPèÏVFøPjšÐSǦVšÖSǦéãúŽFú&ŠD¢$éþŽFú&‹D£&€| uéÀúš¸§QHuéµúéàý‹~ŽFú&ŠD¢%Wš®N Àué˜úWéÅýŽFú&ŠD¢*éµýŽFú&ŠD¢+é§ý‹F
-té­÷ÿvh,šX Y‹N‹^ŽÁ&‰&‰WéOú‹F
-tHHt
é÷è¡"élûÿvWjh¦šPYÿvWš0%Z‹F£„hˆhš$è*é;û‹N
‹Á*äHtHué¾HuéÂé-÷‹ÁŠÄ*ä-=vé÷À“.ÿ§dY‚YŽY–YžY¦Y®Y¶Y¾YÆYÎYÖYÞYæYîYöYjPh°èc»é¨ùjPhÂëòjPhÕëêjPhçëâjPhùëÚjPhëÒjPhëÊjPh-ëÂjPh>ëºjPhPë²jPhdëªjPhwë¢jPh‹ëšjPh™ë’jPhª늋ÁŠÄ*äéoöjChºéwÿÿ¤ÿvè2ºÿvÿvš0FZŽÂ‹Ø‰FøŒFú&‹G& GtV&ÿw&ÿwš``ZëG‹~ÇFúÿvWj(FúPšPiZÿvWš0­ZŽÂ‹Ø&€uƒ~úu‹vVjjjšWVšFX‹Fü‹Vþ^_ÉÊÈWVÿv
ÿvš0²Zš¸ÀZ‰Föÿv
ÿvš0ãZŽÂ‹Ø‰FüŒFþ&€t1ÿv
ÿvj(FûPšPUÄ^ü&€u€~ûuÿv
ÿvÿvÿvèP ÿvFîPšÔWÿv
ÿvÿvèYÄ^ü&€ ué
ƒ>¦uéƒ~öté÷NæQVîRš¿Jÿv
ÿvFæPè¦Ä^ü&€ u~FæPš"\‹ðÿv
ÿvFæPèƍFæPšÿÿ‹øjjjjšÿÿ‰FúPVWjšÿÿÿvšÐTPjÿvjÿvšÞT‰FøÿvÿvúPšÿÿÿvúšÕ[VšÛ[WšKëhÿv
ÿvFæPèTÿvÿvæÿvèÿvêÿvìšßFÿvÿvÿvôÿvòÿvðÿvîè·ÿvFîPšÙ‰FúPšáÿvúë¦ÿvÿvÿvôÿvòÿvðÿvîè‡Ä^ü&ƒt(ÿvÿvôÿvòÿvðÿvî&ÿw èE²FîPjjjjjè˳Ä^ü&€u
ÇFø€€ÇFú€ë +À‰Fú‰Fø&€uÿvÿvôÿvòÿvðÿvî&ÿ7jë&€u3ÿvÿvôÿvòÿvðÿvî&ÿ7jÿvúÿvøè°³FîPÄ^ü&ÿ7jjjjèT³Ä^ü&€u0NîQÄ^ü&ÿwjjjjè3³ÿvÿvôÿvòÿvðÿvîÄ^ü&ÿ7jë5&€uMNîQÄ^ü&ÿwjjjjèü²ÿvÿvôÿvòÿvðÿvîÄ^ü&ÿ7jÿvúÿvøè"³FîPÄ^ü&ÿ7jjjjèƲÄ^ü&€ t(ƒ~öt:ÿv
ÿvÿvÿvÿvôÿvòÿvðÿvîèÃ^_ɐÿv
ÿvÿvÿvôÿvòÿvðÿvîè^^_ÉÂU‹ìWV‹~‹v WFPVš_PjWjVš_Pš%_^_É È
Vÿv
ÿvš0}^ŽÂ‹Ø‹ð&ƒÀ@‰Fú&€uÇFüë&‹‰Fü&€|uÇFþë
&‹D&‰Fþÿvÿv‹FþFüFúPjjjjèݱ^ÉÂÈWVÿvÿvš0ÓX‰Fü‰VþFäPFPšH[ÿvÿvFPè¢Ä^ü&ƒt}ÿvÿvÿvÿvêÿvèÿvæÿväFìPè_ÿvÿvìÿvîšð^Ä^ü&9G u#&9WuÿvÿvðÿvòšuÄ^ü&9G u&9Wt&ÿvFìPÿv š¨[Pjÿvjÿv š¸[PšyKÄ^ü&÷G€t &ÿw šÌMë &‹G &‹W‰Fö‰VøRPšqK‰FúÄ^ü&€ uTjjÿvøÿvöšÊ*‹ðÿvÿvúš…_‹øÿvVš¥_‰Fôÿvÿvÿvÿvÿv
šÿÿÿvWš°_ÿvÿvôšqFëÿvFPšj[‹ðPÿvúšÇ[VšØ_ÿvúšÏ[Ä^ü&ƒtX&ƒt9ÿv&ÿwš`‰Fúÿvÿvÿvÿvòÿvðÿvîÿvìè°ÿvÿvúšQc^_ɐÿvÿvÿvÿvòÿvðÿvîÿvìè†^_ÉÂÈ(WVÿv
ÿvš0®`‹ð‰VöÄ^&‹™‰Fì‰Vî&‹G™‰Fð‰Vò&‹G™‰Fø‰Vú&‹G™‰Fü‰VþŽFö&€| u4jjd&‹D™RP‹Fü‹Vþ+FìVîRPšv µ`RPšÜ
ë`FìVî‰Fü‰VþéŸ&€| u-j¸dP&+D™RP‹Fü‹Vþ+FìVîRPšv ò`RPšÜ
aFìël&€| u3jjd&‹D™RP‹Fø‹Vú+FðVòRPšv $aRPšÜ
YaFðVò‰Fø‰Vúë1&€| uOj¸dP&+D™RP‹Fø‹Vú+FðVòRPšv `aRPšÜ
ìaFð‹FìÄ^&‰‹Fð&‰G‹Fø&‰G‹Fü&‰G^_ɐ‰vô‹~ìO‹vðN‹Ç™‹Nü‹^þ+Ïڋƙ‰Vê‹Fø‹Vú+ÆVê;Ú|U;ÈvOjj‹Ç™‹Nü‹^þ+Nø^ú+Ïډ~ä‰Væ‹Æ™ÎÚSQ‰và‰VâšÜ
\bFäVæ‰FìFøVú+FàVâ‰Fü‰Vþëd‹Ç™‰~܉VދNü‹^þ+Ïڋƙ‰v؉VڋFø‹Vú+ÆVÚ;Ú8|;Ès2jj‹Fø‹Vú+FüVþ+ÆVÚÇVÞRPšÜ
ÖbF؉Fð‹Nü+NÜÁ‰Fø‹Fü‹Nì+ÁÄ^ô‹ð&÷oºd‹Ú™÷û‹Ö‹ðÄ^&‰‹Fð&‰G‹Fø&‰G‹Fü&‰GS‹Â+ƙ+ÂÑøPjjjj舭^_ÉÂÈVWV‹~ ÿvÿvš07c‹ð‰VüWjšc‰FþÆFªŽFü&ÿth͍FªPšmcƒÄ
WFªPjÿFPj%š^IWÿvþšlN^_ɐÈ^WVÿvÿvš0^ŽÂ‹Ø‹ðŒFþ&ƒtÿv&ÿtšz_‰FöÆF¢ŽFþ&ÿthҍF¢PšÿÿƒÄ
ÿvF¢PPš=TPšÿÿ‰Fò‰Vô‰Vú‰FøŽFþ&ƒ|t ÿvÿvöš˜d‹F +F@‰Fþ‹~+~
G;Fø~+Fø™+ÂÑøFÄ^&‰Fø&‰G‹^됋^‹FŽF&‰‹F &‰G9~ú}‹Ç+Fú™+ÂÑøF
ŽF&‰GFú됋F
ŽF&‰G‹F&‰G^_ɐÈDWV‹~ÿvWš0\dŽÂ‹Ø‰FüŒFþ&‹G& Guéü&ÿw&ÿwšhkd‰Fø‰VúÿvWš0­d‰Fü‰Vþÿvúÿvøšc=}éÇÄ^ü&ƒtÿv &ÿwšõ_‰FðÿvWjFìPšP¶dÿvWš0]f‹ð‰Vþ÷Fî€tÿvìšhf‰Fì‰VîNÜQVRšmeÿv FÜPjšÎÿv FÜPš¿_‹øPš+\WšÐ_ŽFþ&€|t3&€|t,&€|t%&€|t&€|t&€|tÇFöëÇFöëÇFöŽFþ&€|u €NöÿF
é쐍FäPFPš^ŽFþ&€|u€Nö ÿv N¼QšqI‹F¼F‰F
@ëEÿv ÿvúÿvøjÿNQ€Nö‹Vö€ÎRšc‹Fä‰F‹Fè‰F‹F9Fæ~‹Fæ‰F‹FêÿF
9F
~‰F
ŽFþ&€|tN&€|tG&€|t@&€|t&€|t&€|u@‹Fê+Fæ™+ÂÑø‹^
+^‹È‹Ã™+ÂÑøÈNæ‰N
+Ù÷ۉ^ë‹^
+^‹Fê‰F
+ÉFH‰FŽFþ&ƒ|-t麚¸¥fHué¯jšÎf=ÀÀuWúÀuQŽFþ&‹D£‚‹Fö£†‹F+F£€‹F
+F£xÿv jšžMPhS`hÎÿvúÿvøjÿvÿvÿ6€ÿ6xšÀMëqÿv jš9_RPš
g‰Fò‰Vôÿv ÿvúÿvøFPŽFþ&ŠDPÿvöjÿvîÿvìè‘ÿv ÿvôÿvòšÓMë%ÿv ÿvúÿvøFPŽFþ&ŠDPÿvöjÿvîÿvìè\ŽFþ&ƒ|t ÿv ÿvðšWh^_ɐÈWV‹~ÿv
Wš0ÂgŽÂ‹Ø‹ðŒFþ&€uéÆ&€|u*&ƒ<}é¶&€|u
&€|ué¥ÿv
Wÿvè¢^_ÉÂ&‹D& Duéˆ&ÿt&ÿtšhÑg‰Fô‰Vöÿv
Wš0Ui‹ð‰Vþÿvöÿvôšzd=}éTÿvFèPšei‹Fì+Fè‰Fú‹Fî+Fê‰Føÿv
WFèPèêõ‹Fè9FìuÿFì‹Fê9FîuÿFîŽFþ&€|u
‹~ìÇFð ë‹~îÇFð&ƒ|tÿv&ÿtš‹h‰FòÿvÿvöÿvôjÿFèP‹Fð
Pš´eŽFþ&ƒ|t ÿvÿvòš¦cÿFîŽFþ&€|u9~ìu雋Fì+ÇFúë9~îu鉋Fî+ÇFø&ƒ|+u_ÿvFèPš)j‹FèŽFþ&‰D&‰D'‹Fê&‰D&‰D)ÿvšiP‹Æ‹VþRPšiÿvšã]P‹Æ‹Vþ'RPšTjŽFþ&ÇD+ÿvŽFþ&ÿt&ÿtÿvúÿvøjšŽj^_ɐÈ&WVÿvÿvš0ži‹ð‰VðÿvFâPš
[‹Fæ+Fâ‰Fô‹Fè+Fä‰FòÿvÿvFâPèwô‹Fæ+Fâ‰Fö‹Fè+Fä‰Føš°i=rWÿvÿvjšÈi‰Fü‰Vþ ÐuéSÿvþPjšÚi ÐtéAÿvþÿvüš€ói£~ Àu<ÿvþÿvüFâPjšj^_ɐÇ~ÿvh8dhkjÿvšÿÿƒ>~uéóÿ6~FÚPšœj‹FÞ+FډFü‹Fà+F܉Fú‹FډFê‹F܉FìÿvFêPšò‹Fö9Füu‹Fø9Fúu‹Fâ9Fêu ‹Fä9Fìué—ÿ6~ÿvâÿväÿvöÿvøjšÿ6~FÚPšÕ‹FÞ+FډFþ‹~à+~Ü;Föu9~øtYÿv+FöFôÿvô‹Ç+FøFòÿvòjèñ¦ŽFð&ƒ|%t‹Fþ9Füu9~úuÿv&ÿt'&ÿt)ë ÿv&ÿt&ÿtÿvôÿvòjš;i^_ɸlÈVŽØ‹v
VšÍk9Ft ¸^ÉÊÆFâVFâPjš@;FâPhךN; Àtԃ>~u‰6~ëÇ3À£~^ÉʐÈWVÿvÿvš0>l‹ð‰VþÿvFôPš2n‹FôŽFþ&‰D&‰D'‹Fö&‰D&‰D)ÿvDP‹ø‰vðŒFòŒÆšìkÿvšôkPVWšükÿv‹Fð‹Vò'RP‹ð‹úšÿÿÿvšïhPWVšÿh‹Fú+FöÄ^ð&‰G#‹Fø+Fô&‰G!^_ɐ¸PÈ4WVŽØ‹~‹vø‹F ÇtÿvWš0l‹ð‰Vú‰vø‹F =ué?wk=ué¯wE=uécwþÈué–,uéÿvÿvÿvÿv ÿv
ÿvÿvš8
m‰Fü‰Vþ‹F HHuéÃéI-uéfHuéîHuéXHuéâë·=uéZw-uéø-ü
uéþHHué
딐-ué^Hué‚- uéŽ-uéžérÿÿ¤š¸€mHu;ŽFú&€| u1¡î&‰D¡ð&‰D¡ò&‰D  ô&ˆD  õ&ˆD¡ö&‰D¡ø&‰DŽFú&ÇD&Ç&ÇD&ÇD3À&‰D&‰DÿvWjhÀhÀÀšH‰mÿvWš0dg‹ð‰Vú‰vøéáþŽFú&ƒ|téÔþÿvWÿvè¥ ÀuéÃþÿvjjjšan3À3Òé*‹vƒ~
tÿvVÿvÿv
èé”þ‹~WFÌPšÊTÿvVWÿvÌèýWFÌPšöTélþ¸볐ƒ>êué[þ‹~‹F‹V‰Fô‰VöWFìPšôgFìPÿvöÿvôšî2 Àu*9ìté$þÄ^ø&ÇGWPPPšnWš“nÇìéþƒ>ìuéùýWj3ÀPÄ^ø&‰GPš‡ZWšZÇìé×ýŽFú&ƒ|uéÊýƒ>êušÛn=uÿvš~3ÇêÇìÿvÿvš0'oŽÂ‹Ø‰FøŒFú&ÇG&ƒ?téýÿvjjjšpqÿvšgnéhýŽFú&ƒ|uéZýƒ>êtš@o=ušç3ÇêÿvWš0ÛoŽÂ‹Ø‰FøŒFú&ƒté!ý&ÇG&ƒ?ÿuÿvWÿvÿvWèÆ
Pjjè*
éüüÿvWÿvÿvWè¬
Pjjë䐎Fú&‹D£î&‹D£ð&‹D £ò&ŠD ¢ô&ŠD¢õ&‹D£ö&‹D£øéùýÿvjhèK¤éêýš¸IpHté”üÄ^ø&ÆG é‰ü‹F
-=
vé{üÀ“.ÿ§pp0pwlRpRpwlwlwlwlRpúpÿvÿvÿvÿvjjèu é’ýƒ~| ƒ~céƒýh5uhšP]p¸5uésýÿvFàPš8upŠFà*ä ÀtpHth1uh9šPq¸1uéGýƒ~
uTŽFú&€|uJ‹~ÿvájFÒPšUOÿvWèÍ
ÀFÔÿvWèÁ
ÀF֎Fú&ÇDÿvÿvÔÿvÖjè÷ ŽFú&ÇDŽFú&ƒ|uéÏü&ÿtšÞqŽFú&ÇDéºüƒ~|ƒ~
‹F£öé³üh7uh_šP…k¸7ué¢ü‹F
-=véGûÀ“.ÿ§8q\qwlwlwlwlwlwlxq–qwlwlÂqüqrwlwl$r>r‹FÄ^ø&‰Gÿvjjjš¾méûÿvÿvèw‹øÿçué6üÄ^ø&‰Gé,üŽFú&‹D£ð&ƒ|uéü&‹D£ªÿv&ÿt&ÿtè™éüŽFú&ŠD ¢ô&ƒ|uéìû‹~&ÿtšeŽFú&ÇDWš“X ÀuéÊûWé»ûÄ^ø&ŠG¢õÿvÿvÿvè@é­ûÄ^ø&‹G £òé‘ûÄ^ø&‹G£öÿvÿvÿvèéwûÄ^ø&‹G£øëä‹F
-té"úÿvhúšXs‹N‹^ŽÁ&‰&‰WéOû‹F
-téøùè +ÒélÇêŽFú&ÇDÇìéðú‹N
‹Á*äHtHué–Hué¦é¾ù‹ÁŠÄ*ä-=
vé¬ùÀ“.ÿ§Ôrêrörþrssss&s.s6s>sjPhèû¡éÌújPh“ëòjPh«ëêjPh½ëâjPhÏëÚjPhçëÒjPhøëÊjPhëÂjPhëºjPh7ë²jPhJ몋ÁŠÄ*ä Àté$ùjVhZ땐jChhëŒÿ¤ÿvèà Ä^ø&ƒ t&ÿw š0Šsÿvÿvš0£s‰Fø‰VúÄ^ø&ƒt&ÿwš0®sÿvÿvš0Çs‰Fø‰VúÄ^ø&ƒt&ÿwš0Òsÿvÿvš0t‰Fø‰VúÄ^ø&ƒt &ÿwšêp‹Fü‹Vþ^_ÉÊÈ ÿv
ÿvš0>u‰Fü‰VþÿvFôPš•kÿvÿvÿvúÿvøÿvöÿvôèÉÄ^ü&ƒt(ÿvÿvúÿvøÿvöÿvô&ÿw è]šFôPjjjjjèã›Ä^ü&ƒt
&ƒ?u;&ƒt4ÿvÿvúÿvøÿvöÿvô&ÿwjh€h€€èô›FôPÄ^ü&ÿwjjjjë*&ƒ~&ÿvÿvúÿvøÿvöÿvôjèᚍFôPjjjjjèk›ÿv
ÿvÿvÿvÿvúÿvøÿvöÿvôè:ÉÂU‹ìWV‹~ ‹vWš(kPjVjWšï]£zVFPÿ6zšõ]^_É ÈVÿvÿvš0xuŽÂ‹Ø‹ðŒFþ&ƒuH&ƒ|u&ƒ| ué&‹D ë&‹D‰FúPFêPš8ƒuÿvÿvš0·n‹ð‰Vþ‹Fë‰FøÇFöé‹&ƒ<u&ƒ|t&ƒ| ué¹&ÿt 뻐&ƒ|u/ÇFö&ƒ|uÿvÿvÿvÿv 薎Fþ&ƒ|uéƒ&‹Dë5&ƒ|~ÇFöëÇFö&ÿtFêPš8vÿvÿvš0{v‹ð‰Vþ‹Fë‰FøŽFþ&€|uÿv ÿvøÿv
ÿvÿvÿvÿvöjëÿv ÿvøÿv
ÿvÿvÿvÿvöjjÿ6zj訛^ɐÈÿv
ÿvš0 wŽÂ‹Ø‰FüŒFþ&ƒ uéÿvFîPštÄ^ü&ƒtFîPjjjjj茙Ä^ü&ƒ~FîPjjjjjèp™ÿv‹Fò+Fî‰FøP‹Nô+Nð‰NöQšÿÿÄ^ü&‰Gÿvš²:‰FúPÄ^ü&ÿwšIgÄ^ü&ÿw FâPš8+wÿv
ÿvš0x‰Fü‰Vþ3À‰Fî‰Fð‹Fø‰Fò‹Fö‰FôÿvúÿvPÿvòÿvðÿvîè ýÄ^ü&€uÿvúÿvãÿvôÿvòÿvðÿvîjjëÿvúÿvãÿvôÿvòÿvðÿvîjj&ŠG Pÿ6zjèpšÿvúšÝ:ÉÂÈ&WVƒ~ué–3ۃûÀ%‰Fú‹~‰^øWÿvúš‡x‹ð‹ø ðt_9vtZÆFÚVFÚPjš¦xFÚPhqš´x Àu7VšðxRPš0ÀxŽÂ‹Ø‰FüŒFþ‹F&9Gu&ƒ?ÿu&ÇVjjjšo öuŒ‹^øCƒû}élÿ^_ɐÈ(WVƒ~ué‹3ۃûÀ%‰Fø‹F‰Fú‰^öÿvúÿvøš.y‹ð‰Fú ðtN9vtIÆFØVFØPjšLyFØPhšZy Àu&VšðÇxRPš0fyŽÂ‹Ø‹øŒFþ‹F&9Gu‹F&‰E öuš‹^öCƒû}éwÿ^_ÉÂÈ(WVƒ~ué‘3ۃûÀ%‰Fü‹~ÇFþ‰^ö‹vþ ötcWÿvüšð;‹ð‹ø ðtë9vtæÆFØVFØPjšGkFØPh‘šUk ÀuÃVšðmyRPš0´yŽÂ‹Ø‰FøŒFú‹F&9Gu£&‹G^_É‹^öCƒû}éqÿ¸ç^_ɐÈWV‹~ÿvÿv š0_r‹ð‰Vþ ÿuŽÂ&9 jjjšÿzƒÿÿu
ÿv
Ä^ü&ÿwèŒýÿvÿv ÿv
èà¸^_É U‹ìÿvÿvš0bzŽÂ‹Ø&ƒ?ÀÉÂÈ WV‹~ÿvWš0‹zŽÂ‹Ø‹ðŒFü&€uz&‹D ‰Fþ ÀuéPFîPš8”zÿvWš0{‹ð‰VüÿvïjFàPšœpÿvWèÃÀFâÿvWè·ÀFäŽFü&ÇDÿvÿvâÿväjè햎Fü&ÇD¸^_ɐ&ƒ| tÿvjjjš=x3À^_ÉÂÈ ÿvÿvš0>{‰Vþ‰Fô‰Vö‹ØŽÂ&ÇGÿvÿvjFôPš@R{ÿvšíq Àt#ÿvšðc{;Fu;VuRPš0‚{‹ØŽÂ&ÇGɐÈVÿvÿvš0­{‹ØŽÂ&‹w&ƒtF‹Æ^ɐÈÇFæÇFè|ÇFêY|3À‰Fì‰Fî‹|‰Nð3ɉNòQPhšÿÿ‰FôÇFö+À‰Fú‰FøÇFü¡Œ^þFæPšÿÿh¬jjh€jjjjjjjÿ6|jjšÿÿÉи…|U‹ìŽØ‹F -t-èt"ë:ƒ~
t4ÿvhjjjšÿÿ3À™ÉÊ
ÿ6|h·he|h„|jjš` vëސÿvÿv ÿv
ÿvÿvšÿÿÉÊ
¸kÈ.WVŽØ‹F -t-
uéz-÷uéŠHuéËéåÿvFÒPšîm‰FþÿvFòPššvÿvþFòPjšŸfPš%ujšÈd‰Fú‰Vü Ðt=ÿÿu~üÿt +À‰Fü‰Fúë ÇFú€€ÇFü€ÿvþÿvøÿvöÿvôÿvòjjÿvüÿvúèZ“FòPj jjjjè“ÿvþÿvøÿvöÿvôÿvòjjh€h€€è,“ÿvþÿvjejjjjjè+ÿvþÿvh€jjjjjèÿvh€š¹}PjšÁ}ÿvþÿvjpjjjjjèíÿvjpšâ}Pjšê}ÿvþÿvhjjjjjèÅÿvhš ~Pjš~ÿvþÿvjqjjjjjèÿvjqš2~Pjš:~ÿvþÿvh‚jjjjjèuÿvh‚šY~Pjša~ÿvþÿvjrjjjjjèMÿvjrš‚~PjšŠ~ÿvþÿvh…jjjjjè%ÿvh…š«~Pjš³~ÿvþÿvh‡jjjjjèüÿvh‡šÔ~PjšÜ~ÿvþÿvhƒjjjjjèÓÿvhƒšû~Pjšÿÿÿvþÿvjjjjjjè«ÿvjgš­PhÀšÿÿÿvFÒPšnë~ÿv
hÀhÀÀšÃ€jšÚ|ëgÿvFöPšÂ‹vú+vö‹~ü+~øjšc+ƙ+ÂÑø‰FþÿvPjšµO+ǹ™÷ùPVWjšk‹F
-r-wÿvjšÿÿ¸ë3À^_ÉÊ
ÈV‹vVÿvšÿÿ‰Fþ ÀuéÔPFêPšÎh‹Fê‰Fú‹Fì‰FüVFúPšÕk‹Fú‰Fò‹Nü‰Nô‹Vî+Vê‰Fö‹Fð+FìȉNøFòP‹FF
F ÷ØPjjjjè+ƒ~ t1ÿvÿvøÿvöÿvôÿvòÿv ÿvh€h€€èMFòPÿv jjjjèôƒ~
tFòPÿv
jjjjèۏƒ~tÿvÿvøÿvöÿvôÿvòÿvÿvh€h€€èý^ÉÂÈWV‹~‹F Çu霃~t‹vVjšÐ€‰FþVÿvÿvšÿÿëÿvjšáb‰Fþÿvš¼&‰Fú‰Vü Ðu ¸€€º€ë3À™‰Fö‰VøŠF *äHt%Hué…HuéHué‡ÿvÿvWjÿÿvÿvé ‹vÿvhÿjÿšhÿvÿvWjÿ‹FPVÿv
‰vò‰Fôš¶ÿvjšÀÿvÿvüÿvúššÿvôÿvòjjšÏÿvÿvWjÿÿvôÿvò飐‹vÿvhÿjÿšÝÿvÿvWjÿ‹FPVÿv
‰vî‰Fðšôÿvjši‚ÿvðÿvîjjš‚ÿvÿvøÿvöš‚ÿvÿvWjÿÿvðÿvîÿv
š_‚ÿvÿvüÿvúšH‚ÿvðÿvîjÿjÿš;‚ÿvÿvWjÿÿvðÿvîé ‹v‹FPVjj‰vê‰F욆‚ÿvhÿjÿšw‚ÿvÿvWjÿÿvìÿvêÿv
šÃ‚ÿvjšÍ‚ÿvÿvüÿvúš§‚ÿvìÿvêjÿjÿšÜ‚ÿvÿvWjÿÿvìÿvê锋vÿvRÿvöšé‚ÿvÿvWjÿ‹FPVÿv
‰væ‰F蚃ÿvjš?ƒÿvèÿvæjjšƒÿvhÿjÿšƒÿvÿvWjÿÿvèÿvæÿv
š4ƒÿvÿvüÿvúšÕfÿvèÿvæjÿjÿš4MÿvÿvWjÿÿvèÿvæÿv
švhÿvÿvþš´€^_ɐÈÇFæÇFèƃÇFê„3À‰Fì‰Fî‹|‰Nð3ɉNòQPhšÉ{‰FôÇFö+À‰Fú‰FøÇFüÊŒ^þFæPšë{hÕjjh€jjjjjjjÿ6|jjš|Éи3„U‹ìŽØ‹F -t-èt"ë:ƒ~
t4ÿvhjjjšC|3À™ÉÊ
ÿ6|hàh„h2„jjš`Bzëސÿvÿv ÿv
ÿvÿvšz|ÉÊ
¸|È>WVŽØ‹F =ué©w
-t*- tAéR-uéžHuéž-ñsé<-wéÔé1ÿvFøPš;‹Fø£ê‹Fú£ìéÿvFÆPš»|‹øÿvFæPšË|WFæPÿ6’šà|Wjš+PšØ„‰FöWÿ6š÷„‹ðWÿ6˜ÿ6šÿ6œÿ6žš«…WVš‘…ÇFúÇFüî‰~øÇFþ‹Fú‹–A÷隣ª‹Fþ÷阣¨–£¬¡ª–£®¡°‹²‹^ü9u.9Wu)ÿvøÿ6®ÿ6¬ÿ6ªÿ6¨FîPèF¿p‹ð¥¥¥¥ÿvø‹^üÿwÿ7š†‹øPš´…‹ðÿvøÿ6¨ÿ6ªÿ6¬ÿ6®šû…ÿvøVšã…WšÎ†ƒFüÿFþƒ~þ}é?ÿÿFúƒ~ú}é.ÿ‹~øWÿ6š†‹ðWÿ6 ÿ6¢ÿ6¤ÿ6¦š¿†WVš¥†ÇFþÇFü®¡¢£ª‹Fþ‹–A÷é £¨–£¬¡ª–£®‹^ü‹‹W‰F‰VÄ=ÿÿuúÿt:¡°‹²9FÂu.9VÄu)ÿvøÿ6®ÿ6¬ÿ6ªÿ6¨FîPè2¿p‹ð¥¥¥¥ÿvø‹^üÿwÿ7šQ_‹øPšÈ†‹ðÿvøÿ6¨ÿ6ªÿ6¬ÿ6®šÿÿÿvøVšé†WšésƒFüÿFþƒ~þ}é.ÿÿvøÿvöš
wÿvFÆPšé­‹v¡¦‹¨£°‰²h´hîš%Yh´hˆš2‡h´hõšåVh´šjšM‡£jšÅ„£’VFðPšâ‡‹Fô+Fð‰Fþ‹Fö+Fò‰Fü>ê'|jšŽ‡+Fþ™+ÂÑø£êjšN+Fü£ìVÿ6êÿ6ìÿvþÿvüjšuVjš½‡£ŒVjš’}£ŽPh¨š®„¡¬+¨£–ÿ6ŒFðPšƒ„‹Fð‰Fø‹Fò‰FúVFøPšÙ¡–™+ÂÑø£˜‹Nú‰š‹–Áâ‹Ø£œ‹–ƒÂ‹òÒÖʉž‰ ˉ¢£¤–ƒÁ‰¦hh
hh´hhšÿÿh$h´šö[ƒƒÄ£h‰j‹Â htlj
jjRÿ6hšª ±ˆƒÄ
£®‰°Ç”h&jjšöӈƒÄ£h‰j‹Â ht-j
jjRÿ6hšª rˆƒÄ
‹”Á㉇®‰—°ÿ”ƒ>”|´¡Ž9Fté­¡’驐‹F
HtHt,éš¡¦‹¨9°u9²tÿ6„hdjÿ6²ÿ6°šŠÿvjšŒ¸éc‹F‹V‰Fü‰Vþ3ÿ3ö¡–@‹È÷ª‹Ð‹Á‹Ú÷¨–£¬–‰®h¨ÿvþÿvüšQŠ ÀtE‹ßÁãÞÁ㋇𣰉²h¨jjšzŠÿvh¨jšÞ‰ÿvhpjšˆŠ¿cFƒþ}élÿGƒÿ}éaÿƒÿc|~ té¤ÿvhjjjšué3ÿ¾®¡–@÷ï £¨–£¬¡¢£ª–£®h¨ÿvþÿvüšBn ÀtAƒ<ÿu|ÿt5‹‹T£°‰²h¨jjšÄŠÿvh¨jš–Šÿvhpjš
zƒÆGƒÿ}éyÿéSÿ3À^_ÉÊ
È
WVFPjjšE‹‹F‰Fþ‹F
H‰Fú‹F‰Fü‹F H‰Føÿvjši‹Pšo‹‰Föÿvÿvþÿvüš}‹ÿvÿvþÿvøš‹ÿvÿvúÿvøš)‹ÿvÿvúÿvüš7‹ÿvÿvþÿvüš‹‹FPjÿjÿšÿÿ‹F‰Fþ‹F
H‰Fú‹F‰Fü‹F H‰FøÿvjšC‡PšÀ‹ÿvÿvþÿvüš_*ÿvÿvþÿvøš™‹ÿvÿvúÿvøš§‹ÿvÿvúÿvüšµ‹ÿvÿvþÿvüši*ÿvÿvöšË„‹^‹ûvŒÐŽÀŽØ¥¥¥¥‹ÃŒÒ^_É ŒØEU‹ìŽØŒÙÁu%€t 4
ÀtÿvšŒ"Pš’ŒX븃í‹å]MʌؐEU‹ìŽØ¸ƒí‹å]MÊl(„k´ñƒn5‰oǃcˆ€€Ê¯ƒ¸$w‰Zo|Љ} H4   z % Å"
‹ÿŠ\œ_Ân/oð„À3Ž×:"#Åkù‡r0[‡ Ê_(–1ʇ!e,ýb¤îŠ-<‡%Ÿ„' [/ö†(¿ƒ)š}*E«îv3ýv4wƒ­u..S®D{/#8¯„[7|‡³ç|´m_=j7ª‡8“[@ùdAÁf¹™ƒ9T²|Jôw:‰…B)<¤wDº…EðQ¹RS,ŇX%‡YJI¦zRßgZÝdJL[Ó^S`[˜‰LwM‰NèŠW½„Q»RSNÒۀZ…c[-LTPUˆe]fx×?‰Xìdc²‡[%;ãÖwæLicense file for custom control not found. You do not have an appropriate license to use this custom control in the design environment.VB.LIC0 - Left Justify1 - Right Justify0 - Left Justify1 - Right Justify2 - Center0 - None1 - Raised w/light shading2 - Raised w/heavy shading3 - Inset w/light shading4 - Inset w/heavy shading0 - Dark Grey1 - Black0 - None1 - Adjust Picture Size To Button2 - Adjust Button Size To PictureAlignmentÒ&A¢Valueë&A(About)Font3D&!
öClickValue As Integer208ÿÿþÿëÿûÿúÿùÿøÿ÷ÿöÿõÿôÿóÿòÿíÿñÿðÿïÿîÿêÿéÿìÿçÿæÿÜò
 ýÿJýÿüÿûÿúÿùÿøÿ÷ÿCheck3DSSCheckV.ÿÿ@@¤¬X’ÿÿþÿëÿûÿúÿùÿøÿ÷ÿöÿõÿôÿóÿòÿíÿñÿðÿïÿîÿêÿéÿìÿçÿæÿÜò
 ýÿàÿJýÿüÿûÿúÿùÿøÿ÷ÿöÿõÿôÿCheck3DSSCheckV.¼@@,4Øÿÿþÿëÿûÿúÿùÿøÿ÷ÿöÿõÿôÿóÿòÿíÿñÿðÿïÿîÿêÿéÿìÿçÿæÿÜò
 ýÿàÿ×ÿÖÿÕÿJýÿüÿûÿúÿùÿøÿ÷ÿöÿõÿôÿCheck3DSSCheckv.D@@ºÂ`¢,Alignmentí&AÆ(About)ShadowColor&AjFont3D;&!ö0 - Inset1 - RaisedShadowStyleh&A Rÿÿþÿëÿûÿúÿùÿøÿ÷ÿöÿõÿôÿóÿòÿíÿñÿðÿïÿîÿêÿéÿìÿæÿø,BtýÿýÿüÿFrame3DSSFrame\$ÒB ¤ÄÌ„¾ÿÿþÿëÿûÿúÿùÿøÿ÷ÿöÿõÿôÿóÿòÿíÿñÿðÿïÿîÿêÿéÿìÿæÿø,BtýÿàÿýÿüÿÿÿþÿöÿõÿôÿFrame3DSSFrame\$ÜB ¤DLø4 ÿÿþÿëÿûÿúÿùÿøÿ÷ÿöÿõÿôÿóÿòÿíÿñÿðÿïÿîÿêÿéÿìÿæÿø,BtýÿýÿüÿÿÿþÿöÿõÿôÿFrame3DSSFrame\$\B ¤ÂÊx² ,AutoSizeõ&A„Picture
 ¢ BevelWidth%¢A RoundedCorners?&AOutline]&A
(About)uFont3D&!öValue£.Click¹ÿÿþÿëÿûÿúÿùÿøÿ÷ÿöÿõÿôÿóÿòÿíÿñÿðÿïÿîÿêÿéÿìÿçÿæÿ0Nfþ~”ªýÿÀýÿüÿûÿúÿùÿøÿ÷ÿCommand3DSSCommandButtonv>>Ú l ",6Îÿÿþÿëÿûÿúÿùÿøÿ÷ÿöÿõÿôÿóÿòÿíÿñÿðÿïÿîÿêÿéÿìÿçÿæÿ0Nfþ~”ªýÿàÿÀýÿüÿûÿúÿùÿøÿ÷ÿöÿõÿôÿCommand3DSSCommandButtonv>>F l ¾ÈÒb¦ÿÿþÿëÿûÿúÿùÿøÿ÷ÿöÿõÿôÿóÿòÿíÿñÿðÿïÿîÿêÿéÿìÿçÿæÿ0Nfþ~”ªýÿàÿÀýÿüÿûÿúÿùÿøÿ÷ÿöÿõÿôÿCommand3DSSCommandButtonv>>â l ZdnþB,BevelWidth™¢ABorderWidth³¢A0 - None1 - Inset2 - RaisedBevelOuterï&AÐBevelInner &AÐRoundedCorners# &A OutlineA &A(About)Y 0 - None1 - Left To Right2 - Right To Left3 - Top To Bottom4 - Bottom To Top5 - Widening CircleFloodTypeØ &A r FloodColorñ &Q ÿFloodPercent
®ShadowColor'
&AjFloodShowPctC
&AFont3D_
&!ö0 - Left Justify - TOP1 - Left Justify - MIDDLE2 - Left Justify - BOTTOM3 - Right Justify - TOP4 - Right Justify - MIDDLE5 - Right Justify - BOTTOM6 - Center - TOP7 - Center - MIDDLE8 - Center - BOTTOMAlignmentI &Av
0 - None1 - AutoSize Panel Width To Caption2 - AutoSize Panel Height To Caption3 - AutoSize Child To PanelAutoSizeÓ &Ad ÿÿþÿëÿüÿúÿùÿøÿ÷ÿöÿõÿôÿêÿéÿìÿæÿóÿòÿíÿñÿðÿïÿîÿûÿ¤Àú 2 J b â ü 
4
P
f
T Ü ýÿýÿüÿPanel3DSSPanel\P~B1Ð B J ì < ÿÿþÿëÿüÿúÿùÿøÿ÷ÿöÿõÿôÿêÿéÿìÿæÿóÿòÿíÿñÿðÿïÿîÿûÿ¤Àú 2 J b â ü 
4
P
f
T Ü ýÿàÿÙÿýÿüÿPanel3DSSPanel\PZ B1Ð Ð Ø v Ê ÿÿþÿëÿüÿúÿùÿøÿ÷ÿöÿõÿôÿêÿéÿìÿæÿóÿòÿíÿñÿðÿïÿîÿûÿ¤Àú 2 J b â ü 
4
P
f
T Ü ýÿàÿÙÿ×ÿÖÿÕÿýÿüÿÿÿþÿöÿõÿôÿPanel3DSSPanel|Pè B1Ð n
v

^
,Alignment¡
&A¢Value»
&A(About)Ñ
Font3Dé
&!
öClickValue As IntegerDblClickValue As Integer(1ÿÿþÿëÿûÿúÿùÿøÿ÷ÿöÿõÿôÿóÿòÿíÿñÿðÿïÿîÿêÿéÿìÿçÿæÿ¬
Â
Ú
ð
ýÿBýÿüÿûÿúÿùÿøÿ÷ÿOption3DSSOptionV<.†
 ž§PŠÿÿþÿëÿûÿúÿùÿøÿ÷ÿöÿõÿôÿóÿòÿíÿñÿðÿïÿîÿêÿéÿìÿçÿæÿ¬
Â
Ú
ð
ýÿàÿBýÿüÿûÿúÿùÿøÿ÷ÿöÿõÿôÿOption3DSSOptionV<.¸ *3Ôÿÿþÿëÿûÿúÿùÿøÿ÷ÿöÿõÿôÿóÿòÿíÿñÿðÿïÿîÿêÿéÿìÿçÿæÿ¬
Â
Ú
ð
ýÿàÿBýÿüÿûÿúÿùÿøÿ÷ÿöÿõÿôÿOption3DSSOptionV<.D ¶¿`œ,Valueë AGroupNumber¦AGroupAllowAllUp&APictureUp= ¢ PictureDnW ¢0 - Use 'PictureUp' Bitmap Unchanged1 - Dither 'PictureUp' Bitmap2 - Invert 'PictureUp' BitmapPictureDnChangeÔ&! rAutoSizeó&A„RoundedCorners &A (About))PictureDisabledA ¢BevelWidtha¦AOutline{&AClickValue As Integer–”œÿÿþÿëÿüÿúÿùÿøÿ÷ÿöÿõÿôÿêÿéÿæÿò.Hbäü2Rl„ýÿ®ýÿüÿGroupPush3DSSRibbonplÐB 4!ü¼ôÿÿþÿëÿüÿúÿùÿøÿ÷ÿöÿõÿôÿêÿéÿæÿò.Hbäü2Rl„ýÿàÿ®ýÿüÿöÿõÿôÿGroupPush3DSSRibbonplB 4!~Š6pÿÿþÿëÿüÿúÿùÿøÿ÷ÿöÿõÿôÿêÿéÿæÿò.Hbäü2Rl„ýÿàÿ®ýÿüÿöÿõÿôÿGroupPush3DSSRibbonplœB 4! ¸ò,Ê@ÒDvH~
LÈPZ:^<bTfÚjà n<r”|\€´„Ôˆ>ŒR °”ž~ÿÿSS3D.HLP?ctrlref.hlpSheridan 3-D Widgets/1€Click on "..." for About BoxSSCheckAlignmentSSCheck(About)SSCheckFont3DSSCheckClickSSCheckSSCBup1SSCBdn1SSCBup2SSCBdn2SSCBup1€Click on "..." for About BoxSSFrameAlignmentSSFrame(About)SSFrameShadowColorSSFrameFont3DSSFrameShadowStyleSSFrame€Click on "..." for About BoxSSOptionAlignmentSSOption(About)SSOptionFont3DSSOptionClickSSOptionDblClickSSOptionSSRBup1SSRBdn1SSRBup2SSRBdn2SSRBgr1SSRBgr2ThunderSSRadioThunderSSOptionThunderSSRadioThunderSSOptionThunderFormThunderMDIForm€Click on "..." for About BoxBevel Width must be from 0 to 10Only Picture Formats '.BMP' & '.ICO' supported.SSCommandPictureSSCommandBevelWidthSSCommandRoundedCornersSSCommandOutlineSSCommandAutoSizeSSCommand(About)SSCommandFont3DSSCommandClickSSCommandÿÀÀÀ€Click on "..." for About BoxBevel Width must be from 0 to 30Border Width must be from 0 to 30Flood Percent must be from 0 to 100SSPanelBevelWidthSSPanelBorderWidthSSPanelOuterBevelSSPanelInnerBevelSSPanelRoundedCornersSSPanelOutlineSSPanel(About)SSPanelFloodTypeSSPanelFloodColorSSPanelFloodPercentSSPanelShadowColorSSPanelFloodShowPctSSPanelFont3DSSPanelAlignmentSSPanelAutosizeSSPanelFloodColor%u%%%u%%wndclass_flex_gskClick on "..." for About BoxGroup Number must be from 0 to 99Only Picture Format '.BMP' supported.Bevel Width must be from 0 to 2SSRibbonGroupNumberSSRibbonGroupAllowAllUpSSRibbonPictureUpSSRibbonPictureDnSSRibbonPictureDnChangeSSRibbonAutoSizeSSRibbonRoundedCornersSSRibbon(About)SSRibbonPictureDisabledSSRibbonBevelWidthSSRibbonOutlineSSRibbonClickSSRibbonThunderSSRibbonThunderSSRibbonThunderSSRibbonAboutPopupAboutPopupAboutDlgVersion 3ColorPopupColorPopupColorDlg''ÿÿÿàààÿÀÀÿàÀÿÿàÀÿÀÀÿÿÀÀÿÿÀÿÀÀ@ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ@@@ÿ€€ÿÀ€ÿÿ€€ÿ€€ÿÿ€€ÿÿ€ÿ€€@€€€€€€€€€€€ÿÿ€ÿÿÿÿÿÿÿÿ@€@@@@@@@@@@ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿSet '' PropertyVB.INI CustomColorsVisual Basic ÿÿ~<>R6000
- stack overflow
R6003
- integer divide by 0
R6009
- not enough space for environment
R6018
- unexpected heap error
ü
ÿrun-time error R6002
- floating-point support not loaded
ÿÿÿ< è(À€€€€€€€€€€€€ÀÀÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ@Uwwwwwwwwwwwwp@Uwwwwwwwwwwwwp@Uˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ‡p@Uˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ‡p@Uˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ‡p@Uˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ‡p@Uˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ‡p@Uˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ‡p@Uˆˆˆÿÿÿÿÿˆˆˆ‡p@Uˆˆ‡ˆˆˆˆøˆˆ‡p@Uˆˆ‡ÿÿÿøøˆˆ‡p@Uˆˆ‡ÿøøˆˆ‡p@Uˆˆ‡øøˆˆ‡p@Uˆˆ‡ðøøˆˆ‡p@Uˆˆ‡ðøøˆˆ‡p@Uˆˆ‡øøˆˆ‡p@Uˆˆ‡ÿøøˆˆ‡p@Uˆˆ‡ÿÿÿøøˆˆ‡p@Uˆˆ‡øˆˆ‡p@Uˆˆˆwwwwwˆˆˆ‡p@Uˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ‡p@Uˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ‡p@Uˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ‡p@Uˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ‡p@Uˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ‡p@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿp@U@U(À€€€€€€€€€€€€ÀÀÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ@U€@Uxøøøøøøøøøøøð@U€@Uxøøøøøøøøøøøð@U€@Uxøøøøøøøøøøøð@U€@Uxøøÿÿÿÿÿøøøøð@Uqˆˆˆˆ€@Uxøøqÿÿÿÿøøøð@Uqññ€@Uxøøqñøøøð@Uqÿÿ€@Uxøøqÿÿøøøð@Uqñ€@Uxøøqññøøøð@Uqÿÿÿÿ€@Uxøøqøøøð@U‡wwww€@Uxøøøøøøøøøøøð@U€@Uxøøøøøøøøøøøð@U€@Uxøøøøøøøøøøøð@Uwwwwwwwwwwwwp@Uwwwwwwwwwwwwp@U@U(À€€€€€€€€€€€€ÀÀÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿð@Uÿÿðÿððÿÿÿð@Uÿÿðÿðÿÿÿð@Uÿÿÿÿðÿÿÿð@Uÿÿÿðÿðÿÿÿð@Uÿÿÿðÿðÿÿÿð@Uÿÿÿÿðÿÿÿð@Uÿÿðÿðÿÿÿð@Uÿÿðÿððÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@U@U(`€€€€€€€€€€€€@@@ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿðÿÿðÿððÿÿÿðÿÿðÿðÿÿÿðÿÿÿÿðÿÿÿðÿÿÿðÿðÿÿÿðÿÿÿðÿðÿÿÿðÿÿÿÿðÿÿÿðÿÿðÿðÿÿÿðÿÿðÿððÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿðÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð(

h€€€€€€€€€€€€ÀÀÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€pˆˆˆˆˆðpÿÿÿÿøðpðÿøðpðpøðpÿøðpÿpøðpÿøðpðpøðpðÿøðpÿÿÿÿøðpð‡wwwww€(

h€€€€€€€€€€€€ÀÀÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€pˆˆˆˆˆðpÿÿÿÿøðpÿÿÿÿøðpÿÿÿÿøðpÿÿÿÿøðpÿÿÿÿøðpÿÿÿÿøðpÿÿÿÿøðpÿÿÿÿøðpÿÿÿÿøðpð‡wwwww€(

h€€€€€€€€€€€€ÀÀÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ7pˆˆˆˆˆ÷7pÿÿÿÿøÿ7pððððø÷7pÿøüpððððøðpÿøðpððððøðpÿøýÝpððððøøˆpÿÿÿÿøüÌpúª‡wwwwwŠª(

h€€€€€€€€€€€€ÀÀÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€pˆˆˆˆˆðpwwwwxðp÷wÿxðpÿÿxðpwÿÿ÷xðpwÿwxðpwÿÿ÷xðpÿÿxðp÷wÿxðpwwwwxðpð‡wwwww€(

h€€€€€€€€€€€€ÀÀÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€pˆˆˆˆˆðpwwwwxðpwwwwxðpwwwwxðpwwwwxðpwwwwxðpwwwwxðpwwwwxðpwwwwxðpwwwwxðpð‡wwwww€(

h€€€€€€€€€€€€ÀÀÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€pˆˆˆˆˆðpwwwwxðpxðpw÷÷÷xðpxðpw÷÷÷xðpxðpw÷÷÷xðpxðpwwwwxðpð‡wwwww‚(À€€€€€€€€€€€€ÀÀÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ@Uwwwwwwwwwwwwp@Uwwwwwwwwwwwwp@Uˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ‡p@Uˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ‡p@Uˆÿÿÿÿÿÿÿÿø‡p@Uˆwwwwwwwwø‡p@Uˆˆˆˆˆˆˆˆ‡ø‡p@Uˆˆˆˆˆˆˆˆ‡ø‡p@Uˆˆˆˆˆˆˆˆ‡ø‡p@Uˆˆˆˆˆˆˆˆ‡ø‡p@Uˆˆˆˆˆˆˆˆ‡ø‡p@Uˆˆˆˆˆˆˆˆ‡ø‡p@Uˆˆˆˆˆˆˆˆ‡ø‡p@Uˆˆˆˆˆˆˆˆ‡ø‡p@Uˆˆˆˆˆˆˆˆ‡ø‡p@Uˆˆˆˆˆˆˆˆ‡ø‡p@Uˆˆˆˆˆˆˆˆ‡ø‡p@Uˆˆˆˆˆˆˆ‡ø‡p@Uˆˆˆˆˆˆˆ‡ø‡p@Uˆˆˆˆˆˆˆ‡ø‡p@Uˆˆˆˆˆˆ‡ø‡p@Uˆÿøˆÿÿÿø‡p@Uˆwwxˆ‡wwwx‡p@Uˆˆˆˆˆˆˆˆˆ‡p@Uˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ‡p@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿp@U@U(À€€€€€€€€€€€€ÀÀÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ@Uxøøøøøøøøøøøð@U€@Uxøqð@Uqwwwwwwww€@Uxøqˆˆˆˆˆˆˆ‡ð@Uqˆˆˆˆˆˆˆ‡€@Uxøqˆˆˆˆˆˆˆ‡ð@Uqˆˆˆˆˆˆˆ‡€@Uxøqˆˆˆˆˆˆˆ‡ð@Uqˆˆˆˆˆˆˆ‡€@Uxøqˆˆˆˆˆˆˆ‡ð@Uqˆˆˆˆˆˆˆ‡€@Uxøqˆˆˆˆˆˆˆ‡ð@Uqˆˆˆˆˆˆˆ‡€@Uxøqˆˆˆˆˆˆˆ‡ð@Uqˆˆˆˆˆˆ‡€@Uxøqˆˆˆˆˆˆ‡ð@Uqˆˆˆˆˆˆ‡€@Uxøqˆˆˆˆˆ‡ð@Uqˆ€@Uxøwwxˆ‡wwwxð@U€@Uxøøøøøøøøøøøð@U€@Uwwwwwwwwwwwwp@Uwwwwwwwwwwwwp@U@U(À€€€€€€€€€€€€@@@ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿðÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@U@U(`€€€€€€€€€€€€@@@ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿðÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð(À€€€€€€€€€€€€ÀÀÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ@Uwwwwwwwwwwwwp@Uwwwwwwwwwwwwp@Uˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ‡p@Uˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ‡p@Uˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ‡p@Uˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ‡p@Uˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ‡p@Uˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ‡p@Uˆˆˆˆÿøˆˆˆˆ‡p@Uˆˆˆ‡wøˆˆˆ‡p@Uˆˆˆ‡ÿ÷ˆˆˆ‡p@Uˆˆˆwðˆˆˆ‡p@Uˆˆˆ÷øˆˆ‡p@Uˆˆ‡÷øˆˆ‡p@Uˆˆ‡÷øˆˆ‡p@Uˆˆ‡÷øˆˆ‡p@Uˆˆˆðxˆˆˆ‡p@Uˆˆˆpÿ÷ˆˆˆ‡p@Uˆˆˆ‡ˆˆˆˆ‡p@Uˆˆˆˆ‡wˆˆˆˆˆ‡p@Uˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ‡p@Uˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ‡p@Uˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ‡p@Uˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ‡p@Uˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ‡p@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿp@U@U(À€€€€€€€€€€€€ÀÀÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ@U€@Uxøøøøøøøøøøøð@U€@Uxøøøøøøøøøøøð@U€@Uxøøøøøøøøøøøð@U€@Uxøøøøÿÿøøøøøð@Uÿwwÿ€@Uxøøøwÿÿxøøøøð@U‡÷ÿ€@Uxøøññøøøð@Uqñ€@Uxøøqñøøøð@Uqñ€@Uxøøñ÷øøøøð@U‡ÿÿwÿ€@Uxøøøqøøøøð@Uw€@Uxøøøøøøøøøøøð@U€@Uxøøøøøøøøøøøð@U€@Uxøøøøøøøøøøøð@Uwwwwwwwwwwwwp@Uwwwwwwwwwwwwp@U@U(À€€€€€€€€€€€€ÀÀÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿðÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿðÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿðÿðÿðÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿðÿÿÿð@Uÿÿðÿÿÿð@Uÿÿðÿÿÿð@Uÿÿðÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿðÿðÿðÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿðÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿðÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@U@U(`€€€€€€€€€€€€@@@ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿðÿÿÿÿÿðÿÿÿðÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿðÿðÿðÿÿÿðÿÿÿÿÿÿðÿÿðÿÿÿðÿÿðÿÿÿðÿÿðÿÿÿðÿÿðÿÿÿðÿÿÿÿÿÿðÿÿðÿðÿðÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿðÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿðÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð(

h€€€€€€€€€€€€ÀÀÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿˆˆÿÿøˆ€ˆˆwwø€ˆwÿ‡€‡÷wÿ€€‡ðp÷÷ðp÷÷ðp÷÷ðp‡ð€÷wÿx€‡ÿ€x€ˆpˆ€ˆˆwwˆˆ€(

h€€€€€€€€€€€€ÀÀÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿˆˆÿÿøˆ€ˆˆwwø€ˆwÿ‡€‡ÿÿÿ€€ÿÿÿ‡ðpÿÿÿÿ÷ðpÿÿÿÿ÷ðpÿÿÿÿ÷ðpÿÿÿ‡ð€ÿÿÿx€‡ÿ€x€ˆpˆ€ˆˆwwˆˆ€(

h€€€€€€€€€€€€ÀÀÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿˆˆÿÿøˆ€ˆˆwwø€ˆwwww€‡www€€wÿwwðpwÿÿ÷wðpwÿÿ÷wðpwÿÿ÷wðpwÿwwð€wwwwx€‡wwpx€ˆpˆ€ˆˆwwˆˆ€(

h€€€€€€€€€€€€ÀÀÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿˆˆÿÿøˆ€ˆˆwwø€ˆwwww€‡www€€wwwwwðpwwwwwðpwwwwwðpwwwwwðpwwwwwð€wwwwx€‡wwpx€ˆpˆ€ˆˆwwˆˆ€(

h€€€€€€€€€€€€ÀÀÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿˆˆÿÿøˆ€ˆˆwwø€ˆwÿ‡€‡÷wÿ€€‡ðp÷÷ðp÷÷ðp÷÷ðp‡ð€÷wÿx€‡ÿ€x€ˆpˆ€ˆˆwwˆˆ€(

h€€€€€€€€€€€€ÀÀÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿˆˆÿÿøˆ€ˆˆwwø€ˆwÿ‡€‡ÿÿÿ€€ÿÿÿ‡ðpÿÿÿÿ÷ðpÿÿÿÿ÷ðpÿÿÿÿ÷ðpÿÿÿ‡ð€ÿÿÿx€‡ÿ€x€ˆpˆ€ˆˆwwˆˆ€(À€€€€€€€€€€€€ÀÀÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ@Uwwwwwwwwwwwwp@Uwwwwwwwwwwwwp@Uˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ‡p@Uˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ‡p@Uˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ‡p@Uˆ‡p@U€wwwwwwwwwp‡p@U€øˆˆˆˆˆˆˆˆp‡p@U€ø€ˆˆˆp‡p@U€ø€ˆ€€ˆp‡p@U€ø€€ˆˆp‡p@U€ø€ˆ€€ˆp‡p@U€øˆˆˆˆp‡p@U€øˆˆˆˆˆˆˆˆp‡p@U€ø€ˆp‡p@U€ø€p÷pðˆp‡p@U€ø€p÷p÷ˆp‡p@U€ø€÷p÷pˆp‡p@U€ø€ˆp‡p@U€øˆˆˆˆˆˆˆˆp‡p@U€ÿÿÿÿÿÿÿÿÿð‡p@Uˆ‡p@Uˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ‡p@Uˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ‡p@Uˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ‡p@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿp@U@U(À€€€€€€€€€€€€ÀÀÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ@Uxøøøøøøøøøøøð@U€@Uxøøøøøøøøøøøð@U€@Uxñwwwwwwwwwqð@Uøˆˆˆˆˆˆˆˆq€@Uxñøˆˆˆqð@Uøˆˆq€@Uxñøˆˆqð@Uøˆˆq€@Uxñøˆˆˆˆqð@Uøˆˆˆˆˆˆˆˆq€@Uxñøˆqð@Uøq÷qñˆq€@Uxñøq÷q÷ˆqð@Uø÷q÷qˆq€@Uxñøˆqð@Uøˆˆˆˆˆˆˆˆq€@Uxñÿÿÿÿÿÿÿÿÿñð@U€@Uxøøøøøøøøøøøð@U€@Uxøøøøøøøøøøøð@U€@Uwwwwwwwwwwwwp@Uwwwwwwwwwwwwp@U@U(À€€€€€€€€€€€€@@@ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿð@Uðwwwwwwwwwpÿð@Uðÿÿÿÿÿÿÿÿÿpÿð@Uðÿðÿÿÿpÿð@Uðÿðÿððÿpÿð@Uðÿððÿÿpÿð@Uðÿðÿððÿpÿð@Uðÿÿÿÿÿpÿð@Uðÿÿÿÿÿÿÿÿÿpÿð@Uðÿðÿpÿð@Uðÿððÿððÿpÿð@Uðÿððÿðÿÿpÿð@Uðÿðÿðÿðÿpÿð@Uðÿðÿpÿð@Uðÿÿÿÿÿÿÿÿÿpÿð@Uðÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿð@Uÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@U@U(`€€€€€€€€€€€€@@@ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿððwwwwwwwwwpÿððÿÿÿÿÿÿÿÿÿpÿððÿðÿÿÿpÿððÿðÿððÿpÿððÿððÿÿpÿððÿðÿððÿpÿððÿÿÿÿÿpÿððÿÿÿÿÿÿÿÿÿpÿððÿðÿpÿððÿððÿððÿpÿððÿððÿðÿÿpÿððÿðÿðÿðÿpÿððÿðÿpÿððÿÿÿÿÿÿÿÿÿpÿððÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿðÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð(À€€€€€€€€€€€€ÀÀÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ@Uwwwwwwwwwwwwp@Uwwwwwwwwwwwwp@Uˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ‡p@Uˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ‡p@Uˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ‡p@Uˆ‡p@Uˆÿÿÿÿÿÿÿÿ‡p@Uˆˆˆˆˆˆˆˆ‡p@Uˆˆˆˆˆˆˆˆ‡p@Uˆˆÿÿÿÿÿø‡p@Uˆˆxˆˆˆˆø‡p@Uˆˆxˆˆˆˆø‡p@Uˆˆxˆˆˆˆø‡p@Uˆˆxˆˆˆˆø‡p@Uˆˆxˆˆˆˆø‡p@Uˆˆxˆˆˆˆø‡p@Uˆˆxˆˆˆˆø‡p@Uˆˆwwwwwø‡p@Uˆˆˆˆˆˆˆˆ‡p@Uˆˆˆˆˆˆˆˆ‡p@Uˆwwwwwww‡p@Uˆ‡p@Uˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ‡p@Uˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ‡p@Uˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ‡p@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿp@U@U(À€€€€€€€€€€€€ÀÀÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ@Uxøøøøøøøøøøøð@U€@Uxøøøøøøøøøøøð@U€@Uxøÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uˆˆˆˆˆˆˆ€@Uxøˆˆˆˆˆˆˆð@Uˆÿÿÿÿÿø€@Uxøˆxˆˆˆˆøð@Uˆxˆˆˆˆø€@Uxøˆxˆˆˆˆøð@Uˆxˆˆˆˆø€@Uxøˆxˆˆˆˆøð@Uˆxˆˆˆˆø€@Uxøˆxˆˆˆˆøð@Uˆwwwwwø€@Uxøˆˆˆˆˆˆˆð@Uˆˆˆˆˆˆˆ€@Uxøwwwwwwwð@U€@Uxøøøøøøøøøøøð@U€@Uxøøøøøøøøøøøð@U€@Uwwwwwwwwwwwwp@Uwwwwwwwwwwwwp@U@U(À€€€€€€€€€€€€@@@ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@U@U(`€€€€€€€€€€€€@@@ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð(À€€€€€€€€€€€€ÀÀÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ@Uwwwwwwwwwwwwp@Uwwwwwwwwwwwwp@Uˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ‡p@Uˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ‡p@Uˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ‡p@Uˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ‡p@Uˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ‡p@Uˆˆ€‡p@U€wwwwwwwp‡p@U€øˆˆ‡ˆˆˆp‡p@U€ø€‡€ˆp‡p@U€ø‡€ˆp‡p@U€øˆ‡€ˆp‡p@U€ø‡€ˆp‡p@U€ø€‡€ˆp‡p@U€ø€‡€ˆp‡p@U€ø‡€ˆp‡p@U€øˆˆ‡ˆˆˆp‡p@U€ÿÿÿ÷ÿÿÿp‡p@Uˆˆ€‡p@Uˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ‡p@Uˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ‡p@Uˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ‡p@Uˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ‡p@Uˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ‡p@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿp@U@U(À€€€€€€€€€€€€ÀÀÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ@Uxøøøøøøøøøøøð@U€@Uxøøøøøøøøøøøð@U€@Uxøøøøøøøøøøøð@U€@Uxñxˆˆˆˆˆˆð@Uxˆˆ€@Uxñxˆˆð@Uxˆˆ€@Uxñxˆˆð@Uxˆˆ€@Uxñxˆˆð@Uxˆˆ€@Uxñxˆˆˆˆˆˆð@Uxˆˆˆˆˆˆ€@Uxñwwwwwwwqð@U€@Uxøøøøøøøøøøøð@U€@Uxøøøøøøøøøøøð@U€@Uxøøøøøøøøøøøð@U€@Uwwwwwwwwwwwwp@Uwwwwwwwwwwwwp@U@U(À€€€€€€€€€€€€@@@ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿðÿÿð@Uÿÿÿÿððÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿððÿÿÿÿð@Uÿðÿððÿÿð@Uÿððÿððÿðÿð@Uÿðÿððÿðÿð@Uÿðÿððÿÿð@Uÿðÿððÿðÿð@Uÿðÿððÿðÿð@Uÿðÿððÿÿð@Uÿÿÿÿððÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿððÿÿÿÿð@Uÿðÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@Uÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@U@U(`€€€€€€€€€€€€@@@ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿðÿÿðÿÿÿÿððÿÿÿÿðÿÿÿÿððÿÿÿÿðÿðÿððÿÿðÿððÿððÿðÿðÿðÿððÿðÿðÿðÿððÿÿðÿðÿððÿðÿðÿðÿððÿðÿðÿðÿððÿÿðÿÿÿÿððÿÿÿÿðÿÿÿÿððÿÿÿÿðÿðÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@@€&!îHelveP‚SS3DICON.ŸfP‚3D-Widgets/1 (tm) for Microsoft Visual Basic.ŸgP‚Version 1.00'&­hP‚Copyright © 1992,93 Sheridan Software Systems, Inc.
/ÕiP‚Left J»ô$P€OK 8Ø jP‚VBExtender (tm) Custom Control Sets from SheridanìQlP‚65 Maxess RoadõgmP‚Melville, NY 11747 USAþ€ nP‚(516) 753-0985 - CSID 70703,1546ãn oP‚Sheridan Software Systems, Inc.
T@4pP‚Left JXT?4qP‚Left J¢T@4rP‚Left JI1sP‚3D Widgets/1V;tP‚Checkbox, `;uP‚Ribbon Button,i:vP‚Option Button,|<wP‚Frame, and Panels:xP‚Command Button`I0 yP‚3D Widgets/2[V7zP‚Listbox,[_7{P‚Combo Box,[h7|P‚Drive, Directory [q7}P‚and File BoxesªI1~P‚3D Widgets/3¥V; P‚Enhanced Menus
G@ €P‚Left JXG? P‚Left J¢G@ ‚P‚Left J
ߊ+ƒP‚Left J¥_:„P‚w/MenuButtons
šÕ
…P‚Left JœÐ †P‚VBAssist - Enhanced Development Environment for Visual Basic
©Õ(‡P‚Left J¬Ç ˆP‚Control Alignment, Visual Tab Settings, Visual Control Array¸Ñ ‰P‚Management, Team Programming Support, IntegratedÄÌŠP‚Code Librarian, Property Browser and Version Control!ÀȀ7SSelect ColorHelv× *P€&OK×*P€&Cancel×2 P‚D4VS_VERSION_INFO½ïþÕStringFileInfoÁ040904E40 CompanyNameSheridan Software Systems, Inc./FileDescription3D Widgets Custom ControlsFileVersion3.0.0.6 InternalNameTHREED.VBX8$LegalCopyrightCopyright(c) Microsoft Corporation.‹wLegalTrademarksMicrosoft(R) is a registered trademark of Microsoft Corporation. Windows(TM) is a trademark of Microsoft Corporation.'ProductNameMicrosoft Visual BasicProductVersion3.0.0.0Comments$VarFileInfoTranslation ä( @€€€€€€€€€€€€€ÀÀÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆÿÿ÷wwwwwwwwwwÿÿˆˆwwwwwwwwwwxˆˆÿÿÿøˆˆˆˆˆˆˆˆ‡ÿÿˆˆøˆ‡wx‡wwˆ‡xˆˆÿÿÿøˆÌÌwÌÌÇx‡ÿÿˆˆøŒÏüÇÌÌw‡xˆˆÿÿÿøÿˆüÇÌüLJÿÿˆˆøˆˆ|ÏÌxüLJxˆˆÿÿÿøˆŒÌwÌxüLJÿÿˆˆøˆÿüÇÌxüLJxˆˆÿÿÿøˆwüÇÌxüȇÿÿˆˆøŒÇ|ÏÌẅ‡xˆˆÿÿÿøÿÌ̏ÌÌȈ‡ÿÿˆˆøÿøÿÿˆˆ‡xˆˆÿÿÿøˆˆˆˆˆˆˆˆ‡ÿÿˆˆÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷xˆˆÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿw÷÷÷w÷ÿ÷ÿw÷w÷ÿÿ÷÷÷÷ÿ÷ÿ÷÷÷÷÷÷ÿÿw÷÷÷w÷÷÷÷÷w÷ÿwÿ÷÷÷÷÷÷÷÷ÿ÷÷ÿ÷÷w÷÷÷ÿw÷÷÷÷w÷ÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

  3 Responses to “Category : Communication (modem) tools and utilities
Archive   : GC101D.ZIP
Filename : THREED.VBX

  1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

  2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

  3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/