Category : BBS Programs+Doors
Archive   : TCAT-28.ZIP
Filename : MENU

 
Output of file : MENU contained in archive : TCAT-28.ZIP
°°°°/°°\°\°°°°°°°°°°°°°/°°°\°/°°°°\°°°°°°°°\°°/\/°°°°°°°°°°°°//°°°°\/\/\/°
ÄÄÄ/°²°°\°\°°°²°°³ Ä°°/°°°²°\/°²°°°\°²°°²°°°\ /\/°±°²°°°°Ä ³//°²°°\/\/²°\
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij5Ä ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Ä7³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
³ Ä ³ ÚÄÄÄÄÄ¿ Ä ³
³3Ä Ä Ä ³ÀÄÄÄ ³ Ä6³
³ Ä /\ / ³ /\ ÀÄÄÄÄÄÙ Ä ³
³1Ä /\ / Ä5³
³ Ä Ä/Ä Ä ³
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 0Ä /\ /ÄOÄ/³ /\ /\ Ä4 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
/±ßß±ßß±ßß±ßß\ ³Äij/ /±±±±±±±±±±±±\
/±±ßß±ßß±ßß±ßß±\ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ/±±±±±±±±±±±±±±\
/±±±±±±±±±±ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄı±±ÚÄÄÄÄÄÄ¿±±±ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄı±±±±±±±\
/AUTO±GEAR/ \±±³ Û Û ³±±/ \±±R±±I±±\
³±O±O±O±O±³->A<-Attack Aircraft ³±³ Û Û ³±³->I<-Pilot Log Books ³ECM±BAY³
³±±±±±±±±±³->B<-Launch Phoenix ³±³ Û Û ³±³->J<-Intelligence Rpt.³IRJ±±³
³±ßßßßßßß±³->C<-Target Training ³±³ Û Û ³±³->K<-Quit Thunder Cat ³DCY±±³
³±±Ý±±Ý±±±³->D<-Your Status ³±³ Û ³±³->L<-Send Distress Sig³±±±±±³
³±±Ý/±Ý±/ ³->E<-Upgrade Armament³±³ ³±³->P<-Page Sysop ³ó±ó±±±±³
³±±/±±Ý/ ³->F<-Land for Repairs³±³ÛÛÛÛÛÛ³±³->X<-Xpert Mode ³Ûó±ó±±±³
³±/±±±/ ³->G<-Bail-Out!!!! ³±³ÛÛÛÛÛÛ³±³->?<-This Menu ³ÛÛó±ó±±³
³/±±±/ ³->H<-Long Rng. Radar ³±ÀÄFUELÄÙ±³->!<-Game Instructions³ÛÛÛó±ó±³


  3 Responses to “Category : BBS Programs+Doors
Archive   : TCAT-28.ZIP
Filename : MENU

  1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

  2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

  3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/