Category : BBS Programs+Doors
Archive   : SINK33.ZIP
Filename : ENTRY.ANS

 
Output of file : ENTRY.ANS contained in archive : SINK33.ZIP
Copyright (c) 1991-1992Registered to:IHS Software, Inc.Ý  Ý Ý ÝÜÜÛÜÜÛÜÜÜÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛßßßÛßßßÛßßßÛßßßÛßßÍÍÍÍÍÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛÛ ôÍÍÍÍÍÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜÜÜÜ ÛÛÛÛÛÛÍÍÍÍÍ ôÜÜÜÜÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ by Jim Wilcox ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜÜÜô ßÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ ßÛÛÛÛÛÛÛÛøÛøÛøÛøÛøÛøÛøÛøÛøÛøÛøÛø
ÛøÛøÛøÛøÛøÛøÛøÛøÛøÛøÛøÛøÛøÛ
øÛøÛøÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛßÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛßÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÖÄ· Ò Ò· Ò Ò Ö Ò ÒÄÒ Ò·ÖÒº Ð º ºº º º º ½ º Ð ººººº º ºº º ºÉ¼ º ººººÓÄ· º ºÓ·º º¶ÇÄ´ ºÓ½ºº º º ºº ºÈ» º º ºÒ º º º ºº º º º Ò º º
ÓĽ Ð Ð ÓÐ Ð Ó ÐÄÐ Ð Ð version 3.3The Naval Attack Game

  3 Responses to “Category : BBS Programs+Doors
Archive   : SINK33.ZIP
Filename : ENTRY.ANS

  1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

  2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

  3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/