Category : BBS Programs+Doors
Archive   : LOD350D.ZIP
Filename : ANIMAL.AD

 
Output of file : ANIMAL.AD contained in archive : LOD350D.ZIP

ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ» º ÉÍÍÍÍ»·Ë ˺ º º º ºº ºº º ÌÍÍÍ͹ ·ÄÄ· · ÖÄÒÄ· ÖÄÄ· º
ÌÍÍÍ͹ ÖÄÄ· · Ö ÖÄ· ÖÄ· º º º º º º º º º º ÖÄĶ ºº º º º º º ÓÄ· ÇĽ º º ¼ È ½ Ó Ó ½ Ð Ó ÓÄÄÐ ÓÊ Ê ÓÄĽ ÓÄĽ ÓĽ ÓĽ º ºº º 
A Division of ANIMAL HOUSE B.C.S. < BBS / CONSULTING / SOFTWARE > º º Columbus / New Hope MS.(601) 329-421757600 BPS N-8-1 º ºº º
Over 400 MEGS and growing daily. On-line game & info doors, º ºtutorials, GIFs, Adult area, misc. conferences - NO FEE BBS! º ºº ºAdding computer hardware/software s
ales & service soon!º ºº º ALL FILES HAVE BEEN SCANNED AND ARE GUARANTEED AGAINST VIRUSES º ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ