Category : BASIC Source Code
Archive   : VBTVWR.ZIP
Filename : TIPS.FRM

 
Output of file : TIPS.FRM contained in archive : VBTVWR.ZIP

#Ì$8EForm3
"ÿVB-Tips!ÀÀÀ,5%ÖB#þ è( @€€€€€€€€€€ÀÀÀ€€€ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿDDDDDDDDDDDDDDDDDDôDDOÿÿDôDDDÿôDDDôDDDODDôDDODODDDôDDDODDôDDDDODDDôDDDODDÿÿôDÿÿDDDôDDDODDôDôOÿôDDDôDDDODDôDôODDDDDôDDDODDôDôODDDOÿÿÿôOÿÿDÿÿôDÿÿDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDÿDOÿÿÿÿÿÿDDDDDDDÿDOÿÿÿÿÿÿôDDDDDOÿôOôDDDDOÿDDDDDOÿôOôDDDDDÿDDDDDÿDÿOôDDDDDÿDDDDDÿDÿOôDDDDDÿDDDDOôDOÿôDDDDDÿDDDDOôDOÿôDDDDOôDDDDÿDDDÿôDDDDÿDDDDDÿDDDÿÿÿÿÿÿôDDDDOôDDDOÿÿÿÿÿôDDDDOôDDDOôDDDOÿDDDDÿDDDDOÿDDDDOôDDDÿDDDDOÿDDDDOôDDOôDDDDOÿôDDDOôDDOôDDDDOÿôDDDOôDDÿDDDDDOôÿDDDOôDDÿDDDDDOôÿDDDOôDOôDDDDDOôOôDDÿDDODDDDDDOÿÿÿÿÿôDDDDDDDDDDDDDDDDDD$Form3,-ÿ)
Picture1ÿÀÀÀ,ðƒ"³B$ÿ. B_Categoriesÿ &Categories´<¯;ÿ&B_Topicsÿ&Topics€<¯;ÿ&B_Searchÿ&SearchL<¯;ÿ*B_Clipÿ
To &Clipboard<¯; ÿ"B_Quitÿ&Quit <¯;
ÿ)€Tipsÿ,Hƒ" HelvA! ÿ)€Tipsÿ,Hƒ" HelvA1 ÿ€Tipsÿ,Hƒ"5ÿ € Tipsÿ,Hƒ"5 ÿ €
Tipsÿ,Hƒ"5 ÿ € Tipsÿ,Hƒ"5 ÿ € Tipsÿ,Hƒ"5 ÿÏ
ü
P.®—ÄÏVZ×A©žðê„lS¾¿»7
‹I(z²`GãCommand3_Click©
Quit_Click‘
Reviews_ClickéReviews_KeyDownKeyCodeShift1Form4žList1
reviewsãtextÓDiskSizeûBe|MsgCaptionCommand1_Click‰Form1wCommand2_ClickrForm2± Search_ClickQSrcháorigôiƒLOCATEiCOLORõINKEYófooterlast‘ntxt#topscrdisplay&file4 ListIndexË ListCount8List 
jjhjhjhujhéForm3BPointer)runaway~x¢Rd™
Form_Clickcreviewesßnumlineš
elseifLeftÎmÖDontDoIt MousePointerReviews_KeyPress³KeyAscii
Help_Click_Form50helpPgmDrive£a¼MouseCommand4_Click+sho6VForm6SearchQVisibleG Configure£configure_ClicksOrderBTN_ClickjJ Form_LoadAForm8šCREndsubzVIndexReviews_DblClickƒ B_Clip_Clickµ
Tips_ClickTipswFlags±
SWP_NomoveÑ
Swp_NosizeûSwp_ShowWindowSWP_NoActivateÿ SetWindowPoshWndSe Form_Resize WindowStatef ClipboardŒWndGetActiveWindowIsWindow SetFocusAPIphActive
ShowWindow
FindWindow
Form_PaintFrameCommand5_ClickËB_Categories_ClickÝB_Topics_Clickí B_Quit_ClickB_Search_ClickFrame1Picture1ÿÿÁÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿ B_Clip_Click0ê8Xsä  ‘éäù¦0H ä£ J ‘± Q Q ‘Ëåí‚-"Öñ Qäߤ1¬ Qä÷ QJ` Q ‘ËåíÐ-"Ö¦Eè Qä £ Q Q & & ‘Ëåí-"Öñ & ‘¾ä÷ã¤1  & ‘Ë£ A£ v5note: The CR$ will make sentences wrap funny in thev5text box, but it is necessary to keep lines of codevas straight as possible. &ä£ &Jô #e òxæí
< Clipboard"~äßIÎí
t Clipboard"x7 e eV Q eäp Q26íÚ clipbrd.exe"ä @ 07 0 0J12À QJ89 ÿÿÿÿÿÿÿÿ! Form_Resize0NJX áä¦IH
e x (e x89 ÿÿÿÿÿÿÿÿ
Form_Paint0<:XŒ áä‘#š á #š9 ÿÿÿÿÿÿÿÿB_Categories_Click0ddXµ £ ±õ ¿õ Ñõ ™ (óäääää ™$ã
eòx9 ÿÿÿÿÿÿÿÿB_Topics_Click0ddXË £ ±õ ¿õ Ñõ ™
óäääää ™$ã (eòx9 ÿÿÿÿÿÿÿÿ B_Quit_Click0XÝ79 ÿÿÿÿÿÿÿÿB_Search_Click0*$Xí ‘eäx9 ÿÿÿÿÿÿÿÿý