Category : Assembly Language Source Code
Archive   : PCDGN200.ZIP
Filename : TETRAS.D64

 
Output of file : TETRAS.D64 contained in archive : PCDGN200.ZIP

ÿõÿÒuw""ÒÿÒ©¤Ò 6þþÒóÒ
"ÿÒ
©‚ìÒ‚ì‚ïÿÿ ÒUÆþÒÚgÐÒÒ#
Ú\^t„Î §& ¦¶ö~»&Ò4Ò Ò
€`ÒºBÒ(~T¨~´i”€OÇRYÒN€3T"Ê‚PÒ‰´Ò‰´‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ÿÿ
DNSuÒwJ9ùÒ$w Îg–¨§ÀŽ¯Á§ÄïAÌ`¾Û§‚Œ$ù| ¾;1ŒX†F§î¡ïî¡ïÎASï0ˆZ&뽀!ŽûŸ~¶`ˆ@·· ·@·`·€· ·À·à·· ·@·`½¹>&µï
|*ʾþwZGI\IUI\IQI\IyIoIDIoIOYZYH·ÿÅ·ÿ÷ÿÇ 9
&ùî¾ÝÌIí¤ÃÏü§"ç$§'Ëí¨ óßí%§(Ž€Æ4OüÍî¡ï‹ƒ &ùï5OZ&ë0‰`ŒB%ß þPB9šM"TETRAS",&HA6,&H3EA,0:™MÒCLOADMÒÕ³ÆÒ(`TZTAASwÿ`w÷`(}F5?ÒÝÅÒÿÿÿº:úþþ‚wºÿÿ8»ºÿ€¿€ÿwº‚þþú:ººÿ€¿¸»º»8ÿÿþúþº:ú:ºº»¸¿¸»º»¸¿€ÿ»8ÿ8»wºþ‚þÎÿ¾Qá¿
†?°é·ӆ·Æø÷ÿ"üDŽÿÆD$0§€ §ŒÿÔ&ð·ÿ÷ÿÅO¾Î§€3_ƒ&ö½E"Žä†ÿ}'ŽêOƾ1©-½@½€'û}Ü'T';N'42'&1'"_C'\B'¾Ú¡€&Õ¿Úl„*Î|Ü É÷ ©€1·†ÿ·|†·½

\½b½©½ü½

“½½v½4½ ]½K½
Ž³½M ׆}†'†}‡'€·Î9}¾&9}†&úü³¿³Á%îüý¿ÄT4û¾†1=ýÁ½
É5˾0‰Ž¦…±'0‰1?Œ&íZ*ß~
Ü0‰¦…±'ç0‰ÿ¿Ä÷ÃOÎ
æ€ñ&L3_ƒ&ðöÁ%ʾÄÎ
Ü[email protected]:}&"üy§„çˆ çˆ@çˆ`牀牠ü{§‰Àç‰à9†Ï§„§‰àÌÅʧˆ çˆ@§ˆ`牀§‰ ç‰À9†ÿ·ÿ¶ÿ}&}Ì&…&½Å‡†·½ª­ŸQÝ }&}Ë&…&½Å††·½
g­ŸQۆû·ÿ¶ÿ„@&5~”9}†&½
Üþœ¾‘ìÁ0‹¦„±&ìÄ&î9¾0‰4ن4† æ†ñ'óJ*ô40‰ê1‰ÿ}&N†
o‚J&û0ˆê1¨à†
æ¢ñ'ñQä' ÊDç¤æ¨àÄÇç¨àæ©@ñ'Áÿ'ñQã'ÊDç©@æ©`ÄÇç©`J&Ã1*Æ
¦¢§‚Z&ù0ˆê1¨ê¬c"í|Ù| ½5¶° "h}'(Æ=† =ó0‰Ž섄¯Ä¯Š Ê í„0ˆ 1?&í ;HH_ó0‰€Ž 섄úĪí„섪įíìˆ „õÄUíˆ ìˆ"„UÄ_íˆ"0ˆ@1?&Õ5~×0‰jä&þø5¶ÙÆ
=Žê}'Ž:Ìÿ
¾1©­ŸQ߶ ±$ ½ Ô½
g¾0‰† æ†ñ&J*ö9|Ë|†9¶†'ÿ'½
‡¶‡'ÿ'½
9±‡&î}&}'#|½
`½ Ô½ Ô}'½
g½½}'½ª95Æ0&üZ&ù~”†ÿ·†9†ÿ·‡9}†& ü³”³º"9üý”³¼ƒý–½
ɾ‘0‰¿‘½
Ü9}†&¶&9¾¾žþ‘¶“öŒ4v|Œ¶Œ%Œ½
ɽ
(4|“0¿‘*z“z“0¿‘z“0¿‘5v¿¿žÿ‘·“÷Œ9þž¾‘ìĦ‹±&ìD¦‹±&ìH¦‹±&
ìL¦‹±&5v59}†&!­Ÿ 
ö]ñÓ% ü”³Íý”ü³–³¼"9üý–¶\±é%±Ó"M9¶“±'÷½
Éþž¾‘ì㦋±&,ìDƒ¦‹±& ìHƒ¦‹±&ìLƒ¦‹±&z“0¿‘~
ܶ“±'«½
Éþž¾‘ìÄ拱&,ìD拱& ìH拱&ìL拱&|“0¿‘~
ÜüƒP%ƒPý òƒÿ%ƒÿ õÄýˆý¢†‡ËÌ}&z†}&z‡¶Æ(=Ž`0‹¦„?·¾Æ2=ýÁüý¿æÄ?÷½¶ì=ýº¦„?æÄ?·Ê÷¦ „?æ Ä?÷ÏL· ¡¦
„?·¦„?æˆÄ?ý9¶Š·‹¶Ž·¾š¿˜Œ¾ˆ¦€¿ˆ„±Ê%°Ê ö·ŠÆq=ŽNQ0‹¦€·Ž¿š¾¿”¿–¾0‰¿‘†·“¶ŒÆ=¾˜0‹ìý¿ž±“#
|“¾‘0¿‘ îñ“$
z“¾‘0¿‘ î9½ 0nŸQÙ}Ï&\þ‘¾0‰á¶‹4B&0ˆ ¿‘B¶4¾ž4¶Ž·¾š0¿ž¾0‰á¶Š·‹&0ˆ ¿‘$5¿ž5·÷‹¿‘9¶4¶·V5·9}&K¶‹&ÎӍ þž¾‘ìÁ0‹ìÁÿœ†=ó졧„çˆ 졧ˆ@§ˆ`§‰€ç‰ ì¤§‰Àç‰à9þž¶‹&&¾‘üÓ0‹¶§„§ˆ §ˆ@§ˆ`§‰€§‰ §‰À§‰à¾‘ìÁ3B0‹¶§„§ˆ §ˆ@§ˆ`§‰€§‰ §‰À§‰à¾‘ìÁ3B0‹¶§„§ˆ §ˆ@§ˆ`§‰€§‰ §‰À§‰à¾‘ìÁ3B0‹¶§„§ˆ §ˆ@§ˆ`§‰€§‰ §‰À§‰à¾‘ìÁ3B0‹¶§„§ˆ §ˆ@§ˆ`§‰€§‰ §‰À§‰àÿœ9}‡&½;þ¶¾«ìÁ0‹¦„±&ìÄ&î9¾0‰4ن4† æ†ñ'óJ*ô40‰ê1‰ÿ}&N†
o‚J&û0ˆê1¨à†
æ¢ñ'ñQä' ÊDç¤æ¨àÄÇç¨àæ©@ñ'Áÿ'ñQã'ÊDç©@æ©`ÄÇç©`J&Ã1*Æ
¦¢§‚Z&ù0ˆê1¨ê¬c"í|Ù|¡½?¶°¡"h}'(Æ=† =ó0‰Ž섄¯Ä¯Š Ê í„0ˆ 1?&í ;HH_ó0‰œŽ 섄úĪí„섪įíìˆ „õÄUíˆ ìˆ"„UÄ_íˆ"0ˆ@1?&Õ5~*0‰jä&þø5¶ÙÆ
=Žê}'Ž:Ìÿ
¾1©­ŸQ߶¡±$ ½½ª¾0‰† æ†ñ&J*ö9|Ì|‡9}‡& ü³®³º"9üý®³¼ƒý°½(¾«0‰¿«½;9}‡&¶&9¾©¾¸þ«¶­ö¦4v|¦¶¦%¦½(½r4|­0¿«*z­z­0¿«z­0¿«5v¿©¿¸ÿ«·­÷¦9þ¸¾«ìĦ‹±&ìD¦‹±&ìH¦‹±&
ìL¦‹±&5v59}‡&!­Ÿ 
ö[ñÓ% ü®³Íý®ü³°³¼"9üý°¶Z±é%±Ó"M9¶­±©'÷½(þ¸¾«ì㦋±&,ìDƒ¦‹±& ìHƒ¦‹±&ìLƒ¦‹±&z­0¿«~;¶­±ª'«½(þ¸¾«ìÄ拱&,ìD拱& ìH拱&ìL拱&|­0¿«~;¶¤·¥¶¨·§¾´¿²¦¾¢¦€¿¢„±Ê%°Ê ö·¤Æq=ŽNQ0‹¦€·¨¿´¾¿®¿°¾0‰¿«†·­¶¦Æ=¾²0‹ìý©¿¸±­#
|­¾«0¿« îñ­$
z­¾«0¿« î9}Ï&xþ«¾0‰ü¶¥4B±ë&0±ê&0&0ˆ ¿«P¾0‰ü¶¤·¥±ë&0±ê&0&0ˆ ¿«¶§4¾¸4¶¨·§¾´0¿¸$5¿¸5·§÷¥¿«9¶§4¶·§/5·§9}&$¶¥&ÎӍ þ¸¾«ìÁ0‹ìÁÿ¶~þ¸¶¥&&¾«üÓ0‹¶§§„§ˆ §ˆ@§ˆ`§‰€§‰ §‰À§‰à¾«ìÁ3B0‹¶§§„§ˆ §ˆ@§ˆ`§‰€§‰ §‰À§‰à¾«ìÁ3B0‹¶§§„§ˆ §ˆ@§ˆ`§‰€§‰ §‰À§‰à¾«ìÁ3B0‹¶§§„§ˆ §ˆ@§ˆ`§‰€§‰ §‰À§‰à¾«ìÁ3B0‹¶§§„§ˆ §ˆ@§ˆ`§‰€§‰ §‰À§‰àÿ¶9}¾&9}‡&úü³Æ³È%îüýÆÄT4û¾†1=ýȽ(5˾0‰Ž¦…±'0‰1?Œ&íZ*ß~;0‰¦…±'ç0‰ÿ¿Ä÷ÃOÎ
æ€ñ&L3_ƒ&ðöÁ%ʾÄÎ;[email protected]~Ð}&$|Ð}&|9Ð}' |Ð}'ê æö¾Xο®Åü1«}Ð'1._¦…'
'\ õO4}'ŽꭟQß5:¦€'1©€ Ø9Oö Ž
~FOö¡Žó4ŽÔÎ00ï„ïïÎÝ4®Á'¯ä£ä%l„£ä õ0 é55 Ž׆ÿÆnŸQßÒL6×'èd
 TRY TO
WORK
AROUND
THESE
BLOCKSWATCH
OUT FOR
RANDOM
BLOCKSNO
CLUES
ABOUT
NEXT
PIECEWATCH
OUT FOR
CROSS
PIECESFAST
AND
FURIOUSFEWER
TYPES
OF
PIECESJoin In
At Any
TimeLOW
PUZZLE
BONUSFIRST
PLACE
BONUS
2w0í
)C^o…™ª
[email protected]@[email protected]COLOURw SINGLE 50DOUBLE 150TREBLE 400TETRAS 900w ~€L| 50‚0UƒL| 150{`|ƒL| 400{|{`}~ 900}u þÿÿýïÿîÒۀ~uþÿÿþßÿþÛ9ۀýuþuÿ»»½Úýuþußÿÿƒ»½¸éuþu×ÿÿ€ ™€1ùuþußÿï„Q¹uþuÝÿþÃÀqùuþuçÿÿÃÿÿþ#ñuþuÂÿÿã¿þìgóuþuƒÿÿâûïþ-Ãuþuƒÿÿóÿÿºÿãuþuþÿ¹ÿÿþ÷§uþÿÿþÿýÿÿïßÇuþÿÿþÿ¿ÿûÿûþuþÿÿüßuþÿuþÿÿø?ïþÿï¿ûuþÿÿø?÷uïÿ?uþÿÿðû¿ûþþÞ?uþÿÿðíÿßÿûüuþÿÿàþÿûßøuþÿÿÀû»ÿþÿñuþÿÿÀÿßû¾ãuþÿÿ€þßÿûû‡uþÿÿ€?¦ÿÿuþÿÿÒû¯ï¤uþÿþÒÔÿþxuþÿþÒÿ?ÿðuþÿüÒûÏðuþÿøÒ?°ÒuþÿøÒÿ uþÿðÒ®ß uþÿàÒ÷ðÒÿóšÌ­u þÿÀÒ߀@ÿõª«¥u þÿ€Òb@óšÊ©u þÿÒ@÷ªª­u þþÒ'€@ö­­u þüÒÿüÀuþðÒ>ØÀuþàÒÃùàÒuþÀÒüóàÒuþÒÿðÒ?uþ~ÒÿàpÒuþ|Òÿà8ÒuþxÒÀÒuþpÒ?À Òuþ`Ò€Òuþ@Ò€Òuþ@Ò€Òuþ@ÒÒu
þ@ÒÒ?u
þ@ÒÒu
þuþÒÎÆßr½€!ö¼®ö:Ÿ~ss s@s`s€s sÀsàss s@s`½¹>&ٟ~¼ #Îï㽀¾ ŒÎ&oŒû'ÿጠ¾ڌ&[¾܌&Q¶g±j&G~&A¾܌&7þÞ3]£Œ&*Ž^m„'ÿú†9§€Œ§&ù9½€'ÿù9 ü"HELLO"Îÿ†÷·ÿ÷ÿÅ·ÿÇ·ÿ"ŽŒ'`ÆÀŽ40ˆ †ÿI45i‚4¬a"ö550ˆ Z&âŽ0&ü¾Ú0¿Úÿ°½€Îÿ¦Éû€§Ä3_ƒ $ò†ÿ§Ä§Âƒ‡"ø0Œ0΀ÿK Ž´ÎÿK΀¦€ÿ' 'C§À ñ þþK3È ÿK áu>><<><ÿ$" w"ÿ" w"ÿ"w<"<ÿ" (("(ÿ" $$"$ÿ>>"">"uÿÿÿ>"ÿ"$ÿ"(ÿ"0ÿ"(ÿ"$ÿ>"ÿÿuÿ
"TETRAS" COPYRIGHT 1990
PAULQBSgÏÎ ŽÎ!ìÁ큌P%÷nŸ (C) 1990 PAUL BURGIN uÐ(}ÒF5?ÒÝÅÒÿÿÿº:úþþ‚wºÿÿ8»ºÿ€¿€ÿwº‚þþú:ººÿ€¿¸»º»8ÿÿþúþº:ú:ºº»¸¿¸»º»¸¿€ÿ»8ÿ8»wºþ‚þÎÿ¾Qá¿
†?°é·ӆ·Æø÷ÿ"üDŽÿÆD$0§€ §ŒÿÔ&ð·ÿ÷ÿÅO¾Î§€3_ƒ&ö½E"Žä†ÿ}'ŽêOƾ1©-½@½€'û}Ü'T';N'42'&1'"_C'\B'¾Ú¡€&Õ¿Úl„*Î|Ü É÷ ©€1·†ÿ·|†·½

\½b½©½ü½

“½½v½4½ ]½K½
Ž³½M ׆}†'†}‡'€·Î9}¾&9}†&úü³¿³Á%îüý¿ÄT4û¾†1=ýÁ½
É5˾0‰Ž¦…±'0‰1?Œ&íZ*ß~
Ü0‰¦…±'ç0‰ÿ¿Ä÷ÃOÎ
æ€ñ&L3_ƒ&ðöÁ%ʾÄÎ
Ü[email protected]:}&"üy§„çˆ çˆ@çˆ`牀牠ü{§‰Àç‰à9†Ï§„§‰àÌÅʧˆ çˆ@§ˆ`牀§‰ ç‰À9†ÿ·ÿ¶ÿ}&}Ì&…&½Å‡†·½ª­ŸQÝ }&}Ë&…&½Å††·½
g­ŸQۆû·ÿ¶ÿ„@&5~”9}†&½
Üþœ¾‘ìÁ0‹¦„±&ìÄ&î9¾0‰4ن4† æ†ñ'óJ*ô40‰ê1‰ÿ}&N†
o‚J&û0ˆê1¨à†
æ¢ñ'ñQä' ÊDç¤æ¨àÄÇç¨àæ©@ñ'Áÿ'ñQã'ÊDç©@æ©`ÄÇç©`J&Ã1*Æ
¦¢§‚Z&ù0ˆê1¨ê¬c"í|Ù| ½5¶° "h}'(Æ=† =ó0‰Ž섄¯Ä¯Š Ê í„0ˆ 1?&í ;HH_ó0‰€Ž 섄úĪí„섪įíìˆ „õÄUíˆ ìˆ"„UÄ_íˆ"0ˆ@1?&Õ5~×0‰jä&þø5¶ÙÆ
=Žê}'Ž:Ìÿ
¾1©­ŸQ߶ ±$ ½ Ô½
g¾0‰† æ†ñ&J*ö9|Ë|†9¶†'ÿ'½
‡¶‡'ÿ'½
9±‡&î}&}'#|½
`½ Ô½ Ô}'½
g½½}'½ª95Æ0&üZ&ù~”†ÿ·†9†ÿ·‡9}†& ü³”³º"9üý”³¼ƒý–½
ɾ‘0‰¿‘½
Ü9}†&¶&9¾¾žþ‘¶“öŒ4v|Œ¶Œ%Œ½
ɽ
(4|“0¿‘*z“z“0¿‘z“0¿‘5v¿¿žÿ‘·“÷Œ9þž¾‘ìĦ‹±&ìD¦‹±&ìH¦‹±&
ìL¦‹±&5v59}†&!­Ÿ 
ö]ñÓ% ü”³Íý”ü³–³¼"9üý–¶\±é%±Ó"M9¶“±'÷½
Éþž¾‘ì㦋±&,ìDƒ¦‹±& ìHƒ¦‹±&ìLƒ¦‹±&z“0¿‘~
ܶ“±'«½
Éþž¾‘ìÄ拱&,ìD拱& ìH拱&ìL拱&|“0¿‘~
ÜüƒP%ƒPý òƒÿ%ƒÿ õÄýˆý¢†‡ËÌ}&z†}&z‡¶Æ(=Ž`0‹¦„?·¾Æ2=ýÁüý¿æÄ?÷½¶ì=ýº¦„?æÄ?·Ê÷¦ „?æ Ä?÷ÏL· ¡¦
„?·¦„?æˆÄ?ý9¶Š·‹¶Ž·¾š¿˜Œ¾ˆ¦€¿ˆ„±Ê%°Ê ö·ŠþÒþÿÿþÿþþuwþÿÿþÿÿþÿÿþÿþÿþþÿþÿÿþþ€€‚€‚‚€€€€€‚€€þ¿ÿú¿úº¿ÿÿúºº¿ÿú¿ÿú¿ÿú¿ú¿úº¿ú¿ÿúþ¿ÿú¿úº¿ÿÿúºº¿ÿú¿ÿú¿ÿú¿ú¿úº¿ú¿ÿúþ¿ÿú¿úº¿ÿÿúºº¿ÿú¿ÿú¿ÿú¿ú¿úº¿ú¿ÿúþ¸¸º€ºº€8€:¸¸¸º¸:€:þ»ÿþ»þºuþººÿ»þÿÿº»ÿþ»þ»þº»ºÿÿºþºººÒºººÒººººwººþºþÿºÿºÿþÿÿº»þºÿÿþººþÿºÿºÿº»ºÿþºþº‚€:€:€€:¸º€ºº‚€:€:€:¸:€ºþºº¿ú¿ú¿ú¿ÿú¿úº¿ÿúwº¿ú¿ú¿ú¿ú¿úºþºº¿ú¿ú¿ú¿ÿú¿úº¿ÿúwº¿ú¿ú¿ú¿ú¿úºþºº¿ú¿ú¿ú¿ÿú¿úº¿ÿúwº¿ú¿ú¿ú¿ú¿úºþ‚º€€:¸:€€:‚€8‚‚º€€¸€€:‚þþºÿþÿº»ºÿÿþÿºþÿ»wþºÿþÿþ»þÿþÿºþþºÒwºÒººÒºÒºÒºþÿºÿÿþº»ºÿÿþþºÿþºþÿþºÿÿþþºÿþÿþ»þþ€:€º¸:€‚º€º‚€º€‚º€€¸þ¿ú¿ÿúº¿ú¿ÿúºº¿úºº¿úº¿ÿúºº¿ú¿ú¿úþ¿ú¿ÿúº¿ú¿ÿúºº¿úºº¿úº¿ÿúºº¿ú¿ú¿úþ¿ú¿ÿúº¿ú¿ÿúºº¿úºº¿úº¿ÿúºº¿ú¿ú¿úþ¸¸‚€¸º‚¸‚º¸:º€8º‚¸¸€þ»þ»ÿþþÿþ»ÿþºþ»þþº»ººÿ»þºþ»þ»þÿþþººÒºººwºººººÒþºþºÿþÿÿþºÿÿºÿºÿÿº»º»þºÿ»þºÿºÿÿþþº‚º€€º€:€:€:¸:¸º€8º€:€þwº¿ú¿ÿúº¿ÿú¿ú¿ÿú¿ú¿úº¿ÿúº¿ú¿ÿúþwº¿ú¿ÿúº¿ÿú¿ú¿ÿú¿ú¿úº¿ÿúº¿ú¿ÿúþwº¿ú¿ÿúº¿ÿú¿ú¿ÿú¿ú¿úº¿ÿúº¿ú¿ÿúþ‚º‚€:¸‚€€€€€‚€º€€8þþºþÿº»ÿþþÿÿþÿþÿÿþÿþÿþþÿÿþºÿþÿ»þþºººÒºÒºþÿºÿþººÒºþÿþºþþ€:€ººÒº‚€º‚þ¿ú¿úººÒºº¿úººþ¿ú¿úººÒºº¿úººþ¿ú¿úººÒºº¿úººþ€:¸º‚Ò‚º€:‚ºþÿº»þºþÒþºÿºþºþºººÒºººþþººþºÒ»þ»þºþ‚ºº‚ºÒ¸¸ºþwºÒ¿ú¿úºþwºÒ¿ú¿úºþwºÒ¿ú¿úºþº‚ºº‚Ò€:€ºþºþººþÒÿºÿþºþºººÒººþ»þººÒºþÿºþ¸ººÒº‚€:þ¿úººÒºº¿úþ¿úººÒºº¿úþ¿úººÒºº¿úþ¸‚ºÒ‚º€þ»þþºÒþºÿþþººÒºþºþÿºuþuþuþÿÿþuþþ»ÿþþº‚€:€Ò€Ò€€€‚¸þºº¿ú¿uú¿uú¿ÿÿú¿ÿú¿ÿÿúº¿ÿúþºº¿ú¿uú¿uú¿ÿÿú¿ÿú¿ÿÿúº¿ÿúþºº¿ú¿uú¿uú¿ÿÿú¿ÿú¿ÿÿúº¿ÿúþ‚º€€8€8¸:¸:¸º€þþºÿþÿÿ»ÿþÿÿ»ÿþ»ÿÿº»ÿº»ÿÿþºÿÿþþºÒºÒººººººÒºÒþÿºÿþÒºuþº»ÿÿººººÒ»þÿþþ€:€Òº€º¸:ºººÒ¸€þ¿ú¿úÒº¿ÿÿúº¿ÿÿúºººÒ¿ú¿úþ¿ú¿úÒº¿ÿÿúº¿ÿÿúºººÒ¿ú¿úþ¿ú¿úÒº¿ÿÿúº¿ÿÿúºººÒ¿ú¿úþ¸¸:Òº¸º€8:ºººÒ¸¸þ»þ»ºÒº»ÿÿþºÿ»ÿººººÒ»þ»þþºººÒººÒºÒºººººÒººþºþ»ºÒº»ÿÿþºÿºº»ÿº»ÿÿþºÿºþþº‚¸:Òº¸º€:º¸:¸º€:‚þºº¿úÒº¿ÿÿúº¿úº¿ÿú¿ÿÿúº¿úºþºº¿úÒº¿ÿÿúº¿úº¿ÿú¿ÿÿúº¿úºþºº¿úÒº¿ÿÿúº¿úº¿ÿú¿ÿÿúº¿úºþ‚º€Òº¸º¸º¸:€:‚€ºþþºÿþÒº»ÿÿþº»þº»ÿºuºþÿþºþºÒººÒºººººÒºÒºþÿ»þþÒº»ÿÿþºººººuºþÿÿºþ€8‚Òº¸ººººº€:‚€:þ¿ÿúºÒº¿ÿÿúººººº¿ÿÿúº¿ÿúþ¿ÿúºÒº¿ÿÿúººººº¿ÿÿúº¿ÿúþ¿ÿúºÒº¿ÿÿúººººº¿ÿÿúº¿ÿúþ€ºÒ‚€‚‚‚‚‚€º€þÿÿþºÒþuþþþþþþuþºÿÿþþÒºÒºÒþþÿÿºÒ»þÿþþ‚€:Ò¸€þº¿ÿúÒ¿ú¿úþº¿ÿúÒ¿ú¿úþº¿ÿúÒ¿ú¿úþº€Ò€:¸:þºÿÿþÒÿº»ºþºÒwºþ»þÿþÒþº»ºþ¸€Ò|Ò‚º¸:þ¿ú¿úÒ‚w<|<>~Òºº¿úþ¿ú¿úÒº(BBFw[email protected]wBBÒºº¿úþ¿ú¿úÒ¢BBJw[email protected]|[email protected]BÒºº¿úþ€:¸Òº>>R|[email protected]BB>NBÒº‚€þÿº»þÒ‚b@[email protected]BB"BBÒºþÿþþººÒ|>w<@B<~|BÒºÒþþººþÒ»þÿþþ‚ºº‚Ò¸€þwºÒ¿ú¿úþwºÒ¿ú¿úþwºÒ¿ú¿úþº‚ººÒ¸€:þºþººÒ»þÿºþºººÒººþ»þººÒºÿþºþ¸ººÒº€ºþ¿úºº|>~<<<><þ<<þ<>þº¿úºþ¿úººBB @@(BBBB@BBº¿úºþ¿úººBB<<BBB<BBº¿úºþ¸‚º|>B><B~>‚¸ºþ»þþº@" BBB"@BBB"þ»þºþºº@B~<<> w$$Ò$~$$~$>(>
>bd&F(*D:Òw w Ò>Ò>ÒÒ>ÒÒ <ÒÒ Ò>>Òw>wBB<DHpHDBw@~BfZwB~wBBB>"B<@<B<þwwB<wB$wBZ$B$$B‚D(w~ ~wÒ@ pwp8TwÒÿ"x ~Ò8 ÿÿÒÿÿw
úþw[email protected]@_wPþúw
 0pp0ÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿþÿþÿþÿþÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿp—’@ "C”p——’[email protected]$§dÆT9U$eqp•Áp’W•'nC’W—œ•%Fp•@ÁÉT‰ä9JyåÿRFR%â_ÆÉë•ïp—’@ "C”p——’[email protected]$§dÆT9U$eqp•Áp’W•'nC’W—œ•%Fp•@ÁÉT‰ä9JyåÿRFR%â_ÆÉë•ïRARAÿ@0” ppgŸ, qvÿçžÿÃ
ïîÿ¹yRÁÿëžÿqÿë
ÀÿTH’ÿ\•ÿ_UÿT$$ÿÆvÆyÿ%Á%âÿ¹F¹^ÿWžWžÿA%A%ÿ"Æv¹/J¹\q/yU"p•[email protected] C””dd9Avqå$ep’[email protected]œ•pœ.q,•'ÉÁÆ%C—•"@nUH”T‰@ \ TÀ•É¾4Îo€3_ƒ&ö5 Æþç¤1¨ 0‰ÿ 40þ͏æ€Áÿ'S˜ÄwDR˜ƒ&1©àq'7>ƒ&Ö1©à¬ä%Ê[email protected]Ìÿà§ÀZ&û1©õ(0ŒkæŒyOúk1©þ0Œo捀ú]æ€O3Ë1« ž4Æ=¾:쁧 ç¨쁧¨?§¨_§¨穟쁧©¿ç©ß3A5”Æþç ç¨ç¨?ç¨_ç¨穟穿ç©ßÎ9{1990 PAUL BURGINPRESS 1 OR 2 TO STARTw€ w! ""w ##==## w$ w% w& ''&w >w(> *22w 5
*w 0=44w =*w =6w =w>w **w == w: w; w< w= w> 883w? Ò w w6 w w w// w w w w w
w w w
w
w w w w 9 w w w ww w w w w w w w ww == 988 566w * //988w *=9 <<5ww *0*4 5w -: 1 :w. w 0w w w 5ww *ww 5=//w *0*44w w5w ** !!=!! w ==w =ww =ww =88w 5ww 5* (::( 44*34 u€¿ÿÿý ¯ÿÿõ¯ÿÿõ¯ÿÿõ¯ÿÿõ¯üõ¯øõ¯ðõ¯òõ¯þõ¯þõ¯þõ¯þõ¯þõ¯þõ¯þõ¯þõ¯þõ¯þõ¯ðõ¯ðõ¯ÿÿõ¯ÿÿõ¯ÿÿõ¯ÿÿõ ¿ÿÿý€u€¿ÿÿý ¯ÿÿõ¯ÿÿõ¯ÿÿõ¯ÿÿõ¯Àõ¯€õ¯øõ¯?üõ¯ÿüõ¯ÿüõ¯ÿøõ¯ÿáõ¯üõ¯ðõ¯Áÿõ¯‡ÿõ¯ÿõ¯ÿõ¯õ¯õ¯ÿÿõ¯ÿÿõ¯ÿÿõ¯ÿÿõ ¿ÿÿý€u€¿ÿÿý ¯ÿÿõ¯ÿÿõ¯ÿÿõ¯ÿÿõ¯õ¯õ¯ÿñõ¯ÿãõ¯ÿÇõ¯ÿõ¯ÿõ¯þõ¯üõ¯ÿøõ¯ÿüõ¯?üõ¯üõ¯øõ¯Àõ¯àõ¯ÿÿõ¯ÿÿõ¯ÿÿõ¯ÿÿõ ¿ÿÿý€u€¿ÿÿý ¯ÿÿõ¯ÿÿõ¯ÿÿõ¯ÿÿõ¯þõ¯üõ¯øŸõ¯ñŸõ¯ãŸõ¯ÇŸõ¯Ÿõ¯Ÿõ¯?Ÿõ¯õ¯õ¯ÿŸõ¯ÿŸõ¯ÿŸõ¯ÿŸõ¯ÿŸõ¯ÿÿõ¯ÿÿõ¯ÿÿõ¯ÿÿõ ¿ÿÿý€u€¿ÿÿý ¯ÿÿõ¯ÿÿõ¯ÿÿõ¯ÿÿõ¯õ¯õ¯?ÿõ¯?ÿõ¯?ÿõ¯?ÿõ¯õ¯õ¯ÿñõ¯ÿøõ¯ÿüõ¯ÿüõ¯ÿøõ¯ÿñõ¯õ¯õ¯ÿÿõ¯ÿÿõ¯ÿÿõ¯ÿÿõ ¿ÿÿý€uú€€õú€€õú€õú€õú€šõú€šõú€šõú•šõú•šõú•šõúšõú€šõú€šõú€šõú€šõú€šõú€šõú€šõú€šõú€šõú€šõú€šõú€šõú€õú€€õú€€õú€€õuú€€õú€€õú€€õú€€õúÕÚõúÕÚõúßßõúÚÕõúÚÕõúÚÕõúÐÕõú€ßõú€Úõú€ÚõúÕÐõúՀõúՀõúڀõúڀõúÚÐõúßßõúßßõúßßõú€€õú€€õú€€õú€€õuú€€õú€€õú€€õú€€õúåêõúåêõúïïõúêåõúêåõúêåõú€åõú€êõú€êõú€êõú€êõú€åõú€åõúêåõúêåõúêåõúïêõúåêõúåêõú€€õú€€õú€€õú€€õuú€€õú€€õú€€õú€€õúʀõúʀõúʀõúʀõúʀõúʀõúÊÊõúÊÊõúÊÊõúÊÊõúÊÊõúÏÏõúÏÏõúÏÏõú€Êõú€Êõú€Êõú€Êõú€Êõú€Àõú€€õú€€õú€€õuú€€õú€€õú€€õú€€õúõúõúõúŠ€õúŠ€õúŠ€õúŠ€õúŠõúõúõúŠ…õú€…õú€…õú€…õú€…õúŠ…õúõúõú…Šõú€€õú€€õú€€õú€€õuÒ Ò ÒÒ Ò Ò¯ Ò Ò Ò Ò Ò Ò Ò Ò¿ÒÒÒ wÒ ÿÒÒÒÒ wÒ ÿÒß Ò ÿÒ Ò Ò ÿÒ ÒÒ Òÿ ÒÿÒ wÒ ÿÒ
ÒïÒÒ wÒÿ ÒÿÒÒwÒ ÿÿÒŸÒÒÒÿÿ ÒÿÒ Ò wÒ ÿÒÏÒ ÿÒÒ ÿÒÒ ÿÒÒ ÿÒQåwSJSêT¨¶Æð=Ë÷ÿ"¶J'†€¾Î§€3_ƒ&ö·ŽKÑÆ`}'ÆÿŽIQ˜4¾0‰Πì¡í„íˆì¡ííˆìäííˆ}&hhˆ0ˆ 3_ƒ&Ö5Îí3^ƒ&ö¾0‰Ž¶'1ŽU*Ìÿ½Sê¾1‰ŽU,½Sê 3ÎTúŽìÁíìÁí„0ˆ1?&ñ¾0‰ÎUŽìÁíìÁí„0ˆ1?&ñŽOö­Ÿ ¾1‰ ŽTøÌÿ½Sê1©ŽTù½Sꭟ ­Ÿ
ŽOö\­Ÿ S&}'†·S&½SS}'|S&½SJ}'"­ŸÌÿ÷ÿöÿÄñS&&0&òJ&ﭟ†·Ž ¿­Ÿ9þ3É þ3ÉÆ4¶Æ(=Ž`0‹ì4Æ4H% 3Ajä&÷55H$3AH$3É÷jä&×5„ Ü4}'†Æ[email protected]§Ä3È ‹Z&ö[email protected] 5¾U.¶Æ=1«ì¡§Ä·QãçÈ ì¡§È@çÈ`졧ɀçɠ줧ÉÀ·QäçÉà5‚}ÿ"+ì4v4„Æ@=4¦€€ Æ=ÃF! ³ƒ€%O¦Ä€&†`§ §©ß§©¿§¨§¨?§¨_§¨ (¨ä§ §©ß§©¿ìC¨äè䧨ç¨?ìE¨äè䧨_稦G¨ä§©Ÿ~TžìÁ¨äè䧨@ç¨`§©@ìÁ¨äè䧩€ç© ìÁ¨äè䧩Àç©àìĨäè䧩ç© 1!ja&ÿX55ö¶ÿ4Ìÿ·ÿ¶ÿ…&
}Tö&÷÷Tö }Tö'zTö…&
}T÷&÷÷T÷ }T÷'zT÷5·ÿ¾0¿;…„ýèB>ýënþýëv>ýëww¾ýëo¾ü+B>þmDþýUU~ýUU~þUU~ýUU~ýnÔþLsRdU0þ‚wº‚þþÖªÖªÖþˆL*¸d$8|wþ|88DºªºD8þ¦Ê’¦Êþþ‚ºªº‚þþ"þˆþ"þuô (C) 1990 PAUL BURGIN uÿ (C) 1990 PAUL BURGIN uÿ (C) 1990 PAUL BURGIN uÿ (C) 1990 PAUL BURGIN uÿ (C) 1990 PAUL BURGIN uÿ (C) 1990 PAUL BURGIN uÿ (C) 1990 PAUL BURGIN uÿ (C) 1990 PAUL BURGIN uÿ (C) 1990 PAUL BURGIN uÔÒÒÒ Ò ÒÒÒÒ Ò
ÒÒÒ
Ò ÒÒ€@€@€@€D€@€@€@€@ÒÒ Ò‚P‚ €ÒÒÒ Ò 3m€ÞÄ

Ò Ò ÒÒ
ÒÒ ÒÒ
ÒÒÒ Ò ÒÒ B@@@[email protected]Ò Ò€DÀÀáwÀ€@Ò!@€Ò Ò
!! ! ÒÒ ÒÒ ÒÒÒ
 ÒÒÒ Ò ÒÒ ÒÒÒ ÒÒ ÒÒ
Ò ÒÒÒ
ÒÒ Ò ÒÒÒ
Ò ÒÒ ÒÒÒÒ ÒÒ@†@  @$†I’D Ò !L€’@!@€€D€DÀ€G€ ÀÀ€@€@ÀÀ€@€@ÀÀ€@€@À€@Ò Ò Ò Ò
Ò ÒÒ ÒÒÒÒ Ò
Ò ÒÒ ÒÒÒ Ò Ò Ò Ò
 Ò Ò ÒÒ ÒÒÒÒÒ Ò
ÒÒ €[email protected]‚!!
Ò €@a€€@@„! Ò Ò!€-*€ ÒÒ Ò ÒÒÒÒÒ
Ò ÒÒÒ Ò
ÒÒ Ò Ò
ÒÒ
Ò Ò
ÒÒ ÒÒÒ
>x@`@x8HHÒ8H8ÒÒ @€! !@€ÒÒ @€! !@€Ò Ò @‚€€ @Ò Ò!€-*€ w Ò ÒÒª€[email protected]ª€[email protected]ÿÀÿÀÿÀÒ Ò"Ò„„Ò"@€ D?>ÒÒ‚DÒ!ÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒG÷ö³›‚ `¡‰ÿ€`†¹wu1|µMƒ[Ò°ÿ‰€„ê[email protected]»çêèÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿÒÿtetras.d64 ê--@îFr”ÔÞµü(@«ºk €ÿ4ÿ4þ7ø ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€ÿ!NDISK0.DSKDISK1.DSKÌ&???>>?==??ˆEf0è¡åÒî5›î ÿà \COCOÿÿ/]\PCDRAGON\CASSETTECASSETTE.CAS