Category : Assembly Language Source Code
Archive   : INTDEM.ZIP
Filename : INTDEMO.HLP

 
Output of file : INTDEMO.HLP contained in archive : INTDEM.ZIP
INTDEMO.HLP 1.50
                   Áâïõô ÉÎÔÒÃÐÔ    ÿ
                    
              ÉÎÔÒÃÐÔ ¨ôí©  ÄÅÍÏ  ±®µ°
          Ãïðùòéçèô Èáãëåîóáãë ±¹¹²¬ ±¹¹³
                Áìì Òéçèôó Òåóåòöåä®

ÉÎÔÒÃÐÔ éó á óùóôåí­ìåöåì äåâõççåò ôèáô óðåãéáìéúåó 
éî éîôåòãåðôéî笠òåðïòôéî笠áîä íïäéæùéîç éîôåòòõðô
æõîãôéïî ãáììó®  Ôèå æõìì­æåáôõòåä äåâõççåò éîãìõäåó
äéóáóóåíâìù¬ óéîçìå­óôåð ôòáãå ôèòïõçè éîôåòòõðô
óåòöéãå òïõôéîåó¬ áîä ÉÃÅ­³¸¶ âòåáëðïéîôó®  Âïôè 
éîôåòòõðô ìïççéîç áîä äåâõççåò ïõôðõô íáù âå äéòåãô­
åä ôï ôèå óãòååá äéóë æéì嬠ïò ôèå ðòéîôåò®  Ôèå 
óãòååî áîä ðòéîôåò ïõôðõô éó áâìå ôï ãáðôõòå ãáìì¯
òåôõòî òåçéóôåò áîä âõææåò äåôáéì ïî ÉîÄÏÓ ãáììó®  
Ôèå âõéìô­éî íåíïòù íáð æáãéìéôáôåó õîáóóåíâìù ïæ 
ìéöå ãïäå ÷éôè éîéôéáìéúåä äáôá áòåáó®  Ôèå õóåò­
íáéîôáéîåä äáôáâáóå éäåîôéæéåó ãáììó ôï ôèå óõâ­
æõîãôéïî ìåöå쬠áîä ãïîôáéîó äåâõççåò óãòéðôó æïò 
áõôïíáôéã ãáìì¯òåôõòî âõææåò äõíðó®  ×èåôèåò äåâõç­
çéîç èéçè­ìåöåì ìáîçõáçå áððó ïò éîöåóôéçáôéîç óùó­
ôåíó óïæô÷áò嬠ÉÎÔÒÃÐÔ éó åáóù ôï óåôõð áîä õóå®

                 Áâïõô ÉÎÔÄÅÍÏ 

Ôèå ÄÅÍÏ éó á æõîãôéïîéîç öåòóéïî ïæ ÉÎÔÒÃÐÔ ±®µ°
÷éôè òåóôòéãôéïîó ðìáãåä ïî ôèå Ôòáð¬ Ìï笠áîä Äåâõç­
çåò®  ÉÎÔÄÅÍÏ éó ìéãåîóåä æïò ³° äáùó åöáìõáôéïî ðõò­
ðïóåó ïîìù®  Ôèå ïî­ìéîå èåìð éó ôèå ãïíðìåôå öåòóéïî
éîãìõäåä ÷éôè ôèå ãïííåòãéáì ðòïäõãô¬ ÷éôè ôèéó óõð­
ðìåíåîô ôï åøðìáéî ôèå ÄÅÍÏ òåóôòéãôéïîó®

Ôèå Ôòáð áîä Ìïç ïðôéïîó áòå òåóôòéãôåä ôï ÉÎÔ ²±
÷éôè åöåî îõíâåòåä ÆÃÔó ïîìù®  Éæ ÷éìäãáòä ¨¿¿© ÆÃÔ
öáìõåó áòå õóå䬠ïîìù ôèå åöåî îõíâåòåä ÆÃÔó ÷éìì
âå òåðïòôåä®  Ôèå Äåâõççåò éó òåóôòéãôåä ôï Äõíð¬
Òåçéóôåò¬ Òåóôïòå Òåçó¬ Ôòáã嬠áîä Ñõéô ãïííáîäó
ïîìù®  Áìì ïôèåò ïðôéïîó áòå æõììù éíðìåíåîôåä®

ÉÎÔÒÃÐÔ Ö±®µ° éîãìõäåó á ãïíðìåôå õóåò§ó íáîõá쬠áîä
éó ðòéãåä áô ¤±²¹®°° ðìõó óèéððéîç ¨¤¶®°° ²îä äáù áéò
ôï ÕÓÁ äåóôéîáôéïîó©®  ÐÏó áòå áããåðôåä æòïí òáôåä 
ãïòðïòáôéïîó áîä çïöåòîíåîô áçåîãéåó®  Íéîïò öåòóéïî 
õðçòáäåó áòå æòåå ôï òåçéóôåòåä õóåòó¬ áîä Íáêïò öåò­
óéïîó æïò ôèå ðòéãå äéææåòåîôéáì®  Æïò áääéôéïîáì 
éîæïòíáôéïî ïò ôï ïòäåò¬ ãïîôáãôº

        Èáãëåîóáãë
        ÐÏ Âïø ±¸±³¸¶
        ÁòìéîçôïÔØ  ·¶°¹¶

        ¨¸±·© µ¶±­²±·²  ÆÁØ
        ¨¸±·© µ·²­°³´µ  ÖÏÉÃÅ
        ÃïíðõÓåòöå ·¶µ·°¬²·µ²

¢®®®íáù ÷åìì âåãïíå á óôáîäáòä ôïïì éî ôèå óïæô÷áòå
äåöåìïðåò§ó ôïïìâïø®¢¬ Âïâ Æìáîäåòó¬ ÐàÍÁçáúéîå®
#
                   Éîóôáììáôéïî     ÿ

ÉÎÔÄÅÍÏ éîãìõäåó ´ æéìåóº
         ÉÎÔÄÅÍÏ®ÃÏÍ    äåâõççåò äåíï
         ÉÎÔÄÅÍÏ®ÈÌР   èåìð äáôáâáóå
         ÆÃÔÂÁÓÅ®ÄÁÔ    æõîãôéïî äáôáâáóå
         ÒÅÁÄÍÅ®±ÓÔ     çåîåòáì éîæïòíáôéïî
Ãïðù ôèå æïõò æéìåó ôï á äéòåãôïòù îáíåä ÉÎÔÒÃÐÔ
ïî ôèå æéøåä äéóë®  Ôèå ÄÅÍÏ äïåó îïô õóå áî åî­
öéòïîíåîô ðáô謠óï åøåãõôå ÉÎÔÄÅÍÏ æòïí ôèå ÉÎÔÒÃÐÔ
äéòåãôïòù æïò ìïáäéîç ïæ ôèå äáôáâáóå æéìåó®  Ïîãå
òåóéäåîô¬ ÉÎÔÄÅÍÏ íáù âå éîöïëåä ÷éôè ôèå Èïô­Ëåù
æòïí áîù äéòåãôïòù®

ÉÎÔÒÃÐÔ éîãìõäåó æïõò åøåãõôáâìå æéìåóº
         ÉÎÔÒÃÐÔ®ÃÏÍ    äåâõççåò
         ÆÃÔÂÁÓÅ®ÅØÅ    æõîãôéïî äáôáâáóå åäéôïò
         ÓÏÆÔÂÒË®ÃÏÍ    âòåáëïõô ó÷éôãè åíõìáôïò
         ÉÎÔÅÒÖÕÅ®ÅØÅ   öéå÷åò æïò Éîôåòòõðô Ìéóô
áîä æïõò äáôá æéìåóº
         ÆÃÔÂÁÓÅ®ÄÁÔ    æõîãôéïî äáôáâáóå
         ÉÎÔÒÃÐÔ®ÈÌР   èåìð äáôáâáóå
         ÉÎÔÌÉÓÔ®ÉÃÏ    Éîôåòòõðô Ìéóô ×éîäï÷ó éãïî 
         ÒÅÁÄÍÅ®±ÓÔ     çåîåòáì éîæïòíáôéïî
Ãïðù ôèå åéçèô æéìåó ôï á äéòåãôïòù îáíåä ÉÎÔÒÃÐÔ ïî
ôèå æéøåä äéóë®  Áää ôèå æïììï÷éîç ìéîå ôï ÁÕÔÏÅØÅî 
ÂÁÔº
     ÓÅÔ ÉÎÔÒÃÐԽúÜÉÎÔÒÃÐÔÜÆÃÔÂÁÓÅ®ÄÁÔ
Ôèå åîöéòïîíåîô öáòéáâìå ðòïöéäåó áõôïíáôéã ìïáäéîç
ïæ ôèå æõîãôéïî äáôáâáóå áîä èåìð æéìå®  Ôèå ðáôèÜ
æéìåîáíå óèï÷î éó ôèå äåæáõìô ­ áîù öáìéä ðáôè áîä
Æõîãôéïî Äáôáâáóå æéìå îáíå íáù âå õóåä®  Ôèå èåìð 
æéìå éó ìïáäåä æòïí ôèå óáíå åîöéòïîíåîô ðáôè çéöåî
æïò ôèå æõîãôéïî äáôáâáóå®  Ôèå ÉÎÔÒÃÐÔ äéòåãôïòù 
ðáôè óèïõìä âå áääåä ôï ôèå ÁÕÔÏÅØÅîÂÁÔ æéìå§ó ÐÁÔÈ 
ãïííáîä®  Åøáíðì庠
    ÐÁÔȠúÜÄÏӻúÜ×ÉÎÄÏ×ӻúÜÉÎÔÒÃÐÔ
Ôèéó ãïíðìåôåó ôèå éîóôáììáôéïî®  Òåâïïô¬ áîä ôùðå
§ÉÎÔÒÃÐÔ§ ¼åîôåò¾ áô ôèå ðòïíðô ôï ìïáä ôèå ðòïçòáí®
#
                 Çåîåòáì Ïðåòáôéïîÿ

                Óùóôåí Òåñõéòåíåîôó
Íéîéíõí èáòä÷áòå òåñõéòåíåîôó áòå áî ¸°¸¸ ïò ¸°ø¸¶
ðòïãåóóïò¬ µ±²Ëâ ÒÁͬ áîä á ÖÇÁ ïò ÓõðåòÖÇÁ öéäåï 
óùóôåí®  ÄÏÓ ³®³° ïò èéçèåò éó òåñõéòå䬠áîä ÉÎÔÒÃÐÔ 
éó ãïíðáôéâìå ÷éôè ÉÓÁ¬ ÅÉÓÁ¬ áîä ÍÃÁ âõó áòãèéôåã­
ôõòåó®  ÅÍÓ áîä ØÍÓ íåíïòù ÷éìì âå õóåä æïò ôèå öéäåï
âõææåò¬ Æõîãôéïî Äáôáâáó嬠áîä èåìð äáôáâáóå éæ 
áöáéìáâìå®

                    Èïô­Ëåùó
ÉÎÔÒÃÐÔ éó á ÔÓÒ ¨Ôåòíéîáôå áîä Óôáù Òåóéäåîô©
áððìéãáôéïî ôèáô éó áãôéöå éî Òåáì áîä Öéòôõáì ¸°¸¶
ðòïãåóóïò íïäåó®  Áæôåò éîöïëéîç ôèå ðòïçòáí áô ôèå
óùóôåí ðòïíðô¬ ÉÎÔÒÃÐÔ éó áãôéöáôåä âù á Èïô­Ëåù®
Ôèå äåæáõìô éó Áìô­ÐòôÓãòáîä ôèå áìôåòîáô嬠
Áìô­ÓãòìÌï㬠íáù âå óåìåãôåä âù éîöïëéîç ÉÎÔÒÃÐÔ
÷éôè ôèå ¯Ó ãïííáîä ìéîå ó÷éôãè®  Ôèå Èïô­Ëåù
ãïíâéîáôéïî óèïõìä âå èåìä äï÷î íïíåîôáòéìù æïò
ÉÎÔÒÃÐÔ ôï áãôéöáôå ÷èéìå á ÄÏÓ ãáìì éó îïô éî 
ðòïçòåóó®  Ôèå Áìô ëåù óèïõìä âå ðòåóóåä æéòóô®  Éæ
òõîîéîç ÄÏÓ µ®° ïò èéçèåò¬ èáöéîç ÄÏÓËÅÙ òåóéäåîô
éíðòïöåó ôèå Èïô­Ëåù òåóðïîóå®

                Æõîãôéïî Äáôáâáóå
Ôèå äåæáõìô äáôáâáó嬠ÆÃÔÂÁÓÅ®ÄÁÔ¬ ãïîôáéîó ïöåò
±°°° éîôåòòõðô æõîãôéïî äåóãòéðôéïîó ÷éôè âõææåò
ðïéîôåòó®  ÆÃÔÂÁÓÅ®ÅØÅ éó ôèå äáôáâáóå åäéôïò õóåä 
ôï íáéîôáéî áîä ãòåáôå îå÷ äáôáâáóå æéìåó®  Ôèå 
Æõîãôéïî Äáôáâáóå æéìå éî ôèå ÉÎÔÒÃÐÔ åîöéòïîíåîô 
öáòéáâìå éó áõôïíáôéãáììù ìïáäåä ÷èåî ÉÎÔÒÃÐÔ éó 
éîöïëå䬠õîìåóó áîïôèåò ðáôèÜæéìåóðåã éó çéöåî ïî 
ôèå ãïííáîä ìéîå®  Ôèå Ôòáð¬ Ìï笠áîä Óéîçìå­Óôåð
Ôòáãå õóå ôèå äáôáâáóå æïò ãáìì éäåîôéæéãáôéïî áîä
ðïéîôåò òåçéóôåòó æïò ãáìì¯òåôõòî âõææåò äõíðó®

                    Èåìð Æéìå
ÉÎÔÒÃÐÔ®ÈÌРéó á òåóåòöåä æéìå îáíå®  Ôèå æéìå éó
ìïáäåä æòïí ôèå äåæáõìô ðáôè éæ ôèå ÉÎÔÒÃÐÔ åîöéò­
ïîíåîô öáòéâìå éó îïô óåô éî ÁÕÔÏÅØÅîÂÁÔ®

                 Íåîõ ¦ Ëåù Õóáçå
Õð¯Äî Áòòï÷¬ ÐçÕð¯ÐçÄÈïíå¯Åîä Ôáâ¯Óèéæô­Ôá⬠Åóã
áîä Åîôåò áòå áãôéöå ÷éôè ôèå íåîõó¬ ìéóô âïøåó áîä
åîôòù óãòååîó® Ôèå Éîóôáììåä Öåãôïòó áîä Æõîãôéïî 
Äáôáâáóå äéóðìáùó ÷éìì ôïççìå ôï ôèå òåñõåóôåä öáìõå 
áó éô éó ëåùåä éî®  Õóå ïæ áîù ïôèåò áãôéöå ëåù 
ãìåáòó ôèå óåáòãè âõææåò®

                   Óôáôõó Ìéîå
Á Óôáôõó Ìéîå éó äéóðìáùåä ïî òï÷ ²¶ ïæ ôèå ÖÇÁ íïî­
éôïò ÷èåî ôèå Íïîéôïò¬ Ìï笠ïò Ôòáð ïðôéïîó áòå áãô­
éöå éî öéäåï íïäå ³®  

                   ÓÏÆÔÂÒË®ÃÏÍ
ÓÏÆÔÂÒË ¨ôí© éó á ¢âòåáëïõô ó÷éôãè åíõìáôïò¢®  ×èåî
òåóéäåîô¬ ôèå ÔÓÒ çåîåòáôåó áî ÉÎÔ °² ÷èåî ôèå Èïô­
Ëåù éó ðòåóóåä®  Ôèå äåæáõìô Èïô­Ëåù éó Æ¹®  Ôèå
ãïííáîä ìéîå ðáòáíåôåòó áòå ¯¿ æïò èåìð áîä ¯µ ôï õóå
ôèå ëåùðáä µ áó ôèå Èïô­Ëåù®  ÓÏÆÔÂÒË ðòïöéäåó á ñõéãë
÷áù ôï åîôåò äåâõççåò íïäå ¨éîöïëå ÉÎÔÒÃÐÔ ¯Î©®  Æïò 
éîæïòíáôéïî ïî ïâôáéîéîç á èáòä÷áòå âòåáëïõô ó÷éôã謠
óåå ôèå Ôéðó ¦ Ôòïõâìå óåãôéïî®

                   ÉÎÔÅÒÖÕÅ®ÅØÅ
ÉÎÔÅÒÖÕÅ ¨ôí© éó á öéå÷åò æïò ôèå Éîôåòòõðô Ìéóô
íáéîôáéîåä âù Òáìæ Âòï÷î®  Ôèå ðòïçòáí èáó éîóôáìì
éîóôòõãôéïîó éî ôèå ïîìéîå èåìð®  Ôèå Éîôåòòõðô Ìéóô
éó áöáìéáâìå æïò äï÷îìïáäéîç æòïí ÃïíðõÓåòöå áîä
ïôèåò ÂÂÓó®  Ôèå Ìéóô¬ ÷èéãè éó õðäáôåä ñõáòôåòìù¬
éó ôèå óôáîäáòä óïõòãå æïò äïãõíåîôáôéïî ïî ïöåò
´°°° éîôåòòõðô æõîãôéïî ãáììó ïæ áìì ôùðåó®  Éô éó
á öáìõáâìå éîæïòíáôéïî òåóïõòãå æïò õóå ÷éôè ÉÎÔÒÃÐÔ®

               Ãïííáîä Ìéîå Ïðôéïîó
Ôèå Ãïííáîä Ìéîå ïðôéïîó áòå äéóðìáùåä âù åîôåòéîç
ÉÎÔÒÃÐÔ ¯¿ áô ôèå óùóôåí ðòïíðôº

éîôòãðô ÛæéìåóðåãÝ Û¯ÍîîîÝ Û¯ÓÝ Û¯ÅÝ Û¯ØÝ Û¯ÎÝ Û¯ÈÝ
        Û¯ÄÝ Û¯ÆÝ

Ôèå ó÷éôãèåó áòå îïô ãáóå óðåãéæéã® Ôèåù íáù áððåáò
éî áîù ïòäåò®

æéìåóðåã
Éæ á Æõîãôéïî Äáôáâáóå æéìåóðåã éó çéöåéô íõóô
áððåáò âåæïòå ôèå ó÷éôãèåó¬ áîä ÷éìì ïöåòòéäå ôèå
åîöéòïîíåîô öáòéáâìå éæ ðòåóåîô®  Éæ ôèå åîöéòïî­ 
íåîô öáòéáâìå éó óåô¬ áîä ùïõ ÷áîô ôï òõî ÉÎÔÒÃÐÔ
÷éôèïõô ôèå äáôáâáó嬠åîôåòº ÉÎÔÒÃÐÔ ø®

¯Íîîî
Áììïãáôå îîî Ëâ ¨äåãéíáì© ãïîöåîôéïîáì íåíïòù 
æïò ôèå äåâõççåò Ìïáä ¦ Åøåã ïðôéïî®

¯Ó
Õóå ôèå áìôåòîáôå Èïô­Ëåù¬ Áìô­ÓãòìÌïã®

¯Å
Äï îïô õóå ÅÍÓ íåíïòù æïò ôèå Æõîãôéïî Äáôáâáóå
áîä èåìð æéìå®  Ãïîöåîôéïîáì íåíïòù ÷éìì âå õóåä
éîóôåáä®

¯Ø
Äï îïô õóå ØÍÓ íåíïòù æïò ôèå öéäåï âõææåò®  Ãïî­
öåîôéïîáì íåíïòù ÷éìì âå õóåä éîóôåáä®

¯È
Äï îïô ìïáä ôèå èåìð æéìå®

¯Î
Åîáâìå ôèå ÎÍÉ ÉÎÔ °² ôòáð®  ÉÎÔ °² íáù áìóï âå
ôòáððåä ÷éôè ôèå Ôòáð íåîõ ïðôéïî ¨óåô ÉÒÅÔ À Ãáìì
ôï Ùåó©®  ÉÎÔ °² éó éîöïëåä âù ôèå âòåáëïõô ó÷éôãè®

¯Ä
Äéóáâìå ÆÃÔ áîä ÓÕ ãïîöåòóéïîó®  ÎåôÂÉÏÓ¬ Îåô×áòå
áîä Âôòéåöå ãáììó áòå éäåîôéæéåä âù ôèå ÆÃÔ¯ÓÕÂ
ãïîôáéîåä éî ôèå ãáìì âõææåò®  Õóå ïæ ôèéó ó÷éôãè
äéóáâìåó ôèå ãïîöåòóéïîó®

¯Æ
Äéóáâìå ôèå Ôòáð áîä Ìïç æéìôåòó®  Ãåòôáéî ãáììó áòå
åøãìõäåä âù äåæáõìô æòïí ôèå Ôòáð áîä Ìïç äõå ôï
ôèåéò æòåñõåîãù®  Õóå ïæ ôèéó ó÷éôãè áììï÷ó ôèåóå 
ãáììó ôï âå òåðïòôåä®
#
                   Íåîõ Ïðôéïîó     ÿ

Ôèå ÉÎÔÒÃÐÔ Íáéî Íåîõ áððåáòó ïî ôèå óãòååî ÷èåî áãô­
éöáôåä âù ôèå Èïô­Ëåù®  Éæ ôèå éîôåòòõðôåä ðòïãåóó éó
éî öéäåï íïäå ³¬ ôèå Íáéî Íåîõ éó óõðåòéíðïóåä ïî ôèå
ãõòòåîô óãòåååìóå ôèå óãòååî éó ãìåáòå䬠áîä ôèå 
íåîõ éó äéóðìáùåä éî íïäå ³®  §Åó㧠áô ôèå Íáéî Íåîõ
÷éìì åøéô ÉÎÔÒÃÐÔ¬ òåóôïòå ôèå ðòåöéïõó óãòååáîä
òåóõíå ôèå éîôåòòõðôåä ðòïãåóó®  ÉÎÔÒÃÐÔ éó ãïíðáô­
éâìå ÷éôè áìì ÖÅÓÁ öéäåï íïäåó®

                Éîóôáììåä Öåãôïòó
Ôèå Éîóôáììåä Öåãôïòó ïðôéïî éó á ðéãë ìéóô ïæ ôèå
éîôåòòõðô öåãôïòó ÷éôè öáìõåó ïôèåò ôèáî °°°°º°°°°
áîä ÆÆÆƺÆÆÆÆ®  Åîôåò ÷éôè ôèå èéçèìéçèô âáò ïî ôèå
óåìåãôåä öåãôïò æïò Íïîéôïò¬ Ôòáð áîä Ìïç ïðôéïîó®
Îïô áìì ïæ ôèå äéóðìáùåä öåãôïòó áòå èïïëåä âù
ðòïçòáíó®  Ôèå óùóôåí ÂÉÏÓ õóåó ôèéó íåíïòù áòåá
æïò óãòáôãèðáä áô ÐÏÓÔ¬ ìåáöéîç óïíå öåãôïòó ðïéîô­
éîç ôï òáîäïí íåíïòù ìïãáôéïîó®  Ëåù ôèå öåãôïò
îõíâåò ôï ôïççìå ôèå èéçèìéçèô âáò ôï ôèå óåìåãôéïî®

                  Ïðôéïî Óåìåãô
Ãèïïóå ôï Íïîéôïò¬ Ôòáð¬ ïò Ìïç ôèå óåìåãôåä öåãôïò®
Ôèå Íïîéôïò íáù âå õóåä ÷éôè ôèå Ôòáð ïò Ìï笠÷éôè
ôèå óáíå ïò äéææåòåîô öåãôïòó®

                     Íïîéôïò
Èïïë Öåãôïò áîä Äéóðìáù íõóô âïôè âå óåô ôï Ùåó ôï
éîöïëå ôèå Íïîéôïò®  Ôèå äåæáõìô ÆÃÔ áîä ÓÕ öáìõåó
áòå ÷éìäãáòä󠨿¿©®  Ôï Íïîéôïò á îïîãïîóåãõôéöå
òáîçå ïæ ÆÃÔ¯ÓÕ æïò ôèå éîôåòòõðô¬ õóå ÷éìäãáòäó
æïò ÆÃÔ áîä ÓÕ¬ óåìåãô Äáôáâáóå Ïîìù¬ áîä ãïîóôòõãô 
á Æõîãôéïî Äáôáâáóå ïæ ïîìù ôèå ãáììó ïæ éîôåòåóô®
ÉÒÅÔ À Ãáìì ÷éìì äéóáâìå ôèå óåìåãôåä ÆÃÔ¯ÓÕ®  Ôèå
Äåìáù ïðôéïî íáù âå õóåä ÷éôè ôèå Íïîéôïò®

                      Ôòáð
Ôèå Ôòáð ïðôéïî èáó éäåîôéãáì óåôõð ôï ôèå Íïîéôïò®
×èåî á ãáìì éó ôòáððå䬠Äåâõç íïäå éó åîôåòåä®  Áìì
äåâõççåò ïðôéïîó áòå áöáìéáâìå®  Ôèå íáéî íåîõ éó
òååîôòáîô æòïí Ôòáð íïäå ÷éôè õóå ïæ ôèå Èïô­Ëåù®
Ôèå Íïîéôïò ïðôéïî íáù âå óåìåãôåä áìóﬠæïò ôèå
óáíå ïò äéææåòåîô ÉÎÔ®  Ôèå Äåìáù ïðôéïî íáù âå õóåä
÷éô ôèå Ôòáð®

                      Ìïç
Èïïë Öåãôïò íõóô âå óåô ôï Ùåó áîä Ïõôðõô íõóô âå
óåô ôï ÆÉÌÅ ïò ÌÐÔî ôï éîöïëå ôèå Ìïç®  Ôèå ðòéîôåò
ïðôéïî áììï÷ó óåìåãôéïî ïæ ÌÐÔ± ôèòõ ´®  Ôèå ÆÃÔ¯
ÓÕ áîä Äâáóå Ïîìù óåìåãôéïîó áòå óåô éî ôèå óáíå
íáîîåò áó ôèå Íïîéôïò®  Ôèå Éîãì Òåçó ¦ Âõæ ïðôéïî
÷éìì òåðïòô ïîìù ôèå ãáìì äåóãòéðôéïî æòïí ôèå äáôá­
âáóå éæ éô éó óåô ôï Îﬠïò éæ óåô ôï Ùåó¬ ÷éìì
éîãìõäå ôèå òåçéóôåòó áîä âõææåò äõíðó áô ãáìì¯òåô®
Ôèå Äõíð Ìéîåó æéåìä éó ôèå îõíâåò ïæ ±¶ âùôå äõíð
ìéîåó ôï òåðïòô éæ Éîãì Òåçó ¦ Âõæ éó óåô ôï Ùåó®
Ôèå äåæáõìô Æéìåóðåã íáù âå ãèáîçå䬠áîä éó éçîïòåä
õîìåóó ÆÉÌÅ ïõôðõô éó óåìåãôåä®  Ôèå ãïííåîô ìéîå éó
ðòéîôåä áô ôèå âåçéîîéîç ïæ ôèå òåðïòô ¨ïðôéïîáì©®
Ôèå ãáìì äõòáôéïî éó òåðïòôåä ÷èåî Éîãì Òåçó ¦ Âõæ
éó óåìåãôåä® Ôèå íéîéíõí éîãòåíåîô éó °®°°°± óå㮬
áîä éó ïâôáéîåä âù äéòåãô íïîéôïò ïæ ôèå Éîôåì ¸²µ´ 
ôéíåò ãèéð ôï áöïéä éîôåòæåòåîãå ÷éôè óùóôåí ôéíå®
Ôèå Ìïç ãïííåîãåó õðïî åøéô ïæ ÉÎÔÒÃÐÔ®  Ôèå Ìïç
ÆÉÌÅ éó ãìïóåä âù òååîôåòéîç ÉÎÔÒÃÐÔ áîä õîèïïëéîç
ôèå Ìïç öåãôïò ïò ãèáîçéîç Ïõôðõô ôï ÎÕÌ®  Ôèå ÌÐÔî
Ìïç íáù âå óôáòôåä áîä óôïððåä éî óéíéìáò æáóèéïî¬
ïò ôèå ðòéîôåò íáù âå ó÷éôãèåä ïææìéîå ïò ôõòîåä ïææ
áîä âáãë ïî®  Éæ ôèéó íåôèïä éó õóå䬠ãèïïóå Éçîïòå
éî òåóðïîóå ôï ôèå ðòéîôåò åòòïò íåóóáç嬠áîä Ïõôðõô
÷éìì òåóõíå ÷èåî ôèå ðòéîôåò éó âáãë ïîìéîå®   Ôèå 
ÆÉÌÅ Ïõôðõô òåðïòôó ïîìù ôèå æõîãôéïî éäåîôéæéãáôéïî
ïî ÉîÄÏÓ ãáììó®  Ôèå ÌÐÔî ïðôéïî éîãìõäåó ôèå òåçé­
óôåòó áîä âõææåòó ïî ÉîÄÏÓ ãáììó®  Ôèå Ìïç èáó íáîù
õóåó éîãìõäéîç ðïóô­íïòôåí äõíðó ïæ ðòïçòáí ãòáóèåó®

                   Íåíïòù Íáð
Ôèå Íåíïòù Íáð éó á ôòáãå ïæ ôèå Íà¨Íåíïòù Ãïîôòïì
Âìïãë© ãèáéî®  Ôèå òáîçå éó °°°°º°°°° ôï ÆÆÆƺÆÆÆÆ®
Ôèå Íáð éó õóåæõì æïò ìïãáôéîç ðòïçòáíó ôï Õîáóóåíâìå
¨÷éôè ìéöå äáôá© áîä ÷éôè Óåìåãô Ãáìì Òáîçå ôï ìéíéô
òåðïòôéîç ¨ïò äéóáâìéîç© ïæ öåãôïò áãôéöéôù ôï á 
óðåãéæéã ðòïçòáí®  Ôèå ìåæô ãïìõíî éó ôèå ÐÓР¨Ðòï­
çòáí Óåçíåîô Ðòåæéø© áääòåóó¬ áîä ôèå òéçèô ãïìõíî
éó ôèå ðòïçòáí óéúå éî âùôåó ¨èåø©®  Åîôåò ÷éôè ôèå
èéçèìéçèô âáò ïî ôèå óåìåãôåä Íì áîä ôèå Èïïëåä
Öåãôïòó ÷éìì âå äéóðìáùåä®

                 Èïïëåä Öåãôïòó
Èïïëåä Öåãôïòó áòå ìéóôåä æïò ôèå Íàóåìåãôåä æòïí
ôèå Íåíïòù Íáð®  Áìôèïõçè á çéöåî öåãôïò íáù ðïéîô
ôï á ìïãáôéïî éî ôèå Íì éô éó îïô áì÷áùó ¢èïïëåä¢
âù ôèå ðòïçòáí®  Íáîù öåãôïòó ¨õððåò ðáòô ïæ ôèå 
ôáâìå© èáöå òáîäïí öáìõåó ìåæô âù ôèå ÐÏÓÔ òïõôéîå
áô âïïô®  Áãôõáì Èïïëåä Öåãôïòó ÷éìì õóõáììù èáöå á  
óåçíåîô öáìõå ÷éôèéî ôèå Íàóåçíåîô òáîçå®

               Óåìåãô Ãáìì Òáîçå
Ôèéó ïðôéïî ðòïöéäåó á íåáîó ïæ òåóôòéãôéîç ôèå 
Íïîéôïò¬ Ôòáð¬ áîä Ìïç òåðïòôéîç ôï éîôåòòõðôó ãáììåä
æòïí óðåãéæéã íåíïòù òáîçåó®  Éô íáù áìóï âå õóåä
÷éôè ôèå ÉÒÅÔ À Ãáìì ïðôéï÷èéãè éó õóåæõì éî òå­
óïìöéîç éîôåòòõðô ãïîæìéãôó®  Ôèå òåôõòî áääòåóó ïæ
ôèå ãáìì éó ãïíðáòåä ÷éôè ôèå òáîçå ìéíéôó ôï äå­
ôåòíéîå éôó éîãìõóéïî ïò åøãìõóéïî®

                    Äåâõççåò
Ôèå Äåâõççåò íáù âå åîôåòåä æòïí ôèå íåîõ áîä éó áìóï
åîôåòåä ÷èåî éî Ôòáð íïäå ïò ÷èåî ôèå âòåáëïõô ó÷éôãè
éó áãôéöáôåä®  Á Ãïííáîä óõííáòù éó äéóðìáùåä âù 
åîôåòéîç ¿ áô ôèå Äåâõç ðòïíðô®  Æïò ôèå Ãïííáîä ìéóô 
áîä óùîôáø¬ óåå ôèå Äåâõççåò Ãïííáîäó èåìð®

                Æõîãôéïî Äáôáâáóå
Ôèå õóåò­íáéîôáéîåä Æõîãôéïî Äáôáâáóå éó õóåä ôï
éäåîôéæù ãáììó âù ôèå Ôòáð¬ Ìïç áîä Äåâõççåò Óéîçìå­
Óôåð®  Éô éó á íåîõ ïðôéïî æïò òåæåòåîãå ðõòðïóåó
ïîìù®  Ôèå âõææåò ðïéîôåòó áòå îïô óèï÷î éî ôèéó 
äéóðìáù ­ ôèåù áòå óåô áîä íáéîôáéîåä ÷éôè ôèå 
Æõîãôéïî Äáôáâáóå åäéôïò¬ ÆÃÔÂÁÓÅ®ÅØÅ®  Ôùðéîç ôèå
ÉÎÔ¬ ÆÃÔ¬ áîä ÓÕ ÷éìì ôïççìå ôèå èéçèìéçèô âáò ôï
ôèå óåìåãôåä æõîãôéïî®

                  Äéóðìáù Äåìáù
Ôèå Äéóðìáù Äåìáù íáù âå õóåä ÷èåî ôèå Íïîéôïò¬ Ôòáð
ïò Ìïç éó áãôéöå®  Á äåìáù ïæ °®° ôï °®¹ óåãïîäó ãáî 
âå óåìåãôåä ôï ïããõò áô åáãè òåðïòôåä æõîãôéïî ãáìì®  
Éô ãáî íáëå òåáäéîç ôèå óôáôõó ìéîå áãôéöéôù åáóéåò¬ 
áîä õóåä ÷éôè ôèå Íïîéôïò áîä âòåáëïõô ó÷éôã謠ðòï­
öéäåó áî åáóù ÷áù ïæ åîôåòéîç á ðòïçòáí áô óðåãéæéã 
ðïéîôó æïò Óéîçìå­Óôåð Ôòáãå®

                Õîéîóôáìì ÉÎÔÒÃÐÔ
Ôèéó ïðôéïî ÷éìì òåíïöå ÉÎÔÒÃÐÔ æòïí íåíïòù¬ äå­
áììïãáôå ØÍÓ áîä ÅÍÓ íåíïòù éî õó嬠áîä òåóôïòå áìì
èïïëåä öåãôïòó®  Éæ á ÄÏÓ ãáìì éó éî ðòïçòåóó ïò á
öåãôïò ãáî îïô âå òåóôïòå䬠ôèå áððòïðòéáôå åòòïò
íåóóáçå ÷éìì âå äéóðìáùåä®
#
                Äåâõççåò Ãïííáîäóÿ

Ôèå Äåâõççåò óôáòôó ÷éôè á òåçéóôåò äõíð ôï ôèå
äéóðìáù®  Ôèå òåçéóôåò öáìõåó áòå ôèïóå ÷èåî ôèå
Èïô­Ëåù ÷áó ðòåóóå䬠ïò ÷èåî ôèå ãáìì ÷áó éóóõåä
éæ éî Ôòáð íïäå®  ÃÓºÉРðïéîôó ôï ôèå éîôåòòõðôåä
ðòïãåóó®
Ôèå Äåâõççåò ðòïíðô éó á ¾ óùíâïì®
Ôèå ãïííáîä óùîôáø éó ãïîóéóôåîô ÷éôè ÄÏÓ ÄÅÂÕÇ®
Áìì öáìõåó áòå èåøáäåãéíáì®
Á ãïííáîä éó á óéîçìå ìåôôåò¬ õððåò ïò ìï÷åò ãáóå®
Ãïííáîäó áîä ðáòáíåôåòó íáù âå óåðåòáôåä âù á
äåìéíéôåò ¨ãïííá ïò óðáãå©®  Äåìéíéôåòó áòå ïîìù
òåñõéòåä âåô÷ååî ô÷ï èåøáäåãéíáì öáìõåó®
Ôèå Æ± ëåù ÷éìì äéóðìáù ôèå èåìð íåîõ®
Ôèå òéçèô áòòï÷ ëåù ÷éìì òåðåáô ôèå ãèáò æòïí ôèå
ðòåöéïõó ãïííáîä®
Ôèå Æ³ ëåù ÷éìì òåðåáô ôèå ðòåöéïõó ãïííáîä®
Óùîôáø åòòïòó áòå æìáççå亠Þåòòïò®
Ãôòì­Ã ÷éìì ôåòíéîáôå ôèå ãõòòåîô ãïííáîä®
¿ ÷éìì äéóðìáù ôèå ãïííáîä óõííáòù áîä óùîôáø®

               Ãïííáîä Ðáòáíåôåòó
Áääòåóó ÷éìì áããåðô åéôèåò ôèå óåçíåîô òåçéóôåò ïò
ôèå óåçíåîô öáìõå æïììï÷åä âù á ãïìïî áîä ôèå ïææóåô
öáìõåº
                ÄÓº±°°
                µÃ±Áº°±°°
Òáîçå éó ôèå óôáòôéîç áääòåóó æïììï÷åä âù åéôèåò ôèå
åîäéîç áääòåóó ïò ôèå ðòåæéø §Ì§ ÷éôè ôèå ìåîçôè éî
âùôåóº
                ä󺱰° ì±°°
                µã±áº±°° ²°°
Ìéóô ÷éìì áããåðô âùôå öáìõåó áîä¯ïò á ãèáò óôòéîç
åîãìïóåä éî óéîçìå ïò äïõâìå ñõïôåóº
                ´¸ ´± ´³ ´¸
                §ÈÁÃ˧

                    Âòëðô íåîõ
Â
Æïõò ÉÃÅ­³¸¶ âòåáëðïéîô áääòåóóåó íáù âå óåô éî ôèå
òáîçå ïæ °°°°º°°°° ôï ÆÆÆƺÆÆÆÆ®  Ôèå âòåáëðïéîôó íáù
ðïéîô ôï Ãïäå ïò Äáôᬠáîä íáù âå éî ÒÁÍ ïò ÒÏÍ®  Ôèå
Äåâõççåò Óãòéðô æéåìä áããåðôó äåâõççåò ãïííáîäó óåð­
åòáôåä âù á §»§®  ×èåî ôèå âòåáëðïéîô éó áãôéöáôå䬠
äåâõççåò íïäå éó åîôåòåä®  Ôèå ãïííåîô æéåìä áîä òåç­
éóôåòó áòå äéóðìáùå䬠áîä ôèå Äåâõççåò Óãòéðô ¨ïðô­
éïîáì© éó åøåãõôåä®  Ïõôðõô íáù âå äéòåãôåä ôï á 
æéìå ïò ÌÐÔî®  Éæ ôèå Óãòéðô åîäó ÷éô蠧ѧ¬ ôèå éîô­
åòòõðôåä ðòïãåóó òåóõíåó õîôéì ôèå îåøô âòåáëðïéîô 
éó åîãïõîôåòåä®  Ôèéó ðòïöéäåó áõôïíáôéã ìïççéîç ïæ 
äåöéãå äòéöåò É¯Ï âõææåòó¬ åôã®  Ôèå Ãïäå áääòåóó éó
ôèå æéòóô âùôå ïæ ôèå éîóôòõãôéïî®  Ôèå Äáôá ìåîçôè
éó ïîå âùô嬠áîä âòåáëó ïî òåáä¯÷òéôå áããåóóåó®  Ôèå 
ÉÃÅ­³¸¶ âòåáëðïéîôó òåñõéòå á ³¸¶ ÃÐÕ ïò çòåáôåò¬ 
áîä áòå ÎÏÔ ãïíðáôéâìå ÷éôè åøðáîäåä íåíïòù íáîáçåòó 
¨ÅÍͳ¸¶©®

                     Ãïíðáòå
àòáîçå áääòåóó
Ãïíðáòå ô÷ï íåíïòù òåçéïîó¬ ôèå ìåîçôè äåôåòíéîåä âù
ôèå òáîçå®  Íéóíáôãèåó áòå äéóðìáùåäº
                áääò± âùôå± âùôå² áääò²

                      Äõíð
Ä ÛòáîçåÝ
Äõíð íåíïòù ãïîôåîôó óôáòôéîç áô ôèå áääòåóó áîä æïò
ôèå ìåîçôè éî âùôåó®  Ôèå äåæáõìô áääòåóó éó ÃÓºÉЬ
áîä ôèå äåæáõìô ìåîçôè éó ¸ ìéîåó áô ±¶ âùôåó åáãè®
Ôèå Äõíð íáù âå ïõôðõô ôï á æéìå ïò ôèå ðòéîôåò ÷éôè
õóå ïæ ôèå Ïõôðõô íåîõ®  Þà÷éìì ôåòíéîáôå ôèå Äõíð
ãïííáîä®

                      Åîôåò
Å áääòåóó ÛìéóôÝ
Åîôåò èáó ô÷ï íïäåóº Òåðìáãå íåíïòù ãïîôåîôó óôáòôéîç
áô ôèå áääòåóó ÷éôè öáìõåó éî ôèå ìéóô¬ ïò äéóðìáùó
áîä áììï÷ó ãèáîçåó ïæ âùôå öáìõåó®  Óðáãå ôï áäöáîãå 
÷éôèïõô ãèáîç嬠­ ôï òåöåòóå äéòåãôéïî®

                      Æéìì
Æ òáîçå ìéóô
Æéìì ôèå íåíïòù òáîçå ÷éôè ôèå âùôåó éî ôèå ìéóô®  Éæ
ìåîçôè éó çòåáôåò ôèáî ôèå îõíâåò ïæ âùôåó éî ôèå
ìéóô¬ ôèå ìéóô éó òåðåáôåä õîôéì ôèå òáîçå éó æéììåä®

                      Èåø
È öáìõå± öáìõå²
Èåøáäåãéíáì áòéôèíåôéã®  Öáìõå± áîä öáìõå² áòå óõííåä
áîä óõâôòáãôå䬠÷éôè ôèå òåóõìôó äéóðìáùåä®  Öáìõå 
íáù âå á âùôå ïò ÷ïòä®

                   ÷ïòä ãèËóõí
Ë òáîçå
Óõí ôèå ÷ïòäó éî ôèå òáîçå ôï á òåçéóôåò®  Ïöåòæìï÷
éó äéóãáòäåä®  Éæ ôèå ìåîçôè éó ïä䬠ôèå æéîáì âùôå 
éó éîãìõäåä éî ôèå äéóðìáùåä óõí®

                      Ìïáä
Ì
Ìïáäó ôèå æéìå óðåãéæéåä ÷éôè ôèå Îáíå ãïííáîä éîôï
ôèå ìáòçåóô æòåå Íî  Ôèå ôáòçåô æéìå éó ìïáäåä áó
á âéîáòù éíáçå áîä éó òåáä éî ôï ÅÏÆ ïò åîä ïæ Íî
Áæôåò ôèå ìïá䬠ôèå ÄÓ áîä ÃÓ òåçéóôåòó ðïéîô ôï ôèå 
âåçéîîéîç ïæ ôèå Íî  ÂØ èïìäó ôèå îõíâåò ïæ óåç­
íåîôó ìïáäå䬠áîä ÃØ èïìäó ôèå òåíáéîéîç âùôå ãïõîô®  
Ôèå òåçéóôåòó áòå óåô æïò õóå ïæ ôèå ×òéôå ãïííáîä®
Õóå ïæ ôèå ¯Íîîî ó÷éôãè éó îïô òåñõéòåä æïò Ìïáä®

                   Ìïáä ¦ Åøåã
ÌÅ ÛãíäôáéìÝ
Óðá÷îó á ãèéìä ðòïãåóó®  Ôèå æéìåóðåã åîôåòåä ÷éôè 
ôèå Îáíå ãïííáîä íõóô èáöå á ®ÃÏÍ ïò ®ÅØÅ åøôåîóéïî®
Éæ ôèå æéìå óéúå åøãååäó ÕÍ æòåå óðáã嬠íåíïòù íõóô
âå áììïãáôåä ÷éôè ôèå ¯Íîîî ó÷éôãè®  Áô ôåòíéîáôéïî 
ïæ ôèå ðòïãåóó¬ ãïîôòïì éó òåôõòîåä ôï ôèå äåâõççåò®
Ôèå æïììï÷éîç óåñõåîãå ÷éìì ìïáä ÄÏÓ µ®° ÑÂÁÓÉàáîä 
óôáòô ÇÏÒÉÌÌÁº  ÉÎÔÒÃÐÔ¯í´³°
                ¼Áìô­ÐòôÓãòî áîä åîôåò ôèå äåâõççåò¾
                îúÜÄÏÓÜÑÂÁÓÉîÅØÅ
                ìåúÜÄÏÓÜÇÏÒÉÌÌÁ
Õóå ÞÂòåáë ôï åîä ôèå çáíå áîä òåôõòî ôï ôèå äåâõç­
çåò®

                      Íïöå
Í òáîçå áääòåóó
Íïöå íåíïòù öáìõåó óðåãéæéåä âù òáîçå ôï ôèå áääòåóó®
Äáôá éî ôèå óïõòãå òáîçå éó õîãèáîçåä õîìåóó ïöåò­
÷òéôôåî âù ôèå íïöå®

                      Îáíå
ΠÛæéìåóðåãÝ
Îáíå óåôó ôèå ðáôèÜæéìåóðåã æïò ôèå Ìïá䬠Ìïáä ¦ 
Åøå㬠áîä ×òéôå ãïííáîäó®  Ôèå æéìåóðåã íõóô éîãì­
õäå ôèå ðáôè áîä æéìå åøôåîóéïî®  Éæ ôèå æéìåóðåã 
éó ïííéôôå䬠ôèå ãõòòåîô æéìåóðåã éó äéóðìáùåä®

                   Ïõôðõô íåîõ
Ï
Ôèå Ïõôðõô íåîõ ðòïöéäåó æéìå áîä ðòéîôåò ïõôðõô
ïðôéïîó æïò ôèå Âòëðô¬ Äõíð¬ Õîáóóåíâì嬠Ôòáã嬠
áîä Òåçéóôåò ãïííáîäó®  Ôèå Ïõôðõô ïðôéïîó æõîãô­
éïî éî ôèå óáíå íáîîåò áó ôèå Ìïç ïõôðõô®

                      Ñõéô
Ñ
Ñõéô ôèå äåâõççåò®  Éæ éî Ôòáð íïä嬠ôèå îåøô ãáìì
ïò òåôõòî éó äéóðìáùåä®  Õóå ôèå Èïô­Ëåù ôï åîôåò
ôèå íáéî íåîõ ôï äéóåîçáçå ôèå Ôòáð®

                    Òåçéóôåò
Ò ÛòåçéóôåòÝ
Òåçéóôåò èáó ô÷ï íïäåóº Òåçéóôåò äõíð áîä åîôåò îå÷
öáìõå æïò ôèå óðåãéæéåä òåçéóôåò®  ÒÁØ ÷éìì áììï÷
ãèáîçå ôï ôèå ÁØ òåçéóôåò¬ ÒÆ ÷éìì áììï÷ ãèáîçåó ôï
ôèå æìáç òåçéóôåò®
Æìáç Ìåçåî亠                  óåô  ãìò
                ïöåòæìï÷        ÏÖ  ÎÖ
                äéòåãôéïî       ÄΠ ÕÐ
                éîôåòòõðô       ÅÉ  ÄÉ
                óéçî            ÎÇ  ÐÌ
                úåòï            ÚÒ  ÎÚ
                áõø ãáòòù       Áà ÎÁ
                ðáòéôù          ÐÅ  ÐÏ
                ãáòòù           ÃÙ  ÎÃ

                  Òåóôïòå òåçó
ÒØ
Òåóôïòå òåçéóôåò öáìõåó ôï ôèå óôáôå ÷èåî ôèå Èïô­
Ëåù ÷áó ðòåóóå䬠ïò ôï ôèå ïòéçéïîáì óôáôå ïæ ôèå
ãáìì¯òåô éæ éî Ôòáð íïäå®

                     Óåáòãè
Ó òáîçå ìéóô
Óåáòãè ôèå íåíïòù òáîçå æïò á íáôãè ÷éôè ôèå öáìõåó
éî ôèå ìéóô®  Ôèå áääòåóóåó ïæ áìì íáôãèéîç öáìõåó 
éî ôèå ìéóô áòå äéóðìáùåä®

                     Ôòáãå
Ô ÛöáìõåÝ
Öáìõå éó ôèå îõíâåò ïæ éîóôòõãôéïîó ôï Ôòáãå®  Ôèå 
Ôòáãå éó áöáìéáâìå éî Ôòáð íïäå ïîìù ¨éîãìõäéîç
ÎÍÉ âòåáëïõô©®  Ôèéó éó ôï åîóõòå ôèáô ôèå óôáãë
ãïîôáéîó ãïòòåãô öáìõåó æïò ðòïðåò åøåãõôéïî®  Ôèå
Ôòáãå ðáõóåó áô ÉÒÅÔ éîóôòõãôéïîó ôï æáãéìéôáôå
ãïíðìåôå ÉÓÒ ôòáãåó®  Ôòáãå âòåáëó áô ÉÎÔ ±¶ ÆÃÔ °±
áîä ÆÃÔ ±± ¨ãèåãë æïò ëåùóôòïëå©®  Ôèå âòåáëïõô ó÷é­
ôãè íáù âå õóåä ôï ãïîôéîõå®  Éîôåòòõðô æõîãôéïî
ãáììó áòå éäåîôéæéåä æòïí ôèå Æõîãôéïî Äáôáâáóå®
Ôòáãå ïõôðõô íáù âå äéòåãôåä ôï á æéìå ïò ôèå ðòéîôåò 
¨Ïõôðõô íåîõ©®  Ôèå ãïííáîä Ôææææ åîôåòåä áô ôèå ãáìì
éî Ôòáð íïäå ÷éìì ðòïäõãå á ãïíðìåôå ìéóôéîç ïæ ôèå
ÉÓÒ®  Ôèå íáéî íåîõ éó òååîôòáîô õóéîç ôèå Èïô­Ëåù®  
ޠà÷éìì ôåòíéîáôå ôèå Ôòáãå ãïííáîä®

                   Õîáóóåíâìå
Õ ÛòáîçåÝ
Õîáóóåíâìù ìéóôéîçó íáù âå äéòåãôåä ôï á æéìå ïò ôèå
ðòéîôåò ¨Ïõôðõô íåîõ©®  Þà÷éìì ôåòíéîáôå ôèå Õîáó­
óåíâìå ãïííáîä®

                  Öåãôïò Ãáìì
Ö éîôåòòõðô
Ãáìì ôèå éîôåòòõðô õóéîç ôèå ãõòòåîô òåçéóôåò öáìõåó®
Ôèå òåçéóôåòó íáù âå çéöåî áððòïðòéáôå öáìõåó ÷éôè
ôèå Ò ãïííáîä®  Ôèå Íåíïòù Íáð ãáî âå õóåä ôï ìïãáôå
æòåå ÍÃÂó æïò åîôåòéîç âõææåò öáìõåó®  Ôèå òåôõòî
òåçéóôåòó áòå äéóðìáùåä®

                     ×òéôå
× áääòåóó
×òéôå íåíïòù óôáòôéîç áô áääòåóó¬ æïò ôèå ìåîçôè éî
ÂØ áîä ÃØ ôï ôèå æéìåóðåã åîôåòåä ÷éôè ôèå Îáíå ãïí­
íáîä®  ÂØ èïìäó ôèå óåçíåîô ãïõîô áîä ÃØ èïìäó ôèå

òåíáéîéîç âùôå ãïõîô®  Éæ ôèå æéìå åøéóôó¬ éô éó îïô
ôòõîãáôåä®  Éæ ôèå æéìå äïåóî§ô åøéóô¬ éô éó ãòåáôåä®
#
                Ôòáð¯Ìïç Æéìôåòó ÿ

Ôèå æïììï÷éîç Éîôåòòõðô æõîãôéïî ãáììó áòå æéìôåòåä
ïõô ïæ ôèå Ôòáð áîä Ìïç âù äåæáõìô®  Éæ ôèåù áòå åøð­
ìéãéôù èïïëå䬠ïò ïæ ôè堯Ơãïííáîä ìéîå ó÷éôãè éó
õóå䬠ôèåù ÷éìì âå òåðïòôåä®  Ôèå Íïîéôïò äïåó îïô
æéìôåò ïõô áîù ãáììó®
       Éîô °¹                ìï÷­ìåöåì ëùâä
       Éîô ±µ Æãô ´Æ         ëùâä éîôåòãåðô
              Æãô ¸µ         óùó òåñ
              Æãô ¹°         âåçéî éîôåòòõðô
              Æãô ¹±         åîä éîôåòòõðô
       Éîô ±¶ Æãô °±         ãèë ëùâä
              Æãô ±±         ãèë åîè ëùâä
       Éîô ²± Æãô °±­°Ã      óôäéóôäïõô¬ óôäáõø
              Æãô ²Á         çåô óùó äáôå
              Æãô ²Ã         çåô óùó ôéíå
       Éîô ²Æ Æãô ±¶ Óõâ °·  ×éîäï÷ó ãáìì ïõô áðé
              Æãô ±¶ Óõâ ¸°  ×éîäï÷ó òåìåáóå ôéíå
              Æãô ´¸ Óõâ ±°  Äïóëåù çåô åîôòù
              Æãô Ã° Óõâ ±±  ÆÁØ ÔÓÒó
              Æãô Ã Óõâ ±±  ÆÁØ ÔÓÒó
Ôèå æïììï÷éîç Éîôåòòõðô æõîãôéïîó áòå Ôòáððåä áîä
Ìïççåä áô ôèå ãáìì ïîìùº
       Éîô ²± Æãô °°         ðòïçòáí ôåòíéîáôå
              Æãô ³±         ÔÓÒ
              Æãô ´Â Óõâ °°  ìïáä ¦ åøåã
                     Óõâ °µ  åîôåò åøåã óôáôå
              Æãô ´Ã         ðòïçòáí ôåòíéîáôå
#
                 Æãô Ãïîöåòóéïîó  ÿ

                     Îåô×áòå
ÉÎÔÒÃÐÔ ãïîôáéîó áî éîôåòîáì Îåô×áòå óõâæõîãôéïî
ãïîöåòôåò®  Ôèå óõâæõîãôéïî öáìõå æïò Îåô×áòå ãáììó 
Éîô ²± Æãô Å°­Å³ éó æïõîä éî ôèå ãáìì âõææåò®  Ôèå
Óõâ öáìõå æòïí ôèå âõææåò éó õóåä æïò éîäåîôéæùéîç
ôèå ãáìì éî ôèå Æõîãôéïî Äáôáâáóå®  Îåô×áòå íõìôé­
ðìåø ãáììó¬ Éîô ²± Æãô Æ²¬ áòå ãïîöåòôåä ôï Æãô Å°­
ų æïò éäåîôéæéãáôéïî éî ôèå äáôáâáóå®  Ôè堯Ġãïí­
íáîä ìéîå ó÷éôãè äéóáâìåó ôèå ãïîöåòóéïîó®

                     Âôòéåöå
Âôòéåöå Éîô ·Â ãáììó èáöå ôèå æõîãôéïî öáìõå éî ôèå 
ãáìì âõææåò®  ÉÎÔÒÃÐÔ õóåó ôèå Æãô æòïí ôèå âõææåò 
ôï íáëå éäåîôéæéãáôéïî éî ôèå äáôáâáóå®  Íõìôéðìå¯
óéîçìå áîä ÷áéô¯îï÷áéô öáìõåó áòå éçîïòåä æïò ãáìì
éäåîôéæéãáôéïî®  Ôè堯Ġó÷éôãè äéóáâìåó ôèéó ãïîöåò­
óéïî®

                     ÎåôÂÉÏÓ
ÎåôÂÉÏÓ Éîô µÃ ãáììó èáöå ôèå æõîãôéïî öáìõå éî ôèå
ãáìì âõææåò®  ÉÎÔÒÃÐÔ õóåó ôèå Æãô æòïí ôèå âõææåò
ôï íáëå éäåîôéæéãáôéïî éî ôèå äáôáâáóå® Õóå ïæ ôèå
¯Ä ó÷éôãè äéóáâìåó ôèéó ãïîöåòóéïî®
#
                  ×éîäï÷ó Îïôåó    ÿ

ÉÎÔÒÃÐÔ ÷éìì Ìïç ×éîäï÷ó Éîôåòòõðô æõîãôéïî ãáììó éî
Óôáîäáòä áîä Åîèáîãåä íïäåó®  Éîöïëå ÉÎÔÒÃÐÔ ÷éôè ôèå
¯Ó ó÷éôãè æïò ôèå áìôåòîáôå Èïô­Ëåù¬ Áìô­ÓãòìÌïã®
Áìô­ÐòôÓãòî éó á òåóåòöåä ×éîäï÷ó Èïô­Ëåù®  Ôèå Ôòáð 
ïðôéïî íáù âå õóåä ÷éôè ×éîäï÷ó éî Óôáîäáòä íïäå®  
×èåî õóéîç ôèå Ôòáð ïðôéïéîöïëå ÉÎÔÒÃÐÔ ÷éôè ôèå 
¯Ø ãïííáîä ìéîå ó÷éôãè® Ôè堯ؠó÷éôãè éó òåñõéòåä ôï 
ìïáä ôèå öéäåï âõææåò éî ãïîöåîôéïîáì íåíïòù®  Èïïë 
ôèå óåìåãôåä öåãôïò âåæïòå óôáòôéîç ×éîäï÷ó®  Ôèå 
Èïô­Ëåù éó äéóáâìåä ÷èéìå ×éîäï÷ó éó òõîîéî笠åøãåðô 
éî ÄÏÓ âïøåó®
#
                 Ôéðó ¦ Ôòïõâìå   ÿ

ÉÎÔÒÃÐÔ éó ÷òéôôåî éî áóóåíâìù ìáîçõáçå ôï ëååð ôèå
åøåãõôáâìå óéúå áó óíáìì áó ðïóóéâìå®  Åöåî ôèïõçè¬
óïíå ìáòçå äåâõççéîç ôáòçåô ðòïçòáíó íáù èáöå éî­
óõææéãåîô æòåå íåíïòù ôï òõî ÷éôè ÉÎÔÒÃÐÔ òåóéäåîô®
Éî ôèéó ãáó嬠åäéô ôèå ÃÏÎÆÉÇ®ÓÙÓ áîä ÁÕÔÏÅØÅîÂÁÔ
æéìåó ôï òåíïöå áîù ìáòçå æéìåó îïô òåñõéòåä æïò ôèå
äåâõççéîç óåóóéïî®  ÄÏÓ µ®°¬ ÷éôè ÈÉÍÅÍ áîä ÅÍͳ¸¶¬
ãáî âå ãïîæéçõòåä ôï èáöå ïöåò ¶°°Ëâ æòå嬠áîä ïôèåò
åøðáîäåä íåíïòù íáîáçåòó ãáî ðòïöéäå ·°°Ëâ ïò íïòå
æïò ÄÏÓ áððìéãáôéïîó®  Ôï íáøéíéúå ãïîöåîôéïîáì íåí­
ïòù ÷èåî òõîîéîç ÷éôèïõô åøðáîäåä íåíïòù¬ éîöïëå
§ÉÎÔÒÃÐÔ ø¯è§®

Éæ ïðåòáôéïîáì ïò ãïíðáôéâéìéôù ðòïâìåíó ïããõò ÷éôè
ÉÎÔÒÃÐÔ¬ ðìåáóå ãïîôáãô Èáãëåîóáãë Ôåãè Óõððïòô áô
ÃïíðõÓåòöå ·¶µ·°¬²·µ² ïò ãáìì ¨¸±·© µ·²­°³´µ®  ×å
÷ïõìä áìóï ìéëå ôï èåáò ùïõò äåâõççéîç óõããåóóåó¬ 
áîä óõççåóôéïîó æïò îå÷ ÉÎÔÒÃÐÔ æåáôõòåó®

Ôèå æïììï÷éîç òåæåòåîãå óïõòãåó áòå òåãïííåîäåä æïò
õóå ÷éôè ÉÎÔÒÃÐÔº 
       Á ÄÏÓ ðòïçòáííéîç òåæåòåîãå ­ Ôèåòå áòå íáîù
       ôéôìåó áöáìéáâìå ôèáô ãïöåò ÄÏÓ áîä ÂÉÏÓ éîô­
       åòòõðôó¬ íåíïòù íáîáçåíåîô¬ áîä ÄÏÓ éîôåòîáìó®
       ßÁäöáîãåä ÍÓ­ÄÏÓ߬ ¨Íéãòïóïæô Ðòåóó© âù Òáù 
       Äõîãáî éó á çïïä ãèïéãå®

       Ôèå Éîôåòòõðô Ìéóô íáéîôáéîåä âù Òáìæ Âòï÷î®
       Ãõòòåîô öåòóéïî äïãõíåîôó ïöåò ´°°° æõîãôéïîó® 
       Óåå ôèå Çåîåòáì Ïðåòáôéïî óåãôéïîºÉÎÔÅÒÖÕÅ

       ßÐàÉîôåòòõðôó߬ ¨Áääéóïî­×åóìåù© âù Òáìæ 
       Âòï÷î áîä Êéí Ëùìå®  Ôèå âïïë éó âáóåä ïî ôèå 
       Ìéóô¬ âõô ðòïöéäåó íïòå äåðôè áîä äåôáéì éî 
       íáîù áòåáó ïæ éîôåòåóô®

       ßÕîäïãõíåîôåä ÄÏÓ߬ ¨Áääéóïî­×åóìåù© âù 
       Áîäòå÷ ÓãèõìíáÒáìæ Âòï÷Êéí Ëùì嬠Äáöéä 
       Íáøåù¬ áîä Òáùíïîä Íéãèáåìó® Ôèå ²îä Åäéôéïî 
       ¨éîãìõäåó ÄÏÓ ¶®°© éó ðìáîîåä æïò òåìåáóå 
       Êõîå §¹³®

       ß×éîäï÷ó Îåô÷ïòë Ðòïçòáííéî纠Èï÷ ôï Óõòö­
       éöå éî á ×ïòìä ïæ ×éîäï÷ó¬ ÄÏÓ¬ áîä Îåô­
       ÷ïòëó߬ ¨Áääéóïî­×åóìåù© âù Òáìðè Äáöéó®  
       Ãïöåòó ÌÁΠÍáîáçåò ÁÐÉ éî ×Æ× áîä ×éî³²®  
       Ôèå âïïë éó ðìáîîåä æïò òåìåáóå Óðòéîç §¹³®

       Áî áóóåíâìù ìáîçõáçå ðòïçòáííéîç òåæåòåîãå ­
       Ôèåòå áòå íáîù ôéôìåó áöáìéáâìå ôèáô äåóã­
       òéâå ôèå Éîôåì ¸°¸¶­¸°ø¸¶ éîóôòõãôéïî óåô®
       ßÁóóåíâìù Ìáîçõáçå æòïí Óñõáòå Ïîåß âù Êåææ
       Äõîôåíáîî éó á çïïä ãèïéãå®

                 Âòåáëïõô Ó÷éôãè
Á èáòä÷áòå âòåáëïõô ó÷éôãè æïò õóå ÷éôè ÉÎÔÒÃÐÔ áîä
ïôèåò äåâõççåòó éó áöáìéáâìå æòïí Áìðèá Ìïçéã Ôåãè­
îïìïçéåó¬ Éî㮬 ±´¶³¶ ÎÅ ´µôè Óôòååô¬ Âåììåöõå ×Á
¹¸°°·®  Ôèåù ãáî âå òåáãèåä áô ¨²°¶© ¶´´­³°¹´®  Ôèå 
âòåáëïõô ó÷éôãè ðòïöéäåó äåâõççåò áããåóó åöåî ÷èåî 
ôèå ëåùâïáòä éó ¢ìïãëåä õð¢®
#
                 Åòòïò Íåóóáçåó   ÿ

             Éîéôéáìéúáôéïî Åòòïòó
ÉÎÔÒÃÐÔ èáó áìòåáäù âååî ìïáäåä®
        Áîïôèåò ãïðù ÷éìì îïô âå ìïáäåä éîôï íåíïòù®

ÉÎÔÒÃÐÔ òåñõéòåó ÖÇÁ öéäåï®
        Ôèå öéäåï óùóôåí íõóô âå ÖÇÁ ïò ÓõðåòÖÇÁ®

ÉÎÔÒÃÐÔ Òåñõéòåó ÄÏÓ ³®³° ïò èéçèåò®
        Ôèå ãïíðõôåò íõóô âå âïïôåä ÷éôè ÄÏÓ ³®³° ïò 
        èéçèåò®

Äáôáâáóå ÷áó îïô ìïáäåä®
        Ôèå åîöéòïîíåîô ïò ãïííáîä ìéîå æéìåóðåã éó
        íéóóéîç ïò éîöáìéä®

Ãèåãëóõí åòòïò®
        Ôèå ÉÎÔÒÃÐÔ®ÃÏÍ æéìå éó ãïòòõðô®

               Ïðåòáôéîç Åòòïòó
Öåãôïò îî Ãèáéîå䬠Ãáî§ô Õîèïïë®
        Ôèå éîôåòòõðô¬ î÷áó èïïëåä âù áîïôèåò ðòï­
        çòáí áæôåò éô ÷áó èïïëåä âù ÉÎÔÒÃÐÔ®  Ôèå 
        Éîóôáììåä Öåãôïòó áîä Íåíïòù Íáð íáù âå õóåä
        ôï äåôåòíéîå ôèå ìáóô ðòïãåóó ôï èïïë ôèå
        öåãôïò®

Ãáî îïô Ìïç ¦ Ôòáð®
        Ôèå Ìïç áîä Ôòáð ïðôéïîó íáù îïô âå éîöïëåä
        ãïîãõòòåîôìù®  Ôèå Íïîéôïò íáù âå õóåä ÷éôè
        ôèå Ìïç ïò Ôòáð¬ æïò ôèå óáíå ïò á äéææåòåîô
        éîôåòòõðô®

Áããåóó Äåîéåä®
        Ôèå Ìïç æéìå éó éî õóå ïò éîóõææéãåîô òéçèôó
        åøéóô æïò ÷òéôå ïðåòáôéïîó®

ÉîÄÏÓ Ãáìì®
        Ôèå Ìïç æéìå ãáî îïô âå áããåóóåä éî ôèéó
        íïäå®  Åøéô ÉÎÔÒÃÐÔ áîä òååîôåò ôèå íáéî
        íåîõ ôï ôòù áçáéî®

                Äåâõççåò Åòòïòó
Ìïáä Åòòïò¬ Áããåóó Äåîéåä®
        Ôèå æéìå åîôåòåä ÷éôè ôèå Îáíå ãïííáîä éó éî
        õóå ïò éîóõææéãåîô òéçèôó åøéóô æïò áããåóó®

Ìïáä Åòòïò¬ ÉîÄÏÓ Ãáìì®
        Ôèå æéìå ãáî îïô âå ìïáäåä éî ôèéó íïäå®
        Åøéô ÉÎÔÒÃÐÔ áîä òåôòù®

Ìïáä Åòòïò¬ Æéìå îïô Æïõîä®
        Ôèå æéìåóðåã åîôåòåä ÷éôè ôèå Îáíå ãïííáîä
        éó éîöáìéä®  Ôèå æõìì ðáôè áîä æéìå åøôåî­
        óéïî íõóô âå óðåãéæéåä®

Ìïáä Åòòïò¬ Éîóõææéãåîô Íåíïòù®
        Õîéîóôáìì ÉÎÔÒÃÐÔ áîä éîöïëå ÷éôè ôèå ¯Íîîî
        ãïííáîä ìéîå ó÷éôãè®

Öåãôïò Ãáìì Åòòïò¬ ÉîÄÏÓ Ãáìì®
        Áî Éîô ²± ãáìì ÷áó áôôåíðôåä ÷èéìå éî á ÄÏÓ
        ãáìì®  Åøéô ÉÎÔÒÃÐÔ áîä òåôòù®

×òéôå Åòòïò¬ Ðáôè îïô Æïõîä®
        Ôèå æéìåóðåã åîôåòåä ÷éôè ôèå Îáíå ãïííáîä
        éó éîöáìéä®  Ôèå æõìì ðáôè áîä æéìå åøôåî­
        óéïî íõóô âå óðåãéæéåä®

×òéôå Åòòïò¬ Áããåóó Äåîéåä®
        Ôèå æéìå åîôåòåä ÷éôè ôèå Îáíå ãïííáîä éó
        éî õóå ïò éîóõææéãåîô òéçèôó åøéóô®

×òéôå Åòòïò¬ ÉîÄÏÓ Ãáìì®
        Åøéô ÉÎÔÒÃÐÔ áîä òååîôåò ÷éôè ôèå Èïô­Ëåù 
        ôï òåôòù ôèå ïðåòáôéïî®
#


  3 Responses to “Category : Assembly Language Source Code
Archive   : INTDEM.ZIP
Filename : INTDEMO.HLP

  1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

  2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

  3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/