Category : Graphic Animations - Lots of older FLI's
Archive   : ANHZ.ZIP
Filename : WETHEPEO.ANS

 
Output of file : WETHEPEO.ANS contained in archive : ANHZ.ZIP

ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ
ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»ºÞ*Û Û Û ÚÄÄ 
 ÛÞ*ÛßÛ Ú ÚÚÄÄ Þ*
ÛßßÛ ÚÄÄÚÄ¿ÚÄ¿Ú ÚÄĺºÞ
*Û Û Û ÃÄ Þ*Û ÃÄ´ÃÄ 
Þ*ÛÜÜÛ ÃÄ ³ ³ÃÄÙ³ Ãĺº
Þ*ÛÜÛÜß ÀÄÄ Þ*Û À 
ÀÀÄÄ Þ*Û ÀÄÄÀÄÙÀ ÀÄÄÀÄĺº
ÚÄ ¿ ÚÄ¿ ÚÄ¿ ¿ Ä¿ººà ³ ³/
³Ä³/³ ³ ´ºº ²±²²²±²²ÀÄ Á ÀÄÙ 
ÀÄÙ Á ÄÙ±±°±±±°± ºº ±²²²±²²²²²
Current HOT Topics±±±±±°±±±° 
ºº ²²²±²²²²²²²²ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿²²²²²±±±°±±± ºº ²²²
²²±²²ÛÛÛÛÛ³ Express Your Opinions 
 ³ÛÛÛÛÛ²²°±±±±± ºº 
²²±²²²ÛÛ²Û Û³³
Û Û²Û²±±±°±± ºº 
²²ÛÛÛ²ÛÛÛ²²Û³
On Current Events ³Û²²ÛÛÛ
±ÛÛÛ±± ºº ²±
Û²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ³³
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²Û°± ºº 
²²Û²²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²²
Û±± ºº ²²²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²
ÛSponsorÛ²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ±±± 
ºº ±²²²ÛÛÛÛÛÛÛ²ÛÛSco
tt MorrisÛÛ²ÛÛÛÛÛÛÛ±±±° º
º²±ÛÛÛÛÛÛ²ÛÛÛÛ001/029
ÛÛÛÛ²ÛÛÛÛÛÛ°±ºº
²ÛÛÛÛÛ²ÛÛÛ¿ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ÚÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿Ú ÛÛÛ²ÛÛÛÛÛ±ºº
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ À´Yes it is³³No it isn'
tÃÙ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛººÛÛ
ÛÛÛÛÛÛ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ Û
ÛÛÛÛÛÛÛººÛÛÛÛÛÛÛ
Screen by MichaelÛÛÛÛÛÛÛ
ºÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ
ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ