Category : Graphic Animations - Lots of older FLI's
Archive   : ANHZ.ZIP
Filename : THANKS.1

 
Output of file : THANKS.1 contained in archive : ANHZ.ZIP

 ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ Û 
 Û 
 ±±±±±±±±±±±±±±±______//// 
 Û \
\\\_______±±±±±±±±±±±±±±± \\\\ 
 Û //
// ±±±±±±±±±±±±±±± H
appy Thanksgiving Day Û 
±±±±±±±±±±±±±±±_______//// 
 Û Û ±±±±±±±±±±±±
±±± \\\\ 
Û Û ÜÜ 
 Û 
 Û ßß  
 Û Û 
 ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± ÚÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ Û Û ÛÛßß
ßßßßßßßßßßßßßÛÛ ³ "I delivered 
all the ³ Û Û ÛÛ 
O O ÛÛ ÚÄÙ in
vitations and only ³ Û Û ß
Ü ø Üß ÚÄÄÄÄÄÄÄ
´ three said no......" ³ Û Û 
 ÛÜ )o( Ü ÄÄÄÙ
 ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ Û Û 
 ÜÜÜÜÜÜÜ 
 Û Û ÜÛÛ
ßÄ¿ßÛÛÛÜ 
 Û Û ÜÛÛß
²²ø³²²ßÛÛÛÜ 
 Û Û 
 ²ÛÛÛ²²²²ø³²²²²
ÛÛÛÛ² ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ Û Û ²²²²²²²²
²ø³²²²²²²²²²² 
³Screen by Jean Ludwig³ Û 
 ßßßßß ²²²²²²²²²²ø³²²²²²²
²²²²² ßßßßßßßß ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÙ ßßßß