Category : Graphic Animations - Lots of older FLI's
Archive   : ANHZ.ZIP
Filename : SUMMERTI.ANS

 
Output of file : SUMMERTI.ANS contained in archive : ANHZ.ZIP


ÝÚÄ Ú¿ ³ Ú¿ ¿¿Ú ÚÄ_ ÄÂÄ Ú¿
ÝÄÙ ÀÙ ÀÄ ÀÙ ÙÀÙ ÀÄÙ Ù ÀÙ
ÝÉÍÍ» » É ËÍËÍ» ËÍËÍ» ËÍÍ» ËÍÍ»
ÝÈÍÍ» º º º º º º º º ÌÍ ÌÍ»¼
ÛÛÛÈÍͼ ÈÍÍÊ ¼ È ¼ È ÊÍͼ ¼ ÈÍ
ÛÛÛÛ/Ü
²²ÛÛ /Û/ÛÛÜÛÛÛÛÜÛ
²²Û/ /ÛÛ/ÛÛßßßßßßßßßßßÛÜÛÝþÄþÛ ³Û ÛÛ
²² /ÛÛ/ÛÛ/ÛÛ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÛßÝ Ä Ý ßßÜÛÜÜÛ
²²ÛÛ/ Û/ÛÛÛÛÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÛÜÜÜÜÜÜÜßßÛÄÄÄÄÄÄÄÄÄÛÜÜ Û
ßÛ/ÛÛÛÛÛÛÛÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÛ°°_Û
ܲ²²²²ÜßÛÛÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÛ±Û±Û±Û±ÛÛÛ°° Û
ܲ²Û²²²Û²²ÜßßÛÛÛ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÛÛÛÛÛÛÛÛÛß Û
Ä Ä ÄÄ ÄÄ ÄÄÄÄÄ ÄÄ ÄÄ Ä Ä Ä ß°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° ° ÄÄ Û
ÄÄÄ Ä ÄÄÄ Ä ÄÄÄ ±±±±±±±±±±±±±±±±±±± °Û
ÄÄ ÄÄÄ Ä ÄÄÄ ÄÄ Ä±±±±±±±±±±±±±±±±±± ±
Ä ÄÄ Ä ÄÄÄÄÄ Ä ÄÄIJ²²²²²²²²²²²²²²² ² Ä
* ÄÄÄ¿ÄÄÄÄ ÄÄÄ ÄÄÄIJ²²²²²²²²²²²²²² Û
³Û\/Û³ ÄÄÄ ÄÄ ÄÄÄÄÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÄ
ÀÄÄÄÄÙ ÄÄ ÄÄ ÄÄ ÄÄßÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛß