Category : Graphic Animations - Lots of older FLI's
Archive   : ANHZ.ZIP
Filename : SCIENCE.ANS

 
Output of file : SCIENCE.ANS contained in archive : ANHZ.ZIP

_____________________________ÜÜ
\³/³\³/
ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»ÜÜ/³\
³/ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÉÍÍÍÍÍÍ»³
\³/³\³/
º \______ßßß_______º
 Þ/³\³/_________________
____________ºSAFEº³\³
/³\³/º¿
³ Û¢¿•Û ºÝÞ/
³\³/ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÈÍÍÍ
ÍÍͼ³\³/³\³
/º³ÛÜ· ÛÜìÜ
Û ºÝÞ/³\³
/_____________________________________³
\³/³\³/º
Ù³ ßÜ ÜÛçÛÜ
 ºÝÞ/³\³
/ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͳ
\³/³\³/
ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼÝÞ/³\
³/_____________________________________³
\³/³\³/ÜÜÜÜÜÜ
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÝÞ/³\³/ÍÍÍÍÍÍ
ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͳ³ÝÞ
³³ÚÛÛ¿þþþÂÝÞ³
³ÚÙÀ¿ÚÄÄÄÄÄÛÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿³³
ÚÙÀ¿ÚÄÛ¿ÝÞÚÄÛÄ¿³³ÚÙ
À¿³³³ÝÞÀ¿³ÚÙ³³³³
³±²°Û°±²ÚÁÙ³ÀÄ¿ÝÞ
ÚÄÄÄÙÀÄÄÄ¿³³³³³²°±²°
Û±³²²²²²²³ÝÞ³ÀÄÄÄÙ³³
³³Û±²°±°ÚÙ²²²²²²À¿ÝÞ
³²²²²²²²²²²²²²²²³³³ÀÄÄÄÄÄÄ´²²²²²²²²
³ÝÞ´²²²²²²²²²ÚÄÄÄÄÄÙ³³ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
ÝÞÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ³ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ  
     · ßÜ 
      
ÜÜTEST  
 · ßÜ ß  
      
     þþþþþ
þþþþþþ þþþþþþþþþ
þþþþþþþþþþþþþþþ
Âþþþþþþþþþþþþþþþþ
þþþþþþþþþÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Ä¿¿¿¿¿¿¿¿    
 ³³³³³³³³úúúú
úúúúúúúúúúúú
°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°
°°°°±±±±±±±±
±±°°°°°°°°°°
±°°°°°°°°°°°±±±
±±±±±±±°±°°°°
°°°°°°· 
 ᚠ   
  · ßÜ
 ß ÜÜ  
   þþþþþþ  
 þþþþþþþÂÂÂÂÂþþþ
þþÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄ°±±°ÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ°±±
°ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
°±±°°±±°³³³³³
³³ ....
°±±°°±±°°°°°
°°°°°±°°°°°
°±°°°°°..
oooooooooooo
ooo ooooo ooo
ooooooo°±±°°
±±±°°°°°°°°°
°°°°°°±°°°°
°°°°°°ooooo
  oooo oooo
oooooo.... ...
... ±°°°°°°°°
°°°±°°°°°°°°°
°°±±±±±±±±±°
°°°±±°°°°°°°²
²²²²²±²±²±
±°°°°°°°°°°
±°°°°° °±±
°°±±°°°°°°°°°°
°oooo oooo
o ooooo o oooooo
o ±±°°°±±°±
±±±±±±±°°±
°°°°°oooo±±±
±±±±±²²²²±±±
±²²²²²²²²°ÛÛÛÛ
ÛÛÛo°°°°
°°°°°°°±²²²±±
±±±±±±±±O
ÂÄÄÄÄÀÙ³³Ú
¿ÄÄÄÄÄUH OH³³³³
³³³³³³°²²°°°
°°°°°°°°°±°°
°°°°°°±°°°°°°°
°°³³³³³³³³³
³     
ÍÍÍÍÍÍͱ°±
±±±±±±±±±°
°°°°°±±±±±±±
±±±±±±±°±°°°°
°°°°°°°°o oo
oooooooo    
       
±±±±±±±±±±°°°
°°°°°°°   
 ²²²²² ²²
²²²°²²²²²²
²²²²°°±±²²²²
²²²²±±±±±±±²
²²²²²²²°°°°°°
±±±²²²²²²²²
ÛÛÛ²²²ÛÛÛ
±±±±°°°°°±
±±²²²²°°°°²
²²±±±ÛÛÛ±±±±°
°°°²²²²²²²²
°°°°°°   
±±±±±±±±±²ÛÛ
ÛÛ²²²²²²²²²±±±
±°°ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛ²²²±±±±±
±±±±±²²²²²²
ÛÛÛ²²²±±±±
±±±±±±ÛÛÛÛÛÛ
°°²²_
²²°²°±
²_²²
±±°°±±
²±_±°
±°°°°°
±±²±±±
²²°²°
°²°²±±
°±±²°
±²±°__
²°±±°°
°°±°±
°±²²°±²
±²±°°²
°°²²±²
±°²²²
°±±±²±
±±±²°±±
²±_±
±±±²²°
²±²²±±
²²²²±
°°°²°
°±°±±±
²±²²°°
²±±±²
°²±°²±±
°²²°°²
²²°°°±
²²Û²²²
²      
   ±±±±ÛÛÛ 
 ±   ÛBO
OMÄij³ÛÛÛÛÛ
Û  ÛÛÛÛÛ
Û    Û
ÛÛÛÛ   
    Û
     Û
    
     
     
     
    
     
     
     
   
     
     
      
     
     
    
      
     
     
      
     
     
     
      
      
     
      
     
     
     
      
     
      
     
      
    
     
     
    
     
andE00/027///// /
////// /////
/ ////// /
///// /////
/ *****yBy Byd Byed B
yred Byered Bysered Bynsered Byonsered Byponsered
 BySponsered By Sponsered By\\\\\\
\ \\\\\\ \
\\\\\ \\\\\
\ \\\\\\ *
****ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄ ÄÚ
ÚÚÄ Ä¿³³³³À³
ÀÙÀÁÄÄ¿ÄÙÁÄÀÄ
 ////// ////
/// ///////
 ////// ///
//// //*****
*ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ    
 ¿ڿ ¿ÂÚÚ¿ÚÚ¿¿
ôÀij³¿Ä³Ã³´³³³
ijÁÁÙÁÄÀÁÁÁÀÄÁ
ÙÄÙÄÀÙÀÀÄÙÀÄ¿Ú
ÄÄÀÄijÚÄÄÀÄÙ³³ÚÄ¿
Á³ÂÄÄÁ³ÂÄÄ
ÀÄijÚÄÄÀÄÁ³³¿ÚÀ
ÄÙÀÄ¿ÚÄ¿ÁÁÃÄ´ÂÂÁÁ
³³¿ÁÁÃÄ´ÚÄ¿ÙÀÙ
³³³Ú¿¿Welcome * 024/004
³³³³³³³³³³³³Ú
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
¿³³³³³³