Category : Graphic Animations - Lots of older FLI's
Archive   : ANHZ.ZIP
Filename : RAISONS.ANS

 
Output of file : RAISONS.ANS contained in archive : ANHZ.ZIP

.. Welcome To California ^.. ^  San Francisco 
(°°. º .^ 10 Miles 
. . ^^ ^ °°^.. ^^±
°° ^^^.º. ^^ ^ ± ^ ^^^b
^^^^°° ^ ^ ^ ^^ .. ^^ ± ^^ ^^y
. . . . . . . . . . . . . . . . . .º. . . . . . . . . .
b
þ þo
þ þb
þ þ
° °______________________________________________ h
: Ý ð°ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ e
  °  °ð°Û ÛÛ n
° KENWORTH Û _ ð° Û C A L I F O R N I A R A I S I N S ÛÛ d
\ ° ð ÁðððÁ °° Gateway °Û ÛÛ e
/ ° ðß ÛßßßßßßÛ Transport °ÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛ r
° ðß ÜßÜ  úúúúúú ÜßÜ  ÜßÜ  s
ßßßßßßß Ü Ü ßßßßßÀÄÙßßßßßßßß Ü Ü ßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßß Ü Ü ßßßßßßßß o
. . . . . .ß. . . . . . . . . . ß. . . . . . . . . . . . . . . .ß. . . . . . n
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°