Category : Graphic Animations - Lots of older FLI's
Archive   : ANHZ.ZIP
Filename : PCCARD.ANS

 
Output of file : PCCARD.ANS contained in archive : ANHZ.ZIP

ÉÍÍÍÍ ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ º ³ 
:::::::: ::::::::::::::::::::::::: Ú Ú Ú Ú ÚÃ
ÄĶ ³ßßßßßß í ÜÜÜÛ 
Û Û Û Û í í øÃÄĶ ³ í í
ÚÐÐÐп ÚÐÐÐп ÚÐÐÐп Ú Ú ÚÐÐÐÐÐÐÐп ê 
À À À À À³ º ³ ÜÜ ÀÒÒÒÒ
Ù ÀÒÒÒÒÙ ÀÒÒÒÒÙ Û Û µCOMPUTERÆ Ú
:: ³ º ³ Ú Ú ÚÀ À µ 
 WORKS Æ Û ÚÐÐÐÐÐÐÐÐÐп þ
: è ³ º ³ Û Û Û 
ÚÐÐÐп í ÚÐÐÐп Ú ÀÒÒÒÒÒÒÒÒÙ 
À ³ 327-4348 ³ :: ³ º
 ³ À À À ÀÒÒÒÒÙ ÀÒÒÒÒÙ ï Û î
ÀÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÙ .... ÃÄĶ ³ è
 ÜÜ ßß ÜÜÜ êÜÜÜ Àßßß ÜÜÜ
ÜÜÜÜÜ ÜÜ øÃÄĺ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÒÒÒÒÒÒÒÒÂÄÂÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ
ÒÒÂÄÄÄÙ ºÀÐÐÐÐÐÐÐÐÙ À
ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÙº