Category : Graphic Animations - Lots of older FLI's
Archive   : ANHZ.ZIP
Filename : OHSUZANN.ANS

 
Output of file : OHSUZANN.ANS contained in archive : ANHZ.ZIP

_____ __ __ ______ ______ __ __ __ __ ______ÜÛÛÛÜ
ÛÛÛÛÛ ÛÛ ÛÛ ÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛ ÛÛ ÛÛ ÛÛ ÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛ ÛÛ ÛÛÛÛ ÛÛ ÛÛÛ ÛÛ ÛÛÛ ÛÛ ÛÛ ÛÛßÛÛÛß
ÛÛÛÛÛÄÄÛÛÄÄÛÛÄÄÛÛÛÛÛÛÄÄÛÛÛÛÛÛÄÄÛÛÛÛÛÛÄÄÛÛÛÛÛÛÄÄÛÛÛÛÛÛÄijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÛÛ ÛÛ ÛÛÛÛ ÛÛ ³ÛÛ ÛÛ ÛÛÛ ÛÛ ÛÛÛ ÛÛ ³ÛÛ ÚÙ
ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛ ÛÛ ³ÛÛ ÛÛ ³ÛÛ ÛÛ ³ÛÛ ÛÛ ³ÛÛ ³ÜÛÛÛÜ
³³³³³³³ ÛÛÛÛÛÛÛ
³³³³³³ßÛÛÛß ÜÛÛÜ
³³³³³Û³ÛÛÛÛÛÛ
³³³³³ÛÀ¿ßÛÛß
³³³³Û³³
³³³³Ûßßß³ÚÙ
³³³³ÛÜÛ ³
³³³ÜÛÛÜÛ ÜÛÛÛ Û ß³
³³³ÛÛ ßÛÛÛÛÛÛÛÜÜßÜÛÛÛÛÛÛÛß ßÛÛ
³³³ÜÛß ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
³³ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
³³ÜÛÛÛÛ ßÜßß ÛÛÛÛÛÛÛÜ
³³ÜÛÛ ÛÛÜ Û ÛÛÛ ßßÛÛ
³ÜÛß ßÛÛ Û ÜÛÛ ÜÛß
³ßßßÛÜ ÜÛßß
³ Screen By Andy Robbins and Susanna Driggers