Category : Graphic Animations - Lots of older FLI's
Archive   : ANHZ.ZIP
Filename : MIKETTES.ANS

 
Output of file : MIKETTES.ANS contained in archive : ANHZ.ZIP

o.oÄÅÚ¿ÁÚ¿
ÙÀ   ------
ooÀÀÀÀÀÀÚÙÙÙÙ
Ù¿ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÚ
ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ¿Ù
ÙÙÙÙÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
ÀÀÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ
ÀÙÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
ÀÚ¿ÀÙÙÙÙÙÙÙÙ
ÙÙÙÙÀÀÀÀÀÀÀÚÙ
ÙÙÙÙ¿ÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
ÀÚÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ¿
ÙÙÙÙÙÀÀÀÀÀÀÀÀ
ÀÀÀÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ
ÙÀÙÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
ÀÀÚ¿ÀÙÙÙÙÙÙÙ
ÙÙÙÙÙÀ³  Á Á
ÁÁÁ ÙÀÚÁ¿ÀÙÙÙ
ÙÙÙÀÀÀÀÀÄÄÙÀ
ÙÙÙÙÙÚ¿ÀÙÀ--
----oo³  Á Á
ÁÁÁ ÙÀÚÁ¿ÀÙÙÙ
ÙÙÙÀÀÀÀÀÄÄÙÀ
ÙÙÙÙÙÚ¿ÀÙÀÄ
o.o---ÅÚ¿ooÁ
Ú¿--ÙÀ   o
o³  Á ÁÁÁÁ ÙÀ
ÚÁ¿ÀÙÙÙÙÙÙÀÀÀÀ
ÀÄÄÙÀÙÙÙÙÙÚ
¿ÀÙÀ-------oo
³  Á ÁÁÁÁ ÙÀ
ÚÁ¿ÀÙÙÙÙÙÙÀÀÀÀ
ÀÄÄÙÀÙÙÙÙÙÚ
¿ÀÙÀ-------oo
ÀÀÀÀÀÀÚÙÙÙÙÙ¿
ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÚÙÙ
ÙÙÙÙÙÙÙÙ¿ÙÙÙ
ÙÙÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÀ
ÙÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
Ú¿ÀÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ
ÙÙÀÀÀÀÀÀÚÙÙÙ
ÙÙ¿ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÚ
ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ¿Ù
ÙÙÙÙÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
ÀÀÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ
ÀÙÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
ÀÚ¿ÀÙÙÙÙÙÙÙÙ
ÙÙÙÙÀ-------o
oÄo.o-ÅÚ¿--Á
Ú¿ÙÀoo  
ÀÀÀÀÀÀÚÙÙÙÙÙ¿
ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÚÙÙ
ÙÙÙÙÙÙÙÙ¿ÙÙÙ
ÙÙÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÀ
ÙÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
Ú¿ÀÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ
ÙÙ³  Á ÁÁÁÁ Ù
ÀÚÁ¿ÀÙÙÙÙÙÙÀÀ
ÀÀÀÄÄÙÀÙÙÙÙÙ
Ú¿ÀÙÀ-------
ooÀÀÀÀÀÀÚÙÙÙ
ÙÙ¿ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÚ
ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ¿Ù
ÙÙÙÙÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
ÀÀÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ
ÀÙÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
ÀÚ¿ÀÙÙÙÙÙÙÙÙ
ÙÙÙÙ³  Á ÁÁÁÁ 
ÙÀÚÁ¿ÀÙÙÙÙÙÙÀ
ÀÀÀÀÄÄÙÀÙÙÙÙÙ
Ú¿ÀÙÀ-------
ooÄoo.---Å
Ú¿--ÁÚ¿ooÙÀ 
 oo--oooooo-
ooÀÀÀÀÀÀÚÙÙÙÙ
Ù¿ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÚ
ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ¿Ù
ÙÙÙÙÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
ÀÀÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ
ÀÙÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
ÀÚ¿ÀÙÙÙÙÙÙÙÙ
ÙÙÙÙo³  Á ÁÁÁ
Á ÙÀÚÁ¿ÀÙÙÙÙÙ
ÙÀÀÀÀÀÄÄÙÀÙÙ
ÙÙÙÚ¿ÀÙÀ³ 
 Á ÁÁÁÁ ÙÀÚÁ¿ÀÙ
ÙÙÙÙÙÀÀÀÀÀÄÄ
ÙÀÙÙÙÙÙÚ¿ÀÙÀ