Category : Graphic Animations - Lots of older FLI's
Archive   : ANHZ.ZIP
Filename : ISNABBS.ANS

 
Output of file : ISNABBS.ANS contained in archive : ANHZ.ZIP

.ø..
ù..With the name of Allah, the most Gra
cioud, most Merciful ...
ÉÍÍÍÍÍÍÍËÍÍÍÍÍÍÍ». 
 ..ºÛÛÛÛÛÛÛ
ºÛÛÛÛÛÛÛº.ù 
ø  
ÉÍÍÍÊÍÍÍÉÍÍÍËÍÍÍ»ÍÍÍÊÍÍÍËÍÍÍÍÍÍÍË
ÍÍÍÍÍÍÍËÍÍÍÍÍÍÍËÍÍÍÍÍÍÍ» 
 ºÛÛÛÛÛÛÛº
.ø º  
ºÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛºÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛº ùù
. ÉÍÍÍÊÍÍÍËÍÍÍÌÍÍÍÎÍÍ͹
ÍÍÍËÍÛÛ°°°°°°°ÍÛÛ°
ÍËÍÍÍÊÍÍÍÛÛ°ÍÛÛ°
ÍÛÛ°ÍÊÍÍÍ»ºÛÛÛÛÛÛÛÛ
 ÛÛº  
º ù.ºÛ
ÛÛºÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛ°ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛ°ÛÛÛ°Û
ÛÛ°ÛÛÛÛÛº 
ÉÍÍÍÊÛÛÛÛÛÛÛÛ°ÍÍÈÍÍÍÊÍÍÍÛ
ÛÍÛÛÍÍ°°°°°ÛÛ°
ÍÛÛ°ÍÛÛ°°ÛÛ°Í
ÛÛ°ÍÛÛ°ÍÛÛ°
ÍËÍÍͼøºÛÛ
ÛÛÛ°ÛÛÛÛ°°°ÛÛºÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ°ÛÛÛ°

ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ°Û
ÛÛ°Ûº. 
ÈÍÍÍËÍÍÛÛÛÛ°ËÍÍÍÊÍÍÍËÍÍÍÛÛ°°°°°°
°°°°°°°ÍÊ°°ÍË°°°°°°°°°°°°°°
ÍË°°ÍÊÍÍÍ» .
 ºÛÛÛÛÛÛ°º
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ۰ߺ
ÛÛÛÛÛÛÛºÛÛÛÛÛÛÛºÛ
ÛÛÛÛÛÛºÛÛÛÛÛÛÛºÛÛÛÛÛÛÛ
º ÉÍÍÍÊÍÍÛÛÛÛ°
ÊÍÍÍËÍÍÍÊ°°°°°°ÍÊÍÍÍËÍÍÍÊÍÍÍË
ÍÍÍÊÍÍÍËÍÍÍÊÍÍÍËÍÍÍÊÍÍÍËÍÍͼ 
ºÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ°ÛÛÛÛ
ºÛÛÛÛÛÛÛºÛÛÛÛÛÛÛº
ÛÛÛÛÛÛÛºÛSysOp:º 
Wayel º º..
 ÈÍÍÍËÍÍÛÛÛÛ°ËÍÍÍÛÛÛÛÛÛ
ÛÍÊÛÛÛËÍÍÛÛÍÍÍËÛÛÛÛ
ÍÍÍËÍÍÍÊÍÍÍËÍÍÍÊÍÍÍËÍÍͼ 
ºÛÛÛÛÛÛ°ºÛÛÛ
ÛÛ°°°°°°ÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛ°ÛÛÛÛ°°ÛÛÛÛ
ºÛ24 HrsºÛÛÛÛÛ
ÛÛº ù 
ÉÍÍÍÊÍÍÛÛÛÛ°ÊÍÍÍÛÛÛÛÛÛÛÍË
ÛÛ°ÛÛÍÛÛ°ÍÍÛÛ°Í
ÛÛ°ÍÊÍÍÍËÍÍÍÊÍÍÍËÍÍͼ 
.ºÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛº°°°°ÛÛ°ºÛÛ°
ÛÛÛÛÛ°ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛºÛTo Allº
 .  
ÈÍÍÍËÛÛÛÛÛÛÛÛ°ÍÍÛÛÛÛÛÛÛ°Ê
ÛÛ°ËÍÛÛÛ°ÍÛÛ°°°°ÛÛ°Ë
ÍÍÍÊÍÍÍËÍÍÍÊÍÍÍ» ø.
ºÛ°°°°°°°°ÛÛÛ
°°°°°°°ÛÛ°°ºÛÛ
°°°ÛÛ°°ÛÛÛÛ
°°ºÛÛBBSÛÛ
ºÛÛÛÛÛÛÛº.ùø
ÈÍÍÍÍÍÍÍÊÍÍÍÍÍÍÍÊÍÍÍÍÍÍÍÊÍÍÍÍÍÍÍÊÍÍÍÍÍÍÍÊÍÍÍÍÍÍ
ÍÊÍÍÍÍÍÍͼ. 
 The Islamic Society of North America
øù.ú.ú.
úú.úúú