Category : Graphic Animations - Lots of older FLI's
Archive   : ANAG.ZIP
Filename : BBSADD.ANS

 
Output of file : BBSADD.ANS contained in archive : ANAG.ZIP

Ú¿ ¿ Ú ÂÄ¿³ ÃÄ´ ôÁ Ù À Á
ÄÙÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ» ÂÄ¿¿ ÚÚÄ¿Ú¿ÚÄ¿ÚÄ¿ÂÄ¿ÚÄ¿ ÂÄ¿
¿ Ú ÂÄ¿ÂÄ¿ÚÄ¿ºÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ º 
ÃÄÙÃÄ´³ ³ ³ ³ ³³Ú¿ÃÂÙÃÄ´ ÃÄÙÃÄ´ ô ÃÂÙÀÄ¿º
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ º Ù Ù ÀÀÄÙ Á ÀÄÙÀÄÙÙÀ Ù À Ù
 Ù À ÁÄÙÙÀ ÀÄÙºÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ º 
ÂÄ¿ ÂÄ¿Ú¿ ÂÚÄ¿ÂÄ¿¿ÚºÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ 
º ³ ³ ô ³ ³ ³³ ³ÃÂÙÃÁ¿BULLETIN BOARD
ÈÍ» Û Û Û Éͼ Ù À ÁÄÙ Á ÀÁÙÀÄÙÙÀ Ù À
SERVICEº ÉÍ» ºÜÜÛÜÜ ÈËͼ ÈÍ˼ ÛËÍ
ÛÍ» ÉÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÈÍÍÍÍͼÛÛÛÛÛºÛº
ÛÛÛÛ» º°°°°±±±²²²²²ÛÛÛÛÛÛÛ²²²²²±±±°°°°º 
Running on : WILDCAT! (reg.) È°°°°±±±²²
²²ÛÛßÜÛÜßÛÛ²²²²±±±°°°°¼ Phone Number : (7
18) 876-7251°°°°±±±²²²ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ²²²±±±°°°
° Timings : 24 Hours 7 Days !°°°°±±±
²²²²ÛÛÜßÛßÜÛÛ²²²²±±±°°°° Location : Stat
en Island, NY.°°°°±±±²²²²²ÛÛÛÛÛÛÛ²²²²²±±±°°°° 
With 110 Megs On-Line !ßßßßßßßß
ßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßA meeting p
lace for photographers and other interest groups !Fi
les, Doors, Messages etc etc etc !!!